Burgers medicinal chemistry and drug discovery volume 1 (sixth edition) edited by donald j abraham

946 47 0
  • Loading ...
1/946 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 10:39

... QSAR, 30 5 .1 Isolated Receptor Interactions, 31 Burger's Medicinal Chemistry and Drug Discovery Sixth Edition, Volume 1: Drug Discovery Edited by Donald J Abraham ISBN 0-4 71- 27090-3 O 2003 John Wiley.. .MEDICINAL CHEMISTRY AND DRUG DISCOVERY Sixth Edition Volume 1: Drug Discovery Edited by Donald J. Abraham Department of Medicinal Chemistry School of Pharmacy - r- m Vir iversity Burger's Medicinal. .. L1 210 DHFR by 3-XTriazines (20 91, 32 5 .1. 5 Inhibition of P carinii DHFR by 3-XTriazines ( 210 ), 32 5 .1. 6 Inhibition of L major DHFR by 3-XTriazines ( 211 ),33 5 .1. 7 Inhibition of T gondii DHFR by
- Xem thêm -

Xem thêm: Burgers medicinal chemistry and drug discovery volume 1 (sixth edition) edited by donald j abraham , Burgers medicinal chemistry and drug discovery volume 1 (sixth edition) edited by donald j abraham

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay