Chemistry II introductionary general

100 36 0
  • Loading ...
1/100 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 10:35

... Virtual University TABLE OF CONTENTS I Introductory General Chemistry II _ II Prerequisite Course or Knowledge _ III Time IV Materials ... Virtual University I Introductory General Chemistry II By Dr Dejene Ayele Tessema, Jimma University, Ethiopia II Prerequisite Course or Knowledge Introductory General Chemistry I Unit I: Chemical... Reaction Rates and Equilibrium Unit II: Solutions and their Properties Unit III: Energy and Chemical Reactions Unit IV: Introduction to Organic Chemistry III Time 120 hours (20 more) Unit Chemical
- Xem thêm -

Xem thêm: Chemistry II introductionary general , Chemistry II introductionary general

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay