Tạo động lực làm việc cho nhân viên tại Khách sạn Sao Biển – Hải Phòng (Luận văn thạc sĩ)

84 13 0
  • Loading ...
1/84 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 10:56

Tạo động lực làm việc cho nhân viên tại Khách sạn Sao Biển – Hải Phòng (Luận văn thạc sĩ)Tạo động lực làm việc cho nhân viên tại Khách sạn Sao Biển – Hải Phòng (Luận văn thạc sĩ)Tạo động lực làm việc cho nhân viên tại Khách sạn Sao Biển – Hải Phòng (Luận văn thạc sĩ)Tạo động lực làm việc cho nhân viên tại Khách sạn Sao Biển – Hải Phòng (Luận văn thạc sĩ)Tạo động lực làm việc cho nhân viên tại Khách sạn Sao Biển – Hải Phòng (Luận văn thạc sĩ)Tạo động lực làm việc cho nhân viên tại Khách sạn Sao Biển – Hải Phòng (Luận văn thạc sĩ)Tạo động lực làm việc cho nhân viên tại Khách sạn Sao Biển – Hải Phòng (Luận văn thạc sĩ)Tạo động lực làm việc cho nhân viên tại Khách sạn Sao Biển – Hải Phòng (Luận văn thạc sĩ)Tạo động lực làm việc cho nhân viên tại Khách sạn Sao Biển – Hải Phòng (Luận văn thạc sĩ)Tạo động lực làm việc cho nhân viên tại Khách sạn Sao Biển – Hải Phòng (Luận văn thạc sĩ) B GIÁO D O I H C DÂN L P H I PHÒNG ISO 9001:2008 PH M TH VÂN ANH LU NGÀNH QU N TR KINH DOANH H i Phòng - 2017 i B GIÁO D O I H C DÂN L P H I PHÒNG PH M TH VÂN ANH T NG L C LÀM VI C CHO NHÂN VIÊN T I KHÁCH S N SAO BI N H I PHÒNG LU NGÀNH QU N TR KINH DOANH CHUYÊN NGÀNH: QU N TR KINH DOANH MÃ S : 60 34 01 02 I NG D N KHOA H C: PGS TS i ii L lu t t nghi p: t th c hi nhân viên t i Khách s n Sao Bi n H ng d n c i M i s li u bi u tr c ti p thu th cs ng ý c Bi n Tr c thu c Công ty c ph is lu c Khách s n Sao ch Gia Minh hoàn thành lu tài li u tham kh o ng l c làm vi c cho s d ng nh ng tài li cu i lu c ghi d ng b t c tài li u khác N u có sai sót, tơi xin hoàn toàn ch u trách nhi m iii L IC M cg il ic d o th n t t c quý th n tr Dân l p H i Phòng, nh ng ih c t cho tơi nh ng ki n th c h u ích v qu n tr kinh doanh, làm cho th c hi n t t lu Tôi xin chân thành c ng d n cho th i gian th c hi n lu Tôi xin chân thành c c ph c Khách s n Sao Bi n Công ty ch Gia Minh, tồn th cán b cơng ch c làm vi c t i khách s n cu vi c thu th p d li u, tham gia vào u tra kh o sát giúp ti p c c th c t v công tác t ng l c ng t i khách s n Sau xin g i l i bi n sâu s ki n t t nh t cho su t trình h Trong trình làm lu c nh ng thi u sót.Tơi r t mong c s góp ý c a th Xin chân thành c c hi n lu m th i gian h n ch nên nh ng bi nh u lu iv a tơi hồn thi M CL C L i L IC iv M C L C v DANH M C CÁC HÌNH viii DANH M C B NG ix M U 1 M tài ng ph m vi nghiên c u u C u trúc lu LÝ LU N V T NG L C LÀM VI C CHO NHÂN VIÊN 1.1 1.1.1 Khái ni m vai trò c a t ng l c Khái ni m: 1.1.2 Các y u t t ng l c 1.1.3 Vai trò c a vi c t ng l c 10 1.2 M t s h c thuy t v t ng l c 12 1.2.1 Thuy t c a Abraham Maslow v tháp nhu c u 12 1.2.2 Thuy t nhu c y c a David Mc Clelland 15 1.2.3 Thuy t k v ng c a Victor Vroom 17 1.2.4.Thuy t c a B.F.Skinner v y b ng s ng 19 1.2.5 H c thuy t c a J Staycy Adams v công b ng 20 1.2.6 Lý thuy t c a Edwin Locke v thi t l p m c tiêu 21 1.2.7 Thuy t c a Herzberg v hai y u t 23 ng l c 25 v ng viên v v t ch t 25 c tr 25 ng hình th c tr ng 26 1.3.1.5 Các kho n phúc l i 28 1.3.2 ng viên b ng tinh th n 28 1.3.2.1 T ng l c làm vi ng làm vi c 28 1.3.2.2.T ng l c làm vi c thông qua thi t k công vi c h p lý 29 1.3.2.3.T ng l c làm vi c thông qua s tham gia c a nhân viên 30 1.3.2.5 T ng l c làm vi o hu n luy n 30 1.3.2.6 T ng l c làm vi n 31 1.3.2.7.T ng l c làm vi 32 TH C TR NG T NG L C CHO NHÂN VIÊN T I KHÁCH S N SAO BI N H I PHÒNG 33 2.1 Gi i thi c v Khách s n Sao Bi n 33 2.1.1 Thông tin chung 33 2.1.2 u t ch c b máy nhân l c c a khách s n 33 2.1.3 Ch m v ho ng kinh doanh c a b ph n khách s n 35 2.1.4 H th v t ch t trang thi t b 38 2.1.5 K t qu ho ng kinh doanh t n 2016 39 ng t i Khách s n Sao Bi n 40 ng 40 2.2.2 Bi ng nhân s n 2013-2016 43 2.3 Phân tích th c tr ngt ng l ng t i Khách s n Sao Bi n 43 ng 43 p 45 2.3.2.2 Ch 45 vi o 56 ng làm vi c t 2.4.1 M u ki n v t ch t 53 ng l c cho nhân viên t i Khách s n Sao Bi n 59 hài lòng c ng v i nhân t t ng l ng 60 2.4.2 Các m t tích c c h n ch cơng tác t ng l ng t i Khách s n Sao Bi n 61 2.4.2.1 M t tích c c 61 2.4.2.2 H n ch nguyên nhân c a h n ch 62 CÁC GI I PHÁP CH CÔNG TÁC T Y U NH M HOÀN THI N NG L C CHO NHÂN VIÊN KHÁCH S N SAO BI N 62 3.1.M ng phát tri n c a Khách s n Sao Bi n 63 xu t ki n ngh nh m hồn thi n cơng tác t ng l c cho nhân viên t i Khách s n Sao Bi n 63 qu n lý 63 3.2.2 Hoàn thi n h th 3.2.3 Quan tâm t i ho ng, phúc l ng 64 ng ti p nh n b trí nhân l c, t u ki n cho ng phát tri n 66 3.2.4 Nâng cao hi u qu 3.2.5 C i thi o, b u ki n làm vi ng phát tri n nhân l c 67 ng 67 3.2.6 T ch ng, khích l ng 68 3.2.7 Hồn thi n kênh giao ti p h th ng truy n thông n i b Khách s n 69 K T LU N 71 DANH M C TÀI LI U THAM KH O 72 vii DANH M C CÁC HÌNH Hình 1.1 Mơ hình tháp nhu c u c a Maslow 12 Hình 1.2 Thuy t c a David Mc Clellandv nhu c y 15 Hình 1.3: N i dung thuy t k v ng 18 u t ch c c a Khách s n Sao Bi n 34 Hình 2.2: M hài lòng c a nhân viên v 47 Hình 2.3: M hài lòng c a nhân viên v ng 48 Hình 2.4: M hài lòng c a nhân viên v sách phúc l i 51 Hình 2.5: M hài lòng c a nhân viên v o phát tri n 59 Hình 2.6: M hài lòng c a nhân viên v o 57 Hình 2.7: M hài lòng c a nhân viên v u ki n v t ch Hình 2.8: M ng làm vi c 55 hài lòng c a nhân viên v công tác t ng l ng t i khách s n Sao Bi n 60 viii DANH M C B NG B ng 2.1: K t qu ho ng kinh doanh Khách s n Sao Bi n, 39 n 2013 2016 39 B tu i gi i tính 40 B h c v n 42 B ng 2.4: Các kho n chi tiêu phúc l n2013 2016 52 B ng 2.5: H s c v 45 B ng 2.6: H s ng c p 46 ix M M U tài Th gi i ph n kinh t ngày tr nên b ng ó k t qu c a q trình tồn c gi i ph ng Trong th i ta có th th y dòng ch y kéo theo dòng ch hóa.Tồn c n quy mơ tồn c u i, k thu t, cơng ngh , thông tin, ng làm cho hi d ng "ch y máu ch t xám" di n nhi u ng n i", vi c c nh tranh c a qu c gia nói chung c a cơng ty nói riêng ngày gay g t nh t v m t kinh t N u m t công ty không thay t qu c m t s b lo i kh i cu n khoa h c cơng ngh i s khác bi t n cho m i s t nd i phát tri n N u công ty bi t c ngu n l n m ph n th ng Vì v y nhi m v quan tr ng c a nhà qu n tr nhu c u c a m i cá nhân ng k p th i nh ng nhu c u c a h , c n ph i n nh ng gi i pháp nh h mang h t kh doanh nghi p lâu dài, u có l i Và t o m i cơng ty ph i bi t nhìn nh n ng viên, khuy ng t th c hi n công vi c, gi chân h nh l i i m i quan h c ng sinh ng l ng bi n pháp s d ng hi u qu nh t, t n chi phí nh t nh ng c a t ch c, doanh nghi p.Khi m t t ch c, doanh nghi p t s góp ph n làm gi m chi phí v i ng thu hút nh ng l c t t ng có trình cao Trong n n kinh th hi n nay, vi d ch v ng chung c a th gi i tr ng c a nhóm ngành khơng 2.4.2 Các m t tích c c h n ch công tác t o ng l ng t i Khách s n Sao Bi n 2.4.2.1 M t tích c c -N i quy, quy ch c a khách s nh rõ ràng b c ph bi n t n u tiên ti p nh n công vi c, t o tâm lý tho ng th i v i nh ng n h u ch nh l i theo ý ki a nhân viên cho phù h p - ng làm vi c trang thi t b c nhu c n nh t cho trình làm vi c c a nhân viên - Tính ch t nh cơng vi c v cao, n cho nhân viên y i c bi ng h p ngh thai s n c a ch em ph n -V n có s b c c a nhân viên, c bi t v ng b ph n ph i có b ng chuyên ngành khách s n nhà hàng - Luôn t u ki n t t nh c bi t nhân viên có thâm niên, g n bó lâu dài v i Khách s n môn, nâng cao nghi p v ngo i ng cho nhân viên r - o thêm v chuyên c qu n lý c bi o ng ng u qu công vi c th c hi nh k , có tiêu chí rõ ràng, khách quan có k ho ch c th - Ch sách phúc l ng c a khách s m b o 61 , 2.4.2.2 H n ch nguyên nhân c a h n ch Bên c nh nh ng m t tích c c nêu cơng tác t ng c a khách s n Sao Bi - Quy ch ti ng l c n t i m t s nh ng h n ch sau: th c s làm hài lò - V n m t b ph ng c o, gây tâm lý chán vi c - Vi ho ch c th yêu c u c ng Các h n ch u nguyên nhân ch y u sau: - c bi t nh u nh nhân s m t cách khoa h c, hi - H th nh cu i i ng không áp d ng, hi u ng công vi c mà d a ch y u vào m s - i có quy n quy i l n tu i ( 60 tu i) nên không c p nh t k p th i tri th c k qu ch c cs i thi u, kèm c tính d a vào ch c v , b ng c p thâm niên ng m t ph n thu nh p c i ng - o chuyên môn cho c c p qu n lý nhân viên theo quy chu vi c c a nh phù h p v i yêu c u công vi c t i khách s n n s phù h p gi o công nh n d ng CÁC GI I PHÁP CH Y U NH M HOÀN THI N CÔNG TÁC T NG L C CHO NHÂN VIÊN 62 KHÁCH S N SAO BI N 3.1.M c tiêu ng phát tri n c a Khách s n Sao Bi n trí lý tài nguyên du du phong phú khách du Phòng tìm khách Nam theo báo giàu khách chi tiêu khách 2017 4,5 nhanh, nam cao khách ngày trú Chính Nam nhu lai, khơng mà u Trong Vì khách du khách nâng cao 2020 ngành kinh doanh khách không V lai, yêu nhu khách xây có cho ngày có cho nhà kinh doanh mà cho thành ng phát tri n du l ch chung c a H i Phòng, Cơng ty c ph ch Gia Minh d ki n s xây d ng m t khách s n Sao Bi u t tiêu chu ng v nhân l c cho khách s n m i, khách s n Sao Bi n s lên k ho o nh n l c t i khách s mb c bi t v trí ch ch t, ng theo tiêu chu n qu c t nh m hồn thi n cơng tác t xu t ki n ngh ng l c cho nhân viên t i Khách s n Sao Bi n 3.2 qu n lý 63 Công ty c chuyên trách công tác Qu n tr nhân l tr c ti p nói riêng b ng hình th -C ng, c bi qu n lý o l p ng n h n ho c dài h c ho ot ng o - Tham gia h i th o v cách th c qu n tr nhân l c, h i th o v công tác t ng l ng t ch 3.2.2 Hoàn thi n h th ng, phúc l ng Hi n khách s - Ti hoàn thi vào c p b c, b ng c p thâm niên, h s p lý Tuy nhiên, theo m t s bi t nh vi t i thi u c a Khách s v y khách s c ph ng v u cho r ng m i th p so v i m t b ng chung c a ngành Vì u ch nh l i m n xét, ti hàng tiêu dùng t giá tr th c t c a ti th ng th i m t s i g n ch t v i tình hình l m phát Cơng ty ph i theo dõi tình hình bi t i thi c ng c a l m phát, c a vi u ch nh ti pt l l m t mb o Ngồi Khách s n có th áp d ng thêm hình vào hi u qu cơng vi c thay ch áp d ng m nt i 64 - Ti t ti ng: ng th c s công b ng l c l y v t ch t ng, Khách s n c n xây d ng tiêu chí d ng l i ng khuy vi c khen i v i cá nhân, khách s n nên có nh ng hình th c khen ng cho b ph n có thành tích xu t s c tháng c ng có th - tri c s nh ng/tháng t - tri i tr c ti ng Vi ng cho c b ph n có tác d ng kích thích tinh th n làm vi c t p th , trách nhi ys i v i công vi c l n m n k t cá nhân c a t p th v i nhau, t o s c m nh to l nhi m v t qua nh ng Khách s ng thành m t ph n t ng thu nh p c k t qu ph ng v n, nhi r t nhi nh c i coi tr ng v ng theo ti n c bi t ngành khách s n, mà nhân viên r ng c ti n típ c a khách hàng - Phúc l i:Duy trì vi tr ng, chi k p th i kho n tr c p (n u có) cho h Các kho n phí BHXH, kho n tr c p, kho n ph i gi m, ph i tr c ràng c th b ng có th ki m tra ho c th c m c ng b ph i thông tin v i nhân viên b ph n c nhanh nh y k p th i t ch ng n hi u, h Vào d ngày l , t c t ch c bi ng n mb t c p công ty, , khách s n có th t ch nh ng ph c tính rõ có ng 65 3.2.3 Quan tâm t i ho ng ti p nh n b trí nhân l c, t u ki n cho ng phát tri n Sau n d ng Khách s n c viên m t o cho h ng t n vi p nhân p v Khách s n, giúp h làm quen i công vi c, t u qu công vi c ng thi t l p m c tiêu c a b n thân, m i trùng v i m c tiêu phát tri n c a khách s n m n ho c xa v i v i h mà ch c n có s n l c c g ng h có th c Vi c thi t l c m c tiêu c th hi u qu có th t ng l c cho ng Khách s vào ki n th c, k ng kh n có c ah i lao phân công công vi c phù h p Khi phân công cơng vi c ph i rõ ràng, khơng có s ch ng chéo nhi m v mà h ph i th c hi n Khi giao vi ph i t rõ ni m tin c m o r ng h có th làm t giao cho nh vi c mang tính thách th ng h c cơng vi c c nh ng công i b c l ti a b n thân ng th i, trao quy n, y quy n h h t ch u trách nhi m v cơng vi c c a nh rõ trách nhi i v i công vi vi c mà t p th th c hi n ph ph i ki c bi t nh ng cơng i ch u trách nhi m t qu th c hi n công vi c m b o máy móc thi t b c v cho cơng vi c c không b ho n 66 ng t t, M u r t quan tr nh i c cân nh ng làm vi b t không ch v i i nh n th c, ph m ch t lòng nhi t tình Vi kh b t ph m b o công b ng, h p lý th c hi n m t cách công khai, ph i d tình hình kinh doanh c a khách s n 3.2.4 Nâng cao hi u qu o, b Khách s n nên h tr nhi a kinh phí cho vi Khi có nhi u kinh phí s th c ng phát tri n nhân l c c nhi ch ct p ng L p k ho ot kh p v i k ho ch t ng th c a Khách s nc ng c c cho o, lo i lao u hòa nhu c u c a h ph i d a yêu c u ho ng kinh doanh c a Khách s n K t h p nhu c c o nhân l c o c a Khách s n v i nhu c u nâng cao ki n th c ng Nên ch n nh ng tr , có tri n v ng v i công vi c ng công vi Khách s n nên m l v si ng v công tác an toàn, c bi t b ph Giúp m ng hi ng xuyên ti p xúc v i hóa ch t c vai trò quan tr ng c a công tác b o h ng d n h s d ng có hi u qu thi t b b o h u s nâng cao ý th c c ng ng, phòng tránh tai n n lao ng, b nh ngh nghi p n hi u qu o vi c s d ng sau ng nh ng cơng vi c có tính thách th h c a có kh 3.2.5 C i thi i phát huy nh ng ki n th cl b u ki n làm vi ng 67 o - T o khơng khí thân thi l n gi a nhân viên b ng vi c t ch c bu p g , nâng cao sinh ho t tinh th hi u bi t,tình c m gi a nhânviên - T o m ng làm vi c l ch s ng cho nhân viên m t tác phong cơng nghi p nghiêm túc.Xóa b nh ng thói quen x uc n v s m, làm vi c riêng gi làm - Luôn t u ki n thu n l i cho m i thành viên khách s n c c a mình, t khách s n ph - t gi a cán b nhân viên u m c tiêu chung c a kháchs n o ph ng xuyên quan tâm t i nhân viên, tìm hi nguy n v ng c a nhân viên, ti nhân viên ph ng viên nhân viên làm vi c Gi a cơng vi p thi u sót c nâng cao tay ngh h tr hoàn thi n b n a.Khách s n xây d ng h th ng thơng tin thơng su t tồn khách s tính hai chi u c a thơng tin tránh hi - - ng thông tin sail ch o khách s n ph khách s mb o u ch p hành n i quy c a m ng xuyên nâng c p trang thi t b , công c d ng c ph c v tr c ti p cho công vi c c h có th hồn thành t t nh t cơng vi c c a 3.2.6 T ch T ch c nhi t p th ng, khích l a ho ng, bu ng ng gi a cá nhân, i sinh ho t t p th nh m t o 68 ng g hi u ki n cho s h p tác thu n l i cơng vi c Bên c n có th thơng qua k lu l t ng B t k nhà qu i m t v i vi c x lý nh ng sai ph m c a nhân viên.Tuy nhiên, vi c x tình h cho h p i hi u qu cao cơng vi c qu th t v th , Khách s n c n có nh ng quy t c nh Vi c trách ph t k lu ng khó Vì nh vi c k lu ng ng c n th c hi n nghiêm minh, công khai, công b ng tay d d n b u khơng khí ng Nhà qu n lý c n tìm hi u rõ nguyên nhân c a sai l m tìm hi u gi i quy t cho h p lý h p tình nh t Tinh th xây d ng s c m thông v i s th t b i sai trái c a nhân viên s nh c nh nhân viên ch không t o s m ng viên, khuy n khích ng hay tâm lý s hãi làm tin công vi c 3.2.7 Hoàn thi n kênh giao ti p h th ng truy n thông n i b Khách s n Ban lãnh o Khách s n nên l ng nghe nh ng ý ki ng bu i th o lu thân thi n gi a nhà qu ng i th ng th n ng Các cu i có th c t ch c vào cu i tháng, có th phút ngh gi i lao gi a ca làm vi n có th c t o tâm lý tho i mái cho nhân viên h c m th y r ng ý ki n c c ghi nh n m i lúc m Khách s n nên trang b thi t b c m nang n i b nh ng thông tin c n chuy n tho i, e-mail, trang web t có th nv it tc ng m t cách nhanh nh t Ngồi ra, nên có nh ng cu c g p g 69 tr c ti p gi ng v c nh o khách s h có th gi i t a ng m c công vi c cu c s ng Xây d ng phong cách qu n lý dân ch th c s o Khách s n nhà qu n lý nên ti p c n nhân viên, tìm hi u h thông c m v i h Nên t o s i thông tin hai chi u, t i cho m i nhân viên n m b t thơng tin; nên cho phép nhân viên c a t quy t ch u trách nhi m v ng Hãy khuy n khích nhân viên tham gia th o lu v nh liên quan t i h c a Khách s :v tr ng, n n công vi c c a h ng - ph t, phúc l i c, trao quy ch ng, sáng t o trách nhi m c t u ki nâng cao tính ng Nhà qu n lý c n ph i ng hoàn thành nhi m v , l ng ngh nguy n v ng c a h , nên s c ng i, t n nh ng ý ki n phê bình, góp ý c a u ch nh hành vi c u ch nh sách c a Khách s n cho h p lý i qu n bi t r ng ng H ph i nh ng t thành xu t s c nhi m v c a khách s u hoàn o s tôn tr ng gây d ng ni m tin vào nhà qu ng 70 ng K T LU N i trung tâm c a m i ho b t c m t t ch c n u t ch nv ng xã h i, v y không lo i tr n ho c t t ph i quan i M t doanh nghi p mu n phát tri n t t ph i tr ng công tác qu n tr nhân l m nhu c u, tính cách, tâm sinh lý c a m nên công tác qu n tr T i khác i c tính khoa h c tính ngh thu t ng l ng m t nh ng v tr ng tâm c a nhà qu n tr công tác qu n tr nhân l c s thành công c a quy n s thành cơng chung c a doanh nghi p Trong th i k ng l m kinh t xã h i quy nh nên vi c t o ng ch t p trung khuy n khích b ng v t ch t i s ng xã h quan tâm c c nâng cao c i thi n nên v i không ph i ch có m i nhu c u v t ch t mà có c nhu c u tinh th n Hi n t i y u t tinh th vi c t ng l t s c to l n ng doanh nghi p S k t h p hài hoà gi a hai y u t chìa khố thành cơng c a doanh nghi p Khách s n Sao Bi n m t nh ng khách s n l n c a H i phòng, nh c nh ng k t qu cao kinh cho ngành Du l ch H i Phòng nói chung Cơng ty c ph ch Gia Minh.nói riêng Khơng ch có th mà khách s n xây d u ngành kinh doanh khách s n.Sao Bi t i H i Phòng.Khách s c nh d ng h p lý ngu n nhân l c giúp cho khách s n có th kinh doanh m t cách hi u qu nh y gay g t kh c li n nói t i khách s n n 71 ng c nh DANH M C TÀI LI U THAM KH O A Tài li u ti ng Vi t m Nguy n Ng c Quân, 2004 Qu n tr nhân l c Nguy ng Xã h i Hà N i i (ch biên), Nguy n Vi t L c, Nguy n Ng c Th ng, 2013 Ra quy nh qu n tr i h c qu c gia Hà N i Hà N i i, 2015 Qu n tr chi NXB c, tái b n l n th hai i h c qu c gia Hà N i Hà N i i, im c a doanh nghi p Vi t Nam th i k h u gia nh p WTO , T p chí Khoa h c, chuyên san Kinh t Kinh doanh, s 3, 2011 ng ch biên), 2010, Giáo trình qu n tr nhân l c, tái b n l n th ba, NXB Th ng kê, Hà N i Bùi Anh Tu n, 2013 Hành vi t ch c NXB Kinh t qu c dân Hà N i Lê Thanh Hà, 2009 Qu n tr nhân l c N i Tiêu Th ng, Lý Th Hàm, Bùi Th Xuân Mai, 2007 Giáo trình tâm lý h c xã h B Tài li u ti ng xã h i Hà ng xã h i Hà N i c Abraham Maslow, 1943 A Theory of Human Motivation Psychological Review 10 David Mc Clelland's Theory of Needs NetMBA Business Knowledge Center Retrieved November 29, 2013 72 11 Jeanne Dininni, Management Theory of Victor Vroom Business.com http://www.business.com/management/managementtheory-of-victor-vroom/ September 30, 2010 12 Herzberg's Motivation-Hygiene Theory (Two Factor Theory)" NetMBA.com Retrieved December 9, 2014 73 PH L C Thông tin cá nhân (Thô b m ): H tên: Ch Tu : Gi Trình v : Xin vui lòng danh: tính: Thâm niên cơng tác: k nh câu h sau khoanh tròn vào câu tr l c anh/ ch theo thang i sau: v quan i Phân vân STT I 1 2 3 4 5 1 2 3 5 1 So sánh 3 5 1 2 3 5 1 2 5 II III IV - V Công 74 VI 1 2 3 5 1 2 3 4 5 khách quan? VII vui lòng cho bi t thêm: Nhu c u cá nhân c a anh/ ch là: a Công vi c nh b Thu nh p cao c Kh n phát tri n d Khác M c tiêu cá nhânh c a anh/ ch là: a Có b cm cl ng cao h n c th ng ch c c M c tiêu khác: 75 ... nghiên c t ng l c tr ng ng t i Khách s n Sao Bi n H i Phòng n ngh , gi i pháp t Khách s n, t ng l ng cho nhân viên ng cho 1: LÝ LU N V T NG L C LÀM VI C CHO NHÂN VIÊN 1.1Khái ni m vai trò c a... ng ngu n t ng l c làm vi c cho nhân viên Khách s n Sao Bi n - H i Phòng Ph m vi nghiên c u: - Không gian: Khách s n Sao Bi n - Th i gian: Các d li H i Phòng c thu th p ph c v cho trình nghiên... ng l c làm vi c cho ng: - ng nhân viên, khuy n khích nhân viên làm l i nh ng h ng có th ch l i khen, có th ti n ho c quà, s b u tùy thu c vào m c tiêu mong mu n c a nhân viên - Ph t nhân viên v
- Xem thêm -

Xem thêm: Tạo động lực làm việc cho nhân viên tại Khách sạn Sao Biển – Hải Phòng (Luận văn thạc sĩ), Tạo động lực làm việc cho nhân viên tại Khách sạn Sao Biển – Hải Phòng (Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay