Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và đầu tư xây dựng Lê Chân (Luận văn thạc sĩ)

110 7 0
  • Loading ...
1/110 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 10:51

Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và đầu tư xây dựng Lê ChânBiện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và đầu tư xây dựng Lê ChânBiện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và đầu tư xây dựng Lê ChânBiện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và đầu tư xây dựng Lê ChânBiện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và đầu tư xây dựng Lê ChânBiện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và đầu tư xây dựng Lê ChânBiện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và đầu tư xây dựng Lê ChânBiện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và đầu tư xây dựng Lê ChânBiện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và đầu tư xây dựng Lê Chân B GIÁO D O I H C DÂN L P H I PHÒNG ISO 9001:2008 TH NG LU NGÀNH QU N TR KINH DOANH H i Phòng - 2017 B GIÁO D O I H C DÂN L P H I PHÒNG TH NG TH C TR NG GI I M I C I CÁCH TH T M TC AT I Y BAN NHÂN DÂN QU N KI N AN LU NGÀNH QU N TR KINH DOANH CHUYÊN NGÀNH: QU N TR KINH DOANH MÃ S : 60 34 01 02 NG D N KHOA H C: PGS TS c Hi p công H B CÁC 10 10 11 11 11 12 13 13 13 27 35 36 II 42 S D V 42 42 56 82 89 89 89 90 102 102 103 105 - 46 49 51 53 53 57 -2015) 57 -2015) 59 -2015) 61 g ty -2015) 63 63 -2015) 66 -2015) 67 -2015) 69 -2015) 70 -2015) 72 -2015) 72 -2015) 73 -2015) 74 -2015) 76 -2015) 78 -2015) 79 -2015) 80 CÁC T 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 VI T DN SXKD TVTK CP XD VH TSNH TSDH TCHC TCKT KD KTTT DTT LNTT NSNN CBCNV Kinh doanh DN s Công ty ê Chân giai 2011-2015 nt : 10 ng nhu u n l u ng cho ho t ng n xu t kinh doanh ây b ph n k ho ch p n ánh k t qu tính tốn t ng nhu c u v n l u m k h ch, nhu c u v n cho t ng khâu: d tr l u thông Xác nh nhu c u v n l u xác, h p lý m t m t b o doanh nghi p gv tt , c ng cho m cho trình n hành liên n x t, s n ng cho t khâu n xu t kinh doanh n x t tiêu th s n ph m c a c, m t khác s tránh c tình d ng lãng phí v n, khơng gây nên tình tr ng c g g ng gi o v nhu c u v n kinh doanh c a doanh nghi p +) K h l u ng ch ng liên t c, ng nhu c u v n ó u ch h c nhu uv n n doanh nghi p ph i k ho ch áp ng ngu n v n n m t doanh nghi p ph i k cách g: Sau xác nv nl u h dài h n nh, v ng c c Vì v y m t huy g ngu n v n m t ng M t khác hàng n m xây v nl u ng cho n m k ho ch p i xác quy mô v n l u ng so v i nhu nh c u c n ph i Tr ng h p v n l u ng th u so v i nhu c u, doanh nghi p c n i n pháp tìm nh ng ngu n tài tr nh : , ) m b o hi u qu kinh t cao nh , doanh ngh p ph i s l a ch n k ngu n cho phù h p nh t t ng hoàn c nh c th DN +) K h n xu t ch s d gv nl u ng the doanh ngh p nhu c u v n l u doanh khác nhau, vi c s d khác Trong th c t ng cho g v n gi a th i k n m n xu t kinh th ng Chính 96 t ng th i k n n nh tháng, quý nhu c u c th v v n l u ng c n thi t nh ng nhu c u t m th i phát sinh nh u nguyên nhân Do ó, vi c m b o áp ng nhu c u v n l u doanh theo th i gian v nl u l u m v n ng n xu t kinh r t qua ng v n ng t ó bi n pháp x lý hi u qu , s d ng v n l u Bên c nh ph i bi t trú tr ng c o s liên c, li n m ch m c th c h n k h ch hoá nl u g k t h p gi a k ho ch hoá ng, doanh ngh p c n nl u 3.2.7: g v i qu n lý : Nh ta ã phân tích, qu n lý v n l u nl u ng g n n v i q n lý tài ng th : 97 Trong v n d ng m hình q n lý v n l u doanh ng p c n ph i bi t k t h p mơ hình t o s th ng nh t qu n lý t ng th v n l u ng c a doanh ng u k n cho doanh ng quy t v n tránh ng khoa h c, p ch phát sinh t thốt, lãng phí t ng, p Qu n lý t t v n l u p th i ng s a nh ng b n pháp g i m b o v c th c hi n k ho h v n l u ó nâng cao o u qu s gv nl u ng, ng 3.2.8: lý tài Ngu n nhân l c y doanh nghi p S d gv nl u a doanh nghi , l c, trình uan tr ng quy t h s thành b i g m t ph n công tác qu n lý tài c th c hi n b i cán b tài ó c a nh ng cán b nh h ng tr c ti p qu n lý tài nói chung hi u qu s d ng v n l u Công ty hút, n am i ng n công tác ng nói riêng sách thu ch t ch sau: h chun mơn tốn giá 98 T ch c q n lý tài khoa h c, tuân th nghiêm t ng kê, nh ng thông t h ng n ch tài c a Nhà n , c Qu n lý c t ch , k t h p v i phân công nh m v c th q n lý tài chính, c g nh t ng khâu luân chuy n c a v n l u s ch ng nh m ng hi u qu công v c cho m i nhân viên c m b o g nh hi u qu t ng h p c a toàn doanh ng 3.2.9 sau: , d hàng 99 3.2.10 tính ln 2020 3.2.11 , *T 100 gia Thi công ( 101 song Công ty cho ty Chân Công ty cao hi Công ty 102 p , ã giúp tơi hồn * 103 104 , Giáo trình phân tích tài , NXB Tài Chính , NXB Tài Cơng ty 11, 12 13 14 5), Báo cáo tài (2004), 4), , NXB 10 Giáo trình Tài doanh 11 , NXB Tài Chính 12 13 , NXB Tài Chính 14 105 15 Josette Peyrard- , 1997 , NXB Tài 16 An ninh tài DNNN 17 , 18 Frederic S.Mishkin, 19 h doanh 20 21 Quang Trung (2009) 22 23 - p 106 107 1 g Máy phun bê tông Máy 10 11 12 13 14 Máy nén khí 15 Máy mài sàn bê tông 16 17 Máy xúc 18 19 Máy khoan bê tông 20 21 Máy khoan rút lõi bê tông 22 ch 23 24 25 26 Máy in Máy in Offset mini Máy in Offset Màu 10 11 Máy photocopy ... TCKT KD KTTT DTT LNTT NSNN CBCNV Kinh doanh DN s Công ty ê Chân giai 2011-2015 nt : 10 c T - 2020 c T 11-2015 - 11 pháp chuyên gia - 2015 Lê Chân 2020 12 ng hoàn khác : A Samuelson cho trình...B GIÁO D O I H C DÂN L P H I PHÒNG LÊ TH NG TH C TR NG VÀ GI I M I C I CÁCH TH T M TC AT I Y BAN NHÂN DÂN QU N KI N AN LU NGÀNH QU N TR KINH... doanh 19 1.1.2.2 khơng Nhà n N 20 ngồi) - vào sá 21 : n d 22 mà doanh n doanh, g tha khơng kinh doanh 23 huy n 24 ngân hàng 25 giá â Tuy nhiên, 26 1.2.1 P n cao P 27 1.2.2 C - = (1.1) bq - H = (1.2)
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và đầu tư xây dựng Lê Chân (Luận văn thạc sĩ), Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và đầu tư xây dựng Lê Chân (Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay