Mô hình logistic tính toán sự tác động của các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng có việc làm ở Việt Nam (Khóa luận tốt nghiệp)

62 6 0
  • Loading ...
1/62 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 11:40

Mô hình logistic tính toán sự tác động của các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng có việc làm ở Việt NamMô hình logistic tính toán sự tác động của các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng có việc làm ở Việt NamMô hình logistic tính toán sự tác động của các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng có việc làm ở Việt NamMô hình logistic tính toán sự tác động của các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng có việc làm ở Việt NamMô hình logistic tính toán sự tác động của các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng có việc làm ở Việt NamMô hình logistic tính toán sự tác động của các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng có việc làm ở Việt NamMô hình logistic tính toán sự tác động của các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng có việc làm ở Việt NamMô hình logistic tính toán sự tác động của các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng có việc làm ở Việt Nam NGUY N TR NG NHÂN TR N TH L TRINH HÌNH LOGISTIC TÍNH TỐN S NG C A CÁC NHÂN T N KH C LÀM VI T NAM KHÓA LU N T T NGHI P NGÀNH: TOÁN NG D NG IH C NG TP H IH NG D CHÍ MINH, THÁNG N M 2017 L IC Trên th c t khơng thành cơng mà khơng g n li n v i nh ng s h tr dù hay nhi u, dù tr c ti p hay gián ti p c t b uh ct p gi ih c a quý Th V i lòng bi D ng - i khác Trong su t th i gian c nhi u s quan n bè c nh t, em xin g n quý Th y Khoa Tốn i h c Sài Gòn Thành ph H Chí Minh tâm huy t c truy ng i tri th c t v n ki n th c cho chúng em su t th i gian h c t pt u ki n cho b n thân em hồn thành t t khóa lu n t t nghi p c a c bi t em xin g i l c ti ng d n t Sau em mu n g i l th n b n bè ngu n Th y , t t nghi p d a tinh em su t th i gian làm khóa lu n tc M CL C Trang ph bìa L i ii L ic iii M cl c Danh m c M U M ts v chung v lý lu ng vi c làm 1.1 Khái ni m ngu ng 10 1.2 L ng 11 1.2.1 Vi c làm .12 1.2.1.1 vi c làm 14 1.2.1.2 Thi u vi c làm .15 1.2.2 Th t nghi p 16 1.2.2.1 Th t nghi p dài h n .18 1.2.2.2 Th t nghi p ng n h n 18 1.2.2.3 Th t nghi p t m th i 19 1.2.2.4 Th t nghi p chu k 20 1.2.2.5 Th t nghi u 20 1.2.2.6 Th t nghi p t nhiên 21 1.3 t s ch tiêu ch y u 23 1.3.1 L ng 23 1.3.2 T l 24 1.3.3 T l thi u vi c làm 24 1.3.4 T l th t nghi p 26 1.4 pháp lu n nghiên c nh nhân t n kh vi c làm .27 Phân tích th c tr hình logistic tính tốn s ng - vi c làm ng c a nhân t làm 2.1 L ng lao Vi t Nam n kh c Vi t Nam ng 31 2.1.1 Phân tích chung v 31 2.1.2 i 33 2.1.3 c thành th nơng thơn .34 2.1.4 i tính 36 2.1.5 h c v n .37 2.2 ng vi c làm 38 2.2.1 Phân tích l ng vi c làm theo gi i tính khu v c .40 2.2.2 ng vi c làm theo nhóm ngành thành ph n kinh t 40 2.3 hình logistic tính tốn s vi c làm ng c a nhân t n kh Vi t Nam 43 2.3.1 Phân tích, l a ch n hình th c nghi n kh nh nhân t nh c làm .43 2.3.1.1 t s li u 43 2.3.1.2 t bi n s .44 2.3.2 Phân tích k t qu hình th c nghi m theo nhân t kh n c làm 47 2.3.2.1 Phân tích hình th c nghi 2.3.2.2 Phân tích c 48 a bi n hình th c nghi m 49 K T LU N 56 DANH M C CÁC CH VI T T T : L ng THCS : Trung h THPT : Trung h c ph thông THCN : Trung h c chuyên nghi p TCN : Trung c p ngh : ng : ng ngh DANH M C CÁC STT Trang 2.1: Bi 2.2: T 2.4: T 2005-2010 ng c -2010 32 c 36 -2010 39 c làm theo ngành kinh t 42 DANH M C CÁC B NG STT TÊN B NG TRANG B ng 2.1: T l B B B B h c v n 2005-2010 B v c làm chia theo gi i tính khu B thành ph n kinh t c làm chia theo Nhóm nghành -2010 41 B ng th c nghi m nhân t c làm c 49 -2010 33 i 2005-2010 34 c 2005-2010 35 i tính 37 -2010 n kh B ng 2.9a: Xác su t vi c làm c 10 B ng 2.9b: Xác su t vi c làm c v n 38 40 50 h c 54 M S C N THI T NGHIÊN C Ngu ti U TÀI ng tài s n quý giá to l n c a m i qu c gia, v a m c tiêu, ,v ng l phát tri n kinh t - xã h i, th c hi n công nghi p hóa, hi n i hóa n c bi t gi i quy t vi c làm, i s ng v t ch t, tinh th n c vi t c a ch Xã h i Ch nh ng th hi n b n ch ng th xã h i nóng b ng hi n Vi t Nam S th ng c a qu c gia th k XXI s n n t ng trí tu c i, khác v ngu th b t k p v h c - k thu t hi c xây d ng ch y u ic a vào s giàu qu khoa c khu v c th gi i xu th h i nh p ngày sâu, r ng vào trình tồn c u hóa kinh t th gi i hi n Vi c chu n b m ng h i t nh ng giá tr truy n th ng c a dân t c k t h p v i a nhân lo c, tài, thơng minh, sáng t o, làm vi c quên s ph n vinh c a T qu c t qu n lý s n xu Y ut h ph - xã h i i ý u s phát tri n kinh t - xã c Nh ng sách, gi n giáo d ng t i hình thành m t ngu n nhân l nghi p hóa, hi c n t o m c chu n b t t v m i m i hóa th gi o ng yêu c u c a s nghi p công i ngày nay, c n ngu n nhân l c, m c qu c gia qu c t thu v c then ch t c a khoa h c - k thu t, công ngh nghành ngh khác, c n t p trung gi i quy t v n t , y t , sinh h c nh m nâng cao dân trí, phát tri n giáo d c toàn di n, xây d ng c tri th c bi t trí th i hóa th c hi n cơng nghi p hóa, hi n c, c nh m hình thành phát tri n n n kinh t tri th c c a Vi t Nam Vi i t n n kinh t k ho ch hóa t p trung sang n n kinh t v n hành th ng xã h i ch ng s qu n lý c vi nh ng ngày tr nên c n thi t c p bách Vi ng g n li n v i h i, góp ph m nghèo, t nh kinh t xã n kinh t lai Ngày nay, vi c nh n th c quan ni m v vi c làm ch im xã h i quy t viêc n N ng quan ni m ch làm vi c khu v c qu c doanh t p th ngày i ho ng t o thu nh p không b pháp lu nh n vi tích c c, ch c th a n quan ni ng c y tinh th n is d ng vào v ng ch ng t t o vi c làm cho cho i khác thành ph n kinh t ; không th làm c ng is d ng, trông ch vào s b trí vi c c khuy xu t, kinh doanh, d ch v , t o m vi c làm ch , sách, t ns n c t p trung ban hành lu i thu n l m i t t o vi c làm cho cho xã h i Th ng t c b o h b ng B Lu ng s h u toàn quy is d t vi c s d ng s ng tồn quy c a s n xu t kinh doanh S b o h v m t lu t quy n làm vi c cho b t c is d ms c th hi n ng ng ng c a ng theo yêu c u i ng b t k ch mà pháp lu is d t ch c gi i thi u vi ng quy n tr c ti p ho c thông qua n ch ng, quy n h p v i nhu c u c a s n xu t kinh doanh th V i ch m lao ng phù nh c a pháp lu tri n n n kinh t hang hóa nhi u thành ph n, t phát tri n s n xu t kinh doanh, m r ng kinh t a nh n quy n t t o vi c làm Th a nh n quy n t l a ch c, t nh c a B lu ng phù h p v i qui ng pháp lý thu n l i cho s phát tri n c a th ng, gi m t l th t nghi p khu v c thành th t l thi u vi c làm khu v c nông thôn Nh ng u c a th im ng tích c c c a nhi u sách, i pháp v kinh t xã h i; s c v i qui l n t nhanh ph n kinh t ph m vi c nv nhi u ngành kinh t , nhi u khu v c thành t bi t khu v c kinh t tr c nhi u y u t kinh t xã h ng l o y th ng, phát tri n vi c làm c v b r ng l n chi u sâu Chuy nm i- huy n i l cơng nghi p hóa, hi n ti p t y m nh cơng cu i hóa i m i, phát h ng, Nhà ch c Chính ph phi Chính ph qu c t ng r t c n nh ng thơng tin k p th i, xác v th ng Hay nói m t cách khác, vi c cung c p thông tin i, kh hi u qu m vi c làm m t cách nhanh chóng th c hi n cơng vi c này, c n ph n kh nh c nhân t i c làm, s góp ph n quan tr ng vi vi c làm m t cách hi u qu Chính ph c làm gi n nh ng t o ng sách cho c t l thi u vi c làm vi c nghiên c u nhân t nghiên c u phù h p v i th c ti n c n kh i s ng kinh t - xã h i c làm m ng Vi t Nam M t m t, nd ng th c nghi m hình logitstic d ng: ) = X+ (2.1) = E(Y=1|X) = X= + + + (2.2) + + + + kh ng c a nhân tham gia hình, nh n giá tr (t + + + c làm c i th i + c xác su t ng + xác su i th i vi c làm) Các bi c phân tích c th Bi n ph thu nr ir c{ } 1n i vi c làm 0n i khơng vi c làm 1n i th i nam = Các bi cl c ch Tu i : Gi i tính: gioitinh bi n Y = 0n i th i n 1n i th 0n i th i 1n i th 0n i th i dân t c khác 1n i th i thành th 0n i th i nông thôn 1n i th 0n i th Hôn nhân: honnhan k t hôn = k t hôn Dân t c: dantoc i Kinh = Khu v = S c kh e : suckhoe u tr n i trú = u tr n i trú l n h c v n: ( = , ) 1n i th i khơng b ng c p 2n i th i b ng trung h 3n i th i b ng trung h c ph thông 4n i th i t t nghi p trung h c chuyên nghi p, trung c p ngh 5n i th i b 6n i th i b ng 7n i th i ng ih c ih c 2.3.2 Phân tích k t qu hình th c nghi m theo nhân t kh ng ngh nh n c làm Trong hình xét hình h i quy v i bi n ch t, bi ng S bi n gi i quy ph thu c vào s bi n ch t ph m trù mà m i bi n ch t kh s c Trong hình c th ng bi n gi Trong hình ta s phân tích m t s n kh a bi n s nh c làm c cách chi ti c xây d ng m t d ng ph n m m Stat ng hình ng th c nghi m hình, phân tích gi a lý thuy t th c t c p h p l n bi n mà v lý thuy t kinh t nh ch c ch i v i t p h p bi n chúng t c th th ki nh b s c hình th c nghi m sau: = X = + 0.032915* 1.32408* 1.241865* (2.3) 0.081364* 0.646206* 0.374516* + 2.01232* + 2.762144* - -0.88752* + 1.397518* + 2.797672* + + 3.647715* 2.3.2.1 Phân tích hình th c nghi Chúng ta dùng ph n m c x lý, phân tích s li th c nghi m v i k t qu c th b ng 2.8 c hình V i k t qu ghi bi u n i dung ng Y nh n giá tr ng vi c làm), theo cơng th c (2 c xác su t vi c làm c Vì Y ch giá tr v i xác su c k v ng E(Y=1|X) = PC ng 1-p p, nên tính u bi B ng 2.8: cl c ch n ng th c nghi m nhân t n kh c làm c Bi n gi i Stt Gi i thích bi n Std.Error z-Statistic Prob H s ch n C Tu i Tuoi 0.000898 36.65 0.000 Gi i tính Gioitinh 0.033408 -2.44 0.015 Hôn nhân Honnhan 0.043947 -20.20 0.000 Dân t c Dantoc 0.042542 -31.12 0.000 Khu v c Khuvuc 0.039043 -16.55 0.000 S c kh e Suckhoe 0.060031 -6.24 0.000 h cv n thích Coefficent i.educ THCS Educ2 1.397518 0.046222 30.23 0.000 THPT Educ3 1.241865 0.054628 22.73 0.000 10 THCN, TCN Educ4 2.01232 0.076272 26.38 0.000 Educ5 2.762144 0.151856 18.19 0.000 Educ6 2.797672 0.086928 32.18 0.000 Educ7 3.647715 0.465787 7.83 0.000 11 12 13 ih c ih c 2.3.2.2 Phân tích a bi n hình th c nghi m i v i m i bi c l p c a hình th c nghi m v v , v i gi thi t bi cl i xác su u gi tr 30%, 40%, 50% 60%, áp d ng công th c (1.13 vi c làm c nh giá c bi u xác su t ng nhân t c a hình th c nghi m (xem b ng 2.9a) B ng 2.9a: Xác su t vi c làm c ng kh S T T a cl Bi n gi i thích Giá H s v tính: tr P %) 30% 40% 50% 60% Tu i 0.032915 0.000 1.033463 30.70 40.79 50.82 60.79 Gi i tính -0.081364 0.015 0.921858 28.32 38.06 47.97 58.03 Hôn nhân -0.887520 0.000 0.411675 15.00 21.53 29.16 38.18 Dân t c -1.324080 0.000 0.266048 10.24 15.06 21.01 28.52 Khu v c -0.646206 0.000 0.524030 18.34 25.89 34.38 44.01 S c kh e -0.374516 0.000 0.687622 22.76 31.43 40.75 50.77 Phân tích y u t tu i (tuoi) hình th c nghi m i chi u v i k t qu c 30%, bi b ng 2.9a, cho ta k t qu n u xác su c l p khác c (30 nh k t qu bi n tu i ch y, th nói r ng y u t tu i c c tính cho im t ng h n kh th ng v u th lý gi i y u t ng m n vi c làm, y u t tâm lý tính b o th c a n n kinh t bao c p n ng n làm khu v c làm g ng c, t p th Phân tích y u t gi i tính (gioitinh) hình th c nghi m t l nam tham gia l qu 2.76% n 2010 c tr pv ik t c t hình th c nghi m cho th y, n ki ng m u t gi i tính n m t nam Gi thi t u t khác hình th c nghi s chênh l ch vi c thay ng e-0.081364 b ng x p x 0.921858 Ch ng h n m t nam gi i xác su t im vi u 0.3 (30%) M u ki y, gi i s h s chênh l ch vi c [0.921858 * (0.3/0.7)] = 0.395082 Do t vi c làm c a n gi i s (0.395082/1.395082)*100 = 28.32 v y, xác su t vi c làm c a n gi i th M c dù v i nh ng thành t nh is 1.68% so v i nam gi i n kh i công cu a v c a ph n k Trong nh lu i mang l i c i thi c th ch hóa b ng h th ng pháp i i v i ph n u t ch c qu c t nh n xét ng t i s ng v thu nh cho th y kh ng b t i vi c làm v n t n t i Nh ng nghiên c u g t nghi p c a ph n i ph n ngh làm vi i Kh t vi c làm c tính, thu nh p c ng n ch b ng 88% nam gi i v ng chung c át tri n th gi i Phân tích y u t nhân (honnhan) hình th c nghi m T k t qu th c nghi c t hình, n ki ng m t m t hôn Gi thi t y u t khác c t hình th c nghi im ng e-0.88752 vi s chênh l ch vi c làm 0.411675 Gi thi t m u 40% M c thay t xác su t iv u ki t h s chênh l ch [0.411675 x (0.4/0.6)] = làm c u t vi c t s (0.27455/1.27455) * 100 = 21.53%, gi m g n m t n a so v t Phân tích y u t khu v c (khuvuc) hình th c nghi m iá th c tr ng c khu v c thành th 3.56% c a khu v c nông thôn t cho i qu n lý c n ph i t o nhi u ch làm vi ng cho khu v c b c xúc c n gi i quy t N u theo k t qu t nhi i c t hình thì: thành th , xác su t vi c làm l nông thôn; n u thành th c xác su t vi c làm 30% nơng thơn xác su t vi c làm gi 1.5 l n (18.34%) u th gi i thích r ng nh nông thôn di chuy n quan sát th y r ng, ch t t i thành ph v i m t t c phát tri n hi phát tri n c a ngành ch n ch c công vi i dân vùng ng th y Chúng ta tt c t o khu v c s n xu t ph iv thành it l Vì th u so v ng khu v c s n xu t c phát tri n hi n h không th gi c vi phát tri n l i g p ph i tình tr ng th t nghi p gay g t phát tri Ngo i tr hình a nh n ch hai khu v c kinh t : khu v c s n xu t nông nghi p truy n th ng khu v c s n xu t công nghi p hi Các nhà kinh t hi i) u th a nh n s t n t i c n thi t c a khu v c th ba C th khu v c khơng th c Khu v c phi th c: khu v c bao g m ho ng khơng hồn tồn b t h p pháp, nh c s ch p nh n c a xã h i h u h t ho h c Ch ng ng, bán hàng rong, bán vé s thu hút m t l n vào thành th M t khác, thành ph n kinh t nhi u vi c làm m thu hút nhi u vi c làm thích h p v ng t nông thôn m i chuy o n n Phân tích y u t dân t c (dantoc) hình th c nghi m v i y u t dân t c, n u hai m ng m i thu c dân t c Kinh m t thu c dân t c khác Gi thi t y u t khác thu c t hình th c nghi m u ki ng e-1.32408 s chênh l ch vi c làm 0.266048 Gi thi t m u 40% M iv i t xác su t vi c u ki t h s chênh l ch [0.266048 * (0.4/0.6)] = t vi c làm c a i dân t c khác s (0.177365/1.177365) * 100 = 15.06%, gi m 24.94% so v i i thu c dân t c Kinh th nh n th y, m c dù v i ch nh ng sách quan tâm, h tr , t ng toàn dân t u ki n v vi c làm Song, th c t , v n nh ng b t c p v i vi i v i dân t c thi u s , dân t c c n nh ng gi i pháp c p bách, c th quy t v th gi i th gi v ng phát tri n kh t c, trì hòa bình t dân nh tồn v n lãnh th Phân tích y u t s c kh e (suckhoe) hình th c nghi m v i y u t dân t c, n m i ns ng m u tr n i trú m t khơng Gi thi t y u t khác thu c t hình th c nghi m ng u ki s chênh l ch vi 0.687622 Gi thi t m xác su t vi i u 40% M i u tr n i trú l n i khác v u ki y, u tr n i trú h s chênh l ch [0.687622 * (0.4/0.6)] = 0.458415 Do t vi c làm c 100 = 31.43%, i % so v Phân tích y u t u tr n i trú s (0.458415/1.458415) * i u tr n i trú l n h c v n (educ) hình th c nghi m B ng 2.9b: Xác su t vi c làm c Stt Bi n gi i thích h cv n ng kh Giá bi H s cl tr XS ban tính: %) P 30% 40% 50% 60% THCS 1.397518 0.00 4.045147 63.42 72.95 80.18 85.85 THPT 1.241865 0.00 3.462064 59.74 69.77 77.59 83.85 THCN, 2.01232 0.00 7.480652 76.22 83.30 88.21 91.82 TCN ih c 2.762144 0.00 15.833754 87.16 91.35 94.06 95.96 2.797672 0.00 16.406408 87.55 91.62 94.25 96.10 3.647715 0.00 38.386852 94.27 96.24 97.46 98.29 i h c ut , y u t giáo d tr ng làm su i vi c làm N c vi c làm 30% nh thơng kh n r t quan i khơng b ng c p xác i t t nghi p trung h m vi c làm v i t l kho ng 60% , trung h c ph i v i nh i t t nghi p trung c p ngh , trung h c chuyên nghi p 76.22%, t t nghi p ng, ng ngh v i 87.16% kh c làm, b i h c 87.55% ih c 94.27% u phù h p v i vai trò quan tr ng c a giáo d ngh vi c công y s phát tri n kinh t - xã h i Kinh nghi m phát tri n nhi u qu c gia cho th y, giáo d c ph i nhân t xúc tác vi c gi gìn phát tri n giá tr c xã h y ut thu t ng ch tay ngh cao Các ngành công nghi p, d ch v hi m m, d ch v tài cán b ng c ngân hàng, d ch v ng ng nh h c v n, chuyên môn i ch k ph n K T LU N Cùng v i m i kinh t - xã h i, gi i quy t vi c làm m c th c hi n c gia r ng l r ng s n xu t, d ch v m n, m ng hóa ngành ngh nh m t o thêm nhi u ch làm vi c i nh n th c c is d vi c làm gi i quy t vi ng v ct om t o vi c làm tìm ki m vi c làm.T i, xây d ng sách, phát tri n th m ho c t t o vi c làm k t h p v i h tr c hoàn ch nh hàng lang pháp lý v ng th ch c c a c ng tìm ng T ng vi c làm nh m phát tri n quan h lao ng lành m nh, b o v quy n l i h is d Qua nghiên c n kh c ng ng hình logistic tính tốn s c làm hình qua k t qu th c nghi Vi t Nam , kh c T k t qu ng c a nhân t nh nh giá tr th c ti n c a phát hi n nh ng v xu t nh gi i quy t vi c làm t n t i trình th c hi i quy t vi c m, khuy n ngh nh m th c hi n m t cách hi u qu Vi t Nam Tuy nhiên, hoàn c nh v nghiên c u r t m i, ph m vi nghiên c u r ng nên khó tránh kh i thi u sót V i s nghiêm túc c u th , tác gi hy v ng nh hoàn thi n, nâng cao c nhi u nh vi c nghiên c c ti p th DANH M C TÀI LI U THAM KH O Ti ng Vi t [1] Ph phát tri n Vi Vi t Nam, 2007 ng: V lý thuy t th c tr ng hình thành, Qu c h c C ng hòa xã h i ch [2] Tr n Kim Dung (2003) kê Hà N i n tr ngu n nhân l t b n Th ng [3] GS.TS Nguy n Quang Dong, PGS.TS Nguy n Th tb i h c Kinh t Qu c dân, Hà N i t tb c Tri i h c Kinh t Qu c dân, Hà N i [5] T ng c c th ng kê: S li u th ng vi ng ng kê kinh vi c làm Vi u Ti ng Anh [6] Donald J Bowersox, David J Closs (2001), Logistical Management: The Integrated Supply Chain Process, Michigan State University, United States [7] Thomas Goldsby, Robert Martichenko, Robert O Martichenko (2005), Lean Six SIGMA Logistics: Strategic Development to Operational Success, United States [8] Yosef Sheffi (2012), Logistics Clusters: Delivering Value and Driving Growth, Massachusetts Institute of Technology, United States ... ng có vi c làm 38 2.2.1 Phân tích l ng có vi c làm theo gi i tính khu v c .40 2.2.2 ng có vi c làm theo nhóm ngành thành ph n kinh t 40 2.3 Mơ hình logistic tính tốn s có vi c làm. .. khơng có vi c làm, có nhu c u làm vi c s n sang làm vi c vi c i có nhu c u làm vi c,hi n t vi c làm, ho ng có vi c làm, u ki n, hoàn c nghi p nh ng làm vi c, h c vi c làm, Th c ch n c vi c làm. .. nh vi c nh làm vi c nh i có s gi làm vi c u làm thêm, ho c nh ng ho c l ch i có s gi làm i có s gi c h i 1.2.1.2 Thi u vi c làm u vi tình tr ng có vi i gian làm vi c th nh có nhu c u làm thêm
- Xem thêm -

Xem thêm: Mô hình logistic tính toán sự tác động của các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng có việc làm ở Việt Nam (Khóa luận tốt nghiệp), Mô hình logistic tính toán sự tác động của các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng có việc làm ở Việt Nam (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay