TÌNH HÌNH SẢN XUẤT CÀ PHÊ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẮK MIL, TỈNH ĐẮK NÔNG

87 69 0
  • Loading ...
1/87 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 11:36

... Đào Tháng năm 2012 “Tình Hình Sản Xuất Cà Phê Trên Địa Bàn Huyện Đắk Mil, Tỉnh Đắk Nông” Dao Thi Truc Dao June 2012 “Situation of coffee production in Đak Mil District, Dak Nong Province” Đề... Thị Trường Huyện 51 xii DANH MỤC PHỤ LỤC Phụ lục Khấu Hao Máy Móc Thi p Bị (đồng) xv Phụ lục Chi Phí Lao Động Thời Kỳ Kiến Thi t Cơ Bản (1.000 đồng) xv Phụ lục Chi Phí Lao Động Thời Kỳ Sản... hình tín dụng .40 4.2 Chi phí sản xuất bình qn 01 40 4.2.1 Chi phí thời kỳ kiến thi t .40 vii 4.2.2 Chi phí thời kỳ sản xuất kinh doanh 41 4.3 Doanh thu vòng đời cà phê
- Xem thêm -

Xem thêm: TÌNH HÌNH SẢN XUẤT CÀ PHÊ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẮK MIL, TỈNH ĐẮK NÔNG, TÌNH HÌNH SẢN XUẤT CÀ PHÊ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẮK MIL, TỈNH ĐẮK NÔNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay