PHÂN TÍCH CÔNG TÁC THU HÚT, TUYỂN DỤNG VÀ DUY TRÌ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN TIẾP VẬN QUỐC TẾ

101 10 0
  • Loading ...
1/101 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 11:29

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH  BÙI THỊ TRÚC LAN PHÂN TÍCH CƠNG TÁC THU HÚT, TUYỂN DỤNG DUY TRÌ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN TIẾP VẬN QUỐC TẾ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH TỔNG HỢP Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 06/2012 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH  BÙI THỊ TRÚC LAN PHÂN TÍCH CƠNG TÁC THU HÚT, TUYỂN DỤNG DUY TRÌ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN TIẾP VẬN QUỐC TẾ Ngành: Quản Trị Kinh Doanh Tổng Hợp LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: Th.S Phạm Thị Nhiên Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 6/2012 Hội đồng chấm cáo báo khóa luận tốt nghiệp đại học Khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “Phân tích cơng tác thu hút tuyển dụng trì nguồn nhân lực Cơng ty Cổ Phần Giao Nhận Tiếp Vận Quốc Tế” Bùi Thị Trúc Lan, sinh viên khóa 34, ngành Quản Trị Kinh Doanh tổng hợp, bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày _ Th.S Phạm Thị Nhiên Người hướng dẫn, (Chữ ký) Ngày tháng năm Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Thư ký hội đồng chấm báo cáo (Chữ ký (Chữ ký Họ tên) Họ tên) Ngày tháng năm Ngày tháng năm LỜI CẢM TẠ Lời cảm ơn cho phép tơi nói với cha mẹ Những người sinh thành, nuôi dưỡng, chăm lo dạy bảo tơi từ bé lúc trưởng thành “Con xin cảm ơn ba mẹ động viên thời gian qua, giúp nỗ lực tạo điều kiện để hồn thành tốt khóa luận này” Lời cảm thứ hai xin gửi đến Thầy Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM đặc biệt giảng viên khoa Kinh Tế, người không ngừng đưa phương pháp giảng dạy tiên tiến để sinh viên chúng tơi tiếp thu ứng dụng kiến thức vào Khóa Luận Tốt Nghiệp sau áp dụng tốt kiến thức vào thực tế Trải qua ba tháng làm việc miệt mài nghiêm túc, Khóa Luận Tốt Nghiệp tơi hồn tất Để tơi hồn thành khóa luận cho tơi xin cảm ơn giảng viên Phạm Thị Nhiên, tận tình hướng dẫn sửa chữa sai sót từ khóa luận đề cương chi tiết hồn chỉnh Đồng thời đưa ý kiến đóng góp để giúp tơi định hướng đắn khóa luận Tơi xin gửi đến lời cảm ơn chân thành sâu sắc từ tận đáy lòng Cuối cùng, mong muốn bày tỏ lời cảm ơn đến Ban Giám Đốc, Chú Anh Chị phòng ban thuộc Cơng ty Cổ Phần Giao Nhận Tiếp Vận Quốc Tế nhiệt tình giúp đỡ tơi q trình tìm hiểu cơng tác tuyển dụng trì nhân lực thực tế công ty việc thu thập số liệu cần thiết Sinh viên Bùi Thị Trúc Lan NỘI DUNG TÓM TẮT BÙI THỊ TRÚC LAN Tháng 07 năm 2012 “Phân tích cơng tác thu hút tuyển dụng trì nguồn nhân lực Cơng ty Cổ Phần Giao Nhận Tiếp Vận Quốc tê” BUI THI TRUC LAN July 2012 “Analysis Recruitment and Retention Employee Task At International Logistics Joint Stock Company” Khóa luận thực việc tìm hiểu tình hình nhân Cơng ty Cổ Phần Giao Nhận Tiếp Vận Quốc Tế Sau tiến hành phân tích tình hình thu hút tuyển dụng, cơng tác trì động viên nhân viên yếu tố ảnh hưởng đến thu hút tuyển dụng trì Đồng thời khóa luận thực khảo sát ý kiến nhân viên mức độ thõa mãn sách nhân cơng ty Thơng qua đó, khóa luận đưa nhận xét, phân tích đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác tuyển dụng trì nguồn nhân lực công ty MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii  DANH MỤC CÁC BẢNG ix  DANH MỤC CÁC HÌNH .x  DANH MỤC PHỤ LỤC xi  CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1  1.1 Đặt vấn đề .1  1.2 Mục tiêu nghiên cứu .2  1.2.1 Mục tiêu chung 2  1.2.2 Mục tiêu cụ thể 2  1.3 Phạm vi nghiên cứu 2  1.4 Cấu trúc khóa luận 2  CHƯƠNG TỔNG QUAN 4  2.1 Tổng quan Công ty Cổ Phần Giao Nhận Tiếp Vận Quốc Tế 4  2.1.1 Căn pháp lý công ty 4  2.1.3 Chức nhiệm vụ phòng ban 7  2.2 Một số qui trình đặc trưng cơng ty 10  2.2.1 Qui trình cung cấp dịch vụ hàng nhập 10  2.2.2 Qui trình cung cấp dịch vụ hàng xuất 11  2.2.3 Qui trình xử lý chứng từ hàng nhập 13  2.3 Những thành tựu đạt thời gian qua 15  CHƯƠNG NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 17  3.1 Các khái niệm quản trị nguồn nhân lực 17  3.1.1 Khái niệm quản trị nguồn nhân lực 17  3.1.2 Các chức quản trị nguồn nhân lực .18  3.2 Thu hút tuyển dụng nguồn nhân lực 20  3.2.1 Thu hút nguồn nhân lực 20  3.2.2 Tuyển dụng nguồn nhân lực 22  3.3 Duy trì nguồn nhân lực 25  v 3.3.1 Duy trì nguồn nhân lực 25  3.3.2 Các hình thức động viên .26  3.3.3 Biện pháp giữ chân nhân viên giỏi ngành dịch vụ 31  3.4 sở lý thuyết 33  3.5 Phương pháp nghiên cứu 36  3.5.1 Phương pháp thu thập xử lý số liệu 36  3.5.2 Phương pháp phân tích 36  3.5.3 Các tiêu dùng để phân tích khóa luận .37  CHƯƠNG KẾT QUẢ THẢO LUẬN 39  4.1 Tồng quan tình hình nhân Cơng ty .39  4.1.1 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2008 - 2011 .39  4.1.2 Tình hình phân bố nhân phòng ban cơng ty qua năm .41  4.1.3 Phân tích tình hình nhân chung công ty 42  4.1.4 Phân tích cấu nhân viên theo thâm niên làm việc năm 2011 43  4.1.5 Tình hình biến động nhân công ty năm 2009 – 2011 44  4.1.6 Chi phí đầu tư trang thiết bị cơng ty qua năm 45  4.1.7 Kế hoạch phát triển nhân công ty thời gian tới 45  4.2 Phân tích qui trình tuyển dụng .46  4.2.1 Qui trình tuyển dụng cơng ty 46  4.2.2 Thực trạng công tác tuyển dụng công ty 49  4.3 Phân tích thực trạng cơng tác trì nguồn nhân lực công Ty .52  4.3.1 Động viên tài 53  4.3.2 Động viên phi tài 61  4.4 Hiệu hoạt động thu hút trì nguồn nhân lực 66  4.5 Giải pháp 69  CHƯƠNG KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 74  5.1 Kết luận .74  5.2 Kiến nghị 75  5.2.1 Đối với công ty .75  vi 5.2.2 Đối với Nhà Nước 75  TÀI LIỆU THAM KHẢO .77  PHỤ LỤC   vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT A/N (Arrival notice) Giấy báo nhận hàng BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế Booking Đặt chỗ Cargo Manifest Bảng kiệt kê chi tiết hàng hóa CĐ, TC Cao đẳng, trung cấp CFS (Container Freight Station) Phí xếp hàng lẻ vào kho Commercial Contract Hợp đồng thương mại CY Bãi tập kết Container D/N (Debit Note) Công nợ phải trả cho đại lý/ hãng tàu D/O (Delivery Order) Lệnh giao hàng ĐH Đại học DN Doanh nghiệp DT Doanh thu FCL (Full Container Load) Hàng nguyên container HB/L (House Bill Loading) Vận đơn đại lý phát hành LCL (Less than Container Load) Hàng lẻ MB/L (Master Bill Loading) Vận đơn nhà vận chuyển phát hành NNL Nguồn nhân lực P.O.D (Proof of Delivery) Bằng chứng giao hàng S/A (Shipping Advice) Giấy thông báo hàng nhập S/I (Shipping Ínstruction) Hướng dẫn làm hàng SL Số lượng Telex Release/ Surrendered Điều kiện giao hàng VFC (Vietnam Fumigation Company) Công ty hun trùng Việt Nam viii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 4.1 Tình Hình Hoạt Động Kinh Doanh Giai Đoạn 2008 – 2011 41 Bảng 4.2 Tình Hình Nhân Sự Của Công Ty Qua Năm 42 Bảng 4.3 Phân Tích Tổng Hợp Tình Hình Nhân Sự Của Công Ty 43 Bảng 4.4 Cấu Nhân Viên Trong Công Tytheo Thâm Niên Làm Việc Nam 2011 44 Bảng 4.5 Tình Hình Biến Động Nhân Sự Qua Năm 45 Bảng 4.6 Chi Phí Đầu Tư Trang Thiết Bị Của Công Ty 46 Bảng 4.7 Bảng Kết Hợp Mức Độ Tìm Thấy Thơng Tin Tuyển Dụng Phương Pháp Tuyển Dụng Của Công Ty 50 Bảng 4.8 Bảng Biểu Hiện Số Lao Động Tuyển Mới Của Công Ty qua Năm 51 Bảng 4.9 Bảng Kết Hợp Giữa Hình Thức Thử Việc Mức Độ Bắt Kịp Công Việc 52 Bảng 4.10 Bảng Lương Bản Của Công Ty Năm 2011 54 Bảng 4.11 Bảng Lương Chức Vụ Quản Lý Của Cơng Ty 56 Bảng 4.12 Bảng Chi Phí Thưởng Cho Nhân Viên 59 Bảng 4.13 Bảng Kết Hợp Mức Độ Thích Khóa Đào Tạo Mức Độ Hữu Dụng Của Nó 63 Bảng 4.14 Bảng Tổng Hợp Về Môi Trường Làm Việc Của Công Ty 65 Bảng 4.15 Chi Phí Hoạt Động Tuyển Dụng Của Cơng Ty 67 Bảng 4.16 Bảng Hiệu Quả Hiệu Quả Hoạt Động Sử Dụng Nguồn Nhân Lực 68 Bảng 4.17 Bảng Dự Báo Giá Trị Xuất Nhập Khẩu Việt Nam Giai Đoạn 2009-2013 71 Bảng 4.18 Mức Lương Binhg Quân Điều Chỉnh Tăng Thêm cho Nhân Viên 71 Bảng 4.19 Mức Lương Doanh Thu Tăng Thêm cho Nhân Viên Kinh Doanh 72 Bảng 4.20 Mức Lương Doanh Thu Tăng Thêm Cho Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng 72 Bảng 4.21 Bảng Chi Phí Thực Hiện Khóa Đào Tạo Cho Nhân Viên Trong Công Ty 73 ix 5.2 Kiến nghị 5.2.1 Đối với cơng ty Cơng ty nên hồn thiện website để tận dụng kênh để thông báo thông tin tuyển dụng thu hút ứng viên thay đăng thơng tin tuyển dụng công ty trang web khác Hồn chỉnh việc kiểm sốt số lượng ứng viên, thực file hồ sơ so sánh để thuận tiện cho việc dự đốn tính tốn nguồn nhân lực cho tương lai Xây dựng chiến lược nguồn nhân tương lai thông qua công tác đào tạo Hiện việc thu hút nguồn lao động giỏi từ bên ngồi vào khó khăn tốn kém, muốn nâng cao lực, nâng cao khả nhân viên cần phải quan tâm tới công tác đào tạo Công tác đào tạo tốt đảm bảo phát triển công ty tương lai gắn bó lâu dài nhân viên Ngồi cơng ty cần phải theo sát tình hình lao động thi trường để điều chỉnh kịp lúc Đồng thời tạo cho sức hấp dẫn cơng việc cách bố trí người việc thông qua công tác tuyển dụng hiệu nhằm tạo tự hào thân nhân viên thực công việc, họ sức thực cơng việc cách tự giác, cố gắng hồn thành cách hiệu chí họ khơng cần phần thưởng vật chất danh vọng sau 5.2.2 Đối với Nhà Nước Bên cạnh nỗ lực công ty việc nâng cao công tác động viên khuyến khích nhân viên đòi hỏi hợp tác khơng thể thiếu từ phía Nhà Nước Nhà nước cần thực vấn đề sau: Tăng cường lãnh đạo Đảng Nhà nước cho vừa đảm bảo tính thống giáo dục đào tạo vừa đảm bảo tính chủ động sáng tạo sở đào tạo Nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo thông qua việc đầu tư mức cho Giáo dục – Đào tạo, cải tiến nội dung phương pháp đào tạo cho học viên đào tạo trường phù hợp với yêu cầu xã hội, mở rộng quy mô tốc độ đào tạo theo yêu cầu ngành nghề mà xã hội cần 75 Tăng cường chăm sóc sức khỏe cho người dân nhằm nâng cao thể chất cho người lao động, biện pháp để nâng cao phúc lợi cho người lao động Kiên phòng chống hiệu tệ nạn xã hội nhằm tạo môi trường sống lành mạnh cho người Việc gia nhập WTO mang lại nhiều hội khơng khó khăn cho nguồn nhân lực nước đòi hỏi người lao động khơng ngừnh nâng cao trình độ để tiếp thu khoa học công nghệ vận dụng hiệu vào công việc Nhà nước phải tạo điều kiện để người lao động dễ dàng tiếp cận tiến thời kỳ nhằm góp phần tạo đội ngũ lao động đầy đủ lực đại Tóm lại, người vốn quý định phát triển đất nước nói chung cơng ty nói riêng Vì vậy, đòi hỏi khơng cơng ty mà nhà nước cần cải tiến, đổi sách kinh tế, xã hội để thỏa mãn nhu cầu người góp phần mang lại hiệu cho công ty phát triển đất nước 76 TÀI LIỆU THAM KHẢO Trần Kim Dung, 2004, Quản trị nguồn nhân lực, NXB Thống Kê Nguyễn Hữu Thuân, 1996, Quản trị nhân sự, NXB Thống Kê Brian Tracy, 2007, Bí tuyển dụng đãi ngộ nhân tài, NXB Tổng Hợp TP.HCM Đỗ Thị Thu Thủy, 2010, Phân tích thực trạng cơng tác động viên khuyến khích nhân viên Cơng ty Cổ Phần Sung Hyun Vina, Luận văn tốt nghiệp, Đại Học Nông Lâm, Tp.HCM Các Website tham khảo: http:// supplychaininsight.vn http:// vietship.vn http:// imf.org 77 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Bảng Hệ Số Lương Viên Chức Chuyên Môn, Nghiệp Vụ, Thừa Hành, Phục Vụ Cty Chức danh Mã số NV XNK, tốn quốc B11 Nv giao nhận hàng hóa, B11 2,43 II 2,82 Hệ số III 3,30 I IV 3,90 V 4,62 toán nội đại, giao nhận đường biển Đại học: D03 2,34 2,65 2,96 3,27 3,58 Cao đẳng, trung cấp: D04 1,8 2,28 2,86 3,38 3,98 NV chứng từ Đại học: D03 2,34 2,65 2,96 3,27 3,58 Cao đẳng, trung cấp: D04 1,80 1,99 2,18 2,37 2,56 NV kinh doanh Đại học: D03 2,34 2,65 2,96 3,27 3,58 Cao đẳng, trung cấp: D04 1,80 1,99 2,18 2,37 2,56 NV kế toán 10 Đại học: D03 2,34 2,65 2,96 3,27 3,58 11 Cao đẳng, trung cấp: D04 1,80 1,99 2,18 2,37 2,56 NV văn thư, thủ quỹ D05 1,35 1,53 1,71 1,89 2,07 Thủ kho B11 1,75 2,21 2,78 3,30 3,85 Công nhân B11 1,45 1,77 2,28 2,79 3,30 Tạp vụ D04 1,00 1,18 1,36 1,54 1,72 Phụ Lục 2: Bảng Câu Hỏi EQ Phỏng Vấn Tuyển Dụng Của Cơng Ty Sở thích - Phim ảnh - Thể thao Hành động Bóng đá Tình cảm Bóng bàn Phiêu lưu, mạo hiểm Bóng rỗ Hài Cầu lông Kinh dị Bơi lội Khoa học viễn tưởng Yoga Hoạt hình Thể loại khác - Thể loại văn học - Màu sắc Tiểu thuyết Xanh Trinh thám Đỏ Khoa học viễn tưởng Tím Truyện cười Vàng Thể loại khác Màu khác - Âm nhạc - Sử dụng thời gian rãnh rỗi Tiền chiến Nấu ăn Nhạc trẻ Bạn bè POP Chăm sóc gia đình ROCK Du lịch Giao hưởng, hòa tấu, nhạc khơng lời Đi học nâng cao trình độ Thể loại khác Khác Khi hồn thành tốt cơng việc, bạn thích hình thức động viên nào? Khen ngợi trước tập thể công ty Lãnh đạo khen ngợi Phần q Thưởng tiền Khác Bạn thích báo cáo, góp ý cho cấp nào? Email Thông qua họp Đối thoại trực tiếp Trả lời qua bảng câu hỏi vấn Hình thức khác Trắc nghiệm tình huống: a.Nhiều người thấy bạn bị trượt ngã, lấm lem quần áo Bạn sẽ: Đứng dậy tự cười Cúi gầm mặt xấu hổ Cảm thấy bực bội b Khi bạn mời đến dự tiệc họp bạn thường Gia nhập với ý đến bạn Từ từ gia nhập với bạn quen Kín đáo nhập cuộc, cố khơng gây ý c.Bạn chăm với công việc bị làm phiền, bạn phản ứng: Vui vẻ ngừng công việc Rất bực không biểu Thay đổi trạng thái đột ngột d.Với triệu lần kiếm bạn sẽ: Đưa cho ba mẹ Mua thứ bạn ao ước Khao bạn bè người thân Để dành việc e.Bị tiền cho dự định quan trọng, phản ứng bạn là: Hoảng hốt, kêu om sòm Thẫn thờ, khơng động đậy Tìm cách mượn tiền bù vào f.Bạn người cố gắng, tận tâm với công việc? Tôi dù không nhận Tôi cố gắng động viên Tôi làm việc hiệu phải chịu áp lực g Bạn thường lựa chọn công việc sau đây? Công việc lương cao chưa phù hợp Công việc u thích lương thấp Cơng việc chấp nhận được, lương tạm ổn h.Trước thay đổi, xáo trộn sống, công việc Bạn thoải mái, vui vẻ chấp nhận Bạn e ngại xáo trộn hay thay đổi Tùy hoàn cảnh i Bạn nghĩ “số phận”? Nó định đời tơi, khơng thể thay đổi dù cố gắng Tơi nắm giữ số phận Tơi tin vào sức ảnh hưởng j Nếu chọn lựa, bạn nhận loại nhiệm vụ Đơn giản, tơi hồn thành tốt Trên khả chút Thử thách, giúp phát huy hết lực k Bạn cảm thấy mối quan hệ phai nhạt dần Tơi muốn nhanh chóng chấm dứt Bày tỏ lo lắng, muốn hai tìm giải pháp Cứ để tự nhiên, thời gian thay đổi tình cảm mối quan hệ l Bạn trung tâm mua sắm bắt gặp hàng thời thượng mà bạn tìm kiếm Bạn sẽ: Mua dù tài chưa cho phép Dù thích đành chọn rẻ vừa túi tiền Chờ vào dịp khác, đủ tiền m Người khác gây sai sót lớn với bạn, bạn: Phản ứng gây gắt giúp bạn thấy nhẹ nhàng Chỉ trích nhẹ, cho họ hiểu lỗi Bình tĩnh tìm ngun nhân, giải n Bạn đạt thành tích tốt đồng nghiệp lại tuyên bố thành tích mình, bạn: Lờ đi, sống công bạn sớm công nhận Chứng minh bạn người giỏi thực Sẽ trao đổi riêng với người việc lặp lại o Khi phải đưa định liên quan đến nhiều người khác xung quanh, bạn : Tham khảo ý kiến định theo số đông Tham khảo ý kiến định theo hướng thân cho hợp lý Tự định, tham khảo thời gian Châm ngôn sống bạn gì: Cảm ơn bạn tham gia vấn công ty!! Phụ Lục 3: Phiếu Đánh Giá Quá Trình Thử Việc PHIẾU ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH THỬ VIỆC Tên nhân viên: Vị trí cơng tác: Thời gian thử việc: từ đến Công việc đảm nhận: Nhận xét chung STT ĐIỂM SỐ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ Hiệu công việc Chấp hành nội quy công ty Tinh thần trách nhiệm Tinh thần sáng tạo Thái độ giao tiếp với khách hàng, cấp trên, đồng nghiệp Tinh thần hỗ trợ đồng nghiệp Linh hoạt, chủ động cơng việc, tình Chăm chỉ, chịu khó Tích cực tham gia kiện nội 10 Bảo quản trang thiết bị, giữ gìn vệ sinh chung Điểm số trung bình NHẬN XÉT/ GHI CHÚ Trưởng phòng/ phó phòng đánh giá Phụ Lục 4: Cách Tính Lương Doanh Thu Đối Với Từng Chức Danh  Đối với nhân viên kinh doanh: Là tiền lương hưởng dựa kết hoạt động vượt mức nhân viên kinh doanh tháng so với mức lợi nhuận tiêu Công ty quy định theo bảng hướng dẫn tính lương doanh thu bảng sau: Thời gian cơng tác Lợi nhuận tiêu % tính lương doanh thu phần chênh lệch vượt ngưỡng lợi nhuận tiêu Từ tháng  200 USD Khách hàng tự Sale follow 12 Khách hàng Sales chuyển C.S follow Từ tháng  11 300 USD 12 Từ tháng thứ 12 400 USD 12 Lợi nhuận tiêu: Là lợi nhuận mà nhân viên kinh doanh phải hoàn thành Mức lợi nhuận tiêu áp dụng cho tất khách hàng Sale trực tiếp quản lý, không phân biệt khách hàng cũ hay Mức lợi nhuận tiêu xem xét điều chỉnh sau tháng (nếu cần)  Đối với nhân viên chăm sóc khách hàng: Là tiền lương hưởng dựa kết hoạt động vượt lợi nhuận tiêu (đối với khách hàng cũ) việc phát triển thêm khách hàng nhân viên chăm sóc khách hàng tháng: - Lương doanh thu từ khách hàng cũ – từ dịch vụ cũ/tuyến cũ + Khách hàng cũ khách hàng sử dụng dịch vụ lần khách hàng Công ty/ Sale chuyển qua: so với mức lợi nhuận tiêu Cơng ty qui định theo Bảng hướng dẫn tính lương doanh thu bảng sau: Thời gian công tác Lợi nhuận tiêu Từ tháng  300 USD (%)tính lương doanh thu phần chênh lệch vượt ngưỡng lợi nhuận tiêu Từ tháng  11 450 USD Từ tháng thứ 12 650 USD + Lợi nhuận tiêu: Là lợi nhuận mà nhân viên chăm sóc khách hàng phải hồn thành Mức lợi nhuận tiêu chí áp dụng cho khách hàng cũ nhân viên C.S quản lý Mức lợi nhuận tiêu xem xét điều chỉnh sau tháng (nếu cần) Lương DT = (Tổng lợi nhuận – Lợi nhuận tiêu) x 4% - Lương doanh thu từ khách hàng cũ – từ dịch vụ mới/tuyến mới: Lương DT = (Tổng lợi nhuận – Lợi nhuận tiêu) x 8% - Lương doanh thu từ khách hàng mới: (Khách hàng sử dụng dịch vụ lần đầu tiên): Tổng lợi nhuận lại sau trừ tồn chi phí x 12%: theo bảng phụ lục Lương DT = Tổng profit x 12% = (Doanh thu – Giá vốn – Hoa hồng – Thiệt hại) x 12% Trong đó, trường hợp lương doanh thu từ khách hàng cũ xét lợi nhuận tiêu đạt quy định phụ lục  Đối với nhân viên trường hành kế tốn Nhằm khuyến khích tạo động lực cho tồn thể nhân viên tham gia vào việc khai thác tốt tiềm thị trường, Ban Giám Đốc định tính lương doanh thu cho nhân viên Phòng Hiện Trường Kế tốn-Hành Tiền lương doanh thu: tiền lương hưởng dựa kế hoạch hoạt động khai thác phát triển khách hàng tháng cá nhân tập thể nêu tính sau:  Khách hàng cá nhân phòng tự Sale: Tiền lương doanh thu = (Tổng lợi nhuận lại sau trừ tồn chi phí) x 12% Trong đó: Tổng lợi nhuận = Doanh thu – Giá vốn – Hoa hồng – Thiệt hại ( có)  Khách hàng đại lý định (giao door ,…) Tiền lương doanh thu = (Tổng lợi nhuận lại sau trừ tồn chi phí) x 4% Trong đó: Tổng lợi nhuận = Doanh thu – Giá vốn – Hoa hồng – Thiệt hại ( có) Tỷ lệ % tính lương doanh thu xem xét điều chỉnh sau tháng ( cần) Phần lương doanh thu tính cho cá nhân hay cho phòng tùy Cuối tháng, phòng cá nhân làm bảng tổng hợp báo cáo doanh số theo mẫu tương tự nhân viên Sale, gửi kèm theo bảng đánh giá A, B, C hàng tháng để Trưởng Phòng xét duyệt Sau chuyển phòng kế tốn kiểm tra đối chiếu tính lương cho tập thể cá nhân Lương doanh thu cơng ty xét tính cho cá nhân Phòng mà khơng giới hạn thời gian Tuy nhiên, điều quan trọng cá nhân/Phòng phải đảm bảo hồn thành tốt cơng việc phụ trách Phụ Lục 5: Các Tiêu Chuẩn Chung Cho Tiền Thưởng Hàng Tháng Tiêu chuẩn chung: Thái độ với công việc tốt, thái độ với tập thể, với đồng nghiệp tốt ý thức tiết kiệm, ý thức xây dựng tập thể vững mạnh ý thức trao dồi nâng cao nghiệp vụ, học hỏi nghiệp vụ Tiêu chuẩn dựa theo chức danh: - Đối với chức danh nhân viên công tác P Hiện trường, P Kế Tốn Hồn thành vượt mức kế hoạch giao phó Khơng sai sót nghiệp vụ nghiêm trọng, sai xót nghiệp vụ lặp lại - Đối với chức danh nhân viên kinh doanh, nhân viên chăm sóc khách hàng: Nhóm hàng mới, khách hàng mới, số lô hàng/Lợi nhuận/Doanh thu, thị trường Sự hài lòng/ khiếu nại khách hàng Các sai sót khách quan/ chủ quan gây hậu / khắc phục kịp thời … Trong trường hợp thành tích đặc biệt A+: cơng ty thưởng nóng cho cá nhân thành tích đặc biệt, áp dụng theo Quy Chế Thi Đua - Khen Thưởng Phụ lục Bảng Phụ Cấp Giữ Chức Vụ Trưởng Phòng Phó Phòng Trong Cơng Ty Hệ số Hệ số, mức phụ cấp Chức danh Đặc biệt I II III IV Trưởng phòng tương đương Hệ số 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 Mức phụ cấp 945 810 675 540 405 Hệ số 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 Mức phụ cấp 810 675 540 405 270 Phó trưởng phòng tương đương Phụ lục Phiếu Thăm Dò Về Mức Độ Thõa Mãn Của Nhân Viên Về Chính Sách Nhân Sự Của Nhân Viên Trong Cơng Ty PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN NHÂN VIÊN BẢNG THĂM DỊ MỨC ĐỘ THÕA MÃN CỦA NHÂN VIÊN VỀ CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ TẠI CTY CỔ PHẦN GIAO NHẬN TIẾP VẬN QUỐC TẾ (INTERLOGISTICS) Hiện nay, em trình thực tập tìm hiểu thực trạng quản trị nguồn nhân lực Công ty Cổ Phần Giao Nhận Tiếp Vận Quốc Tế Phiếu đánh giá nhằm tìm hiểu tác động công tác quản trị nguồn nhân lực đến hài lòng cơng nhân viên công ty Mọi thông tin mà Anh (Chị) cung cấp em xin đảm bảo bí mật Rất mong cộng tác Anh (Chị) để luận văn em hoàn thành tốt thời gian tới Xin chân thành cảm ơn Anh (Chị)! Họ tên:……………………………………………………………… Phòng ban: ………………………………………………………… I Hoạt động thu hút tuyển chọn nguồn nhân lực Anh (Chị) dàng tìm thấy thơng tin tuyển dụng công ty không? a) Rất dễ b) Dễ c) Bình thường d) Hơi khó e) Rất khó Anh (Chị) tuyển vào cơng ty do? a) Trung tâm giới thiệu việc làm c) Qua báo chí b) Người quen giới thiệu d) Internet e)Khác(ghi rõ)… Anh (Chị) thời gian thử việc hay vào làm trực tiếp? a) Thử việc b) Làm trực tiếp Sau thử việc, lúc bắt đầu Anh (Chị) dàng bắt kịp cơng việc khơng? a) Rất dễ b) Dễ c) Bình thường d) Hơi khó e) Rất khó Mức độ hấp dẫn thân công việc Anh (Chị) ntn? a) Rất nhiều b) Nhiều c) Trung bình d) Ít e) Rất Với lực hiên Anh (Chị) gặp nhiều khó khăn khơng thực cơng việc? a) Rất nhiều b) Nhiều c) Không nhiều d) Không e) Hồn tồn khơng II Cơng tác trì nguồn nhân lực Anh (Chị) tham gia khóa đào tạo cơng ty thời gian làm việc khơng? a) b)Khơng Nếu có, Anh(Chị) vui lòng cho biết đào tạo về: Nếu “Có” Anh (Chị) vui lòng trả lời tiếp câu 8,9 Anh (Chị) thích khóa đào tạo khơng? a) Rất thích b) Thích c) Bình thường d) Khơng thích e) Hồn tồn khơng thích Khóa đào tạo giúp ích cho Anh (Chị) trình làm việc ? a) Rất nhiều b) Nhiều c) Khơng nhiều d) Ít e) Rất 10 Cơng ty tạo nhiều điều kiện cho nhân viên để họ thăng tiến khơng? a) b) Khơng Nếu “Có” xin Anh (Chị) vui lòng cho biết điều kiện thuận lợi mà công ty áp dụng? …………………………………………………………………………………….…… …………………… …………………………………………………………………… 11 Theo Anh (Chị), việc đánh giá kết thực công việc công ty Anh (Chị) xác hay khơng? a) Rất xác b) Chính xác c) Tương đối xác d) Chưa thực xác e) Khơng xác 12 Việc tốn lương thực với thời hạn công ty qui định không? a) Đúng hạn đủ b) Thường trễ 13 Anh (Chị) đánh giá sách trợ cấp, đãi ngộ công ty nào? a) Rất tốt b) Tố c) Bình thường d) Tương đối tốt e) Khơng tốt 14 Theo Anh (Chị) hình thức thưởng phù hợp? (chọn yếu tố phù hợp nhất) a) Thưởng tiền b) Đi học nâng cao trình độ c) Bằng khen, giấy khen d) Tăng lương e) Thời làm việc f) Đi du lịch g) Thăng chức h) Biểu dương thơng báo tòan cơng ty i) Hình thức khác (vui lòng cho biết cụ thể)…….……………………………………… 15 Theo Anh (Chị) nội qui, qui định cơng ty nào? a) Rất phù hợp b) Phù hợp c) Bình thường d) Khắt khe e) Quá khắt khe 16 Anh (Chị) thấy điều kiện làm việc (phương tiện, công cụ, dụng cụ, nhiệt độ, ánh sáng, tiếng ồn, công tác vệ sinh, ) công ty nào? a) Rất tốt b) Tốt c) Tương đối tốt d) Chưa tốt e) Hoàn toàn chưa tốt 17 Anh (Chị) nhận xét mối quan hệ Anh (Chị) với cấp trực tiếp mình? a) Rất tốt b) Tốt c) Tương đối tốt d) Không tốt e) Rất không tốt 18 Mối quan hệ Anh (Chị) đồng nghiệp là: a) Rất tốt b) Tốt c) Tương đối tốt d) Không tốt Chân thành cảm ơn chúc Anh (Chị) thành công! e) Rất khơng tốt Một Số Hình ảnh Về Cơng Ty Cổ Phần Giao Nhận Tiếp Vận Quốc Tế Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001: 2000 Laø thaønh viên thức Trong tổng số 70 thành viên HIỆP HỘI GIAO NHẬN KHO VẬN VIỆT NAM VIFFAS Trong số 70 công ty 58 công ty thành viên thức HIỆP HỘI GIAO NHẬN QUỐC TẾ FIATA Inter-Logistics vinh dự số 58 thành viên Là thành viên thức PHÒNG THƯƠNG MẠI CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM VCCI ... cần thi t Sinh viên Bùi Thị Trúc Lan NỘI DUNG TÓM TẮT BÙI THỊ TRÚC LAN Tháng 07 năm 2012 “Phân tích cơng tác thu hút tuyển dụng trì nguồn nhân lực Công ty Cổ Phần Giao Nhận Tiếp Vận Quốc tê” BUI. .. cơng tác thu hút tuyển dụng trì nguồn nhân lực Công ty Cổ Phần Giao Nhận Tiếp Vận Quốc tê” BUI THI TRUC LAN July 2012 “Analysis Recruitment and Retention Employee Task At International Logistics... tin, đào tạo nhân viên, trang thi t bị Trong đó, xe nâng có chiếc, xe bán tải chiếc, xe đầu kéo container chiếc, rơ-mooc (20’ 40’) Thi t bị văn phòng: máy móc trang bị, thi t kế tương đối đầy đủ
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH CÔNG TÁC THU HÚT, TUYỂN DỤNG VÀ DUY TRÌ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN TIẾP VẬN QUỐC TẾ, PHÂN TÍCH CÔNG TÁC THU HÚT, TUYỂN DỤNG VÀ DUY TRÌ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN TIẾP VẬN QUỐC TẾ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay