PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI SỐ 30

85 17 0
  • Loading ...
1/85 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 11:35

... Sinh viên Đào Thị Oanh NỘI DUNG TÓM TẮT ĐÀO THỊ OANH Tháng năm 2012 “Phân Tích Thực Trạng Quản Trị Nguồn Nhân Lực Công ty Cổ phần Đầu tư Phát Triển Nhà Hà Nội số 30” DAO THI OANH June 2012 “Analysis... tồn cầu Một doanh nghiệp có đầy đủ sở hạ tầng thi u lực lượng lao động có tay nghề giỏi,có lực,thì doanh nghiệp khó tồn lâu dài tạo dựng lợi cạnh tranh Có thể nói người tạo khác biệt doanh nghiệp... năm 2011: Doanh thu năm 2011 tăng 65,805,759,000 đồng so với năm 2011, với tỉ lệ tăng 31,3%, năm 2011 cơng ty hồn thành tốt công việc thực doanh thu Doanh thu tăng chi phí tăng tăng doanh thu điều
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI SỐ 30, PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI SỐ 30

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay