Vận dụng mô hình APT trong đo lường rủi ro hệ thống của các cổ phiếu ngành xây dựng tại sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (Khóa luận tốt nghiệp)

92 12 0
  • Loading ...
1/92 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 11:06

Vận dụng mô hình APT trong đo lường rủi ro hệ thống của các cổ phiếu ngành xây dựng tại sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí MinhVận dụng mô hình APT trong đo lường rủi ro hệ thống của các cổ phiếu ngành xây dựng tại sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí MinhVận dụng mô hình APT trong đo lường rủi ro hệ thống của các cổ phiếu ngành xây dựng tại sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí MinhVận dụng mô hình APT trong đo lường rủi ro hệ thống của các cổ phiếu ngành xây dựng tại sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí MinhVận dụng mô hình APT trong đo lường rủi ro hệ thống của các cổ phiếu ngành xây dựng tại sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí MinhVận dụng mô hình APT trong đo lường rủi ro hệ thống của các cổ phiếu ngành xây dựng tại sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí MinhVận dụng mô hình APT trong đo lường rủi ro hệ thống của các cổ phiếu ngành xây dựng tại sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ÒN NGUY N MAI HUY N TRÂM PH M TH THANH XUÂN V ND NG R I RO H TH NG C A CÁC C XÂY D NG T I S PHI U NGÀNH GIAO D CH CH NG KHOÁN THÀNH PH H CHÍ MINH KHĨA LU N T T NGHI P NGÀNH: TOÁN NG D NG O: TP.H IH C Y BAN NHÂN DÂN TP H CHÍ MINH SÀI GÒN NGUY N MAI HUY N TRÂM PH M TH THANH XUÂN V ND NG R I RO H TH NG C A CÁC C NGÀNH XÂY D NG T I S CH NG KHOÁN THÀNH PH PHI U GIAO D CH H CHÍ MINH KHĨA LU N T T NGHI P NGÀNH: TOÁN NG D NG O: NG D TP.H IH C N ANH L Chúng t c u c a riêng chúng tôi, s li u k t qu nghiên c u nêu khóa lu n trung th ng tác gi cho phép s d c cơng b b t kì m t cơng trình khác Sinh viên th c hi n Nguy n Mai Huy n Trâm Ph m Th Thanh Xn L IC tơi : Tốn - thành M CL C DANH M C CH VI T T T i DANH M C HÌNH V , B NG BI U ii M U Tính c p thi t c tài M c tiêu nghiên c u ng ph m vi nghiên c u ng nghiên c u 3.2 Ph m vi nghiên c u u N i dung nghiên c u B c tài LÝ LU NG R I RO H TH N V R I RO H TH PHI U B NG HÌNH APT 1.1 T ng quan v c phi u 1.1.1 Khái ni m c phi u 1.1.2 Phân lo i c phi u 1.1.3 L i t c r i ro c a c phi u 1.1.3.1 L i t c c a c phi u 1.1.3.2 R i ro c a c phi u 1.2 R ng khoán 1.2.1 Khái ni m r ng khoán 1.2.2 Các lo i r i ro ch ng khoán 1.3 R i ro h th ng nhân t r i ro h th ng 1.3.1 Khái ni m r i ro h th ng 1.3.2 Các nhân t r i ro h th ng 1.4 ng t su t l i t c, r i ro c a m t tài s n danh m a m t tài s n TSLT k v ng c 10 10 ng TSLT c a m t tài s n 10 ng TSLT c 11 ng r i ro 1.4.3 M t s hình r i ro h th ng 12 14 1.4.3.1 hình Fama-French 14 1.4.3.2 hình CAPM 17 1.4.3.3 hình APT 20 1.4.4 So sánh hình 23 1.4.4.1 So sánh hình CAPM Fama-French 23 1.4.4.2 So sánh hình CAPM APT 23 1.5 Lý thuy t kinh doanh chênh l ch giá Abitrage Princing Theory (APT) c v APT 24 24 1.5.2 hình APT m t nhân t 24 1.5.3 hình APT hai nhân t 25 26 1.5.5 Lý thuy t kinh doanh chênh l ch giá APT 1.5.5.1 Gi 31 nh 31 1.5.5.2 Lý thuy t kinh doanh chênh l ch giá v i khơng r i ro riêng 31 1.5.5.3 hình APT 33 K T LU 39 TH C TR NG R I RO H TH NG C A C PHI U NGÀNH XÂY D NG VI T NAM 2.1 T ng quan v th 40 ng ch ng khoán Vi t Nam 2.2 Th c tr ng ngành Xây d ng Vi 40 n 2010-2016 ng 44 2.2.2 L ch s hình thành ngành Xây d ng 44 m chung ngành Xây d ng ng Vi 2.3.1 L 44 ng kinh t 46 n 2010-2016 47 47 2.3.2 Dòng v 2.3.3 Th c ngồi FDI 48 ng ch ng khốn 50 2.3.4 Khung pháp lý v ngành Xây d ng Vi t Nam 51 2.4 Tình hình bi ng giá c phi u ngành Xây d ng ch s VNINDEX 52 2.5 Tình hình bi ng TSLT ngành Xây d ng 55 56 K T LU : K T QU NG R I RO B CH NG KHOÁN NGÀNH XÂY D NG TAI S IV I GIAO D CH TPHCM 3.1 hình nghiên c u 57 57 3.1.1 Thi t l p hình 57 nh bi 57 3.1.2.1 Bi n ph thu c 58 3.1.2.2 Bi 59 cl p 3.2 t m u nghiên c u 62 3.3 Ki 63 nh hình nghiên c u 3.3.1 Ki 3.3.2 Ki 3.4 K t qu i b ng ki nh WHITE 63 nh t 64 ng h s nh y c m c a t ng ch i v i nhân t ng hình kinh doanh chênh l ch giá 3.4.1 K t qu ng c a t ng nhân t n c phi u ngành 65 xây d ng 65 3.4.2 Nh n xét k t qu 70 3.4.3 Các v 3.5 Các v phi u ngành xây d ng 73 rút t k t qu nghiên c iv 73 3.6 Khuy n cáo ki n ngh 75 3.6.1 Khuy 3.6.2 Ki n ngh v 75 c, y ban ch ng khoán qu c gia 76 K T LU 78 K T LU N 79 PH L C 82 TÀI LI U THAM KH O 84 DANH M C CH VI T T T APT: Lý thuy t kinh doanh chênh l ch giá CPI: Ch s giá tiêu dùng Danh m DN: Doanh nghi p GDP: T ng s n ph m qu c n i TSLT: T su t l i t c TTCK: Th XD: Xây d ng ng ch ng khoán ch ng minh qua l ch s hình thành phát tri n c a ngành xây d ng Các doanh nghi p ho ng kinh doanh v a xây d s n ph m b ng s n, v y, l nhi u r kho h t ng v a kinh doanh p ph i h ng ch u n t chi phí nh, gi m s t v c u s n ph m, hàng t n m c cao Ch s giá vàng K t qu ng cho th y nhân t n t su t l i t c c a 7/16 c phi u v i h s nh y c m nh nh t - i v i POM K t qu cho th y m i quan h gi a ch s giá vàng c phi u ngành xây d ng m t thi t v i Tuy nhiên, th th y s m t d n d ng nh ng c a ch s i v i ngành xây xem h p lý Lãi su t ngân hàng nhân t này, giá tr h s nh y c m c a lãi su n n 16 doanh nghi p ngành xây d ng mã c phi u nh nh t ACC v i gái tr -4.076158 Trong l ch s hình thành ngành xây d ng, y u t lãi su c m t y u t ng ch t ch v i ngành xây d ng Các doanh nghi p thu c ngành c n m t ngu n v n l ho u n h ph i s d m t công c c u qu s d ng v n Lãi su t cao, i v i ngành xây d ng tiêu n r i ro c phi u ngành T K t qu c phi u ch u s Giá ngành xây d riêng v t ng c a nhân t m ph thu c vào nhi u y u t ch không ch nh giá bán v t li u xây d xây d ng lãnh th Vi t Nam ch c c th c niêm y t b ng ti u th u ng Vi t Nam Tuy ng ch ng khoán Vi t Nam nói chung hay ngành xây d ng nói riêng, ng t giá ngo i t l n s k t h p v i tình hình bi Vi t Nam hi ng n n kinh t nói chung Bên c ng t giá h m sốt, ch khơng ph i th n c th gi giá h n th c c ng c a nhân t t ng ch ng khốn nói chung ngành xây d ng nói riêng 3.4.2 Các v phi u ngành xây d ng Nhân t VNINDEX: ch s n TSLT c a c phi u ngành xây d ng Khi a c phi y th mua c phi u ngành Nhân t CPI: Nhân t ng tiêu c i v i c phi u ngành Vì i CPI th p n n kinh t phát tri n CPI, th i k l m phát cao k v ng v n n kinh t x ng ti n th i bi n m phát làm gi m n kinh t n c u v hàng hóa gi gi m c u ch ng khoán ch s giá gi m Bên c m phát cao d n n l i nhu n doanh nghi p gi m, chi phí c a vi c phát hành ch c a vi c gi ti c a doanh nghi p l l m phát, giá s n ph m i ch t c u làm gi m dòng ti n a doanh nghi p làm gi m ch s TSLT c a c phi u c u gi m Nhân t giá vàng: Nhân t h ngành xây d ng Bên c Chính Ph n TSLT c phi u nh 24 v qu n lý ho c ki m soát ch t ch h n ch n n quan tâm m t thi n nhân t Khi lãi su m t thu t ng nghe quen i chúng, ng chung s gi doanh nghi p Và cu i n th u l a ch n mua ho c bán c phi u Nhân t lãi su t ngân hàng: Lãi su t thu ng kinh doanh vàng c a ng sâu r ng vào n n kinh t ng ti n, giúp h n ch l n chi tiêu c a dân chúng dòng ti n c a ng ch ng khoán b h p d t ph ng t t c nh ng nhân t ng k t qu i di n r ng, th x y nhi u di n bi n khác Lãi su t không ph i nhân t nh t quy y u t khác v i xu th chung c a th t ng; lãi su t ch m t nh ng y u ng Nhân t t : Nhân t t c a c phi u ngành xây d ng Vì ng khơng nhi Vi t Nam hi m sốt, ch khơng ph i t giá th n ng m ti n t su t l i t c ng t giá h i c th gi i T giá h i n l nh v c xu t nh p kh u c a m t s c ho u i y, vi l i nhu quy nh giá c phi u mà nhi u ng ch ng khốn r n theo dõi nhân t i ng ch s nh mua bán ch ng khoán Cu phi u ngành xây d ng nên ý hai nhân t CPI nhân t VNINDEX Trong nhóm c phi u ngành xây d ng nhà phi u DXG, BCI, VNE, PTC ch nhân t VNINDEX nhân t CPI ng m nh c a hai su t l i t c t ng c phi u ngành xây d ng : -r i ro theo APT = + + + + + Mã CK CTD 0.467677 0.652178 -0.650205 -0.54492 0.069369 -0.363216 DXG -0.940997 -0.16211 -0.676244 -0.488951 1.093295 0.991743 DIG 0.007982 0.134035 -0.44025 0.491292 -0.170312 -0.088275 BCI -0.821292 -0.062627 -1.178744 -0.799888 1.311005 0.927680 HBC 0.977001 0.900422 -0.442620 0.062580 -0.706791 -0.951468 VNE -0.190293 -1.395379 -2.300094 0.426546 1.807360 0.298658 SC5 0.601813 1.011658 -1.899538 -0.713563 0.758086 -0.54478 TV1 1.163190 1.206446 -1.162875 -0.089299 -0.369052 -1.141340 PTC -0.676227 -1.102831 -1.128527 -0.202344 1.523570 0.621273 HU3 6.678835 4.316127 0.299829 -2.635846 -6.797930 IJC -0.020479 -0.181383 0.446993 0.941740 -0.834974 -0.080100 ACC 6.337550 4.367850 -3.578313 2.280944 -4.076158 -6.706990 BCE 0.190484 0.149733 -0.219273 0.379350 -0.261758 -0.249382 CII 0.782942 0.694053 -0.763192 0.686109 -0.559133 -0.897778 POM 3.757200 4.618136 -5.982545 -0.828086 0.882527 -3.936320 HU1 -3.291769 -2.851428 3.238756 0.969410 0.274144 3.249360 -5.008545 T b ng th ng kê ta th c vi i d ng: = + + -r i ro theo APT + + + i c a ch ng khoán i hay nhân t .và b ng , , l t giá tr c a nhân t 1, nhân t nhân t l F hay h s ch s bi t m nh y c m c a ch i v i nhân t ng c a t su t sinh l i c a ch ng khoán i y u t ho c ho nhân t 3.4 Các v a ch ng khoán i hay g i sai s rút t k t qu nghiên c T k t qu nghiên c iv ph c, m t s v n phi u nhành xây d ng vào danh m Ngành xây d ng m t ngành chi m t tr ng l n v m t giá tr n n kinh t Nhu c u v xây d c bi t n n kinh t phát tri n Do v y, c phi u ngành xây d ng s m t s l a ch n h p lý, nh t iv n Giá c phi u xây d ng ch u ng m nh m ch ng khoán VNINDEX, l m phát CPI i v i nhân t th ng u cho th y ngành xây d ng c a n n kinh t Tuy nhiên, bi ng giá c phi u ph thu c vào r t nhi u y u t a Nhà c hay y u t thu c v b n thân m i doanh nghi c qu ng kinh doanh n ph hình n n kinh t nói chung k t h p v i ho ng tình ng kinh doanh c a t ng doanh nghi p n nh t Th ng ch ng khoán Vi c a doanh nghi c s ph n ánh tình tr ng s c kh e n n kinh t , sách ti n t , tài khóa giá h cs c a th c tr ng ph ng, v y c n th ng Nguyên nhân p l n, t y nhanh c ph t Nam l , k thu t phân tích ch tâm lý t p th chi ph i r t l n hành vi c n nên ct nt ch l c m t s tình hu ng h thơng qua s li ng ch ng khoán 2012 ch ys n v bi ng th ng M tv c nghiên c ng d ng c tài vào th c t th m c a th c ng ch ng khoán Vi t Nam V i nhi c ng Vi t Nam, hình APT khó mà áp d ng t t Tuy nhiên, th th cs d v n th hi tài nh c nét nh phù h p v i bi ng c a nhân t t qu h i quy ng c a n n kinh t th i gian v a qua Qua nh c nhân t nh n th ng (tuy không nhi u) t n di cd ng Th ng ch ng khoán Vi t Nam, v i ph n l l , ki n th c v phân tích th ng r t l hình APT hình c a m n hành vi c a i, tùy thu c vào kh u v i c nh n di n nhân t iv ng khoán m t ho mang l i l i nhu n cao ng khốn ln hàm ch a r i ro cao Khi c hi n thi t ph vào m t lo i c phi u, r i ro r t l n Vì v nh m t danh m ng danh m th nhiên, c phi b m tl p v i m c ch p nh n r i ro ng hóa r , c phi u bi u ut ng t t s mang l i l i nhu t giá ho c doanh nghi p phát hành b phá s c hi ng hóa Vì v qu , phù h p v i nhu c u l i nhu n c c, r i ro riêng c a ch ng c danh m u T k t qu nghiên c u giá tr gi i thích c m t k t qu t t bi n ng c l p nhân t phi u r i ro c a ph thu c vào nhi u y u t ch t n i t i doanh nghi m cv ac ng y u t quan tr ng 3.5 Các khuy n cáo, ki n ngh 3.5.1 Khuy iv K t qu t l n n a kh nh m i quan h m t thi t gi a r i ro h th ng c a c phi u ngành xây d ng v i nhân t khoán l m phát Vì v quy ng ch ng i xem xét th n tr ng y u t nh l a ch n c phi u ngành xây d ng Qua phân tích k t qu nghiên c u, th th y nh phi u thu c c sinh l i m c r i n tr ng v i nhóm c phi u này, khơng c phi u xây d ng Tuy nhiên, v h i, c phi b ng n n kinh t n ph c m c giá th p t o nên s h p d thu mua c phi u nhi u ti phi u ngành t sóng v i nn m r i ro th so v i c l a ch n c phi u c n ph i xem xét v tình hình kinh doanh tính kh thi c a d án c a doanh nghi c l i nhu n l n th ng xây d ng tín hi u kh i s c Trong dài h n, c phi u ngành xây d ng s l a ch n h p lý, v nh n n kinh t d u hi u ph c h i phát tri n M c r i ro phi h th ng c a c phi u r t nh , v y th gi m thi u r i ro b ng háo danh m Trong b i c nh kinh t hi n nay, n h i c n n m b t nh y bén thơng tin v bi c a Chính ph v ng kinh t , tr , sách ng phát tri n kinh t Vi t Nam nói chung ngành xây d ng nói riêng Vi ng th i gian ch phù h p v i nh n 3.5.2 Ki n ngh v c, y ban ch ng khốn qu c gia Qua phân tích nghiên c u, th th y nhân t khốn, l m phát, lãi su ng kinh t , sách ti n t c a ngân c s c n r i ro h th ng c a c phi u ngành xây d ng m t nh ng ngành n i b t c a th v thu hút ngu n v n c nh lãi su t, l m phát, gi v u c n thi t ph u Bên c c minh b ch, ho nh k ng kinh t sách ti n t c n phù h p v i b i c nh kinh t d n d t n n kinh t sách ti n t ng ch ng khốn Vi t Nam Vì ng ch ng khốn nói chung ngành xây d ng nói riêng, vi c ph ng ch ng c c n tránh vi t ng t, d d Bên c t nhu c u c p thi t hi c vi th i n cú s c cho doanh nghi p d li u v giá ch ng khoán d li u liên quan nh m h tr nhi u khó th nh giá ch ng Ngồi ra, cơng ty ch ng khốn g p trì ho n s h tr báo xác v nhân t r i ro h th ng s giúp góp ph n gi ng c a nhân t n th c ng ch ng khốn nói chung ngành xây d ng nói riêng Bên c th ng ch ng khoán c a ngày m t hoàn thi n x ng i vai trò m t kênh thu hút v n cho doanh nghi p c n ph i: Hoàn thi n h th ng công b thông tin y m nh ho ng nghi p v công ty ch ng khốn M r ng quy ho ng c a th ng ch ng khoán Vi t Nam iv i Nâng cao ch ng k toán, ki m toán Thành l p Qu bình n ch ng khốn nh m nâng cao ni m tin c Tuyên truy n, ph c p ki n th c v th Thành l ng ch ng khốn nh m c tín nhi m Ti p t c hoàn thành h th ng giao d ch ng công tác tra, giám sát x lý vi ph m Phát tri n hình Qu ng khốn Thu hút s tham gia c Hồn thi c ngồi a Lu t Ch ng Khốn, b o hi m r i ro ch ng khoán Hình thành m n lý chung cho th ng tài c ta Phát tri n s n ph m ch ng khoán phái sinh y, v i ki n ngh s ng ch ng khoán Vi t Nam hy v ng c ngồi tham gia khơng ch c Cùng v i dòng v n ngo i ch v ch t quan qu n lý c n t o s c c nh tranh cho ngành công nghi s i th khu v c N u trình di n ch m hi u qu , Vi t Nam s im tv ngo i, nh t v t thu hút dòng v n n Nh t B n, M Nâng cao s c c nh tranh qu c t Theo qu Th nh c m t, Vi t Nam nên th c hi y nhanh ti n trình c ph n hóa danh nghi ti doanh nghi v i r i ro, c l n, ng Th hai, nâng cao ch Th ng ng hàng hóa thơng qua vi c khuy n khích niêm y t ng th i, xem xét n i r c giao d ch T+4 hi n t i r y ban ch ng khoán nên xem xét rút ng ng ng phó K T LU a khố lu n ng hình APT phi u ngành xây d th m c th t qu ki c t lu n hình APT hi u l c v i c c niêm y t t i HSX K t qu ng c phi u ngành xây d ng r i ro c a danh m c c tính tốn phân tích So v i danh ng, c phi u ngành xây d ng m th p C ng qua phân tích k t qu nghiên c u ng c a ngành xây d r su t l i t c l i c tr ng tình hình kinh t c ph n nh rõ, qua ng quy phi u xây d ng thích h nh tính hi u l n l a ch n c K T LU N Th ng ch ng khoán Vi n tồn di n Giá c phi u bi c tr ng c a c phi u Các nhà u làm quen v i hình th Tuy nhiên, ph n l n c nh n di ng r i ro c a c phi u m r i ro phân lo i r i ro thành r i ro h th ng r i ro phi h th ng, t ng lo i r c phi u ngành xây d i v i danh m c th ng t s khuy n cáo ki n ngh xu t v i n nh ng nhân t r n giá c phi u xây d tv ng ch ng n; th a ch n c phi u m c t su t l i t th i, khuy ng d u hi u c r i ro th ng hóa danh m ng a nh m gi m r i ro phi h th ng T su t sinh l i r i ro hai ph m trù t n t i song song không nh ng ng khoán mà h u h t m th ng ch ng khoán Vi t Nam b th c v phòng ng a r ng cơng c ki n c ph bi n phát tri n theo hình APT c trình bày ph tr i s ng Vì th , tài nh ng ki n th t quan c ki m ch ng s d ng r ng rãi t i th ng ch ng khoán phát tri n th gi d ng chúng vào th c t th gi i ý, s c nên nghiên c u tìm cách v n c bi t, Vi c nhi u qu t c n m t dòng v n l n t qu l n m nh c dày d n v kinh nghi m vi c, nh ng khoán t Tuy nhiên, th ng ch ng khoán Vi t Nam b chi ph i m nh m i tâm lý n t i hi t giá tr th t c a c phi u Chính v y, vi c ng d ng lý thuy t kinh doanh chênh l ch giá APT v n nhi u h n ch t n t i c n kh c ph c D u v y, v n không th ph nh n ng d ng hình APT vi ng r i ro h th ng v n nh giá r i ro m khoa h ro tham gia th h tr c quy ng ch ng khoán r t l n, nên s d ng bi n pháp phòng ng a d khoa h u không th thi u ph nh n m h n ch nh b i r i th tr thành m t th u th ng Vi t Nam nhi u ng hi u qu ng Cho nên, vi c ng d ng lý thuy t kinh doanh chênh l ch giá APT n m t s giá tr nh vi r i ro Theo ý ki n chuyên gia r i ro tham gia th ng ch ng khoán r t l n nên vi c áp d ng bi n pháp phòng ng a khơng th thi u Vì v y , vi c ph bi n h s beta S Giao D ch ch ng khốn Tp H Chí Minh Trung Tâm Giao D ch ch ng khoán Hà N i s mang tính ch t chi c nh m gi m thi u r i ro cho ng r i ro h th ng c phi u ngành xây d ng b ng hình APT , th rút m t s k t lu M t là: ch s d ng cho ch ng khốn t su t l i t c tn th khơng t a ph ng nh t không thay i Hai là: hình APT hi u l c t i sàn giao d ch ch ng khoán t i TPHCM nên th v n d ng cho th APT ph i ki ng nh ng ch ng khoán Vi t Nam Khi th c hi nh hi l c ch ng t a ph ng phù h p ng hình ng sai s PH L C CTD-Cơng ty C ph n Xây d ng Coteccons DXG- Công ty C ph n D ch v Xây d t Xanh DIG-T ng Công ty C ph a c BCI-Công ty C ph n Xây d ng ng Bình Chánh HBC-Công ty C ph n Xây d ng Kinh doanh a c Hòa Bình VNE-T ng Cơng ty C ph n Xây d SC5-Công ty C ph n Xây d ng s PTC-Công ty C ph TV1- HU3-Công ty C ph n Vi t Nam n d ng HUD3 TÀI LI U THAM KH O [1] GS Nguy n Ti c Thái (2014), Nh p mơn tốn tài chính, Giáo trình nh ng v ng ch ng khốn, Nhà xu t b n [3] GS TS Tr n Ng b n Th ng Kê [4] www.gso.gov.vn [5] www.cophieu68.com [6] www.hsx.vn n v ch ng khoán th - Thơng Tin, Tp Hà N i biên (2008), Tài doanh nghi p hi i, Nhà xu t ... ro h th ng c a c phi u ngành Xây d ng Vi t Nam t qu ng r i ro b d ng t i sàn giao d ch ch ng khoán Tp.HCM i v i ch ng khoán ngành Xây LÝ LU N V R I RO H TH NG R I RO H TH PHI U B NG MƠ HÌNH APT. .. Tình hình bi ng giá c phi u ngành Xây d ng ch s VNINDEX 52 2.5 Tình hình bi ng TSLT ngành Xây d ng 55 56 K T LU : K T QU NG R I RO B CH NG KHOÁN NGÀNH XÂY D NG TAI S IV I GIAO D CH TPHCM 3.1 Mơ hình. .. lý lu n v ng r i ro h th ng c phi u b ng mơ hình APT - V nd ng r i ro h th ng c phi niêm y t t i S Giao d ch Ch ng khốn Thành ph H Chí Minh (HOSE) c - n ngh iv d ng mô hình APT tron th có liên
- Xem thêm -

Xem thêm: Vận dụng mô hình APT trong đo lường rủi ro hệ thống của các cổ phiếu ngành xây dựng tại sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (Khóa luận tốt nghiệp), Vận dụng mô hình APT trong đo lường rủi ro hệ thống của các cổ phiếu ngành xây dựng tại sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay