TÌNH HÌNH SẢN XUẤT CÀ PHÊ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẮK MIL, TỈNH ĐẮK NÔNG

87 15 0
  • Loading ...
1/87 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 11:36

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH *************** ĐÀO THỊ TRÚC ĐÀO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT CÀ PHÊ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẮK MIL, TỈNH ĐẮK NÔNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KINH TẾ NƠNG LÂM Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 6/2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH *************** ĐÀO THỊ TRÚC ĐÀO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT CÀ PHÊ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẮK MIL, TỈNH ĐẮK NƠNG Ngành: Kinh Tế Nơng Lâm LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: Th.S TRANG THỊ HUY NHẤT Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 6/2012 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học, Khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “Tình Hình Sản Xuất Cà Phê Trên Địa Bàn Huyện Đắk Mil, Tỉnh Đắk Nông” Đào Thị Trúc Đào, sinh viên khóa 34, chun ngành Kinh Tế Nơng Lâm, bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày _ Giảng viên hướng dẫn Th.S Trang Thị Huy Nhất Ngày Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm tháng năm Thư ký hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm LỜI CẢM TẠ Đầu tiên xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Ba, Má người sinh thành, nuôi nấng, dạy dỗ đến ngày hôm Xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu toàn thể quý thầy trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh đặc biệt quý thầy cô khoa Kinh Tế nhiệt tình giảng dạy truyền đạt cho tơi kiến thức quý báu suốt thời gian học trường Xin chân thành cảm tạ biết ơn sâu sắc tới cô Trang Thi Huy Nhất thầy Võ Phước Hậu, người tận tình hướng dẫn giúp đỡ tơi hồn thành tốt luận văn tốt nghiệp Xin chân thành cảm ơn cô chú, anh chị thuộc phòng nơng nghiệp, phòng thống kê huyện Đắk Mil tạo điều kiện cho tơi hồn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn bà nông dân xã Đắk Lao, Thuận An, Đức Minh cung cấp cho thông tin quý báu để thực đề tài Xin chân thành cảm ơn tất người bạn động viên giúp đỡ suốt thời gian học tập trường Xin chân thành cảm ơn TP.HCM, tháng năm 2012 Sinh viên Đào Thị Trúc Đào NỘI DUNG TÓM TẮT Đào Thị Trúc Đào Tháng năm 2012 “Tình Hình Sản Xuất Cà Phê Trên Địa Bàn Huyện Đắk Mil, Tỉnh Đắk Nông” Dao Thi Truc Dao June 2012 “Situation of coffee production in Đak Mil District, Dak Nong Province” Đề tài tập trung nghiên cứu tình hình sản xuất nông dân trồng cà phê huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông, sở số liệu thu thập từ phòng nơng nghiệp, phòng thống kê huyện 60 hộ nơng dân địa phương Điểm nghiên cứu nắm bắt tiềm phát triển khó khăn mà người trồng cà phê gặp phải; đánh giá hiệu sản xuất cà phê qua có định hướng giải pháp phát triển cách phù hợp với tiềm sản có địa phương, đồng thời tìm hiểu tình hình tiêu thụ cà phê thị trường huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông Hiệu sản xuất hàng năm: bỏ 01 đồng chi phí tạo 1,97 đồng doanh thu, bỏ 01 đồng chi phí tạo 0,97 đồng lợi nhuận Hiệu sản xuất dài hạn: 01 đồng chi phí bỏ thu 1,32 đồng doanh thu, 01 đồng chi phí bỏ thu 0,32 đồng lợi nhuận Kết nghiên cứu sở để đưa định hướng phát triển chung cho ngành trồng cà phê địa phương, đồng thời đề giải pháp khắc phục khó khăn mà người nông dân trồng cà phê gặp phải nhằm mang lại hiệu cao cho nông hộ MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ix DANH MỤC CÁC BẢNG x DANH MỤC CÁC HÌNH xii DANH MỤC PHỤ LỤC xiii CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu tổng quát .2 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Phạm vi nội dung 1.3.2 Phạm vi không gian .2 1.3.3 Phạm vi đối tượng 1.3.4 Phạm vi thời gian 1.4 Cấu trúc luận văn .3 CHƯƠNG TỔNG QUAN 2.1 Điều kiện tự nhiên huyện Đắk Mil 2.1.1 Vị trí địa lý 2.1.2 Điều kiện tự nhiên khác 2.2 Điều kiện kinh tế - xã hội huyện Đắk Mil .7 2.2.1 Dân số lao động 2.2.2 Tăng trưởng kinh tế .8 2.2.3 Hiện trạng phát triển ngành nông nghiệp 2.2.4 Cơ sở hạ tầng .10 2.3 Tình hình cà phê giới .11 2.3.1 Tình hình sản xuất cà phê giới 11 2.3.2 Tình hình xuất cà phê giới 12 2.3.3 Tình hình nước nhập cà phê giới 13 2.4 Tình hình sản xuất cà phê Việt Nam .13 vi 2.4.1 2.4.2 2.4.3 Diện tích, sản lượng cà phê Việt Nam (1995 – 2011) 13 Tình hình xuất cà phê Việt Nam (1995 – I/2011) 14 Thị trường xuất cà phê Việt Nam .16 2.5 Tình hình sản xuất cà phê huyện Đắk Mil 17 2.5.1 Diện tích sản lượng cà phê huyện Đắk Mil .17 2.5.2 Diện tích sản lượng cà phê theo xã/ thị trấn năm 2010 .18 2.5.3 Giá cà phê Đắk Mil (1996 – 2011) .18 2.6 Tổng quan tài liệu 19 CHƯƠNG CỞ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 21 3.1 Khái niệm kinh tế nông hộ 21 3.2 Một số tiêu xác định kết - hiệu sản xuất 22 3.2.1 Các tiêu đánh giá hiệu sản xuất hàng năm .23 3.2.2 Các tiêu đánh giá hiệu sản xuất dài hạn 23 3.3 Khái niện thị trường giá 25 3.3.1 Thị trường 25 3.3.2 Giá 25 3.4 Phương pháp nghiên cứu .26 3.4.1 Phương pháp thống kê mô tả .26 3.4.2 Phương pháp nghiên cứu lịch sử 26 3.4.3 Phương pháp thu thập số liệu 26 3.4.4 Phương pháp sử lý số liệu 27 CHƯƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 28 4.1 Mô tả mẫu điều tra 28 4.1.1 Đặc điểm chủ hộ 28 4.1.2 Độ tuổi, trình độ học vấn, số năm kinh nghiệm chủ hộ 28 4.1.3 Quy mô nhân quy mô lao động .29 4.1.4 Tình hình sử dụng giống .30 4.1.5 Kiểu trồng mật độ trồng 32 4.1.6 Quy mô vườn tuổi cà phê 33 4.1.7 Tình hình sâu bệnh phòng trị sâu bệnh nơng hộ 34 4.1.8 Tình hình thu hoạch chế biến bảo quản 35 4.1.9 Tình hình tiêu thụ cà phê nông hộ 37 4.1.10 Tình hình tham gia hội thảo hội nông dân nông hộ 38 4.1.11 Tình hình tín dụng .40 4.2 Chi phí sản xuất bình quân 01 40 4.2.1 Chi phí thời kỳ kiến thiết .40 vii 4.2.2 Chi phí thời kỳ sản xuất kinh doanh 41 4.3 Doanh thu vòng đời cà phê .43 4.4 Giá thành bình quân 01 cà phê nhân .44 4.5 Đánh giá hiệu sản xuất cà phê 44 4.5.1 Đánh giá hiệu sản xuất hàng năm 44 4.5.2 Đánh giá hiệu sản xuất dài hạn .45 4.5.3 Giá bán thay đổi ảnh hưởng đến NPV, IRR, BCR, RR 48 4.5.4 Suất chiết khấu thay đổi ảnh hưởng đến NPV, BCR, RR 49 4.6 Tình hình tiêu thụ cà phê huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông .49 4.6.1 Giá bán 49 4.6.2 Thị trường tiêu thụ .50 4.7 Những khó khăn nơng hộ trồng cà phê 51 4.7.1 Những khó khăn 52 4.7.2 Đề xuất ý kiến nhằm phát triển ngành trồng cà phê 55 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 58 5.1 Kết luận 58 5.2 Kiến nghị .59 5.2.1 Đối với nhà nước 59 5.2.2 Đối với quyền địa phương 59 5.2.3 Đối với doanh nghiệp thu mua 60 5.2.4 Đối với người trồng cà phê 60 TÀI LIỆU THAM KHẢO xiv PHỤ LỤC xv viii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BCR Benefit Cost Ratio (Tỷ số lợi ích chi phí) BVTV Bảo vệ thực vật CN Công nghiệp CP Chi phí CPLĐ Chi phí lao động CPSX Chi phí sản xuất CPVC Chi phí vật chất DT Doanh thu ĐVT Đơn vị tính EU European Union (Liên minh Châu Âu) FOB Free On Board GDP Gross domestic product (Tổng sản phẩm quốc nội) IRR Internal Rate Return (Tỉ suất nội hồn) KHKTNLTN Khoa học kỹ thuật nơng lâm tây ngun KH MMTB Khấu hao máy móc thiếp bị LN Lợi nhuận NPV Net Present Value (Hiện giá thuần) PB CP Phân bổ chi phí PP Pay-Back Period (Thời gian hồn vốn) RR Rate Of Return (Lợi nhuận đồng chi phí) STT Số thứ tự TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh ix DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Hiện Trạng Sử Dụng Đất Năm 2010 .6 Bảng 2.2 Diện Tích, Dân Số, Mật Độ Dân Số Năm 2011 .7 Bảng 2.3 Cân Đối Lao Động Xã Hội (2005- 2010) Bảng 2.4 Tổng Giá Trị (GDP) Huyện Đắk Mil (2009-2010) Bảng 2.5 Diện Tích Sản Lượng Cây Lâu Năm Địa Bàn Huyện (09-10) Bảng 2.6 Sản Lượng Cà Phê Nước Hàng Đầu Thế Giới (2000 – 2010) .11 Bảng 2.7 Xuất Khẩu Cà Phê I/2011 Thế Giới 12 Bảng 2.8 Sản Lượng Cà Phê Nhập Khẩu Các Nước Thế Giới I/2011 13 Bảng 2.9 Diện tích Sản Lượng Cà Phê Việt Nam (1995 – 2011) 13 Bảng 2.10 Sản Lượng Xuất Khẩu, Giá, Kim Ngạch Xuất Khẩu Cà Phê Việt Nam (1995 – I/2011) 15 Bảng 2.11 Thị Trường Xuất Khẩu Cà Phê Việt Nam (2009-2010) 16 Bảng 2.12 Diện Tích Sản Lượng Cà Phê Huyện Đắk Mil (2000 – 2010) 17 Bảng 2.13 Diện Tích Sản Lượng Cà Phê theo Xã/Thị Trấn Năm 2010 18 Bảng 2.14 Bảng Giá Cà Phê Nhân Huyện Đắk Mil (1996 – 2011) 19 Bảng 4.1 Giới Tính Chủ Hộ 28 Bảng 4.2 Độ Tuổi, Trình Độ Học Vấn Số Năm Kinh Nghiệm Chủ Hộ Ảnh Hưởng đến Năng Suất Cây Cà Phê .29 Bảng 4.3 Quy Mô Nhân Khẩu Nông Hộ 29 Bảng 4.4 Quy Mô Lao Động Nông Hộ 30 Bảng 4.5 Nguồn Gốc Giống Nông Hộ 31 Bảng 4.6 Tình Hình Sử Dụng Loại Cây Nơng Hộ 31 Bảng 4.7 Phương Pháp Canh Tác Nông Hộ 32 Bảng 4.8 Mật Độ Trồng .33 Bảng 4.9 Quy Mơ Diện Tích Trồng Cà Phê Nơng Hộ 33 Bảng 4.10 Tuổi Cà Phê Nông Hộ 34 Bảng 4.11 Các Loại Sâu Bệnh Vườn Cà Phê Nông Hộ 34 Bảng 4.12 Số Hộ Biết Cách Khắc Phục Sâu Bệnh 35 x Xây dựng đội ngũ cán kỹ thuật có đủ trình độ để giúp bà việc sản xuất cà phê địa phương Đề nghị quyền địa phương nhanh chóng tiến hành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), khơng có sổ đỏ người dân khơng thể vay vốn ngân hàng, tạo điều kiện tốt cho phát triển cà phê địa phương Chính quyền địa phương có biện pháp quản lý đại lí thu mua cà phê để người dân khơng bị ép giá 5.2.3 Đối với doanh nghiệp thu mua Mở rộng địa bàn thu mua, cung cấp cho người nông dân tiêu chuẩn, yêu cầu chất lượng để người dân bán giá cao tăng thu nhập Bên cạnh đó, đơn vị có liên kết với ngành chức tạo điều kiện thuận lợi cho người nông dân hỗ trợ vốn, kỹ thuật trồng, chăm sóc để đạt chất lượng tốt bán với giá cao vừa tăng thu nhập cho người nông dân vừa tăng nguồn thu nhập cho doanh nghiệp 5.2.4 Đối với người trồng cà phê Tích cực tham gia tổ chức hoạt động xã hội hội nông dân, hội làm vườn hay tự thành lập hội, tổ trồng cà phê để hỗ trợ lẫn vốn, kỹ thuật, kinh nghiệm trình tiêu thụ sản phẩm Thường xuyên theo dõi chăm sóc vườn cà phê để phát sâu bệnh kịp thời Nên hỗ trợ việc trồng chăm sóc cà phê hiệu cao 60 TÀI LIỆU THAM KHẢO Võ Phước Hậu, 2007 Dự án đầu tư Khoa kinh tế trường đại học kinh tế Nơng Lâm Tp.HCM Đồn Thị Nhạn, 2008 Nghề trồng cà phê Nhà xuất nông nghiệp Hà Nội K’Bếp, 2009 Tìm hiểu thực trạng sản xuất cà phê hộ dân tộc K’ho huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng Luận văn tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Phát Triển Nông Thôn Khuyến Nông, khoa Kinh Tế, Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Đỗ Thị Kim Hường, 2010 Đánh giá hiệu sản xuất cà phê xã Đức Hạnh, huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước Luận văn tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Kinh Tế Nông Lâm, khoa kinh tế, Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Trần Vĩnh Phúc, 2007 Thực trạng giải pháp nâng cao hiệu sản xuất cà phê tỉnh Đắk Lắk Luận văn thạc sĩ khoa học Kinh Tế, Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Niên giám thống kê 2009 – 2010 huyện Đắk Mil – tỉnh Đắk Nông Uỷ Ban Nhân Dân – phòng Nơng Nghiệp Phát Triển Nông Thôn huyện Đắk Mil tỉnh Đắk Nông Báo cáo tổng kết thực nhiệm vụ kinh tế - xã hội (2005 – 2010) kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (2011 – 2015) Các Webside: http://www.vi.wikipedia.org http://www.ugo.cn http://www.vinanet.com.vn http://www.agro.gov.vn xiv PHỤ LỤC Phụ lục Khấu Hao Máy Móc Thiếp Bị (đồng) Khấu Máy móc thiết bị hao Bét 20 Ống nước ĐVT Số Đơn Thành Khấu hao lượng giá tiền năm Cái 400.000 800.000 40.000 10 cuộn 1.200.000 3.600.000 360.000 Máy bơm 10 Cái 1.300.000 1.300.000 130.000 Máy nổ 10 Cái 4.500.000 4.500.000 450.000 Vòi rồng ống vòi rồng 10 Cái 1.200.000 1.200.000 120.000 Nguồn: Điều tra hộ 3/2012 Tổng chi phí đầu tư ban đầu máy móc thiếp bị 11.400.000 đồng, 10 năm sau (năm thứ 11) phải bỏ lượng chi phí 10.600.000 đồng để máy bơm, ống nước, máy nổ, Vòi rồng ống vòi rồng, Phụ lục 2: Chi Phí Lao Động Thời Kỳ Kiến Thiết Cơ Bản (1.000 đồng) Khoản mục Đào hố ĐVT Thành tiền Đơn giá Năm Năm Năm hố 2,5 2.500 - - Trồng công 100 4.000 800 160 Cỏ, bồn công 100 4.500 6.500 6.000 Bỏ phân công 100 300 400 500 Tưới công 150 900 1.350 1.800 Cành, chồi công 100 - 200 3.000 Phun thuốc BVTV công 200 - - 200 12.200 9.250 11.660 Tổng cộng Nguồn: Điều tra hộ 3/2012 xv Phụ lục 3: Chi Phí Lao Động Thời Kỳ Kinh Doanh (1.000 đồng) Khoản mục Cỏ, bồn 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 600 700 763 826 682 923 545 870 500 800 804 813 242 463 716 607 961 2.400 2.700 3.013 3.326 2.727 3.077 2.455 3.231 2.070 3.500 2.892 2.460 1.778 2.246 2.955 2.705 3.217 180 450 500 261 341 346 341 667 620 600 441 680 323 609 381 402 928 Tưới nước 4.320 4.200 4.000 3.478 4.773 4.769 5.909 4.722 6.000 5.333 4.255 13.800 8.992 4.771 4.552 3.927 4.342 Phun thuốc BVTV 4.000 4.000 3.800 3.696 1.182 1.538 2.045 1.481 2.140 1.800 2.804 2.267 403 3.360 2.746 2.946 2.145 Thu hoạch 5.600 5.000 6.700 7.609 10.909 7.154 8.864 7.444 9.000 7.833 9.314 8.933 9.435 10.143 8.657 8.929 8.197 960 1.050 1.250 1.435 1.500 1.500 1.068 1.417 1.386 1.767 1.922 1.860 1.851 1.651 1.627 1.970 1.633 3.600 4.000 4.700 5.478 5.692 5.692 3.636 6.296 5.960 6.070 7.137 7.280 3.952 7.166 5.313 7.214 6.526 Cành, chồi Bỏ phân vận chuyển Phơi sấy Tổng cộng 21.660 22.100 24.726 26.109 27.806 24.999 24.863 26.128 27.676 27.703 29.569 38.093 26.976 30.409 26.947 28.700 27.949 Nguồn: Điều tra hộ 3/20 xvi Phụ lục 4: BẢNG CÂU HỎI Đề tài: “Tình Hình Sản Xuất Cà Phê Trên Địa Bàn Huyện Đắk Mil, Tỉnh Đắk Nông” Ngày điều tra:………………… Số thứ tự phiếu điều tra:……………… A Thông tin chung nông hộ: Họ tên chủ hộ:…………………………… Giới tính:…… tuổi:……… Địa chỉ:………………………… Số điện thoại liên lạc: ……………… Trình độ văn hóa chủ hộ:……………………………………………… Tình hình nhân khẩu: Số nhân hộ:………….(người) Số người tham gia lao động (trong độ tuổi lao động) :………(người) B Thơng tin tình hình sản xuất cà phê: I Thơng tin chung: Ơng( bà) trồng cà phê năm:……………… ( năm) Diện tích đất canh tác:…………( ha) Diện tích đất trồng cà phê:… …….( ha) Số cây:…………(cây) Vườn cà phê tuổi:…….(năm) Ông bà cho biết lý trồng cà phê…………………………………… ………………………………………………………………………………………… II Thông tin kỹ thuật- khuyến nông: Nguồn cung cấp giống: Tự sản xuất  Mua từ công ty giống trồng  Mua tư thương  Nguồn khác:…………………  Phương thức trồng: Cây thực sinh  Cây ghép  Loại cà phê: xvii Robusta  Aribica  Mitcharichia  Vì trồng giống này: …………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Tình hình nhiễm bệnh: Khơng  Có nhiễm bệnh hay khơng: Có  Nếu có bệnh gì:  Thán thư  Rụng trái  Sâu dục thân  Rầy  Thúi thân  Ve sầu  Nấm hồng  Thối rễ  Rĩ sắt  Đốm III Thu hoạch: Hình thức thu hoạch: Tuốt nguyên chùm  Tỷ lệ trái chín thu hoạch: Dưới 70%  Lựa chín để thu  Trên 70%  Nếu khơng phải 70% lý sao:…………………… ………………………………………………………………………………… ……… …………………………………………………………………………………… Ông (bà) có biết thu hoạch sớm (tỷ lệ trái chín thấp) ảnh hưởng đến Suất chất lương cà phê khơng: Có  Khơng  Chế biến: Phơi khô  Ướt  Qủa đập Sân phơi: Nền xi măng  Nền đất  Cả hai  Diện tích sân phới: Đủ  Khơng Ơng( bà) có tham gia hội thảo khuyến nơng khơng: Có  Khơng  xviii Tiếp xúc với khuyến nơng ơng ( bà) nhận thơng tin gì: Phương pháp trồng chăm sóc cà phê  Chọn giống  Hướng dẫn thu hoạch  Cách bảo quản  Chọn thời điểm bán  Ơng( bà) có tham gia vào câu lạc nông dân, tổ nông dân liên kết sản xuất, hợp tác xã sản xuất nơng nghiệp khơng: Có  Khơng  Vì sao:…………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… IV Tình hình an ninh trật tự trình sản xuất cà phê: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… V Vốn: Ơng bà có vay vốn khơng: Có  Khơng  Nguồn vay:………………………………………………………… Số tiền vay:……………………….năm Thời hạn vay:…………………… năm Lãi suất:…………………%/………… Mục đích sử dụng vốn:……………………………………………………… …………………………………………………………………………………… xix VI Thơng tin chi phí sản xuất: Tổng tài sản cố định mà ông (bà) mua để đầu tư cho vườn cà phê: Máy móc thiết bị Khấu hao ĐVT Số lượng Bét Ống nước Máy bơm Máy nổ Vòi rồng ống vòi rồng Khác: ……………………………… ……………………………………… ……………………………………… xx Đơn giá Chi phí cho cà phê thời kỳ kiến thiết bản: a Vật chất: Khoản mục ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền làm đất Giống Phân hữu Phân vô Thuốc BVTV Chi phí dầu tưới khác b Lao động: Khoản mục Số cơng ĐVT Trồng Bón phân Tưới nước Bơm thuốc BVTV Làm bồn Chăm sóc Khác Tổng xxi Đơn giá Thành tiền Chi phí cho thời kì sản xuất kinh doanh: a) Vật chất: Khoản mục ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền Phân hữu Phân vô Thuốc BVTV Xăng dầu Phương tiện sản xuất Chi phí khác Tổng chi phí b) Lao động: Khoản mục Số cơng ĐVT Bón phân Tưới nước Phun thuốc BVTV Làm cành, chồi Cỏ, bồn Thu hoạch Vận chuyển Phơi sấy Công khác Tổng xxii Đơn giá Thành tiền VI THƠNG TIN VỀ TÌNH HÌNH TIÊU THỤ VÀ THANH LÝ ĐẤT : Sản lượng cà phê thu hoạch niên vụ vừa ông (bà):……… Thời điểm bán:………………….(tháng) Giá bán bao nhiêu:………………………(đồng/kg) Ông (bà) bán cà phê hình thức nào: Bán tươi  Bán khơ  Bán nhân  Ơng (bà) thường bán cà phê đâu: Tại nhà  Tại điểm thu mua  Ông (bà) bán cà phê cho ai: Các đại lý thu mua  Điểm thu mua nhỏ  Công ty  Khác……………… Tại ông bà lại chọn thời điểm bán, phương thức bán trên:……………… ……………………………………………………………………………………… … …………………………………………………………………………………… …… ………………………………………………………………………………… Giá bán mảnh vườn cà phê 20 tuổi bao nhiêu:………… (ha) VII NGUYỆN VỌNG VÀ KHÓ KHĂN bà gặp khó khăn sản xuất:  Vốn  Nước tưới  Thiếu đất sản xuất  Lao động  Cơ sơ vật chất kỹ thuật  Khó khăn khác:…………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… xxiii Khó khăn khâu tiêu thụ sản phẩm:  Giá không ổn định  Thiếu thị trường tiêu thụ  Bị tư thương ép giá Đối với ông (bà) sản xuất cà phê rủi ro dáng quan tâm:  Rủi ro thời tiết  Rủi ro biến động giá  Những rủi ro khác Là gì? ………………………………………… Nguyện vọng ông ( bà) sản xuất cà phê thời gian tới gì, có tiếp tục sản xuất khơng, sao…………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………… Xin chân thành cảm ơn ông (bà) nhiệt tình cung cấp cho chúng tơi thông tin quý báu! xxiv Phụ lục 5: DANH SÁCH NÔNG HỘ TRỒNG CÀ PHÊ ĐƯỢC PHỎNG VẤN SST Tên Chủ Hộ Xã Huyện Tỉnh Lâm Thị Lan Đắk Lao Đắk Mil Đắk Nông Phạm Thị Thái Hoa Đắk Lao Đắk Mil Đắk Nông nguyễn phước dỹ Đắk Lao Đắk Mil Đắk Nông Mạc Thị Oanh Đắk Lao Đắk Mil Đắk Nông Nguyễn Bá Quyết Đắk Lao Đắk Mil Đắk Nông Nguyễn Văn Thao Đắk Lao Đắk Mil Đắk Nông Nguyễn Văn Đường Đắk Lao Đắk Mil Đắk Nông Vũ Ngọc Triều Đắk Lao Đắk Mil Đắk Nơng Đồn Tùng Đắk Lao Đắk Mil Đắk Nông 10 Lê Văn Năm Đắk Lao Đắk Mil Đắk Nông 11 Đào Thanh Hùng Đắk Lao Đắk Mil Đắk Nông 12 Bùi Duyên Dũng Đắk Lao Đắk Mil Đắk Nông 13 Lê Văn Thú Đắk Lao Đắk Mil Đắk Nông 14 Nguyễn Thị Được Đắk Lao Đắk Mil Đắk Nông 15 Lê Viết Sử Đắk Lao Đắk Mil Đắk Nông 16 Nguyễn Thị Cúc Đắk Lao Đắk Mil Đắk Nông 17 Nguyễn Xuân Ánh Đắk Lao Đắk Mil Đắk Nông 18 Cao Văn Tài Đắk Lao Đắk Mil Đắk Nông 19 Đào Thị Hương Đắk Lao Đắk Mil Đắk Nông 20 Nguyễn Minh Giáp Đắk Lao Đắk Mil Đắk Nông 21 Phạm Thị Thái Lan Thuận An Đắk Mil Đắk Nông 22 Phạm Thị Thạch Thảo Thuận An Đắk Mil Đắk Nông 23 Nguyễn Xuân Việt Thuận An Đắk Mil Đắk Nông 24 Ngô Thị Lam Thuận An Đắk Mil Đắk Nông 25 Võ Châu Minh Thuận An Đắk Mil Đắk Nông 26 Lê Thi Đợi Thuận An Đắk Mil Đắk Nông 27 Nguyễn Ngọc Điệp Thuận An Đắk Mil Đắk Nông xxv 28 Bùi Văn Tiến Thuận An Đắk Mil Đắk Nông 29 Nhâm Quang Hà Thuận An Đắk Mil Đắk Nông 30 Vũ Văn Thịnh Thuận An Đắk Mil Đắk Nông 31 Lê Thị Ngọc Thuận An Đắk Mil Đắk Nông 32 Nguyễn Thị Thúy Thuận An Đắk Mil Đắk Nông 33 Trương Thị Thanh Yến Thuận An Đắk Mil Đắk Nơng 34 Mai Xn Hòa Thuận An Đắk Mil Đắk Nơng 35 Lữ Đức Tồn Thuận An Đắk Mil Đắk Nông 36 Nguyễn Xuân Lâm Thuận An Đắk Mil Đắk Nông 37 Phan Văn Minh Thuận An Đắk Mil Đắk Nơng 38 Lưu Khắc Bình Thuận An Đắk Mil Đắk Nông 39 Dương Văn Thịnh Thuận An Đắk Mil Đắk Nông 40 Nguyễn Văn Thanh Thuận An Đắk Mil Đắk Nơng 41 Hồng Bá Cầu Đức mạnh Đắk Mil Đắk Nông 42 Phan Văn Thắng Đức mạnh Đắk Mil Đắk Nông 43 Lê Thị Kim Oanh Đức mạnh Đắk Mil Đắk Nông 44 Trần Quang Đắc Đức mạnh Đắk Mil Đắk Nông 45 Nguyễn Thị Thi Đức mạnh Đắk Mil Đắk Nông 46 Võ Tá Linh Đức mạnh Đắk Mil Đắk Nông 47 Trần Lâm Đức mạnh Đắk Mil Đắk Nông 48 Hồ Văn Tâm Đức mạnh Đắk Mil Đắk Nông 49 Lê Văn Thới Đức mạnh Đắk Mil Đắk Nông 50 Nông Văn Đảm Đức mạnh Đắk Mil Đắk Nông 51 Lương Quang Vinh Đức mạnh Đắk Mil Đắk Nông 52 Phạm Thị Rạm Đức mạnh Đắk Mil Đắk Nông 53 Trần Thi Hậu Đức mạnh Đắk Mil Đắk Nông 54 Trần Văn Năm Đức mạnh Đắk Mil Đắk Nông 55 Lê Đức Tiến Đức mạnh Đắk Mil Đắk Nông 56 Nguyễn Trọng Phú Đức mạnh Đắk Mil Đắk Nông xxvi 57 Võ Thái Minh Đức mạnh Đắk Mil Đắk Nông 58 Trần Tiến Đức Đức mạnh Đắk Mil Đắk Nông 59 Nguyễn Văn Thi Đức mạnh Đắk Mil Đắk Nơng 60 Tới Xn Hòa Đức mạnh Đắk Mil Đắk Nông xxvii ... Đào Tháng năm 2012 “Tình Hình Sản Xuất Cà Phê Trên Địa Bàn Huyện Đắk Mil, Tỉnh Đắk Nông” Dao Thi Truc Dao June 2012 “Situation of coffee production in Đak Mil District, Dak Nong Province” Đề... Thị Trường Huyện 51 xii DANH MỤC PHỤ LỤC Phụ lục Khấu Hao Máy Móc Thi p Bị (đồng) xv Phụ lục Chi Phí Lao Động Thời Kỳ Kiến Thi t Cơ Bản (1.000 đồng) xv Phụ lục Chi Phí Lao Động Thời Kỳ Sản... hình tín dụng .40 4.2 Chi phí sản xuất bình qn 01 40 4.2.1 Chi phí thời kỳ kiến thi t .40 vii 4.2.2 Chi phí thời kỳ sản xuất kinh doanh 41 4.3 Doanh thu vòng đời cà phê
- Xem thêm -

Xem thêm: TÌNH HÌNH SẢN XUẤT CÀ PHÊ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẮK MIL, TỈNH ĐẮK NÔNG, TÌNH HÌNH SẢN XUẤT CÀ PHÊ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẮK MIL, TỈNH ĐẮK NÔNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay