PHÂN TÍCH LỢI ÍCH – CHI PHÍ CỦA MÔ HÌNH TRỒNG CA CAO CHỨNG NHẬN UTZ TẠI HUYỆN CHÂU ĐỨC TỈNH BÀ RỊAVŨNG TÀU

70 7 0
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 11:36

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH ĐÀO XUÂN HIẾU PHÂN TÍCH LỢI ÍCH – CHI PHÍ CỦA MƠ HÌNH TRỒNG CA CAO CHỨNG NHẬN UTZ TẠI HUYỆN CHÂU ĐỨC TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU NGÀNH KINH TẾ TÀI NGUN MƠI TRƯỜNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGƯỜI HƯỚNG DẪN: TS PHAN THỊ GIÁC TÂM Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 06/2012 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, Trường Đại Học Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “Phân Tích Lợi Ích-Chi Phí mơ hình trồng cacao theo chứng nhận UTZ huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu” Đào Xuân Hiếu, sinh viên khóa 34, ngành Kinh Tế Tài Nguyên Môi Trường, bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày …………………… TS.PHAN THỊ GIÁC TÂM Người hướng dẫn Ngày tháng năm Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Thư ký hội đồng chấm báo cáo Ngày Ngày tháng năm tháng năm LỜI CẢM TẠ Sau cố gắng nỗ lực hết mình, cuối khóa luận tốt nghiệp hoàn thành Trong suốt thời gian qua, nhận quan tâm động viên, giúp đỡ hỗ trợ nhiều thầy cô, bạn bè đặc biệt người thân gia đình Đầu tiên, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến ba mẹ anh chị bên cạnh động viên, vận động hỗ trợ vật chất lẫn tinh thần Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cô Phan Thị Giác Tâm, tận tình bảo hướng dẫn em suốt trình thực tập nghiên cứu để hồn thành tốt khóa luận tốt nghiệp Xin chân thành cảm ơn Ban Giám Hiệu Trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh tồn thể quý thầy cô Khoa Kinh tế truyền đạt kiến thức q báu cho tơi suốt q trình học tập Xin chân thành cảm ơn Trịnh Văn Thành – Giám đốc công ty TNHH cacao Thành Đạt giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cung cấp thông tin cần thiết cho suốt trình nghiên cứu Xin chân thành cảm ơn Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Tỉnh Bà RịaVũng Tàu, Ủy ban Nhân dân xã Xà Bang tạo điều kiện tốt cho thời gian thực tập Cảm ơn bạn, người bên cạnh giúp đỡ ủng hộ tơi Tp Hồ Chí Minh, ngày tháng Xin chân thành cảm ơn! Sinh viên Đào Xuân Hiếu năm NỘI DUNG TÓM TẮT ĐÀO XUAN HIEU Tháng 06 năm 2012 “Phân Tích Lợi Ích-Chi Phí mơ hình trồng ca cao chứng nhận UTZ huyện Châu Đức, tỉnh Bà RịaVũng Tàu” DAO XUAN HIEU June 2012 “Cost – Benefit Analysis of Cocoa UTZ Certified Model in Chau Duc District, Ba Ria-Vung Tau” Đề tài thực nhằm tìm hiểu thực trạng, hiệu mang lại cho người dân, yếu tố ảnh hưởng đến suất mơ hình trồng cacao theo tiêu chuẩn UTZ huyện Châu Đức Từ có sách trồng phù hợp để phát triển mơ hình trồng cacao bền vững Đề tài sử dụng phương pháp vấn điều tra hộ, thông qua thu thập điều tra 60 hộ để đánh giá suất cacao Đề tài sử dụng hàm sản xuất để ước lượng yếu tố ảnh hưởng đến suất cacao, giải thích mối quan hệ chúng Với lợi địa hình, đất đai khí hâu, mơ hình trồng ca cao theo tiêu chuẩn UTZ mang lại hiệu kinh tế cho người dân huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, giúp cho người dân địa phương có thêm nguồn thu nhập phần diện tích đất đất canh tác Đề tài nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến suất ca cao, kết yếu tố LNCAY, LNBVTV, LNNUOC, LNLD, LNHUUCO có mối quan hệ đồng biến ảnh hưởng lớn đến suất cacao Và nêu thuận lợi tồn mô hình trồng ca cao theo tiêu chuẩn UTZ huyện Châu Đức, hướng tương lai trồng ca cao địa phương MỤC LỤC LỜI CẢM TẠ iii NỘI DUNG TÓM TẮT MỤC LỤC v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH MỤC CÁC BẢNG ix DANH MỤC CÁC HÌNH ix CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Giả thiết vấn đề nghiên cứu: 1.4 Phạm vi nghiên cứu khóa luận 1.4.1 Không gian nghiên cứu 1.4.2 Thời gian nghiên cứu 1.5.Cấu trúc khóa luận CHƯƠNG TỔNG QUAN 2.1 Tổng quan địa bàn nghiên cứu 2.1.1 Tổng quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 2.1.2 Tổng quan huyện Châu Đức 2.2 Tình hình phát triển ca cao 2.2.1 Tình hình phát triển ca cao giới 2.2.2 Tình hình phát triển ca cao Việt Nam 10 2.2.3 Tình hình sản xuất ca cao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 11 2.3 Tổng quan tài liệu liên quan 14 v CHƯƠNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 17 3.1 Cơ sở lý luận 17 3.1.1 Các chứng nhận 17 3.1.2 Các khái niệm 19 3.2 Phương pháp nghiên cứu 21 3.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 21 3.2.3.Phương pháp phân tích 23 CHƯƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 28 4.1 Thông tin tổng quát nông hộ 28 4.1.1 Đặc điểm kinh tế - xã hội người vấn 28 4.1.2 Tình hình tín dụng 29 4.1.3 Tình hình thu nhập 29 4.2 Tình hình sản xuất ca cao theo tiêu chuẩn UTZ 30 4.2.1 Nội dung triển khai trồng ca cao theo tiêu chuẩn UTZ 30 4.2.2 Tình hình tưới nước cho ca cao nơng dân 31 4.2.3 Hình thức xử lý cành, lá, trái bị sâu bệnh 31 4.2.4 Cách thức sử dụng phân bón thuốc BVTV nơng dân 32 4.2.5 Ưu điểm trồng ca cao theo tiêu chuẩn UTZ 33 4.3 Phân tích lợi ích – chi phí mơ hình trồng ca cao theo tiêu chuẩn UTZ 34 4.4 Mơ hình ước lượng hàm suất 36 4.4.1 Kết ước lượng thơng số mơ hình 36 4.4.2 Kiểm định vi phạm mơ hình 38 4.4.3 Nhận xét dấu độ lớn hệ số hồi quy 39 4.5 Thuận lợi khó khăn áp dụng mơ hình trồng ca cao theo tiêu chuẩn UTZ 44 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ vi 45 5.1 Kết luận 45 5.2 Kiến nghị 45 5.2.1 Đối với người trồng ca cao 45 5.2.2 Đối với ban điều phối, phát triển ca cao chủ nhiệm CLB 46 5.2.3 Đối với quyền địa phương 46 TÀI LIỆU THAM KHẢO 47 PHỤ LỤC 49 vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CLB Câu lạc DA Dự án DT Diện tích KH Kế hoạch BR-VT Bà Rịa-Vũng Tàu KNKN Khuyến Nông Khuyến Ngư KHCN Khoa hoc Công nghệ CN Công nghiệp ĐT-TTTH Điều tra- thực tập tổng hợp NN & PTNT Nông Nhiệp Phát Triển Nông Thôn BVTV Bảo vệ thực vật BCN CLB Ban chủ nhiệm câu lạc ICS Hệ thống kiểm soát nội TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam GAP Thực hành nông nghiệp tốt Global GAP thực hành nông nghiệp tốt tồn cầu ASEAN GAP Thực hành nơng nghiệp tốt Đông Nam Á Viet GAP Thực hành nông nghiệp tốt Việt Nam OLS Phương pháp hồi quy bình phương nhỏ ATVS An toàn vệ sinh viii DANH MỤC CÁC BẢNG   Bảng 2.1 Sản lượng ca cao giới năm 8  Bảng 2.2 Diện tích, suất, sản lượng ca cao tỉnh: 12  Bảng 2.3 So sánh hiệu kinh tế ca cao so với tiêu,điều,cà phê: 14  Bảng 3.1 Nhận Dạng Các Lợi Ích -Chi Phí Của Trồng Cacao Theo Tiêu Chuẩn UTZ .23  Bảng 3.2 Ước Lượng Dấu Của Hàm Năng Suất 26  Bảng 4.1 Đặc Điểm Kinh Tế - Xã Hội Người Phỏng Vấn 28  Bảng 4.2 Tình Hình Tín Dụng 29  Bảng 4.3 Tình Hình Tưới Nước Cho Ca Cao Của Nông Hộ .31  Bảng 4.4 Hình Thức Xử Lý Cành, Lá, Trái bị Sâu Bệnh Nông Dân 32  Bảng 4.5 Cách Thức Sử Dụng Phân Bón Thuốc BVTV cho Cây Ca cao Nông Dân .33  Bảng 4.6 Nhận Thức Nông Dân Ưu Điểm Ca cao Tiêu Chuẩn UTZ 34  Bảng 4.7 Chi phí đầu tư cho 1000 m2 ca cao .35  Bảng 4.8 So sánh chi phí trung bình hai nhóm hộ 36  Bảng 4.9 Các Thơng Số Ước Lượng Của Mơ hình Hàm Năng Suất 37  Bảng 4.10 Bảng Thống Kê Đặc Điểm Biến Mơ Hình Hàm Năng Suất 38  Bảng 4.11 Kiểm Tra Về Dấu Kì Vọng Mơ Hình 39  Bảng 4.12 Lợi Ích – Chi Phí Của Trồng Ca Cao theo UTZ So Với Trồng Ca Cao Thường 41  Bảng 4.13 Đánh Giá Nông Dân Lợi Ích Của Trồng Ca Cao UTZ Môi Trường 42  Bảng 4.14 Đánh Giá Mức Độ Hài Lòng Người Dân Áp Dụng Trồng Ca Cao UTZ 43  ix DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1 Bản Đồ Ranh Giới Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu .5  Hình 2.2 Bản Đồ Ranh Giới Huyện Châu Đức Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 7  Hình 2.3 Đồ thị giá ca cao Ino.com 9  Hình 2.4 Diện Tích Ca cao Việt Nam Qua Các Năm 10  Hình 2.5 Bọ Xít Muỗi Trên Trái Ca Cao 13  Hình 4.1 Tỷ Lệ Thu Nhập Của Hai Nhóm Nơng Dân Trồng Ca cao 30  x Theo hướng dẫn cán khuyến ngư địa phương để chủ động mơi trường nâng cao trình độ kỹ thuật phục vụ cho sản xuất Thường xuyên trao đổi, học hỏi kinh nghiệm ni lẫn để có can thiệp lúc thích hợp Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình thời tiết, thơng tin kinh tế thị trường để có định giải pháp đắn, kịp thời 5.2.2 Đối với ban điều phối, phát triển ca cao chủ nhiệm CLB Tăng cường tập huấn kiểm sốt nội để nơng dân nắm bắt biện pháp kỹ thuật việc tỉa cành tạo tán, quản lý dinh dưỡng hợp lý, đồng thời học hỏi kinh nghiệm để trồng ca cao đạt hiệu cao Đưa đối tác quan cần nghiên cứu xây dựng quy trình chuẩn kỷ thuật trồng, hướng dẫn phòng, trị bệnh thối trái ca cao đào tạo, tập huấn phổ biến rộng rãi đến người trồng Đưa đối tượng ni có tác dụng xử lý, giảm thiểu ô nhiễm môi trường kiến đen Tăng giá thu mua ca cao nhằm khuyến khích người dân tiếp tục trồng phát triển ca cao theo tiêu chuẩn UTZ Đồng thời nghiên cứu lai tạo giống ca cao nhằm tăng nâng suất ca cao 5.2.3 Đối với quyền địa phương Các ban ngành chức có thẩm quyền cần phối hợp với chương trình phát triển ca cao chứng nhận UTZ để bước nhân rộng mơ hình Phát triển vùng ca cao tập trung nhằm phát triển cách bền vững mô hình trồng ca cao theo chứng nhận UTZ Cục trồng trọt, ATVS tăng cường đạo quản lý chất lượng giống, phân bón,thuốc BVTV, mơi trường trồng ca cao cơng tác phòng chống sâu bệnh Các Viện, Trường cần sớm nghiên cứu tìm nguyên nhân cách phòng trị bệnh ca cao Nhà nước cần tiếp tục cho vay, khoanh nợ, giãn nợ có sách hỗ trợ thiệt hại có sâu bệnh, thất mùa để khuyến khích nơng hộ trồng cacao Chính quyền địa phương cần phối hợp với quan chức để thực tốt công tác quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh thú y thủy sản 46 TÀI LIỆU THAM KHẢO TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT Trần Sỹ Nam, 2008 Phân tích hiệu kinh tế biện pháp chống xói mòn đất trồng cà phê huyện Tuy Đức, Đăknông Luận văn tốt nghiệp ngành kinh tế tài nguyên môi trường, Đại Học Nơng Lâm TP.HCM J.A.Sinden, D.J.Thampapgllai Nhập mơn phân tích lợi ích – chi phí (Trần Võ HùngSơn,Lê Ngọc Uyển, Trần Nguyên Minh Ái, Phạm Khánh Nam, Phùng ThanhBình,Trương Đăng Thụy dịch, 2003 ) Nhà xuất Đại Học Quốc Gia TP.HCM, 372 trang Lê Văn Khoa, 2009 Môi trường giáo dục bảo vệ môi trường Nhà xuất giáo dục Nguyễn Hạnh Đoan, 2008 Phân tích lợi ích chi phí mơ hình trồng xen canh cao su giai đoạn kiến thiết Bình Phước Luận văn tốt nghiệp ngành kinh tế tài nguyên môi trường, Đại Học Nơng Lâm TP.HCM Phạm Thị Chín.Tình hình phát triển ca cao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2011 Trung tâm Khuyến Ngư Bà Rịa-Vũng Tàu Nguyễn Tuấn Vượng.Tình hình sản xuất, thị trường chất lượng ca cao Việt Nam Công ty Cargill Th.S Nguyễn Duyên Linh, 2004 Kinh tế lượng ứng dụng, trường Đại Học Nông Lâm TPHCM Tác giả Trần Hữu Nam, 2011 Báo cáo mơ hình ca cao hữu sau năm thực BRVT, Dak Lak Công ty Cổ Phần Thế Giới Thông Minh 47 Đào Thị Lan Hoa cộng sự, 2011 Kết nghiên cứu phòng trừ bệnh nấm phytophthora ca cao Tây Nguyên Viện KHKT Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên TÀI LIỆU TIẾNG ANH VÀ TRANG WEB Cổng thông tin điện tử Bộ Nông nghiệp Báo thông xã Việt Nam ieter A Zuidema, Peter A Leffelaar,Wouter Gerritsma, Liesje Mommer, Niels P.R Anten .“A physiological production model for cocoa(Theobroma cacao): model presentation,validation and application” 48 PHỤ LỤC Phụ lục Danh mục thuốc BVTV phép sử dụng ca cao Tên hoạt chất Tên thương phẩm Đối tượng trị Thuốc trừ sâu Fenobucard (min 96%) Bassan 50EC Bọ xít muỗi, sâu đục vỏ trái Methidathion (min 96%) Supracide 40EC Bọ xít muỗi, rệp sáp Dimethoate (min 95%) Bọ xít muỗi, rệp sáp Thiamethoxam 25% Thiamax 25WDG Bọ xít muỗi Emamectin benzoate Actimax 50WDG Bọ xít muỗi Trichoderma Trichoderma Ngừa Fusarium Phytopthora Cuprous Oxide Norshield 86.2 WG Trị xì mũ gốc, loét thân Thuốc trừ bệnh Phụ lục 2:Kết xuất hàm suất Dependent Variable: LNNS Method: Least Squares Date: 06/11/12 Time: 23:40 Sample: 60 Included observations: 60 Variable Coefficient C 4.825116 LNBVTV -0.024189 LNHOAHOC -0.077013 LNHUUCO 0.020452 LNKNGHIEM -0.940977 LNLD -0.005272 LNMD 0.687462 GIONG 0.562841 LNNUOC -0.163670 LNKNONG 0.454202 0.514117 R-squared Adjusted R-squared 0.426659 S.E of regression 0.428330 Std Error t-Statistic 2.855090 1.690005 0.012411 -1.948994 0.112414 -0.685086 0.014094 1.451061 0.492706 -1.909814 0.242955 -0.021698 0.287462 2.391489 0.167999 3.350258 0.071124 -2.301191 0.255676 1.776472 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion 49 Prob 0.0973 0.0569 0.4965 0.1530 0.0619 0.9828 0.0206 0.0015 0.0256 0.0817 7.577330 0.565681 1.293166 Sum squared resid 9.173327 -28.79498 Log likelihood Durbin-Watson stat 2.279647 Phụ lục 3: Kiểm định PSSS: Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) White Heteroskedasticity Test: F-statistic 3.318480 Obs*R-squared 58.02067 Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 06/12/12 Time: 16:42 Sample: 60 Included observations: 60 Variable Coefficient C 1902.420 LNBVTV -25.91665 LNBVTV^2 0.122021 LNBVTV*LNHOAHOC -0.482623 LNBVTV*LNHUUCO -0.161454 LNBVTV*LNKNGHIEM -0.332396 1.642223 5.878392 0.000015 Probability Probability 0.066527 0.295507 Std Error 1829.969 12.43496 0.086285 0.199623 0.090593 0.775168 t-Statistic 1.039591 -2.084177 1.414153 -2.417669 -1.782179 -0.428805 Prob 0.3386 0.0823 0.2070 0.0520 0.1250 0.6830 LNBVTV*LNLD LNBVTV*LNMD LNBVTV*GIONG LNBVTV*LNNUOC LNBVTV*LNKNONG LNHOAHOC LNHOAHOC^2 LNHOAHOC*LNHUUC O LNHOAHOC*LNKNGHI EM LNHOAHOC*LNLD LNHOAHOC*LNMD LNHOAHOC*GIONG LNHOAHOC*LNNUOC 0.777675 2.454092 0.406511 0.728685 0.013225 -212.4106 2.117475 -1.579825 0.442913 1.343462 0.352395 0.392323 0.387066 135.6750 1.301473 1.041633 1.755819 1.826692 1.153567 1.857363 0.034167 -1.565583 1.626983 -1.516681 0.1296 0.1175 0.2926 0.1126 0.9739 0.1685 0.1549 0.1801 -3.809698 3.296175 -1.155794 0.2917 7.257586 14.42308 3.468243 4.468209 4.538167 13.02030 2.596168 2.614144 1.599233 1.107738 1.335908 1.709244 0.1609 0.3104 0.2300 0.1383 LNHOAHOC*LNKNON G LNHUUCO LNHUUCO^2 LNHUUCO*LNKNGHIE M -1.440898 2.220425 -0.648929 0.5404 -9.103668 0.327461 -3.485287 12.20008 0.213102 2.881189 -0.746197 1.536638 -1.209670 0.4837 0.1753 0.2719 50 LNHUUCO*LNLD LNHUUCO*LNMD LNHUUCO*GIONG LNHUUCO*LNNUOC LNHUUCO*LNKNONG 2.894446 -1.378169 0.075639 0.959875 0.410268 1.973190 2.059339 0.356336 0.545327 1.224956 1.466887 -0.669229 0.212269 1.760182 0.334925 0.1928 0.5282 0.8389 0.1289 0.7491 LNKNGHIEM LNKNGHIEM^2 LNKNGHIEM*LNLD LNKNGHIEM*LNMD LNKNGHIEM*GIONG LNKNGHIEM*LNNUOC -264.3512 -19.57212 0.966600 31.85950 39.06061 13.01007 284.2820 21.12468 5.191182 28.06445 40.23064 6.945780 -0.929891 -0.926505 0.186200 1.135226 0.970917 1.873089 0.3883 0.3899 0.8584 0.2996 0.3691 0.1102 LNKNGHIEM*LNKNON G LNLD LNLD^2 LNLD*LNMD LNLD*GIONG LNLD*LNNUOC LNLD*LNKNONG LNMD LNMD^2 LNMD*GIONG LNMD*LNNUOC LNMD*LNKNONG GIONG GIONG*LNNUOC GIONG*LNKNONG LNNUOC LNNUOC^2 LNNUOC*LNKNONG LNKNONG LNKNONG^2 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 7.032065 12.32678 0.570471 0.5891 206.9157 -1.409370 3.476991 1.407008 24.13728 1.378847 6.975572 0.624928 6.315219 -1.645002 7.220761 -1.328043 396.3758 -1.328895 28.97487 1.716010 29.36416 1.009799 14.66235 -1.681594 77.07205 -1.872950 449.5007 -1.496618 0.933759 -1.245589 53.51804 1.775436 161.5985 1.776214 2.936124 -1.728269 0.947437 -1.894371 527.2660 1.838681 2.742880 2.091461 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 0.2084 0.2091 0.2171 0.5550 0.1511 0.2324 0.2322 0.1370 0.3516 0.1436 0.1102 0.1851 0.2593 0.1262 0.1260 0.1347 0.1070 0.1156 0.0814 0.152889 0.482918 -0.246332 1.638578 3.318480 0.066527 -291.6208 4.892153 33.28161 4.359230 -10.38855 -9.589478 -526.7420 49.72118 29.65190 -24.65612 -144.3521 -672.7309 -1.163080 95.01784 287.0336 -5.074413 -1.794798 969.4740 5.736627 0.967011 0.675609 0.275047 0.453906 61.38997 1.511218 51 Phụ lục Kiểm định tự tương quan Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic 1.162438 Probability Obs*R-squared 2.771842 Probability 0.321369 0.250093 Test Equation: Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 06/12/12 Time: 16:43 Presample missing value lagged residuals set to zero Std Error t-Statistic Variable Coefficient C 0.816481 2.903199 0.281235 LNBVTV 0.000445 0.012445 0.035735 LNHOAHOC -0.007828 0.112272 -0.069726 LNHUUCO 0.002519 0.014148 0.178049 LNKNGHIEM 0.078524 0.493810 0.159017 LNLD -0.041736 0.248630 -0.167864 LNMD -0.097267 0.293549 -0.331351 GIONG -0.012837 0.168093 -0.076367 LNNUOC -0.006944 0.071756 -0.096777 LNKNONG 0.061213 0.268641 0.227862 RESID(-1) -0.184177 0.154426 -1.192651 RESID(-2) -0.162313 0.151856 -1.068865 0.046197 Mean dependent var R-squared Adjusted R-squared -0.172382 S.D dependent var S.E of regression 0.426945 Akaike info criterion 8.749543 Schwarz criterion Sum squared resid Log likelihood -27.37602 F-statistic Durbin-Watson stat 2.035631 Prob(F-statistic) Prob 0.7797 0.9716 0.9447 0.8594 0.8743 0.8674 0.7418 0.9394 0.9233 0.8207 0.2389 0.2905 2.55E-15 0.394310 1.312534 1.731403 0.211352 0.995987 52 PHIẾU ĐIỀU TRA NÔNG HỘ TRỒNG CA CAO TẠI HUYỆN CHÂU ĐỨC, TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU Q.1 MS phiếu:…………………………… Q.2 Ngày vấn:………/ ……/20… Xin chào ông/bà Tôi sinh viên khoa kinh tế ĐH Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Tơi nghiên cứu đề tài “ Phân tích lợi ích, chi phí mơ hình trồng ca cao đạt tiêu chuẩn UTZ xã Xà Bang huyện Châu Đức tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ” Mong Ơng/bà dành thời gian quý báu để trả lời câu hỏi vấn Những thơng tin Ơng/bà cung cấp góp phần quan trọng việc hoàn thành đề tài nghiên cứu Rất mong giúp đỡ nhiệt tình Ơng/bà I Thơng tin chung Q.3 Họ tên người vấn:…………………………………………… Q.4 Giới tính □1.Nam □2.Nữ Q.5 Tuổi:…………………………… Q.6 Số điện thoại:……………………………………… Q.7 Địa chỉ: số nhà…………………., ấp……………………… , xã Xà Bang, huyện Châu Đức , tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Q.8 Trình độ học vấn (đã học hết lớp)? không học lớp lớp lớp lớp lớp lớp 10 lớp lớp lớp lớp 10 11 lớp 11 12 lớp 12 13 khác…………………… Q.9 Xin ông/bà cho biết nghề nghiệp ơng/bà? □1.Nơng dân □2.Cơng nhân □3.Tiểu thương □4.Nhân viên nhà nước □5.khác:………………….(ghi rõ) Q.10 Ơng/ bà có phải thành viên CLB Ca cao hay không? □1 Có (chuyển qua câu 11) □2 Khơng (chuyển qua câu 12) Q.11 Nếu có tham gia CLB từ nào? 53 II Tình hình sản xuất Q.12 Giống Ca cao gia đình trồng :………………………………… Q.13 Xin ơng/bà cho biết tổng diện tích đất gia đình :…………………m2 Q.14 a.Diện tích đất ơng/bà trồng xen ca cao bao nhiêu? m2 Q.14 b.Loại trồng xen ca cao:……………………………………………… Q.15 Trong đó: Số trồng xen là:………….… (cây) Mật độ là:… …… … (cây/1000m2) Số cacao là:………… (cây) Mật độ :… ……….…… (cây/1000m2) Q.16 Cây ca cao Ông (bà) trồng từ năm nào? Q.17 Ngoài trồng xen cacao, vườn ơng (bà) trồng xen trồng khác khơng? □1 Có □2 Khơng Q18 Nếu có, loại trồng gì? Q.19 Ơng/bà có biết đến tiêu chuẩn UTZ Ca cao không? □1 Có (trả lời câu 21) □2 Khơng (qua câu 23) Q.20 Ông/bà biết đến tiêu chuẩn từ nguồn thông tin nào? □1 Khuyến nông địa phương, tập huấn □2 Bạn bè, người thân □3 Thông tin đại chúng (đài, báo….) □4 Khác ………………… (ghi rõ) Q.21 Ca cao gia đình ơng/bà trồng có đạt chuẩn UTZ khơng? □1 Có □2 Khơng Q.22 Ơng/bà tham gia lớp tập huấn kỹ thuật trồng chăm sóc ca cao chưa? □1 Có (trả lời câu 24) □2 Không (chuyển qua câu 26) Q.23 Đơn vị tổ chức lớp tập huấn 1 Khuyến nông xã 2 CLB cacao 3 Trung tâm khuyến nông huyện, tỉnh 4 Khác……………………… 54 Q.24 Số lần tập huấn? Năm bắt đầu trồng ca Năm chứng nhận Những năm cao(lần) UTZ(lần),năm 20… lại(lần/năm) Q.25 Gia đình ơng/bà có vay vốn sản xuất khơng? 1 Có (chuyển qua câu 27) 2 Khơng(chuyển qua câu 25) Q.26 Nếu có, từ nguồn nào? 1 Ngân hàng Nông nghiệp 2 Khác (ghi rõ)………………… Q.27 Ơng/ bà có tưới nước cho cacao khơng? □1 Có (trả lời câu 28) □2 Khơng Q.28 Ơng/ bà sử dụng dụng cụ để tưới nước cho cacao? 1 Máy bơm 2 Gào, thao 3 Khác:…………………………… Q.29 Ông/bà sử dụng phân bón, thuốc BVTV theo: 1 Kinh nghiệm 2 Hướng dẫn bao bì 3 Khác……………… Q.30 Ông/bà xử lý cành, , trái bị hư (sâu bệnh) nào? 1 Bỏ lại mặt đất 2 Chôn đất 3 Gom lại đốt 4 Khác: III Chi phí cho việc chăm sóc, thu hoạch ca cao năm 2011 55 Q.31 a Chi phí phân bón Chỉ tiêu Cây Cacao Lượng sử Phân hóa học Cây trồng xen Giá mua dụng(kg/gốc) (đồng/kg) Lượng sử Giá mua dụng(kg/gốc) (đồng/kg) Số lần bón (lần /năm) Phân NPK Phân Kali Phân Lân Phân Urê Phân Khác Tổng chi phí cho phân hóa học (đồng/gốc) Phân hữu Số lần bón (lần /năm) Tổng chi phí cho phân hữu (đồng/cơng) b Các loại thuốc/ hố chất BVTV STT Tên thuốc/ hóa chất Lượng sử dụng Gián bán/ Tác dụng chai,gói,lọ (chai,gói,lọ/cơng đất) Tổng chi phí cho thuốc BVTV 56 c Chi phí lao động : Khoảng mục (ngày công/ năm) Cây Cacao Cây trồng xen Tỉa cành tạo tán Vệ sinh vườn (làm cỏ, tủ gốc ) Bón phân Phòng trừ sâu bệnh (phun thuốc, bắt sâu, loại bỏ trái/lá bị sâu bệnh) Tưới nước Thu hoạch Vận chuyển vật tư, sản phẩm …………… Tổng số cơng lao động Trong đó, Số lao động thuê …………… Giá lao động thuê (đồng/ngày cơng) …………… d Chi phí vật tư khác (nếu có) :  (đ/công đất)  Q.32 Ông/bà bán cacao hình thức nào? 1 Bán trái tươi 2 Bán hạt khô Q 33Giá bán : a Trái ca cao tươi : ………………………… (đ/kg ) b Hạt ca cao : …………………………… (đ/kg ) Q 34 Ông/bà thường bán cacao cho ai? 1 Điểm thu mua Công ty Thành Đạt ………% Lý do:…… 2 Các điểm thu mua nhỏ, lẻ % Lý do:…………………………… 3 Khác: % Lý do:…………………………… 57 Q.35 Sản lượng trồng xen cacao qua năm: Năm Sản lượng 2010 2011 2012 (dự kiến) Cây trồng xen Cacao IV Lợi ích thu từ trồng ca cao theo tiêu chuẩn UTZ Q.36 Khi áp dụng trồng cacao theo tiêu chuẩn UTZ suất cacao thay đổi so với trồng cacao theo phương thức truyền thống? 1 Cao 2 Không đổi 3 Thấp 4 Không biết Q.37 Theo Ông/bà ưu nhược điểm việc trồng cacao theo tiêu chuẩn UTZ gì? (PVV khơng đọc câu trả lời đánh dấu  vào câu trả lời, chọn nhiều đáp án) Ưu điểm Nhược điểm 1 Tiết kiệm chi phí 1 Chi phí cao 2 Tăng lợi nhuận 2 Không hiệu kinh tế 3 Giảm sâu bệnh 3 Không giảm sâu bệnh 4 Giá bán cao 4 Giá bán cacao trồng thường 5 Dễ thực 5 Khó thực hiện, phức tạp 6 Hạn chế ảnh hưởng môi trường 6 Khác …………………… 7 Khác ……………………… 58 Q.38 Mức độ quan tâm Ông/bà lợi ích từ việc trồng cacao theo tiêu chuẩn UTZ? (PVV đọc câu trả lời đánh dấu vào số tương ứng) Rất Khá Quan Ít Khơng quan quan tâm quan quan tâm tâm tâm tâm Năng suất cacao tăng Tiết kiệm chi phí (phân bón, thuốc Hạn chế ảnh hưởng môi trường Năng suất trồng xen tăng Giá bán cao (có giá thưởng) Mức quan tâm Lợi ích BVTV) Q.39 Mức độ hài lòng Ơng/bà kết việc trồng cacao theo tiêu chuẩn UTZ? (PVV đọc câu trả lời đánh dấu vào số tương ứng) Rất hài lòng Khá hài lòng Hài lòng Ít hài lòng Khơng hài lòng Q.40 Ông/bà có tiếp tục trồng cacao theo tiêu chuẩn UTZ năm sau? 1 Có, sao? 2 Không, sao? Q.41 Ông/bà cho biết khó khăn áp dụng trồng cacao theo tiêu chuẩn UTZ? 1 Tuân thủ nhiều quy tắc 2 Khơng có thói quen ghi chép 3 Khơng quen sử dụng nhà vệ sinh tự hoại 4 Khác ……………………… Q.42 Ơng/bà có đề xuất để trồng cacao theo tiêu chuẩn UTZ mang lại hiệu kinh tế cao? V Tổng thu nhập Q.43 Gia đình ông/bà có người? người 59 Q.44 Có lao động chính? Q.45 Những thu nhập gia đình từ nguồn nào? Nguồn thu Thu nhập từ Thu nhập trung bình/năm cơng nghiệp(cà phê,điều,tiêu,caosu ) Thu nhập từ ca cao Thu nhập từ trồng khác(cây hoa màu,cây ăn trái ) Thu nhập từ làm thuê Thu nhập từ lương, trợ cấp Thu nhập từ chăn nuôi Thu nhập từ nguồn khác Tổng thu nhập XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN ÔNG/BÀ! 60 ... Hiếu năm NỘI DUNG TÓM TẮT ĐÀO XUAN HIEU Tháng 06 năm 2012 “Phân Tích Lợi Ích-Chi Phí mơ hình trồng ca cao chứng nhận UTZ huyện Châu Đức, tỉnh Bà RịaVũng Tàu” DAO XUAN HIEU June 2012 “Cost – Benefit
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH LỢI ÍCH – CHI PHÍ CỦA MÔ HÌNH TRỒNG CA CAO CHỨNG NHẬN UTZ TẠI HUYỆN CHÂU ĐỨC TỈNH BÀ RỊAVŨNG TÀU, PHÂN TÍCH LỢI ÍCH – CHI PHÍ CỦA MÔ HÌNH TRỒNG CA CAO CHỨNG NHẬN UTZ TẠI HUYỆN CHÂU ĐỨC TỈNH BÀ RỊAVŨNG TÀU

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay