NGHIÊN CỨU VỀ VẤN ĐỀ TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO NHÂN SỰ TẠI XÍ NGHIỆP GIÀY I THUỘC TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THANH BÌNH

84 5 0
  • Loading ...
1/84 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 11:28

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH ********** BÙI THỊ HẰNG NGHIÊN CỨU VỀ VẤN ĐỀ TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO NHÂN SỰ TẠI XÍ NGHIỆP GIÀY I THUỘC TỔNG CƠNG TY CỔ PHẦN THANH BÌNH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH THƯƠNG MẠI Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 06/2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH ********** BÙI THỊ HẰNG NGHIÊN CỨU VỀ VẤN ĐỀ TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO NHÂN SỰ TẠI XÍ NGHIỆP GIÀY I THUỘC TỔNG CƠNG TY CỔ PHẦN THANH BÌNH Ngành: Quản Trị Kinh Doanh Thương Mại LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: ThS TRẦN MINH HUY Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 06/2012 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “Nghiên Cứu Vấn Đề Tuyển Dụng Đào Tạo Nhân Sự Xí Nghiệp Giày I thuộc Tổng Cơng Ty Cổ Phần Thanh Bình” Bùi Thị Hằng, sinh viên khóa 34, chuyên ngành QUẢN TRỊ KINH DOANH THƯƠNG MẠI, bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày TRẦN MINH HUY Người hướng dẫn, Ngày Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm 2012 tháng năm 2012 Thư ký hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm 2012 LỜI CẢM ƠN Con xin chân thành gửi đến cha mẹ lòng biết ơn sâu sắc nhất,những người sinh con,nuôi dưỡng chấp cánh cho ước mơ hoài bão Tôi xin cảm ơn tất thầy cô, đặc biệt quý thầy cô khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh tận tình truyền đạt kiến thức chuyên ngành, kinh nghiệm quý báo từ thầy khoa Kinh Tế giúp tơi có tảng kiến thức vững để hồn thành khố luận, chìa khố giúp tơi có đầy đủ tự tin, chun mơn để áp dụng vào thực tế Để hồn thành khóa luận tốt nghiệp này, tơi xin cảm ơn hướng dẫn tận tình Thầy Trần Minh Huy, thầy dành nhiều thời gian hướng dẫn để giúp tơi hồn thành khóa luận Tơi xin chân thành gởi lời cảm ơn đến Ban Giám Đốc toàn thể cán cơng nhân viên Xí nghiệp Giày I, giám đốc nhân người tận tình giúp đỡ, hướng dẫn tạo điều kiện thuận lợi cho tiếp cận hoạt động thực tế công ty, hoạt động quản trị nhân Kính chúc xí nghiệp gặt hái nhiều thành cơng sản xuất kinh doanh ngày mở rộng hoạt động khơng nước giới Bằng nỗ lực thân, với mong muốn đề tài đạt kết tốt không tránh khỏi thiếu sót, tơi kính mong nhận lời hướng dẫn, bảo thầy cô để đề tài hồn thiện Cuối tơi xin chúc tồn thể q thầy trường Đại Học Nơng Lâm dồi sức khỏe gặt hái nhiều thành công nghiệp giáo dục hoạt động nghiên cứu TP.Hồ Chí Minh, ngày tháng 06 năm 2012 Sinh viên Bùi Thị Hằng NỘI DUNG TÓM TẮT BÙI THỊ HẰNG Tháng 06 năm 2012 “Nghiên Cứu Vấn Đề Tuyển Dụng Đào Tạo Nhân Sự Xí Nghiệp Giày I thuộc Tổng Cơng Ty Cổ Phần Thanh Bình” BUI THI HANG June 2012 “Researching About Recruitment And Training Employees At Shoes Enterprise No.1 of Thanh Binh Joint Stock Company” Khi đất nước bước vào giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế ngày nay, hoạt động tuyển dụng đào tạo nguồn nhân lực trở thành yếu tố quan trọng góp phần thúc đẩy thành cơng doanh nghiệp Vì vậy, khóa luận tập trung nghiên cứu đặc điểm, thực trạng công tác tuyển dụng đào tạo nhân Xí Nghiệp Giày I Cụ thể khóa luận sâu vào nghiên cứu mặt sau: Thực trạng tuyển dụng đào tạo nguồn nhân lực, nhận diện yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động cơng ty Khóa luận đánh giá hoạt động tuyển dụng đào tạo nguồn nhân lực, qua phản ánh cách khách quan công tác tuyển dụng đào tạo, mặt đạt được, điểm hạn chế… đề xuất số giải pháp góp phần hồn thiện cơng tác tuyển dụng đào tạo Xí nghiệp ngày tốt Khóa luận sử dụng kết bảng câu hỏi điều tra 140 nhân viên nguồn số liệu thứ cấp phòng ban cơng ty Bằng việc sử dụng phương pháp nghiên cứu thống kê mơ tả, so sánh, phân tích tổng hợp…Qua khố luận nhận thấy nhân viên hài lòng hay khơng hài lòng, liên quan tới vấn đề tuyển dụng đào tạo nhân đuoạc thực công ty từ có biện pháp giải cụ thể MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii  DANH MỤC CÁC BẢNG viii  DANH MỤC CÁC HÌNH ix  DANH MỤC PHỤ LỤC x  CHƯƠNG 1 MỞ ĐẦU 1  1.1 Đặt vấn đề 1  1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài 2  1.3 Phạm vi nghiên cứu 3  1.3.1 Phạm vi không gian 3  1.3.2 Phạm vi thời gian 3  1.4 Cấu trúc khóa luận 3  CHƯƠNG 2 TỔNG QUAN 4  2.1 Tổng quan tài liệu nghiên cứu 4  2.2 Tổng quan địa bàn nghiên cứu 5  2.2.1 Giới thiệu tổng quan Công ty Cổ Phần Thanh Bình 5  2.2.2 Giới thiệu tổng quan Xí nghiệp Giày I 6  CHƯƠNG 3 NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Cơ sở lý luận 13  13  3.1.1 Khái niệm tuyển dụng đào tạo nguồn nhân lực 13  3.1.2 Ý nghĩa hoạt động tuyển dụng đào tạo nguồn nhân lực 13  3.1.3 Mối quan hệ tuyển dụng đào tạo nguồn nhân lực 14  3.1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến trình tuyển dụng đào tạo nguồn nhân lực15  3.1.5 Các nguồn phương pháp tuyển dụng 17  3.1.6 Đối tượng phương pháp đào tạo 18  3.1.7 Qui trình tuyển dụng đào tạo 18  3.2 Phương pháp nghiên cứu 20  3.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 20  3.2.2 Phương pháp xử lý số liệu 20  3.2.3 Phương pháp phân tích số liệu 20  v CHƯƠNG 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 22  4.1 Tình hình nhân xí nghiệp thời gian qua 22  4.1.1 Tình hình lao động qua năm 22  4.1.2 Tình hình biến động lao động qua năm 2010 – 2011 23  4.2 Thực trạng cơng tác tuyển dụng xí nghiệp Giày I 27  4.2.1 Nội dung, trình tự tuyển dụng xí nghiệp 27  4.2.2 Đánh giá tình hình tuyển dụng nhân xí nghiệp 32  4.2.3 Ý kiến người lao động công tác tuyển dụng xí nghiệp 34  4.2.4.  Nhận xét đưa ưu nhược điểm Xí Nghiệp tình hình tuyển dụng nhân 36  4.3 Thực trạng cơng tác đào tạo xí nghiệp Giày I 39  4.3.1 Quy trình xây dựng kế hoạch đào tạo xí nghiệp 39  4.3.2 Đánh giá tình hình đào tạo nhân xí nghiệp 42  4.4.3 Ý kiến người lao động công tác đào tạo Xí nghiệp 46  4.3.4 Nhận xét đưa ưu nhược điểm Xí nghiệp cơng tác đào tạo50  4.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác tuyển dụng đào tạo nguồn nhân lực Xí nghiệp 51  4.4.1. Các nhân tố bên 51  4.4.2 Các yếu tố bên 53  4.5 Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác tuyển dụng đào tạo Xí nghiệp55  4.5.1 Định hướng phát triển xí nghiệp 55  4.5.2.  Giải pháp hồn thiện cơng tác tuyển dụng đào tạo nguồn nhân lực 55  CHƯƠNG 5 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 62  5.1 Kết luận 62  5.2 Kiến nghị 63  5.2.1 Đối với Cơng Đồn Việt Nam 63  5.2.2 Đối với xí nghiệp 64  5.2.3 Đối với nhà nước 65  TÀI LIỆU THAM KHẢO 67  PHỤ LỤC  vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ATLĐ An toàn lao động BHTN Bảo hiểm thất nghiệp BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế CBCNV Cán cơng nhân viên CNH – HĐH Cơng nghiệp hóa, đại hóa CP Cổ phần ĐT-TC Đồn thể- tổ chức HCQS Hành quân HĐLĐ Hợp đồng lao động HĐTV Hợp đồng thời vụ LĐ Lao động NNL Nguồn nhân lực PCCC Phòng cháy chữa cháy PGS.TS Phó giáo sư, tiến sĩ SXKD Sản xuất kinh doanh TBXH Thương binh xã hội TC-HC Tổ chức-hành TCSX Tính chất sản xuất TH.S Thạc sĩ TPHCM Thành phố Hồ Chí Minh VP & KT Văn phòng kỹ thuật XN Xí nghiệp XNK Xuất nhập vii DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 3.1 Tỷ Lệ Mẫu Ngẫu Nhiên 20  Bảng 4.1 Tình Hình Biến Động Lao Động Qua Năm 2010 – 2011 23  Bảng 4.2 Kết Cấu Lao Động Xí Nghiệp Năm 2010-2011 24  Bảng 4.3 Số Lượng Nhân Viên Tuyển Dụng từ Các Nguồn Năm 2010-2011 32  Bảng 4.4 Tình Hình Nghỉ Việc Nhân Viên Mới Năm 2011 34  Bảng 4.5 Mức Độ Hài Lòng Nhân Viên Mới Về Cơng Việc Được Giao Xí Nghiệp 36  Bảng 4.6 Yếu Tố Ảnh Hưởng Tới Quyết Định Làm Việc Xí Nghiệp Người Lao Động 36  Bảng 4.7 Tình Hình Đào Tạo CBCNV Trong Năm 2010-2011 Xí Nghiệp 43  Bảng 4.8 Tình Hình Đào Tạo Nâng Bậc Thợ Công Nhân Năm 2010-2011 44  Bảng 4.9 Số Khóa Học Dự Kiến Thực Hiện Được qua Năm 2010-2011 45  Bảng 4.10 Các Hình Thức Đào Tạo Xí Nghiệp 47  Bảng 4.11 Nhu Cầu Cần Được Đào Tạo Công Nhân Viên 47  viii DANH MỤC CÁC HÌNH Trang Hình 2.1 Sơ Đồ Tổ Chức Bộ Máy Quản Lý Xí nghiệp Giày I 8  Hình 3.1 Qui Trình Tuyển Dụng Nguồn Nhân Lực 19  Hình 3.2 Qui Trình Đào Tạo Nguồn Nhân Lực 19  Hình 4.1 Biểu Đồ Số Lượng Lao Động Qua Các Năm Xí Nghiệp 22  Hình 4.2 Quy Trình Tuyển Dụng Xí Nghiệp Giày I Năm 2011 27  Hình 4.3 Tỷ Lệ Hồ Sơ Đáp Ứng Yêu Cầu Tuyển Dụng Năm 2011 33  Hình 4.4 Nguồn Tuyển Dụng Xí Nghiệp 35  Hình 4.5 Cách Thức Nhận Hồ Sơ Xin Việc Xí Nghiệp 35  Hình 4.6 Sơ Đồ Quy Trình Xây Dựng Kế Hoạch Đào Tạo Xí Nghiệp 40  Hình 4.7 Số Lượng CBCNV Được Cử Đi Đào Tạo Năm 2010 – 2011 43  Hình 4.8 Sự Cần Thiết Tổ Chức Thi Nâng Bậc 45  Hình 4.9 Tỷ Lệ Cơng Nhân Viên Đã Tham Gia Các Khóa Đào Tạo Xí nghiệp 46  Hình 4.10 Các Hình Thức Đào Tạo 47  Hình 4.11 Nhu Cầu Cần Được Đào Tạo Cơng Nhân Viên 48  Hình 4.12 Đánh Giá Về Cách Truyền Đạt Người Đào Tạo 48  Hình 4.13 Đánh Giá Cơng Nhân Viên Về Cơng Tác Đào Tạo Xí Nghiệp 49  Hình 4.14 Đánh Giá Công Nhân Viên Về Mức Độ Hữu Ích Cơng Tác Đào Tạo Xí Nghiệp 50  ix nhân viên không đáp ứng yêu cầu hay phương pháp, chương trình đào tạo khơng tốt Từ đưa biện pháp giải học viên hạ bậc lương, cắt tiền thưởng,… cải tiến nội dung chương trình đào tạo, thay đổi đơn vị cung cấp dịch vụ đào tạo để nâng cao chất lượng hiệu đào tạo mang lại Xí nghiệp nên xem xét việc đánh giá phận riêng biệt, khả thực công việc hàng ngày có thay đổi sau tham gia khóa huấn luyện Vì mục đích xí nghiệp nâng cao chất lượng công việc, phải kiểm tra xem học viên áp dụng kiến thức học vào cơng việc phận Điều cần hỗ trợ cán phụ trách quản lý phận Các phận đánh giá nhân lực, chọn người xuất sắc, đề bạt Ban giám đốc khen thưởng Điều làm tăng khả phấn đấu cạnh tranh phận, tạo động lực đẩy nhanh tiến độ sản xuất Đồng thời, lấy sở đánh xếp công việc phù hợp thiết thực phận, sở để xét duyệt lương, thưởng, đề bạt chức vụ cao 59 f) Khuyến khích nhân viên tham gia đào tạo Tăng cường đào tạo biện pháp quan trọng đường để nâng cao tố chất cho nhân viên Việc nhân viên tham gia đào tạo có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu đào tạo, ngày có nhiều nhân viên tham gia ủng hộ cho hoạt động đào tạo khơng nâng cao lực họ mà hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh gia tăng nhanh chóng Xí nghiệp cần giúp nhân viên nhận thức tầm quan trọng cần thiết đào tạo như: khai thác lực tiềm ẩn thân, tạo hội thăng tiến, tăng lương,…từ đó, hình thành tính chủ động, tự giác tham gia đào tạo với thái độ tích cực Để nhân viên tham gia đào tạo, xí nghiệp cần có + Qui định cơng tác khen thưởng, kỷ luật sau khóa đào tạo cho học viên nhằm thúc đẩy phấn đấu, tạo động lực học tập cho học viên Đây việc làm thiết thực gắn liền với hiệu đào tạo phát triển lao động Tạo động lực làm cho nhân viên có ý thức tự hồn thiện họ cảm thấy trách nhiệm họ cần phải làm để đáp lại mo mong đợi xí nghiệp Xí nghiệp thưởng cho học viên hoàn thành xuất sắc khóa đào tạo, có ý kiến mang lại lợi ích cho xí nghiệp hay tạo hội phát triển thăng tiến cho người đào tạo cách đề bạt lên chức tăng lương Chế độ khen thưởng cần phân loại theo bậc khen thưởng (xuất sắc giỏi) phân theo đối tượng khen thưởng khác nhau: + Đối với lao động đào tạo ngoài: Việc khen thưởng vào thành tích học tập thông qua kết chứng bảng điểm + Đối với lao động đào tạo công ty: thông qua kết kiểm tra, đánh giá trình làm việc, điều đánh giá giảng viên đào tạo khảo sát đồng nghiệp + Đối với giảng viên: Xem xét khen thưởng giảng viên có đóng góp tích cực đào tạo, thông qua kết người đào tạo Xí nghiệp nên có động viên nhân viên tự bỏ tiền thời gian để đến trung tâm đào tạo văn hóa- nghề, thể xét khen thưởng, hỗ trợ thêm kinh phí 60 Xí nghiệp nên có hình thức kỷ luật nhân viên cử đào tạo khơng tham gia khóa học khơng hồn thành theo u cầu Có người học nỗ lực việc học khơng lãng phí kinh phí đào tạo xí nghiệp - Xí nghiệp cần xếp thời gian hợp lý để người học tham gia khóa học liên tục đầy đủ - Xí nghiệp cần phải quan tâm đến đối tượng lao động công nhân Đào tạo nhân viên vấn đề cải tiến lâu dài liên tục Vì vậy, nên thường xuyên thăm dò ý kiến nhân viên khó khăn cơng việc họ để từ tổ chức thêm khóa đào tạo Thường xuyên tổ chức buổi hội thảo, thi chuyên môn để nguồn nhân lực bộc lộ tài mình, khuyến khích, hỗ trợ việc thực ý tưởng sản xuất kinh doanh Xí nghiệp cần tạo điều kiện cho nhân viên áp dụng kiến thức sau đào tạo: Việc sử dụng lao động sau đào tạo biểu rõ tính hiệu công tác đào tạo nguồn nhân lực Với người lao động sau cử đào tạo, họ trang bị kiến thức mới, nâng cao kĩ năng, sẵn sàng đương đầu có khả nhận nhiệm vụ Vì vậy, phải bố trí cơng việc phù hợp cho họ Việc bố trí người, chỗ, khả phát huy hết tiềm họ góp phần nâng cao suất lao động, đồng thời phát điểm mạnh, yếu công tác đào tạo nguồn nhân lực Nhưng ngược lại thiếu ủng hộ đồng nghiệp cán quản lý người đào tạo khó áp dụng học vào thực tế Do đó, nhân viên kết thúc khóa đào tạo trở vị trí làm việc, lãnh đạo phòng ban xí nghiệp phải tạo hội điều kiện để ứng dụng thành đào tạo vào công việc thực tế, giao cho họ nhiều trách nhiệm trước 61 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Bill Gate nói: “ Một cơng ty muốn phát triển nhanh phải giỏi việc tìm nhân tài, đặc biệt nhân tài thơng minh” Vì cơng tác tuyển dụng đào tạo nhân ngày giữ vai trò quan trọng, có tính chất định đến thành cơng hay thất bại tổ chức bối cảnh giới Việc thiết kế xây dựng quy trình tuyển dụng đào tạo nhân hồn thiện, khơng mang lại hiệu kinh tế cao cho tổ chức, doang nghiệp mà tạo nên nguồn lực đơng đảo có chất lượng cao, tạo lợi cạnh tranh nguồn lực thị trường Chính mà tập thể Ban lãnh đạo cán công nhân viên xí nghiệp Giày I khơng ngừng nỗ lực phấn đấu đổi phát triển xí nghiệp mặt, đặc biệt công tác quản trị nguồn nhân lực Trong suốt thời gian đó, bên cạnh thành tựu đáng kể đạt khó khăn, thử thách mà xí nghiệp cần phải vượt qua đường tự khẳng định mình, hội nhập phát triển kinh tế Cơng tác tuyển dụng đào tạo nguồn nhân lực đạt nhiều thành tựu đáng kể Việc tuyển dụng nhân lực ln bám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh xí nghiệp biến động phức tạp kinh tế nước giới Do khác biệt dự báo thực ít, điều giúp xí nghiệp giảm nhiều chi phí dành cho việc tuyển dụng Bên cạnh đó, q trình tuyển dụng nguồn nhân lực xí nghiệp thực cách hoàn thiện, đảm bảo nguồn nhân lực đông đảo, tinh thần làm việc hăng say cống hiến cho phát triển xí nghiệp Hình thức đào tạo chủ yếu xí nghiệp kèm cặp hướng dẫn chổ nên xí nghiệp tiết kiệm khoản chi phí lớn Xí 62 nghiệp ý đến việc tăng lương, tăng thưởng công nhân viên theo lực Tuy nhiên, bên cạnh thành tựu đạt được, trình tuyển dụng đào tạo nhân nhiều thiếu sót,nhiều vấn đề bất cập cần giải Cụ thể là: Xí nghiệp quan tâm đến số lượng công nhân mà chưa quan tâm đến vấn đê chất lượng Đơi lúc xí nghiệp tuyển đủ số nhân viên cho kịp tiến độ công việc đào tạo lại công nhân viên Cách thức vừa làm cho xí nghiệp tốn chi phí đào tạo đồng thời lại làm gián đoạn công việc cho nhân viên khác Nguồn tuyển dụng xí nghiệp hạn chế xí nghiệp dựa vào giới thiệu người quen biết điều giảm chi phí tuyển dụng lại khơng tìm nguồn nhân lực có trình độ cao Về vấn đề đào tạo Xí nghiệp giải vấn đề trước mắt mà chưa quan tâm tới vấn đề lâu dài cho cơng nhân viên Xí nghiệp tổ chức khóa đào tạo cho nhân viên mà chưa thực dự kiến Cho nên vấn đề cấp thiết mà xí nghiệp cần sớm khắc phục nhằm tạo dựng vị cạnh tranh nguồn nhân lực thị trường Trong q trình thực khóa luận tác giả nhận thấy số hạn chế định khóa luận như: + Cỡ mẫu điều tra không lớn nên độ xác kết nghiên cứu mang tính chất tương đối + Các giải pháp mà tác giả đưa dựa nhận xét, đánh giá trình thực tập, quan sát vấn với lượng thời gian nghiên cứu không dài nên chưa thật bật sâu sát với tình hình thực tế 5.2 Kiến nghị 5.2.1 Đối với Cơng Đồn Việt Nam Cơng đồn tổ chức trị- xã hội giai cấp cơng nhân người lao động, góp phần tham gia chăm lo bảo vệ quyền lợi cán công nhân viên chức người lao động khác Do cơng tác xây dựng nguồn nhân lực cần đóng góp tổ chức xã hội Tác giả có số khuyến nghị sau: − Cơng đồn cần thực vai trò cầu nối quan trọng người lao động với doanh nghiệp Khuyến khích hoạt động cơng ty tư vấn nghề nghiệp cung 63 ứng nhân lực thị trường lao động, góp phần tạo điều kiện cho người lao động tiếp cận với nhà tuyển dụng ngược lại − Tham gia tích cực việc xây dựng sách bảo vệ, nâng cao quyền lợi làm việc, đào tạo cán công nhân viên Như sách hỗ trợ xây dựng nơi ăn chốn cho cán công nhân viên, hỗ trợ lớp đào tạo cho doanh nghiệp − Cơng đồn cần kết hợp mạnh mẽ với doanh nghiệp để chủ trương sách Đảng Nhà nước đến với người dân cách nhanh xác Tóm lại, cơng đồn cần quan tâm, trọng tạo điều kiện cho doanh nghiệp thực tốt công tác tuyển dụng đào tạo Có nguồn lao động giỏi, giàu kinh nghiệm phát triển cơng ty động lực phát triển đất nước 5.2.2 Đối với xí nghiệp a) Về cơng tác tuyển dụng Xí nghiệp phải đảm bảo trả lương hợp lý, có biện pháp phù hợp tăng thu nhập cho người lao động cao ( nên theo dõi sát tình hình biến động mức lương thị trường) Vấn đề ảnh hưởng tới lợi nhuận xí nghiệp trước mắt lâu dài có lợi nhiều Mở rộng đối tượng lao động tuyển, điều kiện tiêu chuẩn tuyển chọn phải hợp lý với công việc nơi cung cấp nguồn nhân lực Điều kiền, quy định nội quy làm việc nên cải thiện sớm tốt hơn, đặc biệt cường độ làm việc, tăng giờ, thang ca cần hợp lý, rõ rang, có kế hoạch Xí nghiệp cần hợp tác tốt với tổ chức giới thiệu việc làm công tác tuyển dụng, cần bỏ phần chi phí thích đáng để tuyên truyền, quảng cáo tổ chức công tác tuyển dụng tốt hơn, nhằm quảng bá hình ảnh đơn vị thị trường lao động Thực đầy đủ, kịp thời quyền lợi người lao động theo luật định Quan tâm đến phúc lợi tập thể khác cho người lao động như: việc lại cán công nhân viên Thực trợ cấp thất nghiệp… Vấn đề trả lương, thưởng, phạt…phải công khai minh bạch 64 Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục luật lao động cho tất CBCNV Đề cao vai trò cơng đồn việc giải tranh chấp lao động nội xí nghiệp b) Về cơng tác đào tạo Hiện quy mơ xí nghiệp dần lớn mạnh tương lai phát triển nhanh Nhưng với tình hình biến động lao động khu vực việc tuyển dụng trở nên khó khăn hơn, khó đáp ứng đủ số lượng lao động cần thiết trông kế hoạch kinh doanh tới, mà sách thu hút xí nghiệp khắc phục sớm thời gian ngắn Đứng trước tình hình đó, việc tự đào tạo tái đào tạo nhân lực biện pháp phổ biến cho việc thiếu nguồn nhân lực xí nghiệp Vì vậy, xí nghiệp nên bắt đầu coi việc đào tạo đầu tư thực tế chi phí đầu tư cho việc đào tạo xí nghiệp khơng trọng Xí nghiệp nên vạch lộ trình nghề nghiệp cho nhân viên; có sách minh bạch thăng tiến, phúc lợi dành cho nhân viên; đào tạo theo nhu cầu không đào tạo dàn trải; chọn người đào tạo đào tạo kỹ cần thiết để phát triển cho nhân viên; có kế hoạch sử dụng nguồn nhân lực sau đào tạo không trở thành trung tâm đào tạo cho đối thủ cạnh tranh Xí nghiệp nên cân nhắc tới giải pháp đào tạo trực tuyến Hiện doanh nghiệp quan tâm áp dụng hình thức ngày nhiều tính hữu ích thiết thực 5.2.3 Đối với nhà nước Song song với nổ lực không ngừng doanh nghiệp, Nhà nước cần có chủ trương, sách cụ thể nhằm xây dựng phát triển nguồn nhân lực có chất lượng, có trình độ cao đáp ứng cho nhu cầu phát triển xã hội Có hệ công nhân giỏi chuyên môn, vững vàng trình độ nhận thức hình thành vươn lên làm chủ đất nước, đủ sức đối đầu với thử thách Cũng từ mà xí nghiệp có điều kiện hội để tuyển chọn nguồn nhân lực tốt nhất, phù hợp nhất, nhằm đảm bảo cho phát triển bền vững xí nghiệp Để thực điều nêu Nhà nước cần: 65 -Việc xây dựng phát triển đội ngũ nguồn nhân lực phải thể trước hết việc tổ chức đào tạo bồi dưỡng nâng cao tay nghề trình độ chun mơn, hướng mục tiêu giáo dục sát với u cầu nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Trong cần trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, giảng viên nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ sư phạm, cải tiến, cập nhật trương trình đào tạo sát với yêu cầu tuyển dụng doanh nghiệp Đồng thời Nhà nước cần có sách hỗ trợ sinh viên tiếp xúc với thực tế tại công ty từ năm thứ ba để sớm làm quen với thực tế, để sau tốt nghiệp trường họ không lung túng dễ dàng tiếp thu cơng việc - Khuyến khích hoạt động cơng ty tư vấn nghề nghiệp cung ứng nhân lực thị trường lao động, góp phần tạo điều kiện cho người lao động tiếp cận với nhà tuyển dụng ngược lại - Phải thực chăm lo tới đời sống tinh thần công nhân Quan tâm tới đời sống tinh thần, vấn đề ăn ở, nơi vui chơi giải trí, chế độ nghĩ dưỡng, thưởng thức chương trình văn hóa nghệ thuật doanh nghiệp, cụm dân cư khu công nghiệp tập trung Việc làm góp phần tạo nên môi trường sống làm việc tốt hơn, tạo cảm hứng sáng tạo, tích cực trình lao động làm việc, sở đem lại hiệu sản xuất kinh doanh cap doanh nghiệp nói chung nhà máy, xí nghiệp nói riêng -Nhà nước nên hồn thiện luật mình: luật lao động, sách lương bổng, thuế thu nhập để đảm bảo công cho người lao động tránh tình trạng giá tăng nhanh mà tiền lương không theo kịp, gây ảnh hưởng xấu đến đời sống người lao động, lao động làm việc nhà nước Tóm lại, người vốn quý định phát triển đất nước nói chung cơng ty nói riêng Vì vậy, đòi hỏi khơng có cơng ty mà nhà nước cần có cải tiến, đổi sách kinh tế, xã hội để thỏa mãn nhu cầu người góp phần mang lại hiệu cho công ty phát triển đất nước 66 TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT Lê Thành Hưng Giáo trình quản trị nguồn nhân lực, Khoa Kinh Tế, Đại Học Nông Lâm, TP.HCM Business Edge, 2005 Tạo động lực làm việc phải có tiền NXB trẻ, 117 trang Trần Kim Dung, 2004, Quản trị nguồn nhân lực, NXB Thống kê, 363 trang Nguyễn Thùy Dung, 2012 Hoàn thiện công tác tuyển dụng đào tạo nguồn nhân lực cơng ty Cổ phần Hữu Tồn, Luận văn tốt nghiệp đại học, Khoa Kinh Tế, ĐHNL Trần Minh Tân, 2009 Nghiên cứu công tác tuyển dụng đào tạo nguồn nhân lực doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam, luận văn Th.S Đại Học Kinh Tế, TP.HCM Các website www.vef.vn www.tuoitre.com.vn www.business.gov.vn www.tamnhin.net 67 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Mẫu Hợp Đồng Lao Động CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Tên đơn vị: Công ty cổ phần Thanh Bình Số: 4293 HĐLĐ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG (Ban hành theo thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/09/2003 Bộ Lao Động- Thương Binh Xã Hội) Chúng tơi,một bên Ơng/Bà: LÊ VĂN LẠI Chức vụ: Quốc tịch: Việt Nam Tổng Giám đốc Công ty Đại diện cho: Công ty cổ phần Thanh Bình Điện thoại:08-8944212 Địa chỉ: Số 02 đường Phổ Quang Phường 02 Tân Bình Thành phố Hồ Chí Minh Và bên Ông/ bà: NGUYỄN VĂN A Quốc tịch: Việt Nam Sinh ngày: tháng năm 1989 tại: Quảng Bình Nghề nghiệp: May mũi giày Địa thường trú: Thôn 2,Tiên Lãnh,Tiên Phước,Quảng Nam Số CMND: 205250997 cấp ngày 27/08/2011 tại: Công an Quảng Nam Số sổ lao động (nếu có): Thỏa thuận ký kết hợp đồng cam kết làm điều khoản sau đây: Điều 1: Thời hạn công việc hợp đồng - Loại hợp đồng lao động - Từ ngày - Thử việc : hợp đồng có thời hạn 14 tháng tháng 11 năm 2011 đến ngày 31 tháng 12 năm 2012 : Không - Địa điểm làm việc: 14 Phan Văn Trị Phường 07 Gò Vấp Thành Phố Hồ Chí Minh - Chức danh chun mơn : Cơng nhân sản xuất - Chưc vụ (nếu có) : - Cơng việc phải làm : May mũi giày Điều 2: Chế độ làm việc: - Thời gian làm việc: 08 cho ngày làm việc Nếu yêu cầu sản xuất, người lao động làm them theo qui định pháp luật - Được cấp phát dụng cụ làm việc theo nhu cầu vị trí sản xuất theo nội qui an tồn lao động Xí nghiệp Điều 3: Nghĩa vụ quyền lợi người lao động: Quyền lợi: - Phương tiện lại làm việc : tự túc - Mức lương tiền cơng : mức lương 2280000 Đồng/tháng - Hình thức trả lương : theo sản phẩm - Phụ cấp độc hại :theo ngành nghề pháp luật quy định - Được trả lương vào 20 ( kỳ 1) ngày 10 tháng sau (kỳ 2) hàng tháng - Tiền thưởng : theo quy chế tiền thưởng xí nghiệp - Chế độ nâng lương : theo quy chế lương xí nghiệp - Được trang bị bảo hộ lao đông - Chế độ nghỉ ngơi: nghỉ hàng tuần vào Chủ nhật Nghỉ phép hàng năm 12 ngày(nếu làm đủ năm) Thời gian nghỉ phép công them ngày làm việc đủ năm - Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm Y tế, bảo hiểm thất nghiệp: thực theo quy định luật BHXH - Những thỏa thuận khác : Khơng Nghĩa vụ: - Hồn thành công việc cam kết hợp đồng lao động - Chấp hành lệnh điều hành sản xuất kinh doanh, nội quy kỷ luật lao đơng, an tồn lao động - Bồi thường phạm vi vật chất : theo Thỏa ước lao đông tập thể Điều 4: Nghĩa vụ quyền hạn người sử dụng lao động Nghĩa vụ: - Bảo đảm việc làm thực đầy đủ điều cam kết hợp đồng lao động - Thanh toán đầy đủ, thời hạn chế đọ quyền lợi cho người lao động thao hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể Quyền hạn: - Điều hành người lao độnghồn thành cơng việc theo hợp đồng ( bố trí, điều chỉnh, tạm dừng việc…) - Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định pháp luật theo thỏa ước lao động tập thể nội quy lao động doanh nghiệp Điều 5: Điều khoản thi hành - Những vấn đề lao động khơng ghi HĐLĐ áp dụng quy định thỏa ước tập thể.Trường hợp chưa có thỏa ước tập thể áp dụng theo quy định pháp luật lao động - HĐLĐ lập thành có giá trị ngang nhau, bên giữ 01 có hiệu lực từ ngày 01/11/2011 Khi hai bên ký kết phụ lục HĐLĐ thù nội dung phụ lục HDLĐ có gí trị nội dung HĐLĐ Hợp đồng làm Xí nghiệp Giày I ngày 27 tháng 10 năm 2011 NGƯỜI LAO ĐỘNG NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG ( ký tên) ( ký tên, đóng dấu) Ghi rõ họ tên Ghi rõ họ tên TỔNG GIÁM ĐỐC Phụ lục 2: Bảng Câu Hỏi Điều Tra THĂM DÒ MỨC ĐỘ THỎA MÃN CỦA CƠNG NHÂN VIÊN VỀ CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ TẠI XÍ NGHIỆP GIÀY I Kính thưa Anh/ Chị, tên Bùi Thị Hằng, sinh viên năm cuối trường Đại học Nông Lâm Tp HCM Hiện thực tập tốt nghiệp xí nghiệp với đề tài “Nghiên cứu vấn đề tuyển dụng đào tạo nhân Xí nghiệp Giày I thuộc tổng cơng ty Thanh Bình” Trong q trình thực đề tài, tơi muốn biết thêm thơng tin thực tế công tác tuyển dụng đào tạo nhân xí nghiệp Các Anh/ Chị vui lòng trả lời giúp tơi câu hỏi bên Tôi xin cam đoan thông tin dùng để phục vụ mục đích nghiên cứu Phần 1: Thơng tin cá nhân anh/chị: Họ tên: Bộ phận:…………………………………………………………………………… Chức vụ:…………………………………………………………………………… Giới tính: Vui lòng đọc câu hỏi sau khoanh tròn vào câu trả lời phù hợp với anh/chị Câu Anh chị làm xí nghiệp rồi? Câu 2.Tuổi anh chị nằm khoảng nào? a) 18-25 tuổi b) 26-35 tuổi c) 36-45 tuổi d) Trên 45 tuổi Câu Trình độ cao anh chị có gì? a) Từ Đại Học trở lên b) Cao đẳng c) Trung cấp d) Lao động phổ thông Câu 4: Anh chị biết đến tuyển dụng vào xí nghiệp Giày I thơng qua: a) Người quen giới thiệu b) Mạng internet c)Thông tin báo đài d) Bảng thông báo nội e) Tự nộp đơn xin việc Câu 5: Anh chị nộp hồ sơ vào xí nghiệp theo cách thức nào? a) Trực tiếp mang đến b) Qua đường bưu điện c) Nộp đơn trực tuyến d) Qua email Câu 6: Năng lực anh chị có đáp ứng nhu cầu công việc hay không? a) Rất tốt b) Cao chút c) Tương đương d) Thấp chút e) Thấp nhiều Câu 7: Anh chị có hài lòng cơng việc giao xí nghiệp khơng? a) Rất hài lòng b) Hài lòng c) Tạm hài lòng d) Khơng hài lòng Câu 8: Theo anh chị yếu tố ảnh hưởng đến định làm việc Xí nghiệp anh chị? a) Lương bổng b) Môi trường làm việc tốt c) Khen thưởng nhiều d) Sự quan tâm lãnh đạo e) Nguyên nhân khác(ghi rõ): Câu 9: Anh chị có thấy tổ chức thi nâng bậc cần thiết khơng? a) Có b) Khơng Câu 10: Anh chị có tham gia khóa đào tạo thời gian làm việc xí nghiệp khơng? a) Có b) Khơng Câu 11:Khóa đào tạo mà anh chị tham gia sử dụng phương pháp đào tạo sau đây? a) Kèm cặp, hướng dẫn chỗ b) Chuyên môn nghiệp vụ c) Ngoại ngữ, tin học d) Nâng cao tay nghề Câu 12: Anh chị có nhu cầu đào tạo xí nghiệp khơng? a) Có b) Không Câu 13: Đánh giá anh chị cách truyền đạt người đào tạo: a) Đơn giản, dễ hiểu b) Bình thường c) Khó hiểu Câu 14: Đánh giá anh chị công tác đào tạo Xí nghiệp: a) Tốt b) Khá c) Trung bình d) Chưa tốt Câu 15: Đánh giá anh chị mức độ hữu ích cơng tác đào tạo xí nghiệp: a) Làm việc hiệu b) Bình thường c) Kém d) Không ý kiến Câu 16: Sau đào tạo anh chị muốn: a) Tiếp tục làm việc xí nghiệp b) Làm vị trí c) Chuyển công ty d) Khác: Xin Chân Thành Cảm Ơn Các Anh/ Chị ... vụ cho công nhân Tổ điện - Theo dõi thi t bị, hệ thống diện toàn xí nghiệp - Sửa chữa, bảo trì thi t bị - Tham mưu việc mua sắm thi t bị - Theo dõi an toàn thi bị, an toàn điện Tổ kiểm phẩm -... Cứu Vấn Đề Tuyển Dụng Đào Tạo Nhân Sự Xí Nghiệp Giày I thuộc Tổng Cơng Ty Cổ Phần Thanh Bình” BUI THI HANG June 2012 “Researching About Recruitment And Training Employees At Shoes Enterprise No.1... tài liệu nghiên cứu 4  2.2 Tổng quan địa bàn nghiên cứu 5  2.2.1 Giới thi u tổng quan Cơng ty Cổ Phần Thanh Bình 5  2.2.2 Giới thi u tổng quan Xí nghiệp Giày I 6  CHƯƠNG 3 NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU VỀ VẤN ĐỀ TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO NHÂN SỰ TẠI XÍ NGHIỆP GIÀY I THUỘC TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THANH BÌNH, NGHIÊN CỨU VỀ VẤN ĐỀ TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO NHÂN SỰ TẠI XÍ NGHIỆP GIÀY I THUỘC TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THANH BÌNH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay