Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH Ô tô Phúc Lâm (Luận văn thạc sĩ)

95 9 0
  • Loading ...
1/95 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 10:54

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH Ô tô Phúc LâmMột số giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH Ô tô Phúc LâmMột số giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH Ô tô Phúc LâmMột số giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH Ô tô Phúc LâmMột số giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH Ô tô Phúc LâmMột số giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH Ô tô Phúc LâmMột số giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH Ô tô Phúc LâmMột số giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH Ô tô Phúc LâmMột số giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH Ô tô Phúc Lâm B GIÁO D O I H C DÂN L P H I PHÒNG ISO 9001:2008 PH I LU NGÀNH QU N TR KINH DOANH H i Phòng - 2017 B GIÁO D O I H C DÂN L P H I PHÒNG PH I M T S GI I PHÁP NÂNG CAO HI U QU QU N TR NGU N NHÂN L C T I CÔNG TY TNHH Ô PHÚC LÂM LU NGÀNH QU N TR KINH DOANH CHUYÊN NGÀNH: QU N TR KINH DOANH MÃ S : 60 34 01 02 I NG D N KHOA H C: TS Nguy n Th lu t t nghi M t s gi i pháp nâng cao hi u qu qu n tr ngu n nhân l c t i công ty TNHH Ơ Phúc Lâm t th c hi bi is ng d n c a TS.Nguy n Th lu u tr c ti p thu th M i s li u cs ng ý c a c Công ty TNHH ô Phúc Lâm hoàn thành lu ghi tài li u tham kh o s d ng nh ng tài li cu i lu c d ng b t c tài li u khác N u có sai sót, tơi xin hoàn toàn ch u trách nhi m CN Ph i cg il ic d o th n t t c quý th ng n tr Dân l p H i Phòng, nh ih c t cho tơi nh ng ki n th c h u ích v qu n tr cho th c hi n t t lu Tôi xin chân thành c TS Nguy n Th n tình ng d n cho tơi th i gian th c hi n lu Tôi xin chân thành c c Cơng ty, phòng T ch c Hành Cơng ty TNHH ô Phúc Lâm thu th p d li tơi ti p c n v tình hình ho vi c ng c a Công ty c th c t s n xu t kinh doanh t i m t doanh nghi p c th Sau xin g i l i bi u ki n t t nh t cho su t trình h Trong trình làm lu m th i gian h n ch nên nh ng bi nh c s góp ý c a th Xin chân thành c c hi n lu c nh ng thi u sót Tơi r t mong lu a tơi hồn thi L 34 L IC 37 M C L C 38 DANH M C CÁC CH VI T T T VÀ KÝ HI U 41 DANH M C B NG 42 DANH M C BI DANH M 43 44 M U 45 45 46 tiêu 48 48 48 49 LÝ LU N V QU N TR NHÂN S TRONG DOANH NGHI P 50 50 1.1.1 Khái ni m 1.1.2 1.2 nhân nhân 50 52 54 1.2 55 1.2 56 1.2 61 1.2 62 1.2 65 68 68 1.3.2 69 1.3.3 vi mô 70 C TR NG QU N TR NHÂN S T I CÔNG TY TNHH Ô PHÚC LÂM 73 2.1 GI 73 73 TNHH ô Phúc Lâm 74 37 TNHH Ô PHÚC LÂM 35 2.2.1 35 a Công ty 41 41 42 48 55 2.2.2.5 Công 57 60 Ô PHÚC LÂM 65 65 66 I PHÁP CH TR NHÂN S Y U NH M HOÀN THI N QU N T I CÔNG TY TNHH Ô PHÚC LÂM 67 N 67 3.1.1 67 3.1.2 68 69 69 70 3.2.3 Hoàn t 71 72 73 73 76 TÀI LI U THAM KH O 77 Ph l nh v ng 79 CBNV CV KPI KQTHCV QTNS Qu HC-NS Hành TNHH B ng 2.1: K t qu s n xu t kinh doanh c B ng 2.2: S ng t i công ty TNHH ô Phúc Lâm 35 B b c th c a Công ty Phúc Lâm 38 B ng 2.4: Bi ng nhân s c B ng 2.5: N b n 2013-2015 34 48 ng dành cho công nhân m i (công nhân ng s a ch a ô tô) t i công ty Phúc Lâm 56 B ng 2.6: B ng th ng kê k t qu a ng gián ti p t i công ty Phúc Lâm 58 B a công nhân tr c ti p t i công ty Phúc Lâm: 60 B ng 2.8: Thu nh p bình quân c B ng 3.1: M c tiêu c ng Công ty Phúc Lâm 61 n 2016-2018 67 Bi 2.1 a: Di n bi n doanh thu c a công ty TNH n 2013-2015 35 Bi 2.1 b: Di n bi n l i nhu n c n 2013-2015 35 Bi tu i c Bi Bi Bi ng công ty Phúc Lâm 37 ng t i Công ty Phúc Lâm 39 u b c th c ng tr c ti p 40 2.4: Thu nh p bình quân c a CBNV Công ty n 2011-2015 62 c: qu n tr s n xu t, qu n tr marketing, qu n tr n tr nhân s 3.1.2 cm nh ngu n nhân l c s ngu n l c then ch phát tri n b n v ng c a cơng ty, v y c n hồn thi n công tác qu n tr ngu n nhân s ng: M c tiêu t ng quát Xây d chuyên môn b c th cao c , gi tu i ) h ng yêu c u phát tri n c a công ty C i thi i s ng v t ch t tinh th ng M c tiêu c th tr ih t tr ng trung c p, gi m PTTH tr ng ng th ph (T tr b c th cao (b c 4-7), gi m t tr ng ng 5-10% tùy t o nhân s qu n lý Hoàn thi n ho n d ng qu n tr nhân s ch o phát tri iv c bi t v c ti p) Nghiên c u xây d ng có tay ngh cao ng h c lao 3.2 ty nh nhân s công ty hi n c quan tâm th c hi n n nhân l c c cs m n tình tr i tay ngh c i h c s cao Công ty v n g p nh ng tình hu ng khơng ch ng b trí nhân l c khơng có ngu n nhân l c thay th có bi ng nhân l t xu t ng kinh doanh có nhi i n nay, công ty c n: - Xây d ng m t quy trình rõ r l p k ho ch ngu n nhân l c, c h t ph nh m c tiêu chi ty T c m c tiêu v ngu n nhân l c, nh m th c hi n cm Vi l i câu h i: ngu nh m c tiêu nh m tr ng c n thi t ph c m c tiêu chi t c c a Ti Nhân s ph i ln n i phòng Hành chính- c s c th v th c tr ng ngu n nhân l c, s ng theo tu i, gi ch c c a Công ng th i n cv , ph m ch t cá nhân, tinh th n trách nhi nhi t tình cơng vi c c ho ng hi c y vi c nh nhân s d ng phát tri n c a Công ty v i th c tr ng nhân s c a Công ty s i hi u qu nh t Tuy nhiên cơng vi c ho ph nh nhân s khơng ch phòng Hành chính- Nhân s c th c hi n m t cách nghiêm túc m nh n mà t t c b ph n c a Cơng i ph i có h th ng thơng tin thơng su t gi a phòng ban, b ph n c a Cơng ty, phòng ban, b ph n ph ng xuyên báo cáo xác, c th v tình hình nhân s c chính- Nhân s - ph c v t t nh t cho cơng tác ho u khó nh t cho cơng tác ho bi nh nhân s ng có tính th i v c a nhu c u th d nh nhân s Công ty vi c n m rõ ng d ch v s a ch i tu c nhu c u nhân l c, Công ty ph i có h th ng s li u c a n c, c n ph i có b ph n chuyên trách v nghiên c u, d báo nhu c u th th cho phòng Hành ng Vi c phân tích, d báo t t v nhu c u ng s c nhu c u v nhân l ng c a Công ty vi c qu n lý s d ng hi u qu ngu n nhân l c 3.2.2 Hi hành ho ng s n xu gián ti th rõ ràng vi u i v i b ph ng n mô t công vi c tiêu chu n công vi c cho t ng v trí c th u d kh n nhi u ho ng qu n lý nhân s c hi u qu iv i t qu th c hi n cơng vi nh tính, k ho ch phát tri c ho nh, công tác tr i v i b ph Trong th i gian t i, Công ty nên có bi n pháp th c hi n phân tích thi t k công vi c c th n v trí cơng vi c tiêu chí ng KQTHCV (KPI) Vi c xây d ng b n mô t công vi c b n tiêu chu n công vi c th c hi n m t cách b n, tham kh o ý ki n c a CBNV, nhà qu có th áp d ng thu n l i trình qu n lý N u h th ng b n mô t CV tiêu chu c xây d ng m t cách h p lý ho ng nhân s ch c o, phát tri nhân s s c th c hi n Công tác n d ng nhân s t i công ty Phúc lâm hi p hi u qu t nhi u 3.2.3 r t nhi t ph n nguyên nhân th ng, l c ng công nhân lành ngh không nhi u mà nhu c u n d ng c a doanh nghi p l i r t l n Tuy nhiên ngun nhân d n vi c cơng tác n d ng c a công ty không hi u qu cơng ty khơng có k ho ch n d ng Khi phát sinh s thi u h t nhân l c cho tình hu t xu t cơng ty m i ti n hành n d ng Th i gian n d ng g p gáp làm công ty ch y u s d ng ngu n n n i b viên u d n ch ng ng c không cao nâng cao hi u qu công tác n d ng, công ty c ho nh nhu c u nhân l n d ng S phát tri n ho l c vào k c kh ng s n xu ng tr c ti d ng không th ch ng l p k ho ch ng gián ti p Do v y, vi c n ng vào kh ng tr c ti ng hóa ngu n n d c i v Công ty nên liên h v i trung tâm d y ngh ng kh i tr c ti p, ng chuyên nghi i n ch n nh ng h c viên có tay ngh h p v i yêu c u cơng vi qu n tr , c n có s o b n phù i v i nhân viên gián ti p c bi t nhà i c công tác n d ng s d ng n v a qua công ty không coi tr ng n d viên gián ti p nên vi c phát tri n lý c c tr ng Ngồi m c tiêu tìm ki m công nhân s a ch a ô lành ngh , cơng ty c n ph i có sách thu hút nh ng nhà qu n lý gi vi c t i cơng ty hi u qu ho n làm ng s n xu t kinh doanh c a công ty m i t cách b n v ng quáng bá, gi i thi u v c thêm nh ng ng viên có kh thu hút c nh ng hình nh, ti ng làm vi c c ng, hình th h pd i th c t 3.2.4 V o nhân s , công ty c n m r ng n o: o nâng cao tay ngh cho công nhân ch không ch th c hi ng h c vi n 2013-2015 Ngồi hình th c o t i ch , cơng ty có th cân nh ng ngh n vi c c c thêm tay ngh Bên c nh vi tr o nv o kh i ng tr c ti p, Cơng ty ph i o cho nhân viên kh u qu qu n tr , nâng cao ch có th th c hi n bi ng cán b qu n lý, Công ty ch c bu c h i kinh nghi m t i doanh nghi p khác ngành ngh ng thành công T ch m qu v n d ng vào Cơng ty m t cách h p lý nh t V phát tri n nhân s , công ty c n ph i b s , n d ràng, nh m t i gi i có nh ng l c cho toàn b u t vi c ho b nh nhân n rõ l c ph u phát tri n s nghi p b ho ng c a công ty c vào hi u qu 3.2.5 t qu th c hi n công vi c hi ng gián ti p v i v i b ph n lao nh tính, chung chung Ngun nhân th ng phân tích cơng vi n t ng v trí c th N u công ty áp d ng bi n pháp th c hi n cơng vi 3.2.2 s xu t ph n rõ ràng nh m c i thi n hi u qu i v i b ph n nhân viên n pháp then ch t mà tác gi mong mu cao hi u qu ho xu t nh m nâng ng qu n tr nhân s t i Công ty Hi n nay, công ty áp d ng hình th c tr i gian gi c phân ph i bình quân, m c dù thu nh p bình quân c làm vi c t i m c bình quân th i lao ng, cách tr ng tích c hi u qu t ng m ph c t a ô d ph m tác gi xu Hàng tháng thu nh p c A/ ng ng, nh l phát sinh không c a ho t n khó có th áp d ng hình th c tr i áp d ng sách tr ng bao g m kho n sau: n 1- c xét theo trì n: tay ngh , thâm niên làm vi c ngh , kinh ngh m ngh , m qu n lý bao quát quán xuy n công vi c, tri n khai công vi c b ph n 2- nh m c k ho ch nh m c: (xét t l áp d ng chung cho tồn cơng ty) 3- : c tính theo s gi làm thêm tháng, ti ng làm thêm gi b ng ti n m: Là m 4- cho trách nhi ng Tháng nhi u vi iv it m s cao n vào cu theo m c xét phát tri n tay ngh ng 1- i v i nh i ý th c t t, k lu t t t,chuyên c ngày tháng 2- M hồn thành cơng vi c t t, hi u qu , gi i phóng xe nhanh, s xe làm xong s a ch a l i r t 3- N m v nâng cao ch nh t ng Thông tin ph n h ng s n ph m S n sàng làm thêm gi có yêu c u y, so v i cách tr n là: ng s b ng b i nhi u y u t y u t k t qu kinh doanh c a công ty (doanh thu), y u t v cc a tay ngh , thâm niên ), y u t v ý th c k lu t m hồn thành cơng vi c M ng s c phân ph i theo tháng, theo k t qu th c hi n công vi c c a cá nhân, ch không phân ph u vào d p T c có th áp d ng sách tr n ph i có m t s ng b , t vi c phân tích cơng vi th c hi n công vi ng xu t t qu n kh c v th c a th c u s a ch i tu ô c ng.Trong nh i, nhu i dân H i Phòng s ti p t v i s bùng n tiêu th ô t i thành ph C ng Vi c nâng cao hi u qu qu n tr nhân s s giúp công ty t n d t t qua thách th c, ti p ng phát tri n m ngu n nhân l c ho qu n tr nhân s c a Công ty t t c khía c nh phân tích cơng vi c, n d qu th c hi n công viêc v ho nh nhân s , o phát tri k t nhân s Qua vi c phân tích s li u th ng kê thu th n 2013-2015, tác gi nh ng k t lu n v nh c c a ho nhân s này, t ng ng qu n tr xu t nh ng gi i pháp nh m nâng cao hi u qu ho t ng qu n tr nhân s c a Công ty th i gian t i Trong gi i pháp ki n ngh , tác gi s c bi t nh n m n gi i pháp v ho nh nhân nhân s u ki n th i gian ngu n l c có h nh ng sai sót Tác gi r tài khơng tránh kh i c s góp ý c a quý th y cô b n Tr n Kim Dung (2015), Qu n tr ngu n nhân l c, Nhà xu t b n giáo d c Nguy n Th Liên Di p (1996), Qu n tr h c, NXB Th ng kê, Hà N i Nguy n Th Khánh Linh (2010), M t s bi n pháp nh m nâng cao hi u qu qu n tr nhân s t i Công ty c ph t nghi , Lu n i h c Kinh t thành ph H Chí Minh Nguy n Thanh H i (2000), Qu n tr nhân s , Hà N i, NXB Th ng Kê Nguy n Thanh H i (2015), Qu n tr ngu n nhân l c doanh nghi p v a nh Vi t Nam- Th c tr ng gi i pháp , Lu i h c Ngo Hoàn thi Tr n Thu H ng (2011 Công ty C ph n L p máy Xây d c hi n công vi c t i n Lu t nghi ng i h c Kinh t Qu c dân ng ch biên, 2010), Giáo trình Qu n tr nhân l c, tái b n l n th ba, NXB Th ng kê, Hà N i Lê Tr ng Khánh Ngân (2012), M t s gi i pháp nâng cao hi u qu o phát tri n ngu n nhân l c t i công ty c TAEKWANG VINA, truy c p l n cu i ngày 5/10/2016, t ph n liên k t https://lib.lhu.edu.vn/ViewFile/10790 Nguy n Ng c Quân, Nguy m (2012), Qu n tr nhân l c, i h c Kinh t qu c dân Nguy n H u Thân (2010), Qu n tr nhân s , NXB Th ng kê Nguy Vi t Nam Ba h n ch qu n tr ngu n nhân l c p online, s chi u ngày 23/9/2015 Truy c p ngày 12/1/2017, t liên k t http://enternews.vn/ba-han-che-trongquan-tri-nguon-nhan-luc-o-viet-nam.html Nguy n Th Qu n tr nhân l c t i doanh nghi p nh v a: Th c tr ng m t s ki n ngh p chí Tài chính, k 2016 B i (2016), ng Vi t nam, truy c p ngày 19/1/2017, t http://www.molisa.gov.vn/vi/Pages/chitiettin.aspx?IDNews=24744 liên k t T t c nhân viên cơng ty có trách nhi th c hi n an toàn lao ng, gi m thi u tai n u su ng làm vi c an tồn, ng Cơng ty có trách nhi m cung c trang b b o h u trang, kính m t, qu n áo, gi y, ch t th m d lo i thu c, d ng c c u ng h p kh n c p S d ng thi t b , d ng c : - Yêu c u s d t b , d ng c trình s a ch a Khi s d ng xong ph i tr v - c s d ng ph nh ck ng d n s d ng, sau s d ng ph i v sinh s ch s -B - ng thi t b ch s phân công c i v i d ng c n ph i treo th tên vào v trí c a d ng c Khi tr ph i tr v - i qu n lí i v i t d ng c trí c a d ng c ngh : S d p x p, v sinh s ch s ki m tra vào cu ng s trang b l i nh ng d ng c b h ng, gãy, v , s không trang b n u d ng c m t Các h ng m c ki m tra an toàn: TT H ng m c Mô t Hàng Hàng ngày tháng (KTV) C u B xung d u cho c u nâng, ki m tra nâng khố an tồn, dò r d u, cáp c O O mòn vòng bi, v sinh Kíck Ki m tra khóa an tồn, dò r khí ho c d u, v Ch n O mòn vòng bi thay d u Ki m tra s ng, khóa v sinh O xe, M kê Máy Ki mòn c mài O c kính ch n b o v , kho ng cách gi ,m c Dây i Ki m tra dò r c a thi t b i n ng ch n dây O n, ki m tra ng, công t c h ng, dây nn Máy t c a máy r a xe, máy gi t Ki m tra m c d u, l c khí, cơng t c nén c H Ki m tra dò r th ng khí nén O ng d n tiêu chu c dò r t u áp khí nén (có ch u áp) Máy ép Ki m tra dò r d u ng Ki m tra khu v O O ng k tr ng b O phân m ho c m t cách n n 10 D u Ki m tra n ho c n ng có d u, m ho c O ng c n n 11 Máy Ki m tra, v cân p, mâm O quay b ng l p 12 ng Ki phân ng k có b m ho c m t, gi cách O ng phân cách khu v xe khoang s a ch a 13 B o qu n Ki m tra tình tr ng b o qu u t O ch t c ... mô 70 C TR NG QU N TR NHÂN S T I CÔNG TY TNHH Ô TÔ PHÚC LÂM 73 2.1 GI 73 73 TNHH ô tô Phúc Lâm 74 37 TNHH Ô TÔ PHÚC LÂM 35 2.2.1 35 a Công ty. .. cho công nhân m i (công nhân ng s a ch a ô tô) t i công ty Phúc Lâm 56 B ng 2.6: B ng th ng kê k t qu a ng gián ti p t i công ty Phúc Lâm 58 B a công nhân tr c ti p t i công ty Phúc. .. ng thông tin c công b : Công ty TNHH ô tô Phúc Lâm Công ty TNHH ô tô Phúc Lâm Các Công ty TNHH ô tô Phúc Lâm 1.1.1 Khái ni m nhân nhân Nhân s hay g i nhân l c tr kh c tiên v trí tu , s c l
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH Ô tô Phúc Lâm (Luận văn thạc sĩ), Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH Ô tô Phúc Lâm (Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay