PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI SỐ 30

85 4 0
  • Loading ...
1/85 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 11:35

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH ****************** ĐÀO THỊ OANH PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI SỐ 30 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 06/2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH ****************** ĐÀO THỊ OANH PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI SỐ 30 Ngành: Quản Trị Kinh Doanh LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: ThS VŨ THANH LIÊM Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 06/2012 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “Phân Tích Thực Trạng Quản Trị Nguồn Nhân Lực Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà Hà Nội số 30” Đào Thị Oanh, sinh viên khóa 34, khoa kinh tế, chuyên ngành quản trị kinh doanh (tổng hợp), bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày Th.s Vũ Thanh Liêm Người hướng dẫn Ngày Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm tháng năm Thư ký hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm LỜI CẢM TẠ Để trưởng thành học hành ngày hôm nay, trước hết xin cảm ơn đến nuôi dưỡng Bố, Mẹ đùm bọc anh chị em gia đình Xin chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc đến: Quý thầy cô khoa Kinh tế trường Đại Học Nơng Lâm TP.Hồ Chí Minh, đặc biệt Quý Thầy Cô môn Quản trị kinh doanh tận tình truyển đạt kiến thức tạo tảng cho chúng em bước vào nghề, vào đời đầy tự tin Đặc biệt xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Thầy Vũ Thành Liêm – người hướng dẫn tận tình , giúp đỡ em lựa chọn, nghiên cứu thực khóa luận tốt nghiệp Chân thành cảm ơn đến Ban Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Nhà Hà Nội Số 30, đặc biệt anh Lê Thanh Hải, Giám đốc xí nghiệp hướng dẫn giúp đỡ tận tình cho tơi việc lấy số liệu nghiên cứu, cảm ơn ban tồn thể cán phòng Tổ Chức – Lao Động, phòng kế tốn… giúp đỡ nhiều mặt tinh thần suốt thời gian học tập thực tập tốt nghiệp Công ty Cuối xin cảm ơn tất bạn bè chia kiến thức suốt thời gian qua để bước tiếp chặng đường phía trước Xin chân thành cảm ơn ! Sinh viên Đào Thị Oanh NỘI DUNG TÓM TẮT ĐÀO THỊ OANH Tháng năm 2012 “Phân Tích Thực Trạng Quản Trị Nguồn Nhân Lực Công ty Cổ phần Đầu tư Phát Triển Nhà Hà Nội số 30” DAO THI OANH June 2012 “Analysis Human Resource Management at Ha Noi Housing Development and Investment Joint Stock” Với nguồn số liệu thứ cấp Công ty mẫu điều tra 60 nhân viên, khóa luận phân tích cơng tác quản trị nguồn nhân lực Công ty HANDICO 30 Nội dung phân tích gồm hoạt động thu hút nguồn nhân lực, hoạt động đào tạo phát triển, hoạt động trì nguồn nhân lực Khóa luận phân tích kết hiệu quản trị nguồn nhân lực thông qua tiêu như: suất lao động, chi phí nguồn nhân lực, lợi nhuận/ chi phí nguồn nhân lực Kết nghiên cứu cho thấy, Công ty trọng phát triển nguồn nhân lực năm trở lại đây, công tác tuyển dụng, đào tạo trì nguồn nhân lực Cơng ty thực tốt nhân viên đánh giá tốt, hiệu sử dụng nguồn nhân lực tăng so với năm trước nhiên cơng tác đào tạo Cơng ty nhân viên đánh giá chưa thực tế khơng có mẻ Qua q trình tìm hiểu, khóa luận đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản trị nguồn nhân lực Công ty MỤC LỤC Trang DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vii  DANH SÁCH CÁC BẢNG viii  DANH SÁCH CÁC HÌNH ix  DANH MỤC PHỤ LỤC x  CHƯƠNG 1 MỞ ĐẦU 1  1.1 Đặt vấn đề 1  1.2 Mục tiêu nghiên cứu 2  1.2.1 Mục tiêu chung 2  1.2.2 Mục tiêu cụ thể 2  1.3 Phạm vi nghiên cứu 2  1.3.1 Phạm vi thời gian 2  1.3.2 Phạm vi khơng gian 2  1.3 Cấu trúc khóa luận 3  CHƯƠNG 2 TỔNG QUAN 4  2.1 Vài nét công ty 4  2.1.1 Giới thiệu chung công ty 4  2.1.2  Lịch sử hình thành phát triển cơng ty 4  2.2 Lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh 5  2.3 Tình hình kết kinh doanh HANDICO 30 7  2.4 Cơ cấu tổ chức công ty 9  2.4.1 Sơ đồ cấu cấu tổ chức 9  2.4.2 Chức năng, nhiệm vụ phòng ban 10  2.5 Định hướng phát triển 11  2.6 Những thuận lợi khó khăn cơng ty 12  2.6.1 Thuận lợi 12  2.6.2 Khó khăn 12  v CHƯƠNG 3 NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Cơ sở lý luận 13  13  3.1.1 khái niêm quản trị nguồn nhân lực 13  3.1.2 Vai trò QTNNL cho tổ chức tồn phát triển thị trường 13  3.1.3Chức quản trị nguồn nhân lực 3.2 Phương pháp nghiên cứu 15  27  3.2.1 Phương pháp thống kê mô tả 27  3.2.2 Phương pháp so sánh 27  3.2.3.Phương pháp lịch sử 27  CHƯƠNG 4 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 28  4.1 Thực trạng Nguồn Nhân Lực HANDICO 30 28  4.1.1 Tình hình sử dụng lao động qua năm 28  4.1.2 Đặc điểm, cấu NNL Công ty 29  4.1.3 Tuyển dụng nguồn nhân lực HANDICO 30 30  4.1.4 Đào Tạo Phát Triển Nguồn Nhân Lực 39  4.1.5 Duy Trì Nguồn Nhân Lực Tại Cơng Ty HANDICO 30 44  4.2 Đánh giá hiệu QTNNL HANDICO 30 58  4.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới công tác quản trị NNL công ty 60  4.3.1 Ảnh hưởng môi trường bên 60  4.3.2 Ảnh hưởng mơi trường bên ngồi 61  4.4 Một số biện pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản trị nguồn nhân lực HANDICO 30 63  CHƯƠNG 5 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 66  5.1 Kết luận 66  5.2 Kiến nghị 67  TÀI LIỆU THAM KHẢO 69  PHỤ LỤC  vi DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT SXKD Sản xuất kinh doanh HANDICO Ha Noi Housing Development and Investment Joint Stock QTNNL Quản trị nguồn nhân lực BHXH Bảo hiểm xã hội CBCNV Cán công nhân viên NNL Nguồn nhân lực UBNN Ủy ban nhân dân DT Doanh thu CP Chi phí LN Lợi nhuận CP BH Chi phí bán hàng CP QL Chi phí quản lý BQLDA 1,2,3 + TT TM CC Ban quản lý dự án 1,2,3 + trung tâm thương mại cao cấp vii DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 2.1 Kết Quả Sản Xuất Kinh Doanh Công Ty Trang 7  Bảng 4.2 Kết Cấu Lao Động Công Ty Năm 2010 - 2011 29  Bảng 4.3 Số Lượng Lao Động Tuyển Mới Năm 2010 – 2011 34  Bảng 4.4 Chi Phí Thu Hút Tuyển Dụng Năm 2011 36  Bảng 4.5 Chi Phí Cơng Tác Đào Tạo Tại Cơng Ty Năm 2010 – 2011 42  Bảng 4.6 Tổng Quỹ Lương Tháng Và Tiền Lương Bình Quân Của Người Lao Động Trong Cơng Ty Năm 2010-2011(chưa tính khoản thưởng, trợ cấp…) 47  Bảng 4.7 Tình Hình Thực Hiện Nộp BHXH cho CBCNV 52  Bảng 4.8 Hiệu Quả Về Tài Chính Trong QTNNL 58  viii DANH SÁCH CÁC HÌNH Trang Hình 2.1 Sơ Đồ Cơ Cấu Tổ Chức Cơng Ty 9  Hình 3.1 Sơ Đồ Lợi Ích Của Phân Tích Cơng Việc 16  Hình 3.2 Sơ đồ Q Trình Tuyển Dụng 18  Hình 3.3 Sơ đồ Cơ Cấu Hệ Thống Trả Cơng Trong Các Doanh Nghiệp 23  Hình 3.4 Mơ Hình Quản Trị Nguồn Nhân Lực 26  Hình 4.1 Sơ Đồ Tình Hình Lao Động Năm 2006 – 2011 28  Hình 4.2 Quy Trình Tuyển Dụng 31  Hình 4.3 Biểu Đồ Tỷ Lệ Đánh Giá Về Mức Độ Hợp Lý Của Cơng Tác Tuyển Dụng 36  Hình 4.4 Biểu Đồ Đánh Giá Về Tỉ Lệ Thích Cơng Việc Hiện Tại 37  Hình 4.5 Biểu Đồ Đánh Giá Của Nhân Viên Về Vị Trí Làm Việc So Với Năng Lực 38  Hình 4.6 Biểu Đồ Mức Độ Quan Tâm Của Nhân Viên Đến Cơng Tác Đào Tạo 43  Hình 4.7 Biểu Đồ Tỷ Lệ Đánh Giá Về Công Tác Đào Tạo Của Cơng Ty 44  Hình 4.8 Biểu Đồ Đánh Giá Của Nhân Viên Về Việc Đánh Giá Kết Quả Công Việc 45  Hình 4.9 Biểu Đồ Tỷ Lệ Đánh Giá Mức Độ Hợp Lý Của Tiền Lương 50  Hình 4.10 Biểu Đồ Đánh Giá Của Nhân Viên Về Cơ Hội Thăng Tiến Trong Cơng Ty 53  Hình 4.11 Biểu Đồ Đánh Giá Của Nhân Viên Về Mối Quan Hệ Giữa Các Nhân Viên Trong Cơng Ty 54  Hình 4.12 Biểu Đồ Đánh Giá Của Nhân Viên Về Mối Quan Hệ Của Nhân Viên Trong Công Ty Với Ban Lãnh Đạo 54  Hình 4.13 Biểu Đồ Đánh Giá Của Nhân Viên Về Hoạt Động Cơng Đồn Của Cơng Ty56  Hình 4.14 Biểu Đồ Đánh Giá Của Nhân Viên Về Điều Kiện Làm Việc Trong Cơng Ty57  Hình 4.15 Biểu Đồ Đánh Giá Của Nhân Viên Về Thời Gian Làm Việc, Nghỉ Ngơi, Nghỉ Phép Của Công Ty 57  ix Như năm 1011 NV tạo 1.327.478 ngàn đồng doanh thu cho công ty, cao năm 2010 52.874 ngàn đồng năm 2010 NV tạo 1.274.605 ngàn đồng Cho thấy việc QTNNL ngày có hiệu hơn, cơng ty cần phát huy để có suất lao động ngày cao 4.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới công tác quản trị NNL công ty 4.3.1 Ảnh hưởng môi trường bên Các yếu tố môi trường bên bao gồm: Sứ mạng, mục tiêu, nhiệm vụ tổ chức, bầu văn hóa cơng ty, cổ động, cơng đồn… yếu tố ảnh hưởng tới hình thành phát triển NNL công ty Ở xét tới hai yếu tố bản: a) Mục tiêu công ty: Mục tiêu tổ chức lãnh đạo tổ chức để vè chi phối toàn lĩnh vực tổ chức Mỗi năm công ty có đề mục tiêu cụ thể giúp cho kế hoạch công ty hiệu Để thực mục tiêu mà công ty đề ra, công ty đòi hỏi thành viên phải động, sang tạo nhiệt tình cơng việc, có tinh thần hợp tác thành viên phòng ban cơng ty việc thực chiến lược chung công ty đề ra, nêu cao ý thức trách nhiệm trình thực công việc giao Mục tiêu để HANDICO 30 là: đảm bảo việc tồn cơng trình theo điều lệ công ty, chế độ quy định nhà nước Đảm bảo cho khách hàng khối lượng, chất lượng, chủng loại vật tư hàng hóa theo hợp đồng thỏa thuận Đảm bảo tính thi hành cơng trình tiến độ kí kết hợp đồng tránh tình trạng bàn giao cơng trình chậm trễ Cung cấp sản phẩm có chất lượng, hạn chế tối đa phế phẩm… b) Văn hóa doanh nghiệp Văn hóa tổ chức phản ánh xác thực tiễn QTNL tổ chức có ảnh hưởng lớn việc hoạch định kế hoạch chiến lược nhân Công ty HANDICO 30 có bầu khơng khí thoải mái, vui vẻ, người cư xử với thân thiết, lịch nhân viên trao đổi công việc với nhau, giúp đỡ công việc, mối quan hệ phòng ban chặt chẽ, thể 60 đồn kết Tuy nhiên cơng ty có ngun tắc quản lý chặt chẽ, có nơi quy cơng ty nhằm tránh tình trạng nhân viên không tập trung làm việc Các nhân viên công ty tích cực làm việc, nghiêm túc cơng việc, cấp cấp dươi phải giúp đỡ Các nhân viên cơng ty đối xử bình đẳng, tôn trọng với nhau.Giao tiếp hàng ngày nhân viên phải tuân theo quy tắc ứng xử ghi quy chế hoạt động công ty 4.3.2 Ảnh hưởng mơi trường bên ngồi Mơi trường bên ngồi bao gồm yếu tố như: yếu tố kinh tế- văn hóa – xã hội, dân số, thị trường lao động xã hội, luật pháp, khoa học kỹ thuật, khách hàng… a) Các yếu tố kinh tế, văn hóa, xã hội Sự phát triển kinh tế thị trường với việc lạm phát liên tục gia tăng đặc biệt cạnh tranh chất xám buộc doanh nghiệp không nghừng tăng cường biện pháp thu hút nhân lực cho doanh nghiệp thông qua phương tiện truyền thông, trung tâm việc làm Qua năm chi phí tuyển dụng cơng ty tăng dần lên khối lượng cơng việc tăng lên phần làm phát làm tăng giá Năm 2010 chi phí tuyển dụng cơng ty 32.567.000 đồng tới năm 2011 chi phí tuyển dụng cơng ty tăng lên 59.000.000 đồng đa dạng công tác tuyển dụng Trong vài năm trở lại lạm phát gia tăng( năm 2010 11,5%, năm 2011 lạm phát 18,6%) kéo theo giá leo thang buộc công ty phải tăng lương từ 2.000.000 đồng năm 2010 lên 2.500.00đồng năm 2011 cung cấp nhiều phúc lợi cho nhân viên so với trước Vấn đề văn hóa không ảnh hưởng trực tiếp đến suất lao động lại quan trọng, văn hóa làm tăng gắn bó tổ chức động kích thích người lao động làm việc cho doanh nghiệp, ngồi tạo nên khác biệt tổ chức với tổ chức khác Các kỳ vọng vè giá trị xã hội có giá trị to lớn đến QTNNL công ty theo thuyết nhu cầu Maslow nhu cầu người ngày tăng, trước người lao động muốn làm việc ổn định với đồng lương tương đối khơng sức hấp dẫn Vì tiền lương ổn định ta phải xem xét đến nhu cầu khác nhân viên nhu cầu thăng tiến Mức sống người xã hội 61 tăng ảnh hưởng tới công tác QTNNL công ty Khi mức sống tăng số lao động không sẵn sang làm thêm người ta mong muốn nghỉ ngơi nhiều để tham gia ngày lễ, nghỉ mát… b) Thị trường lao động Việt Nam nước có người dân nằm độ tuổi lao động cao với 43,8 triệu người nằm độ tuổi lao động nguồn lao động dồi Mức tăng trưởng kinh tế nước ta cao nhiêu năm qua đặc biệt năm 2010 có mức tăng trưởng 6,78%, thêm vào kiện Việt Nam gia nhập WTO tạo thay đôi lớn môi trường kinh doanh tất nhiên yếu tố lao động ngày quan trọng tổ chức từ doanh nghiệp cần có chiến lược dài hạn việc thu hút nhân lực đồng thời tổ chức tốt cơng tác đào tạo trì NNL đơn vị Việt Nam có dồi nguồn lao động lao động có trình độ lai Trong doanh nghiệp nước đầu tư nhiều vào Việt Nam làm cho nguồn lao động nước ta ngày khan lượng lao động Việt Nam xuất sang nước khác ngày tăng Năm 2010 có 85.564 lao động Việt Nam xuất sang nước khác c) Luật pháp Ở nước ta có luật lao động quy định bảo vệ quyền lợi người lao động, năm phủ ban hành Nghị định mức lương tối thiểu điều chỉnh ngày 1/5/2011 nghị định số 22/2011/NĐ-CP ban hành mức lương tối thiểu 830.000 đồng, nhân tố luật pháp có ảnh hưởng gián tiếm đến sách QTNNL tổ chức Các quy định thuế thu nhập cá nhân có ảnh hưởng gián tiếp khơng phần quan trọng công tác QTNNL Một minh chứng ảnh hưởng gián tiếp luật pháp đến công tác QTNNL quy định thuế thu nhập cá nhân Hình thức tình thuế thu nhập theo lũy tiến thực rào cản để cơng ty tuyển dụng lao động vào vị trí quản lý cao cấp Việc xác định sách NNL phải đặt mơi trường pháp luật, phải tuân thủ nhiều luật, thông tư, nghị định, hướng dẫn quy định tòa án QTNNL phải thường xuyên theo dõi bám sát thay đổi môi trường pháp luật để tiến thích ứng 62 d) Tiến khoa học kỹ thuật Ngày khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ không giới mà Việt Nam có lẽ cơng nghệ yếu tổ thay đổi động kinh doanh Những máy móc thiết bị đại giúp người lao động làm việc nhẹ nhàng nhiều tự động hóa Bên cạnh đó, tự động hóa làm giảm số lượng cơng nhân xuống số công nhân sử dụng điều dẫn đến số phản ứng từ phía cơng nhân họ lo tương lai họ bị đe dọa Tự động hóa đòi hỏi doanh nghiệp phải có dội ngũ lao động có tay nghề cao để vận hành máy móc cơng ty phải tổ chức đào tạo nâng cao tay nghề, hướng dẫn cho công nhân dụng máy móc thiết bị đại Và để nâng cao lực cạnh tranh công ty phải đầu tư cho việc nghiên cứu phát triển e) Khách hàng Khách hàng mục tiêu chung, mục tiêu hàng đầu doanh nghiệp Do cấp quản trị phải đảm nhân viên phải đamt bảo nhân viên sản xuất mặt hàng phù hợp với nhu cầu thị hiếu người tiêu dùng Ngày nhu cầu người ngày cao nên thiết kê công trinh nhà đòi hỏi thiết kế phải đẹp mắt, sang trọng phải cho phù hợp với khung cảnh túi tiền khách hàng… cơng ty cần có đội ngũ nhân viên động, sang tạo để kịp thời đáp ứng khách hàng tăng lợi nhuận 4.4 Một số biện pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản trị nguồn nhân lực HANDICO 30 a) Hồn thiện cơng tác tuyển dụng Để công ty ngày phát triển, hiệu kinh doanh ngày cao việc tuyển dụng người có lực, trình độ cần thiết Hiện sách tuyển dụng cơng ty tương đối thích hợp có hiệu Cơng ty phải trọng tuyển người, chuyên ngành phù hợp với công việc, cần tuyển dụng nhân viên muốn có hội lựa chọn cơng ty cần tăng cường tuyển từ nguồn bên Trong trường hợp cần lao động gấp cơng ty nên sử dụng phương pháp nhờ người giới thiệu đăng tin tuyển 63 Công ty nên áp dụng hình thức thu hút ứng viên giỏi thông qua quảng cáo , đăng báo… Bên cạnh cơng ty phải đề sách hấp dẫn nhằm thu hút, ràng buộc ứng viên thích hợp với điều kiện thực tế đơn vị Thơng báo tuyển dụng phải phổ biến rộng rãi nữa, để tìm người thích hợp cho vị trí cơng việc Sau ký hợp đồng lao động công ty nên xếp nguồn nhân lực phòng ban phù hợp với khả họ Nên dựa vào mô tả công việc nhằm tìm người việc, vị trí cần tuyển b) Hồn thiện cơng tác đào tạo phát triển Việc đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ lực cho người lao động phải vào mục tiêu phát triển cơng ty Từ đánh giá xác nhu cầu mục tiêu năm Công ty nên mở lớp đào tạo, huấn luyện số cán quản lý Cơng ty, cử học cán khóa nâng cao chuyên nghành, thi lên bậc, nâng cao trình độ nghiệp vụ phòng ban, học thêm ngoại ngữ, sử dụng thành thạo vi tính Đồng thời tạo hội cho cán giỏi có hội thăng tiến Ln theo sát thành tích học tập, đào tạo nhân viên để phát cán có lực trọng đầu tư vào cá nhân Đồng thời công ty nên mạnh dạn gắn chặt việc nâng lương, thưởng với kết học tập cá nhân để khuyến khích nhân viên khơng ngừng nâng cao trình độ nghiệp vụ Đề bạt nhân viên, cán có tài năng, có chế độ thưởng phạt, rõ ràng, cơng Đó yếu tố kích thích cống hiến nhân viên công ty Thực công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức để họ có trách nhiệm, u thích cơng việc làm, để họ cố gắng Cơng ty Ngồi cơng ty nên tổ chức chương trình, tổ chức tham quan, du lịch cho nhân viên nhằm giúp nhân viên công ty giao lưu với c) Hồn thiện cơng tác lương bổng, chế độ đãi ngộ lao động, chế độ khen thưởng Để nâng cao hiệu kinh doanh Công ty để phát triển Công ty thành Cơng ty lớn có uy tín nghành xây dựng Hà Nội Và Nghệ An cơng ty 64 phải trọng tới nguồn nhân lực mình, phải khuyến khích có chế độ ưu đãi đặc biệt nhân viên làm tốt phần việc mình, có tay nghề cao Xây dựng mức lương bản, trả công xứng đáng với sức lao động mà người lao động bỏ Từ thúc đẩy nhân viên lao động với hiệu cao Nhân viên thưởng với mức thu nhập gia tăng vượt mức kế hoạch Công ty trả lương theo( mức lương sản phẩm) hình thức trả lương theo kết lao động đo sản phẩm tạo ra, lương có thưởng Đối với tiền lương thưởng CB-CNV nên đề xuất với công ty để xây dựng hệ thống trả lương hữu hiệu Tức ngồi việc phù hợp với sách Công ty nên quan tâm tới yếu tố cạnh tranh công ty ngành, khu vực Thu nhập nhân viên công ty phải đáp ứng yêu cầu đời sống, xứng đáng với công sức, chất xám người lao động bỏ Bên cạnh đó, phụ cấp khu vực nên đề xuất quan tâm giá sinh hoạt khu vực cao thấp khác Những người có hệ số lương cao phải có trình độ tay nghề cao áp dụng phương pháp lao động tiên tiến, ngày công lao động đạt vượt mức suất cá nhân Tóm lại tồn ý kiến, đề xuất nhằm nâng cao hiệu QTNNL Công ty, qua nâng cao hiệu kinh doanh công ty, mong muốn công ty phát triển bền vững 65 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Nhận xét chung công tác QTNNL HANDICO 30  Ưu điểm - Là doanh nghiệp Nhà nước Cơng ty có hội mở rộng nghành nghề, sản xuất kinh doanh tiếp cận với thị trường giới, có điều kiện chọn đối tác tốt - Cùng với việc thực tốt mặt hoạt động SXKD, năm 2011, Công ty chăm lo đến đời sống, việc làm cho người lao động Công ty Thực đầy đủ kịp thời việc nộp BHXH, BHYT cho người lao động Bố trí việc làm thường xuyên cho 95% số CBCNV Điều kiện làm việc người lao động quan tâm ngày cải thiện - Trong năm 2011, hội đồng kiểm tra cơng tác an tồn lao động cơng ty chủ động kiểm tra số cơng trình đơn vị thi công, đặc biệt công tình nhà cao tầng, kịp thời để xuất với ban lãnh đạo Công ty biện pháp đảm bảo an toàn lao động lao động sản xuất - CBCNV thân nhân có việc hiếu, hỷ, ốm đau chuyên môn phối hợp với tổ chức đoàn thể thăm hỏi động viên kịp thời Con CBCNV có thành tích học tập khen thưởng - CBCNV có thành tích lao động sản xuất tổ chức thăm quan du lịch nguồn kinh phí chun mơn cơng đồn Chính nhờ quan tâm Công ty nên đại đa số CBCNV Cơng ty n tâm làm việc có hiệu - Công ty hội tụ nhiều đảng viên, CBCNV có tâm huyết vượt qua khó khăn, vững chèo lái Công ty đưa Công ty tiếp tục hoàn thành mục tiêu đề 66 Hội tụ ưu điểm trên, Công ty HANDICO 30 ổn định đời sống cho gần 300 CBCNV tồn cơng ty Tạo điều kiện cho Cơng ty ln phát triển, hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra, sản lượng năm sau cao năm trước  Nhược điểm - Các phòng ban bổ sung CBNV chưa thật đủ mạnh - Chỉ đạo thi cơng cơng trình xây lắp nhận thầu cơng trình thuộc dự án chưa liệt dẫn đến chậm tiến độ hiệu thấp - Mặc dù Công ty quan tâm đến công tác tuyển dụng thêm kỹ sư, cán kỹ thuật xây dựng đội ngũ cán kỹ thuật chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Đặc biệt cơng tác tốn cơng trình - Việc tốn tiền lương cho CBCNV số xí nghiệp chậm gây ảnh hưởng đến đời sống người lao động 5.2 Kiến nghị Xuất phát từ tình hình thực tế Cơng ty, sau tháng thực tập em có số kiến nghị mong đóng góp phần dù nhỏ nâng cao công tác QTNNL Cơng ty * Đối với Nhà Nước - Cần có sách hộ trợ vốn để Cơng ty mở rộng hoạt động kinh doanh, cải tiến quy trình cơng nghệ nhằm nâng cao chất lượng hồn thành cơng trình, dự án, tăng khả cạnh tranh thị trường tỉnh - Phải xây dựng khung luật thuế rõ ràn, có nhiều luật thuế ưu đãi tổ chức tham gia hoạt động kinh doanh cơng ty - Về lâu dài phải có sach tăng dần lương tối thiểu để người lao động ổn định tâm lý hoàn thành tốt nhiệm vụ * Đối với Cơng ty HANDICO 30 - Xin ý kiến Hội đồng quản trị cấu máy điều hành Công ty, bổ sung, sửa đổi Quy chế quản lý điều hành doanh nghiệp, Quy chế quản lý tài nội cần thiết cho phù hợp với tình hình chung thị trường hoạt động Công ty - Tiếp tục cố, hồn thiện nâng cao trình độ, lực máy quản lý, lực lượng công nhân sản xuất đáp ứng với nhiệm vụ chung Bố trí xếp cán phù hợp với khả người, vị trí cơng việc giao Tăng cường cán 67 cho Ban quản lý dự án để đạo, giám sát việc thực dự án từ thi cơng đến tốn - Tuyển dụng thêm cơng nhân kỹ thuật đào tạo sở quy với nghành có liên quan đến nhiệm vụ SXKD công ty Thành lập đội, tổ cơng nhân lành nghề chun mơn hóa cơng tác cốt pha, cốt thép,tiến tới công tác nề, bê tông nhằm tạo chủ động thi công xây lắp, giảm bớt phụ thuộc vào lao động thời vụ, lao động bên ngồi cơng ty - Phát huy cao lực máy móc thiết bị thi cơng có, tuyển đủ số cơng nhân có tay nghề có kinh nghiệm để vận hành Đồng thời xây dựng hoàn thiện quy chế vận hành, bảo dưỡng, bảo quản để phát huy hết hiệu máy móc thiết bị thi cơng - Tổ chức phát động nhiều đợt thi đua lao động sản xuất tồn Cơng ty nhăm hồn thành tồn diện tiêu kế hoạch cấp giao Từng đợt thi đua có sơ kết, tổng kết, kịp thời biểu dương, khen thưởng tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc 68 TÀI LIỆU THAM KHẢO Trần Thị Kim Dung, quản trị nguồn nhân lực, Nhà xuất Thống Kê, 2003 Phan Trúc Lan,2010 Phân tích thực trang quản trị nguồn nhân lực tập đoàn C.T Group, luận văn cử nhân ngành Quản Trị Kinh Doanh, Khoa Kinh Tế, Đại Học Nông Lâm TP.HCM Phan Xuân Sỹ,2011 Phân tích thực trạng quản trị nguồn nhân lực Siêu Thị VINATEX Biên Hòa 2, luân văn cử nhân ngành Quản Trị Kinh Doanh, Khoa Kinh Tế, Đại Học Nông Lâm TP.HCM Nguyễn Minh Quang, 2010, Quản Trị Nhân Sự, giáo trình giảng khoa Kinh tế, Khoa Kinh Tế Đại Học Nông Lâm TP.HCM Các website: www.nhansu.com.vn www.tuoitre.com.vn www.tailieu.vn www.kholuanvan.vn www.choluanvan.vn 69 PHỤ LỤC Phụ lục 1:Bảng câu hỏi thăm dò mức độ thỏa mãn CBCNV công tác nhân Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Nhà Hà Nội số 30 Trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh Khoa Kinh Tế BẢNG THĂM DỊ Ý KIẾN Xin chào quý Anh/ Chị, Tôi sinh viên ĐH Nông Lâm TP.HCM Hiện thực tập công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Nhà Hà Nội Số 30 Được cho phép Ban Lãnh Đạo Công Ty, tiến hành khảo sát số ý kiến Anh/Chị Công Ty nhằm tìm hiểu tác động cơng tác Quản Trị Nguồn Nhân Lực đến thỏa mãn nhu cầu công nhân viên công ty giúp cho luận văn tơi hồn thành Mọi ý kiến đóng góp Anh/Chị để phục vụ cho khóa luận hoàn toàn bảo mật Rất mong giúp đỡ nhiệt tình Anh/Chị Ý kiến đóng góp Anh/ Chị thơng tin q giá để tơi hoàn thành tốt luận văn này, mong nhận ý kiến đóng góp Anh/ Chị Bằng cách khoanh tròn vào phù hợp với suy nghĩ Anh/ Chị PHẦN THÔNG TIN CÁ NHÂN Bộ phận………………………………………………………………………………… Chức vụ………………………………………………………………………………… Trình độ………………………………………………………………………………… PHẦN CÂU HỎI CHÍNH 1, Anh/Chị biết thông tin tuyển dụng công ty từ: a/Bảng thông báo bội b/ Báo đài, Internet c/ Người quen giới thiệu d/ Khác 2, Anh/ Chị có ưa thích cơng thích cơng việc hay khơng? a/ Rất thích c/ Tương đối thích b/ Thích d/ Khơng thích 3, Theo Anh/ Chị vị trí làm việc Anh/ Chị công ty so với lực Anh/ Chị ? a/ Rất hợp lý c/ Tương đối hợp lý b/ Hợp lý d/ Không hợp lý 4, Anh/ Chị thấy hiệu sách đào tạo Công Ty nào? a/ Rất tốt c/ Tương đối tốt b/ Tốt d/ Không tốt 5.Việc đánh giá kết thực công việc Anh/ Chị nào? a/ Rất công c/ Tương đối công b/ Công d/ Không công 6, Anh/ Chị có quan tâm đến sách đào tạo Công Ty không? a/ Rất quan tâm c/ Tương đối quan tâm b/ Quan tâm d/ Không quan tâm 7, Anh/ Chị thấy cách tính lương thời hạn trả lương cho Anh/ Chị Công Ty nào? a/ Rất hợp lý c/ Tương đối hợp lý b/ Hợp lý d/Không hợp lý 8, Anh/ Chị đánh sách trợ cấp, phúc lợi Công Ty? a/ Rất tốt c/ Tương đối tốt b/ Tốt d/ Không tốt 9, Anh/ Chị thấy điều kiện làm việc Công Ty nào? a/ Rất tốt c/ Tương đối tốt b/ Tốt d/ Không tốt 10, Anh/ Chị thấy thời gian làm việc nghỉ ngơi nghỉ phép Công Ty nào? a/ Hài lòng b/ Tương đối hài lòng c/ Khơng hài lòng 11, Anh/ Chị nhận thấy mối quan hệ đồng nghiệp nào? a/ Rất tốt c/ Tương đối tốt b/ Tốt d/ Không tốt 12, Mối quan hệ Anh/ Chị với lãnh đào nào? a/ Rất tốt c/ Tương đối tốt b/ Tốt d/ Không tốt 13, Đánh giá Anh/ Chị hội thăng tiến nhân viên cơng ty nào? a/ có hội b/ khơng có hội 14, Đánh giá Anh/ Chị hoạt động cơng đồn Cơng Ty? a/ Rất hài lòng c/ Tương đối hài lòng b/ Hài lòng d/ Khơng hài lòng 15, Anh/ Chị có đánh cách tuyển dụng Công Ty? a/ Rất hợp lý c/ Tương đối hợp lý e/ Hồn tồn khơng hợp b/ Hợp lý d/ Không hợp lý lý 16, Theo Anh/ Chị Công Ty phải làm để cải thiện sách nhân nay? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ HỢP TÁC CỦA ANH CHỊ Phụ lục - Bảng Thông Báo Tuyển Dụng Nhân Viên Của Công Ty Tổng công ty Đầu tư Phát triển nhà Hà Nội Số 30 (HANDICO 30) thông báo tuyển dụng số vị trí sau: cán lãnh đạo phòng, ban ban quản lý dự án; cán công nhân viên làm việc Tổng công ty Số lượng: a Cán lãnh đạo Phòng, Ban: - Trưởng, Phó phòng Tài kế tốn Trưởng phòng phát triển kinh doanh dự án Trưởng, Phó phòng Đầu tư quản lý vốn Giám đốc, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án Phó phòng Quản lý xây lắp Phó chánh văn phòng Phó phòng Tổ chức lao động b Cán công nhân viên - Chuyên ngành: Cử nhân kinh tế, kế toán, kỹ sư xây dựng, kỹ sư giao thông, kiến trúc sư, kỹ sư kinh tế xây dựng, quản trị kinh doanh Yêu cầu: Người tham gia dự tuyển phải có đủ tiêu chuẩn theo quy định chung điều kiện sau: - Chuyên ngành: Cử nhân kinh tế, kỹ sư xây dựng, kiến trúc sư, kỹ sư kinh tế xây dựng, giao thông, quản trị kinh doanh - Tin học: Sử dụng thành thạo máy vi tính - Ngoại ngữ: Tiếng Anh, tùy theo vị trí yêu cầu - Có sức khỏe tốt - Tuổi đời: từ 25 đến 45 tuổi Ưu tiên: Tốt nghiệp loại giỏi Trường đại học có chuyên ngành Có kinh nghiệm, tổ chức quản lý, điều hành, làm việc độc lập - Riêng Trưởng, Phó phòng, ban: cần có kinh nghiệm việc quản lý phận theo chức Chế độ đãi ngộ: - Được đào tạo trình làm việc - Mức lương: Theo quy định nhà nước quy chế lương Tổng công ty Địa nộp hồ sơ: Phòng Tổ chức lao động Tổng cơng ty Đầu tư Phát triển nhà Hà Nội - số 59 đường trần phú - thành phố Vinh – tỉnh Nghệ An Thời hạn nhận hồ sơ: Từ ngày 05 đến hết ngày 08/12/2008 Phụ Lục – Hệ số lương BẢNG XẾP HỆ SỐ LƯƠNG THEO NGHỊ ĐỊNH 204/2004/NĐ-CP NGÀY 24/12/2004 SN  Mã  ngạch  Tên ngạch  Loại  NB  Bậc 1  Bậc  2  Bậc 3  Bậc  4  Bậc  5  Bậc  6  Bậc 7  Bậc  8  Bậc 9  Bậc  10  Bậc  11  Bậc  12  1.001   Chuyên viên cao cấp  A3  3  6.2  6.56  6.92  7.28  7.64  8  5%                 13.09   Nghiên cứu viên cao  cấp  A3  3  6.2  6.56  6.92  7.28  7.64  8  5%                 13.093   Kỹ sư cao cấp  A3  3  6.2  6.56  6.92  7.28  7.64  8  5%                 15.109   Giáo sư‐GV cao cấp  A3  3  6.2  6.56  6.92  7.28  7.64  8  5%                 1.002   Chuyên viên chính  A2  3  4.4  4.74  5.08  5.42  5.76  6.1  6.44  6.78  5%           13.091   Nghiên cứu viên chính  A2  3  4.4  4.74  5.08  5.42  5.76  6.1  6.44  6.78  5%           13.094   Kỹ sư chính  A2  3  4.4  4.74  5.08  5.42  5.76  6.1  6.44  6.78  5%           15.11   PGS‐Giảng viên chính  A2  3  4.4  4.74  5.08  5.42  5.76  6.1  6.44  6.78  5%            Kế tốn viên chính  A2  3  4  4.34  4.68  5.02  5.36  5.7  6.04  6.38  5%  8%  11%     15.112  6.03   Giáo viên TH cao cấp  A2  3  4  4.34  4.68  5.02  5.36  5.7  6.04  6.38  5%  8%  11%     17.169   Thư viện viên chính  A2  3  4  4.34  4.68  5.02  5.36  5.7  6.04  6.38  5%  8%  11%     1.003   Chuyên viên  A1  3  2.34  2.67  3  3.33  3.66  3.99  4.32  4.65  4.98  5%        6.031   Kế toán viên  A1  3  2.34  2.67  3  3.33  3.66  3.99  4.32  4.65  4.98  5%        13.092   Nghiên cứu viên  A1  3  2.34  2.67  3  3.33  3.66  3.99  4.32  4.65  4.98  5%        13.095   Kỹ sư  A1  3  2.34  2.67  3  3.33  3.66  3.99  4.32  4.65  4.98  5%        15.111   Giảng viên  A1  3  2.34  2.67  3  3.33  3.66  3.99  4.32  4.65  4.98  5%        15.113   Giáo viên trung học  A1  3  2.34  2.67  3  3.33  3.66  3.99  4.32  4.65  4.98  5%        17.17   Thư viện viên  A1  3  2.34  2.67  3  3.33  3.66  3.99  4.32  4.65  4.98  5%        1.004   Cán sự  B  2  1.86  2.06  2.26  2.46  2.66  2.86  3.06  3.26  3.46  3.66  3.86  4.06  6.032   Kế toán viên trung cấp  B  2  1.86  2.06  2.26  2.46  2.66  2.86  3.06  3.26  3.46  3.66  3.86  4.06  13.096   Kỹ thuật viên  B  2  1.86  2.06  2.26  2.46  2.66  2.86  3.06  3.26  3.46  3.66  3.86  4.06  16.119   Y sĩ  B  2  1.86  2.06  2.26  2.46  2.66  2.86  3.06  3.26  3.46  3.66  3.86  4.06  17.171   Thư viện viên trung  cấp  B  2  1.86  2.06  2.26  2.46  2.66  2.86  3.06  3.26  3.46  3.66  3.86  4.06  15.115   Giáo viên mầm non  B  2  1.86  2.06  2.26  2.46  2.66  2.86  3.06  3.26  3.46  3.66  3.86  4.06  6.035   Thủ quỹ CQ, đơn vị  C  2  1.5  1.68  1.86  2.04  2.22  2.4  2.58  2.76  2.94  3.12  3.3  3.48  6.033   Kế toán viên sơ cấp  C  2  1.35  1.53  1.71  1.89  2.07  2.25  2.43  2.61  2.79  2.97  3.15  3.33  1.005   Kỹ thuật viên đánh  máy  N.viên  2  2.05  2.23  2.41  2.59  2.77  2.95  3.13  3.31  3.49  3.67  3.85  4.03  1.01   Lái xe cơ quan  N.viên  2  2.05  2.23  2.41  2.59  2.77  2.95  3.13  3.31  3.49  3.67  3.85  4.03  1.007   Nhân viên kỹ thuật  N.viên  2  1.65  1.83  2.01  2.19  2.37  2.55  2.73  2.91  3.09  3.27  3.45  3.63  1.006   Nhân viên đánh máy  N.viên  2  1.5  1.68  1.86  2.04  2.22  2.4  2.58  2.76  2.94  3.12  3.3  3.48  1.011   Nhân viên bảo vệ  N.viên  2  1.5  1.68  1.86  2.04  2.22  2.4  2.58  2.76  2.94  3.12  3.3  3.48  1.008   Nhân viên văn thư  N.viên  2  1.35  1.53  1.71  1.89  2.07  2.25  2.43  2.61  2.79  2.97  3.15  3.33  1.009   Nhân viên phục vụ  N.viên  2  1  1.18  1.36  1.54  1.72  1.9  2.08  2.26  2.44  2.62  2.8  2.98  ... Sinh viên Đào Thị Oanh NỘI DUNG TÓM TẮT ĐÀO THỊ OANH Tháng năm 2012 “Phân Tích Thực Trạng Quản Trị Nguồn Nhân Lực Công ty Cổ phần Đầu tư Phát Triển Nhà Hà Nội số 30” DAO THI OANH June 2012 “Analysis... tồn cầu Một doanh nghiệp có đầy đủ sở hạ tầng thi u lực lượng lao động có tay nghề giỏi,có lực,thì doanh nghiệp khó tồn lâu dài tạo dựng lợi cạnh tranh Có thể nói người tạo khác biệt doanh nghiệp... năm 2011: Doanh thu năm 2011 tăng 65,805,759,000 đồng so với năm 2011, với tỉ lệ tăng 31,3%, năm 2011 cơng ty hồn thành tốt công việc thực doanh thu Doanh thu tăng chi phí tăng tăng doanh thu điều
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI SỐ 30, PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI SỐ 30

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay