Tiền tệ quốc tế ĐẶC ĐIỂM CỦA HỆ THỐNG BRETTON WOODS.

14 13 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 11:44

I. Khái niệm hệ thống tiền tệ quốc tế:Hệ thống tiền tệ quốc tế là tập hợp các nguyên tắc, thể lệ và tổ chức nhằm tác động tới các quan hệ tài chính tiền tệ giữa các quốc gia trên thế giới. Sự hình thành hệ thống tiền tệ Bretton WoodsNgay trước khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, các nước đồng minh đã bắt đầu việc xây dựng một hệ thống tiền tệ quốc tế nhằm thúc đẩy các quan hệ tiền tệ và thương mại quốc tế. Vào năm 1944, một hội nghị quốc tế được nhóm họp tại Bretton Woods (Mĩ) với sự tham gia của đại diện của 44 quốc gia đã đưa ra một loạt các biện pháp liên quan đến lĩnh vực tài chính tiền tệ, dẫn đến sự hình thành hệ thống tiền tệ quốc tế mới với tên gọi là hệ thống Bretton Woods.Hệ thống tiền tệ quốc tế mới được xây dựng chủ yếu trên cơ sở kế hoạch do đoàn đại biểu Mĩ đưa ra (một kế hoạch khác do ANH đưa ra đã không được chấp nhận), theo đó hệ thống phải đáp ứng được một số yêu cầu cơ bản sau đây): Các tổ chức quốc tế hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tài chính tiền tệ đòi hỏi phải thành lập một tổ chức quốc tế với những chức năng và quyền hạn nhất định. Chế độ tỷ giá hối đoái tỷ giá hối đoái phải được xác định cố định về mặt ngắn hạn, nhưng có thể được điều chỉnh khi xuất hiện tình trạng mất cân đối cơ bản. Dự trữ quốc tế để giúp chế độ tỷ giá cố định điều chỉnh hoạt động một cách có hiệu quả, các quốc gia cần tới một lượng dự trữ quốc tế, vì vậy phải có sự gia tăng vàng và các nguồn dự trữ bằng tiền. Khả năng chuyển đổi của đồng tiền vì lợi ích kinh tế chung mà tất cả các quốc gia phải tham gia vào mọi hệ thống thương mại đa phương tự do, trong đó có đồng tiền chuyển đổi tự do được sử dụng.A. ĐẶC ĐIỂM CỦA HỆ THỐNG BRETTON WOODS.Những đặc điểm quan trọng của hệ thống Bretton Woods bao gồm: Hệ thống chế độ tỷ giá cố định điều chỉnh hạn chế. Hình thành 2 tổ chức quốc tế mới là Quỹ Tiền Tệ Quốc tế (International Moneytary fund IMF) và ngân hàng tái thiết và phát triển quốc tế (international bank for reccortuction and development IBRRD). Hệ thống chế độ tỷ giá cố định điều chỉnh hạn chế:Các quốc gia hy vọng là chế độ tỷ giá mới này một mặt đưa lại sự ổn định về ngắn hạn (tương tự như chế độ bản vị vàng), nhưng mặt khác cho phép khả năng điều chỉnh tỷ giá khi cán cân thanh toán của đất nước lâm vào tình trạng mất cân đối cơ bản (tương tự như sự điều chỉnh tự động của tỷ giá dưới chế độ giá linh hoạt nhằm duy trì cán cân đối ngoại).Chế độ tỷ giá trong khuôn khổ hệ thống Bretton Woods được đưa ra trên cơ sở áp dụng những nguyên tắc của chế độ bản vị vàng hối đoái. Đồng đôla được coi là đồng tiền chủ chốt. Mỹ có nghĩa vụ đổi đôla ra vàng với mức giá 35 = 1ounce (1 ounce = 31,1035 gam vàng nguyên chất) cho các ngân hàng trung ương một cách không hạn chế. ý tưởng cố định tỷ giá USD vào giá vàng là để cho BWS có được sự tin cậy tuyệt đối. Vào năm 1945, chính phủ Mỹ nắm giữ gần 70% lượng vàng dự trữ của thế giới. Do đó, thật là có lý do để các NHTW nước ngoài tin tưởng và sẵn sàng nắm giữ USD làm dự trữ của mình, bởi vì chính phủ Mỹ cam kết duy trì chuyển đổi USD ra vàng không hạn chế tại mức giá cố định là 35ounce; do đó các NHTW biết rằng mỗi USD dự trữ đều được đảm bảo đổi ra vàng tại mức giá đã cho.Theo quy định của BWS, các quốc gia khác phải gắn đồng tiền của mình với đồng đôla, và từ đó gián tiếp gắn với vàng và chỉ được phép thay đổi các mức ngang giá chính thức đó khi có sự đồng ý của quỹ tiền tệ quốc tế. Để duy trì tỷ giá trong giới hạn dao động +1% về hai phía mức ngang giá chính thức, các quốc gia đó phải gắn đồng tiền của mình để mua đôla khi tỷ giá vượt quá 1% so với ngang giá, và bán đôla lấy đồng tiền dân tộc để ngăn tỷ giá giảm xuống dưới 1% ngang giá. Tuy một số nước vẫn gắn đồng tiền của mình với đồng Bảng nhưng thực tế đồng bảng lại được gắn với đồng đôla. Do vị trí thống trị của đồng đôla nên hệ thống còn được gọi là chế độ bản vị vàng.Tuy các mức ngang giá chính thức giữa các đồng tiền với đồng đôla, và từ đó với vàng, phải được duy trì cố định. Nhưng thoả thuận BWS cũng quy định cho phép thay đổi các mức ngang giá đó (bằng cách phá giá, hoặc nâng giá đồng tiền) trong và chỉ trong trường hợp thanh toán quốc tế bị mất cân đối nghiêm trọng. Chính vì vậy mà hệ thống BWS là một chế độ tỷ giá cố định nhưng các mức ngang giá chính thức có thể được điều chỉnh lại. I Khái niệm hệ thống tiền tệ quốc tế: Hệ thống tiền tệ quốc tế tập hợp nguyên tắc, thể lệ tổ chức nhằm tác động tới quan hệ tài - tiền tệ quốc gia giới Sự hình thành hệ thống tiền tệ Bretton Woods Ngay trước chiến tranh giới thứ hai kết thúc, nước đồng minh bắt đầu việc xây dựng hệ thống tiền tệ quốc tế nhằm thúc đẩy quan hệ tiền tệ thương mại quốc tế Vào năm 1944, hội nghị quốc tế nhóm họp Bretton Woods (Mĩ) với tham gia đại diện 44 quốc gia đưa loạt biện pháp liên quan đến lĩnh vực tài tiền tệ, dẫn đến hình thành hệ thống tiền tệ quốc tế với tên gọi hệ thống Bretton Woods Hệ thống tiền tệ quốc tế xây dựng chủ yếu sở kế hoạch đoàn đại biểu Mĩ đưa (một kế hoạch khác ANH đưa khơng chấp nhận), theo hệ thống phải đáp ứng số yêu cầu sau đây): - Các tổ chức quốc tế - hợp tác quốc tế lĩnh vực tài tiền tệ đòi hỏi phải thành lập tổ chức quốc tế với chức quyền hạn định - Chế độ tỷ giá hối đoái - tỷ giá hối đoái phải xác định cố định mặt ngắn hạn, điều chỉnh xuất tình trạng "mất cân đối bản" - Dự trữ quốc tế - để giúp chế độ tỷ giá cố định điều chỉnh hoạt động cách có hiệu quả, quốc gia cần tới lượng dự trữ quốc tế, phải có gia tăng vàng nguồn dự trữ tiền - Khả chuyển đổi đồng tiền- lợi ích kinh tế chung mà tất quốc gia phải tham gia vào hệ thống thương mại đa phương tự do, có đồng tiền chuyển đổi tự sử dụng A ĐẶC ĐIỂM CỦA HỆ THỐNG BRETTON WOODS Những đặc điểm quan trọng hệ thống Bretton Woods bao gồm: - Hệ thống chế độ tỷ giá cố định điều chỉnh hạn chế - Hình thành tổ chức quốc tế Quỹ Tiền Tệ Quốc tế (International Moneytary fund - IMF) ngân hàng tái thiết phát triển quốc tế (international bank for reccortuction and development - IBRRD) Hệ thống chế độ tỷ giá cố định điều chỉnh hạn chế: Các quốc gia hy vọng chế độ tỷ giá mặt đưa lại ổn định ngắn hạn (tương tự chế độ vị vàng), mặt khác cho phép khả điều chỉnh tỷ giá cán cân toán đất nước lâm vào tình trạng cân đối (tương tự điều chỉnh tự động tỷ giá chế độ giá linh hoạt nhằm trì cán cân đối ngoại) Chế độ tỷ giá khuôn khổ hệ thống Bretton Woods đưa sở áp dụng nguyên tắc chế độ vị vàng hối đối Đồng đơla coi đồng tiền chủ chốt Mỹ có nghĩa vụ đổi đơla vàng với mức giá $35 = 1ounce (1 ounce = 31,1035 gam vàng nguyên chất) cho ngân hàng trung ương cách không hạn chế ý tưởng cố định tỷ giá USD vào giá vàng BWS có tin cậy tuyệt đối Vào năm 1945, phủ Mỹ nắm giữ gần 70% lượng vàng dự trữ giới Do đó, thật có lý để NHTW nước tin tưởng sẵn sàng nắm giữ USD làm dự trữ mình, phủ Mỹ cam kết trì chuyển đổi USD vàng không hạn chế mức giá cố định $35/ounce; NHTW biết USD dự trữ đảm bảo đổi vàng mức giá cho Theo quy định BWS, quốc gia khác phải gắn đồng tiền với đồng đơla, từ gián tiếp gắn với vàng phép thay đổi mức ngang giá thức có đồng ý quỹ tiền tệ quốc tế Để trì tỷ giá giới hạn dao động +-1% hai phía mức ngang giá thức, quốc gia phải gắn đồng tiền để mua đơla tỷ giá vượt 1% so với ngang giá, bán đôla lấy đồng tiền dân tộc để ngăn tỷ giá giảm xuống 1% ngang giá Tuy số nước gắn đồng tiền với đồng Bảng thực tế đồng bảng lại gắn với đồng đôla Do vị trí thống trị đồng đơla nên hệ thống gọi chế độ vị vàng Tuy mức ngang giá thức đồng tiền với đồng đơla, từ với vàng, phải trì cố định Nhưng thoả thuận BWS quy định cho phép thay đổi mức ngang giá (bằng cách phá giá, nâng giá đồng tiền) trường hợp toán quốc tế bị cân đối nghiêm trọng Chính mà hệ thống BWS chế độ tỷ giá cố định mức ngang giá thức điều chỉnh lại B QUỸ TIỀN TỆ QUỐC TẾ (INTERNAITONAL MONETARY FUND - IMF) VÀ HỆ THỐNG TIỀN TỆ QUỐC TẾ IMF hình thành với mục tiêu giám sát thúc đẩy hợp tác quốc tế lĩnh vực tiền tệ thúc đẩy tăng cường thương mại giới Những nhiệm vụ IMFtrong việc thúc đẩy thương mại bảo đảm cho hệ thống chế độ tỷ giá cố định hoạt động cách trơn tru hiệu Hay nói cách khác làm giảm tối thiểu nhu cầu phá giá đồng tiền quốc gia thành viên cách cung cấp cho quốc gia thành viên hạn mức tín dụng thường xuyên để tài trợ cho thâm hụt tạm thời cán cân toán Để nhằm cung cấp nguồn dự trữ thích hợp với chế độ tỷ giá điều chỉnh hạn chế.IMF xây dựng hệ thống hạn mức cho vay hạn mức đóng góp thành viên Mỗi nước thành viên hưởng hạn mức cho vay định (hạn mức xây dựng công thức tính tốn phức tạp thể tầm quan trọng tương đối quốc gia thương mại quốc tế Ngược lại thành viên phải có trách nhiệm thực phần đóng góp cho vốn hoạt động quỹ hạn mức cho vay Khả cho vay quỹ tiền tệ quốc tế Khả cho vay quỹ tiền tệ quốc tế sẵn sàng cho nước thành viên vay ngoại tệ để vượt qua thời kỳ mà tài khoản vãng lai họ bị thâm hụt Song thắt chặt sách tiền tệ hay tài khố có tác động tiêu cực mức cơng ăn việc làm nước Lượng vàng tiền nước thành viên đóng góp cung cấp cho Quỹ tiền tệ quốc tế nguồn vốn để sử dụng hoạt động cho vay Hoạt động cho vay Quỹ tiền tệ quốc tế diễn nào? Vào lúc thamgia Quỹ tiền tệ quốc tế, nước thành viên cấp hạn ngạch (quota), hạn ngạch xác định đóng góp nước vào quỹ dự trữ lẫn quyền nước rút tiền từ nguồn Quỹ tiền tệ quốc tế Mỗi nước thành viên đóng góp cho quỹ số lượng vàng có giá trị 1/4 hạn ngạch nước 3/4 lại hạn ngạch đóng góp hình thức đồng tiền quốc gia nước Một nước thành viên có quyền sử dụng đồng tiền để tạm thời mua quỹ vàng ngoại tệ có giá trị ngang với khoản đóng góp vàng Chỉ vay thêm vàng ngoại tệ (quá mức bị hạn chế) quỹ giám sát ngày chặt chẽ quỹ sách kinh tế vĩ mơ nước vay Tính chất có điều kiện quỹ tiền tệ quốc tế tên gọi hoạt động giám sát sách nước thành viên vay nhiều từ nguồn quỹ Những tỷ giá điều chỉnh: Mặc dù tỷ giá hối đoái nước cố định, bị thay đổi - phá giá nâng giá so với đôla IMF đồng ý cho cán cân toán nước tình trạng "mất cân đối trầm trọng" Thuật ngữ "mất cân đối trầm trọng" không định nghĩa điều khoản hiệp định, có ý nghĩa tới nước thường xuyên phải chịu đựng thay đổi quốc tế bất lợi nhu cầu hàng hóa họ Nếu không phá giá đồng tiền, nước phải chịu tỷ lệ thất nghiệp cao thâm hụt tài khoản vãng lai lớn giá nước hạ xuống đủ để khôi phục lại cân đối bên cân đối bên ngồi Mặt khác, phá giá đồng tiền đồng thời cải thiện tình hình tuyển dụng nhân công tài khoản vãng lai, tránh trình điều chỉnh kéo dài đau đớn làm cạn kiện dự trữ quốc tế tình Nhớ lại kinh nghiệm nước Anh với đồng tiền đánh giá cao sau năm 1925, nước sáng lập IMF tạo nên tính linh hoạt (hy vọng khơng thường xuyên) thay đổi tỷ giá hối đoái Tuy nhiên, khơng có tính linh hoạt "đồng tiền N" hệ thống Bretton Woods,tức đồng đôla Mỹ II Hoạt động hệ thống Bretton Woods Thời gian tồn hệ thống BW chia thành hai giai đoạn: giai đoạn "đói Đơla" (1940- 1958) giai đoạn "Bội thực Đôla" (1959 - 1971) Giai đoạn "đói Đơla" (1940 - 1958): Trong chiến tranh giới II, Mỹ thu nguồn vàng lớn từ bên ngồi việc bn bán vũ cho nước tham chiến Sau chiến tranh, Mỹ có nguồn dự trữ vàng lên tới 26 tỉ đơla chiếm 60% dự trữ vàng tồn giới Do đó, đồng đơla Mỹ coi tốt vàng Trong đó, bị chiến tranh tàn phá nặng nên nước Tây Âu có nhu cầu tín dụng lớn để nhập cần thiết cho công tái thiết Theo kế hoạch Marshall, biết đến kế hoạch tái thiết Châu Âu, từ 1948 đến 1954, $17 tỉ Mỹ đưa vào 16 nước Tây Âu Hơn nữa, giai đoạn này, bất đồng lớn phe đồng minh chống phát xít bắt đầu xuất Mặc dù Liên xơ có tham gia vào hội nghị Bretton Woods năm 1944 Liên Xô lại từ chối tham gia vào quỹ tiền tệ giới Đặc biệt không khí căng thẳng chiến tranh lạnh, Mỹ trả khoản lớn cho quân sự, vào cuối năm 50 đầu năm 60 kinh tế Mỹ bắt đầu xuất số dấu hiệu khủng hoảng Giai đoạn "bội thực đôla" (1959 - 1971): Trong giai đoạn này, kinh tế nước Tây Âu dần vào ổn định phát triển Nguồn dự trữ đôla ngân hàng nước tăng lên nhanh với tốc độ không mong muốn, ngân hàng bắt đầu tìm cách chuyển đổi đơla lấy vàng Thêm vào đó, thị trường vàng kép xuất mà khoảng cách giá vàng thị trường tự với giá vàng ngân hàng nhà nước lớn, mức giá vàng thị trường tự $35/ounce, mức giá thị trường tự biến động theo quy luật cung - cầu Điều dẫn đến tình trạng nhà đầu mua vàng ngân hàng trung ương bán vàng thị trường tự Lúc này, kinh tế Tây Âu Nhật Bản phát triển mạnh mẽ Do đó, giá trị đồng tiền nước tăng Lòng tin vào đồng đơla giảm sút, nguồn vốn khổng lồ đồng đôla dần chuyển sang đồng tiền mạnh Đến năm 1971, Mỹ phải tuyên bố ngừng đổi đồng đôla sang vàng phá giá lần thứ đồng đôla Bằng việc ký thoả thuận Smith mà theo giá vàng thức tăng từ 35 đơla lên $38/ounce, đồng tiền số nước Mác Đức, Yên Nhật, Franc Thụy Sỹ nâng giá Mức dao động xung quanh ngang giá nâng lên từ 1% lên 2,25% Do việc chuyển đổi đôla thành vàng không phục hồi thời gian gọi "chế độ vị đôla" nhiên hiệp ước Smith, tồn 15 tháng Vào đầu năm 1973 khủng hoảng đồng $ nên quốc gia công nghiệp chủ chốt bãi bỏ mức ngang giá thức với đồng $ thực thả độc lập (hoặc tập thể) đồng tiền mình, sau Mỹ phá giá đồng $ lần thứ Điều đánh dấu thất bại hoàn toàn việc cải tổ hệ thống Betton Woods sụp đổ hệ thống vị $ III Các chế liên quan tới hệ thống tiền tệ Bretton Woods Tại hội nghị Bretton Woods, bên cạnh việc đưa loạt biện pháp liên quan tới lĩnh vực tài tiền tệ, dẫn đến hình thành hệ thống tiền tệ quốc tế - hệ thống Bretton Woods, hai tổ chức tài quốc tế thành lập, Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) Ngân hàng tái thiết phát triển quốc tế hay Ngân hàng giới (WB) A Ngân hàng giới Giới thiệu Mục tiêu ngân hàng trợ giúp việc tái thiết phát triển lãnh thổ thành viên đầu tư tư bản, thúc đẩy khoản đầu tư cá nhân từ nước ngoài, bổ sung thêm vào khoản đầu tư tư nhân việc cung cấp tài cho mục đích hữu ích từ nguồn từ tổ chức Ngân hàng cho thành viên vay nợ kế hoạch cụ thể Trước nước nhận khoản vay, chuyên gia nhà tư vấn đại diện cho ngân hàng phải định khả bên vay Hầu hết điều kiện đưa nhằm đảm bảo khoản vay sử dụng hợp lý hoàn trả thời hạn Ngân hàng yêu cầu bên vay không vay thêm từ nguồn khác kế hoạch đưa phải khả thi va có sở mặt kinh tế Để đảm bảo việc hoàn trả, phủ thành viên phải bảo hiểm cho khoản vay lãnh thổ Sau đồng ý cho vay, báo cáo hàng quý của bên vay đại diện ngân hàng việc sử dụng khoản vay tiền trình kế hoạch gửi tới ngân hàng Trong thời kì đầu, hầu hết khoản dành cho nước Châu Âu để tái thiết kinh tế bị phá hủy nặng nề sau Thế chiến II Từ cuối năm 60, hầu hết khoản vay nước phát triển Châu Phi, Châu Châu Mỹ Latin Trong năm 80 ngân hàng quan tâm đặc biệt tới kế hoạch mang lại lợi ích trực tiếp cho người nghèo nước phát triển cách giúp họ tăng suất tiếp cận với nhu cầu thiết yếu nước phương tiện xử lý rác thải, chăm sóc sức khoẻ, kế hoạch hố gia đình, đình dưỡng, giáo dục nhà cửa Ngồi có hoạt động phát triển nơng nghiệp nơng thơn, xí nghiệp quy mơ nhỏ, phát triển đô thị, lượng vấn đề sinh thái Nguồn tư Ngân hàng có cổ phần tư bản, giá trị cổ phần khoảng $120.000 Số lượng tối thiểu cổ phần mà nước thành viên phải mua phụ thuộc vào sức mạnh kinh tế nước Không phải tất khoản tiền nhận sau bán cổ phần có sẵn ngân hàng, khoảng 8,5% số tiền góp nước thành viên thực nằm ngân hàng Phần lại đặt cọc phòng trường hợp ngân hàng cần tiền để trả khoản nợ riêng, trường hợp chưa xảy Quỹ hoạt động ngân hàng bổ sung từ hoạt động thu lợi nhuận thị trường tư giới, từ khoản hoàn trả khoản vay cũ tư lợi nhuận hoạt động riêng Từ đời vào năm 1947, hàng năm ngân hàng thu lợi nhuận Quản lý ngân hàng hội đồng quản trị, uỷ viên cử từ nước thành viên Hội đồng họp lần năm Các uỷ viên uỷ quyền cho 24 giám đốc quản trị, người tiếp xúc thường xuyên trụ sở ngân hàng Washington Năm người số có cử từ nước nắm lượng cổ phần lớn ngân hàng Những người lại uỷ viên bầu từ nước thành viên khác có nhiệm kỳ năm Giám đốc (chủ tịch) Ngân hàng Thế giới bầu với nhiệm kì năm, không đồng thời uỷ viên hay giám đốc quản trị Hiện ngân hàng có 183 thành viên Các tổ chức liên quan Ngân hàng giới có hai tổ chức liên quan: Hiệp hội tài quốc tế (IFC) thành lập năm 1956 Hiệp hội Phát triển quốc tế (IDA), thành lập năm 1960 Ba thể chế riêng biệt luật pháp tài chính, Ngân hàng giới IDA có chung ban quản trị, IFC sử dụng dịch vụ hành ngân hàng B Quỹ tiền tệ Quốc tế Giới thiệu Mục đích Quỹ tiền tệ quốc tế thúc đẩy hợp tác tiền tệ quốc tế nhằm mở rộng thương mại quốc tế IMF hoạt động tổ chức chuyên biệt Liên Hợp Quốc diễn đàn cho vấn đề tốn quốc tế, nước thành viên khuyến khích trì mơ hình tỷ giá hối đối phù hợp hạn chế sách giới hạn trao đổi, IMF bắt đầu hoạt động từ năm 1947 nay, tổ chức có 183 nước thành viên (2001) Hoạt động Các thành viên báo cáo cho IMF sách kinh tế liên quan tới giá trị trao đổi đồng nội tệ để thành viên khác đưa sách phù hợp Khi tham gia vào tổ chức, thành viên có quota quyền rút vốn đặc biệt SDR, đơn vị tài khoản quỹ có giá trị dựa giá trị trung bình năm đồng tiền mạnh (Vào 10/2001, SDR có giá trị khoảng 1,29 USD) Quota thành viên tương ứng với vị trí nước kinh tế giới Hoa Kỳcó quota lớn 37,1 tỷ SDR (2001) Lượng quota định trọng lượng phiếu nước bàn luận, lượng ngoại tệ nước rút khỏi quỹ lượng SDR nước nhận theo quý Các thành viên gặp khó khăn cán cân tốn đăng ký nhu cầu ngoại tệ để sử dụng khoảng thời gian định (tối đa 5năm) để điều chỉnh cán cân toán Bên vay trả lãi suất cho khoản dự trữ dùng, phần lớn khoản tiền thuộc nước thành viên có đồng tiền dùng đến, số tiền lại dành cho chi phí hoạt động quỹ Tổ chức Ban quản trị bao gồm quan chức tài cấp cao nước thành viên Hội đồng quản trị gồm 24 thành viên chịu trách nhiệm hoạt động hàng ngày Quỹ (các thành viên Hội đồng đại diện nước lớn nhóm nước nhỏ) Chủ tịch quỹ chủ tịch Hội đồng quản trị Trụ sở IMF đặt Washington Đánh giá hoạt động hệ thống Bretton Woods Tháng 12/1971, Hoa Kỳ tuyên bố bãi bỏ hệ thống Bretton Woods, đồng nghĩa với việc bãi bỏ chế độ tỷ giá cố định đồng đôla Mỹ (gián tiếp gắn với vàng) Tuy có nhiều khiếm khuyết hệ thống thành công việc thúc đẩy hoạt động kinh tế giới đặc biệt giai đoạn từ sau Thế chiến II đến năm 60 Quãng thời gian có lại có khủng hoảng tài lặp lặp lại đánh dấu tăng trưởng chưa thấy sản lượng, thu nhập thương mại giới Các hoạt động hợp tác kinh tế đa phương thúc đẩy mạnh mẽ Nguyên nhân trực tiếp sụp đổ hệ thống việc Mỹ phá giá đồng đôla Tuy nhiên nguyên nhân chỗ hệ thống chứa đựng mầm mống đổ vỡ Sự tồn hệ thống Bretton Woods phụ thuộc vào tin tưởng nội dung vàng đồng đôla phải trì Tuy nhiên, trước nguy dự trữ vàng biến để đáp ứng nhu cầu ngân hàng trung ương nướcvà bù đắp thiếu hụt cán cân tốn (duy trì mức ngang giá với đồng đôla), Mỹ chấm dứt cam kết đổi đôla vàng, sụp đổ toàn hệ thống tất yếu Sau khủng hoảng đồng đôla năm 1973, giới chuyển sang áp dụng chế độ tỷ giá thả có quản lý Các quốc gia thực biện pháp can thiệp thị trường hối đoái để loại trừ dao động tỷ giá ngắn hạn làm ảnh hưởng đến xu hướng dài hạn chúng Vào năm 1978 hội nghị uỷ ban lâm thời IMF, chế độ thả tỷ giá có quản lý thức thừa nhận Các nước quyền lựa chọn chế độ tỷ giá tùy ý với điều kiện không gây tác động tiêu cực tới bạn hàng buôn bán kinh tế giới Năm 1978, Jamaica, dự thảo hệ thống tiền tệ quốc tế với hàng loạt điểm bổ sung khác thơng qua thức, đánh dấu đời hệ thống tiền tệ Jamaica IV Nguyên nhân sụp đổ hệ thống tiền tệ Bretton Woods Không thể phủ nhận hệ thống BWS thành công phần việc thúc đẩy hoạt động kinh tế giới đặc biệt giai đoạn từ hệ thống đời đến năm 60 Song BWS tồn nhiều khuyết điểm đưa đến sụp đổ Có hai nguyên nhân giải thích cho sụp đổ BWS vấn đề khoản thiếu vắng chế điều chỉnh phù hợp Vấn đề khoản Với chế hoạt động BWS, hoạt động hiệu ngân hàng trung ương niềm tin để nắm giữ USD làm dự trữ Và lòng tin vào USD tồn chừng NHTW Mỹ tiếp tục đổi USD vàng với giá $35/ounce Khi thương mại quốc tế phát triển làm tăng dự trữ ngoại hối quốc tế, chủ yếu USD Dự trữ đô la nước (ngoài Mỹ) tăng dẫn đến thâm hụt cán cân toán Mỹ ban đầu thâm hụt tỏ cần thiết sau trở nên trầm trọng Tình trạng dự trữ la ngân hàng nước tăng lên nhanh chóng với tốc độ khơng mong muốn dẫn đến trữ lượng đô la nước nhiều trữ lượng vàng Mỹ có, phủ Mỹ bộc lộ hết khả toán (chuyển đổi USD vàng mức giá $35/ounce cam kết), USD dự tính giá so với vàng Do ngân hàng trung ương nước ạt chuyển đổi USD dự trữ vàng Do lượng vàng khơng đủ nên cuối phủ Mỹ buộc phải từ chối việc chuyển đổi USD vàng, nghĩa chấm dứt trì tỉ giá cố định với USD, làm cho BWS sụp đổ Như bị lòng lượng vàng Mỹ khơng đủ để khoản khoản nợ, nên BWS lâmvào tình trạng tồi tệ lối thoát cuối sụp đổ Sự thiếu vắng chế điều chỉnh: Theo quy định BWS, trường hợp cán cân toán nước thành viên bị cân đối nước phá giá, nâng giá đồng tiền hay tiến hành sách kinh tế khác nhằm trì trạng thái cân cán cân toán Tuy nhiên thực tế, quốc gia có cán cân toán cân đối tỏ miễn cưỡng thực điều Hơn nữa, khái niệm "mất cân đối bản" khơng định nghĩa xác, mà nêu cách chung chung, khơng có tác dụng việc buộc quốc gia phải điều chỉnh tỷ giá thức cán cân tốn bị cân đối Về phía Mỹ: Chính phủ Mỹ khơng thể phá giá USD vàng được, phá giá làm xói mòn niềm tin vào tồn hệ thống BWS Hơn Mỹ phá giá đồng đôla so với vàng khơng cải thiện sức cạnh tranh thương mại quốc tế, nước bạn trì tỷ giá cố định không đổi so với USD Như để trì kiểm sốt thâm hụt cán cân tốn, buộc phủ Mỹ phải áp dụng biện pháp thiểu phát kinh tế Trong thực tế phủ Mỹ bị miễn cưỡng đến độ phải áp dụng biện pháp Ngoài ra, năm 1960, Mỹ khoản khổng lồ cho chiến tranh Việt Nam loạt cơng trình phúc lợi xã hội Các khoản chi thông qua tăng cung ứng tiền không thông qua tăng nguồn thu từ thuế Kết sách lạm phát kinh tế cho thâm hụt cán cân toán ngày trở nên nghiêm trọng Đối với nước có cán cân tốn thâm hụt (ngồi Mỹ): Hành động phá giá phương thuốc cuối để cải thiện tình trạng thâm hụt cán cân toán Nhưng thực tế rằng, nước có cán cân tốn lại tỏ miễn cưỡng phải phá giá đồng tiền mình, phá giá thường bị xem biểu yếu phủ quốc gia Hơn quốc gia bị thâm hụt cán cân tốn khơng muốn chấp nhận sách thiểu phát kinh tế, phủ thường cam kết trì công ăn việc làm đầy đủ cho nhân dân Đối với nước có thặng dư cán cân tốn: nước có thặng dư cán cân tốn như: Đức, Nhật, Thụy Sĩ tỏ miễn cưỡng phải chấp nhận phá giá đồng tiền Lí đồng tiền tiếp tục định giá thấp cho phép trì tốc độ tăng trưởng cao xuất hướng hướng kinh tế vào sản xuất hàng xuất Họ lo ngại tăng giá đồng tiền nước ảnh hưởng đến kinh tế Như vậy, cách hiệu để trì hoạt động BWS bị từ chối Các quốc gia thâm hụt quốc gia thặng dư cán cân tốn khơng sẵn sàng điều chỉnh tỉ giá hay áp dụng sách điều chỉnh kinh tế BWS cuối sụp đổ hệ tất yếu ... ngân hàng B Quỹ tiền tệ Quốc tế Giới thiệu Mục đích Quỹ tiền tệ quốc tế thúc đẩy hợp tác tiền tệ quốc tế nhằm mở rộng thương mại quốc tế IMF hoạt động tổ chức chuyên biệt Liên Hợp Quốc diễn đàn... viên đóng góp cung cấp cho Quỹ tiền tệ quốc tế nguồn vốn để sử dụng hoạt động cho vay Hoạt động cho vay Quỹ tiền tệ quốc tế diễn nào? Vào lúc thamgia Quỹ tiền tệ quốc tế, nước thành viên cấp hạn... đối quốc gia thương mại quốc tế Ngược lại thành viên phải có trách nhiệm thực phần đóng góp cho vốn hoạt động quỹ hạn mức cho vay Khả cho vay quỹ tiền tệ quốc tế Khả cho vay quỹ tiền tệ quốc tế
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiền tệ quốc tế ĐẶC ĐIỂM CỦA HỆ THỐNG BRETTON WOODS., Tiền tệ quốc tế ĐẶC ĐIỂM CỦA HỆ THỐNG BRETTON WOODS.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay