BAI TAP ANKAN 2018 CHI TIET

16 10 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 10:02

Chuyên đề : Họ tên :………………………… Tài liệu lưu hành nội Chuyên đề 5: HIDROCACBON Tài liệu Luyện thi THPT Quốc gia MỤC LỤC  NQĐ A ANKAN I CÂU HỎI ĐỊNH TÍNH  Dạng 1: Đồng đẳng, Đồng phân Dạng 2: Danh pháp Dạng 3: Tính chất vật lí Dạng 4: Tính chất hóa học * Phản ứng * Phản ứng tách - Crackinh * Phản ứng oxi hóa - Cháy Dạng 5: Ứng dụng - Điều chế II BÀI TẬP ĐỊNH LƯỢNG 10 Dạng 1: Phản ứng .10 Dạng 2: Phản ứng cháy 11 Dạng 3: Phản ứng tách - Crackinh 13 Dạng 4: Tổng hợp 15 B ANKEN Error! Bookmark not defined I CÂU HỎI ĐỊNH TÍNH ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED II BÀI TẬP ĐỊNH LƯỢNG ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED C ANKADIEN Error! Bookmark not defined I CÂU HỎI ĐỊNH TÍNH ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED D BÀI TẬP ĐỊNH LƯỢNG ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED E ANKIN Error! Bookmark not defined I CÂU HỎI ĐỊNH TÍNH ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED II BÀI TẬP ĐỊNH LƯỢNG ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED Thầy Đoàn 0972464779 - Trung tâm Luyện thi BAN MAI - 433 Duy Tân - TP.Kon Tum Chuyên đề 5: HIDROCACBON Tài liệu Luyện thi THPT Quốc gia A ANKAN I Câu hỏi định tính Dạng 1: Đồng đẳng, Đồng phân Câu 1: Ankan hiđrocacbon no, mạch hở, có cơng thức chung A CnH2n+2 (n ≥1) B CnH2n (n ≥2) C CnH2n-2 (n ≥2) D CnH2n-6 (n ≥6) Câu 2: Dãy sau gồm chất thuộc dãy đồng đẳng metan A C2H2, C3H4, C4H6, C5H8 B CH4, C2H2, C3H4, C4H10 C CH4, C2H6, C4H10, C5H12 D C2H6, C3H8, C5H10, C6H12 Câu 3: Trong nhận xét đây, nhận xét sai ? A Tất ankan có cơng thức phân tử C nH2n+2 B Tất chất có cơng thức phân tử C nH2n+2 ankan C Tất ankan có liên kết đơn phân tử D Tất chất có liên kết đơn phân tử ankan Câu 4: Phát biểu hiđrocacbon no: A Hiđrocacbon no hợp chất hữu mà phân tử có liên kết đơn B Hiđrocacbon mà phân tử chứa nối đôi gọi hiđrocacbon no C Hiđrocacbon no hợp chất hữu phân tử có nguyên tố cacbon hiđro D Hiđrocacbon no hiđrocacbon mà phân tử có liên kết đơn Câu 5: Phần trăm khối lượng cacbon phân tử ankan Y 83,33% Công thức phân tử Y : A C2H6 B C3H8 C C4H10 D C5H12 Câu 6: Công thức phân tử ankan có tỉ khối so với hiđro 36 là: A C4H10 B C6H14 C C7H16 D C5H12 Câu 7: Có ankan đồng phân cấu tạo có cơng thức phân tử C4H10? A B C D Câu 8: Có ankan đồng phân cấu tạo có cơng thức phân tử C5H12? A B C D Câu 9: Ankan X có 16,28% khối lượng hidro phân tử Số đồng phân cấu tạo X là: A B C D Câu 10: Số đồng phân cấu tạo hidrocacbon no, mạch hở chứa nguyên tử C là: A B C D Câu 11: Hợp chất X có công thức cấu tạo thu gọn là:  NQĐ  Hãy cho biết phân tử X nguyên tử C dùng electron hoá trị để tạo liên kết C–H A 10 B 16 C 14 D 12 Dạng 2: Danh pháp Câu 12: Ankan CH3  CH  CH2  CH  CH2  CH2  CH3 có tên X : | | CH3 CH3 A 1,1,3-trimetylheptan B 2,4-đimetylheptan C 2-metyl-4-propylpentan D 4,6-đimetylheptan Câu 13: Ankan CH3  CH  CH  CH3 có tên : | | CH3 C H5 A 3,4-đimetylpentan B 2,3-đimetylpentan C 2-metyl-3-etylbutan D 2-etyl-3-metylbutan Câu 14: Ankan CH3  CH  CH  CH  CH3 có tên : | CH  CH3 | CH3 Thầy Đoàn 0972464779 - Trung tâm Luyện thi BAN MAI - 433 Duy Tân - TP.Kon Tum Chuyên đề 5: HIDROCACBON Tài liệu Luyện thi THPT Quốc gia A 3- isopropylpentan C 3-etyl-2-metylpentan B 2-metyl-3-etylpentan D 3-etyl-4-metylpentan  NQĐ C2H5 | Câu 15: Cho ankan X có cơng thức cấu tạo: CH3  C  CH2  CH  CH2  CH3 Tên X là: | | CH3 C H5 A 2-metyl-2,4-đietylhexan B 3-etyl-5,5-đimetylheptan C 2,4-đietyl-2-metylhexan D 5-etyl-3,3-đimetylheptan C2H5 | Câu 16: Ankan CH3  C  CH2  CH  CH2  CH3 có tên là: | | CH CH3 A 2-metyl-2,4-đietylhexan B 2,4-đietyl-2-metylhexan C 3,3,5-trimetylheptan D 3-etyl-5,5-đimetylheptan Câu 17: Cho ankan X có cơng thức cấu tạo sau: (CH3)2CHCH2C(CH3)3 Tên gọi ankan X là: A 2,4,4-trimetylpentan B 2,2,4,4-tetrametylbutan C 2,4,4,4-tetrametylbutan D 2,2,4-trimetylpentan Câu 18: Cho ankan X có tên gọi: – etyl – 2,4 – đimetyl hexan Công thức phân tử X là: A C11H24 B C9H20 C C8H18 D C10H22 Câu 19: Hidrocacbon X có tên 2,2,3,3-tetra metyl butan Số nguyên tử Hidro X là: A 16 B 14 C 12 D 18 Câu 20: Cho chất:  CH3 | CH3  C  CH3 (1) ; CH3  CH  CH  CH3 (2) ; | | CH3 CH3 CH3  CH2  CH2  CH2  CH3 (3); CH3  CH2  CH  CH2  CH3 (4) Tên gọi sau sai: | CH3 A (1): neo - pentan B (2): iso - pentan C (3): n - pentan D (4): iso - hexan Câu 21: Cho chất có cơng thức cấu tạo thu gọn sau: Tên thông thường ankan sau sai: A (Y) : n-butan B (Q) : n-pentan C (P) : iso-butan Câu 22: Cho tên gọi số gốc ankyl thường gặp sau: (1) CH  CH  : iso  propyl , D (X) : neo-pentan (2) CH3  CH  CH2  : iso-butyl , | CH | CH3 (3) CH3  :metyl , (4) CH3  CH2  :etyl Số trường hợp gọi tên là: A B C Câu 23: Cho tên gọi số gốc ankyl thường gặp sau: (1) CH3  CH  CH  CH  : n  pentyl , D (2) CH  CH  CH  CH : sec  butyl , | CH3 | (3) CH3  C  : tert  butyl , | CH3 CH3 | (4) CH3  C  CH2  : neo  pentyl | CH3 Số trường hợp gọi tên là: Thầy Đoàn 0972464779 - Trung tâm Luyện thi BAN MAI - 433 Duy Tân - TP.Kon Tum Chuyên đề 5: HIDROCACBON Tài liệu Luyện thi THPT Quốc gia A B C Câu 24: Số gốc ankyl bậc I tối đa tạo từ 2,2-đimetylpropan là: A B C Câu 25: Số gốc ankyl bậc I tối đa tạo từ 2,3-đimetylbutan là: A B C Câu 26: Số gốc ankyl hóa trị I tạo từ isopentan là: A B C Câu 27: Số liên kết xích-ma (sigma: Ϭ) phân tử isopentan là: A 12 B 15 C 17 D  NQĐ D  D D D 16 Dạng 3: Tính chất vật lí Câu 28: Ở điều kiện thường hiđrocacbon sau thể lỏng? A C4H10 B C2H6 C C3H8 D C5H12 Câu 29: Ankan hòa tan tốt dung môi sau đây? A Nước B Benzen C Dung dịch axit HCl D Dung dịch NaOH Câu 30: Thành phần “khí thiên nhiên” là: A metan B etan C propan D n-butan Câu 31: Phân tử metan khơng tan nước lí sau đây? A Metan chất khí B Phân tử metan khơng phân cực C Metan khơng có liên kết đơi D Phân tử khối metan nhỏ Câu 32: Trong chất đây, chất có nhiệt độ sơi thấp nhất? A Butan B Etan C Metan D Propan Câu 33: Trong số ankan đồng phân nhau, đồng phân có nhiệt độ sơi cao nhất? A Đồng phân mạch không nhánh B Đồng phân mạch phân nhánh nhiều C Đồng phân isoankan D Đồng phân tert-ankan Câu 34: Cho chất sau: C2H6 (I); C3H8 (II); n-C4H10 (III); i-C4H10 (IV) Nhiệt độ sôi tăng dần theo dãy là: A (III) < (IV) < (II) < (I) B (III) < (IV) < (II) < (I) C (I) < (II) < (IV) < (III) D (I) < (II) < (III) < (IV) Câu 35: Cho chất sau: CH3 | CH3  CH2  CH  CH3 (1) ; CH  C  CH (2) ; CH3–CH2–CH2–CH2–CH3 (3) 3 | | CH3 CH Thứ tự tăng dần nhiệt độ sôi chất là: A (1) (II) > (I) D (IV) > (II) > (III) > (I) Câu 38: Cho phát biểu sau: (a) Các ankan dạng khí khơng mùi (b) Akan dạng rắn nến không tan nước nặng nước (c) Ankan dạng lỏng xăng dầu tan tốt benzen (d) iso-pentan có nhiệt độ sôi thấp neo-pentan Số phát biểu là: A B C D  NQĐ  Dạng 4: Tính chất hóa học Câu 39: Phản ứng đặc trưng hiđrocacbon no là: A Phản ứng tách B Phản ứng C Phản ứng cộng Câu 40: Các ankan không tham gia loại phản ứng nào? A Phản ứng B Phản ứng cộng C Phản ứng tách * Phản ứng Câu 41: Hợp chất Y có cơng thức cấu tạo: CH3 CH CH2 CH3 D Phản ứng oxi hóa D Phản ứng cháy CH3 Y tạo dẫn xuất monohalogen đồng phân nhau? A B C D Câu 42: Cho iso-pentan tác dụng với Cl2 theo tỉ lệ số mol : 1, số sản phẩm monoclo tối đa thu là: A B C D Câu 43: Cho neo-pentan tác dụng với Cl2 theo tỉ lệ số mol : 1, số sản phẩm monoclo tối đa thu là: A B C D Câu 44: Iso-hexan tác dụng với clo (có chiếu sáng) tạo tối đa dẫn xuất monoclo? A B C D Câu 45: Có ankan chất khí điều kiện thường phản ứng với clo (có ánh sáng, tỉ lệ mol 1:1) tạo dẫn xuất monoclo? A B C D Câu 46: Tiến hành clo hóa 3-metylpentan tỉ lệ 1:1, thu dẫn xuất monoclo đồng phân nhau? A B C D Câu 47: Cho ankan sau: (a) CH3CH2CH3, (b) CH4, (c) CH3C(CH3)2CH3, (d) CH3CH3, (e) CH3CH(CH3)CH3 Số ankan tác dụng với Cl2 (ánh sáng) theo tỉ lệ mol (1 : 1) cho sản phẩm nhất? A B C D Câu 48: Cho chất: metan, etan, propan n-butan tác dụng với khí Cl2 có ánh sáng (tỉ lệ mol :1) Số chất tạo sản phẩm monoclo là: A B C D Câu 49: Cho ankan CH4, C2H6, C3H8, C4H10, C5H12, C6H14, C7H16, C8H18 Số ankan tồn đồng phân tác dụng với Cl2 (theo tỉ lệ mol 1:1) thu monoclo ankan là: A B C D Câu 50: Khi clo hóa hỗn hợp ankan, người ta thu sản phẩm monoclo Tên gọi ankan là: A neo-pentan etan B propan iso-butan C iso-butan n-pentan D etan propan Câu 51: Ankan X có cơng thức phân tử C5H12, tác dụng với clo tạo dẫn xuất monoclo Tên X A pentan B iso - pentan C neo - pentan D 2,2- đimetylpropan Câu 52: Trong điều kiện thích hợp, hiđrocacbon X phản ứng với khí Cl2 theo tỉ lệ mol : 1, thu tối đa bốn dẫn xuất monoclo đồng phân cấu tạo Hiđrocacbon X chất sau đây? A pentan B 2,2-đimetylpropan C 2,2-đimetylbutan D 2-metylbutan Thầy Đoàn 0972464779 - Trung tâm Luyện thi BAN MAI - 433 Duy Tân - TP.Kon Tum Chuyên đề 5: HIDROCACBON Tài liệu Luyện thi THPT Quốc gia Câu 53: Khi chiếu sáng, hiđrocacbon sau tham gia phản ứng với clo theo tỉ lệ mol : 1, thu ba dẫn xuất monoclo đồng phân cấu tạo nhau? A isopentan B neopentan C pentan D butan Câu 54: Khi clo hóa ankan có cơng thức phân tử C6H14, người ta thu sản phẩm monoclo Danh pháp IUPAC ankan là: A 2,2-đimetylbutan B 2-metylpentan C n-hexan D 2,3-đimetylbutan Câu 55: Khi chiếu sáng, hiđrocacbon sau tham gia phản ứng với clo theo tỉ lệ mol 1:1, thu nhiều dẫn xuất monoclo đồng phân cấu tạo nhất? A butan B neopentan C pentan D isopentan Câu 56: Hai hiđrocacbon X Y có cơng thức phân tử C 5H12 tác dụng với Cl2 theo tỉ lệ mol : 1, X tạo dẫn xuất nhất, Y cho dẫn xuất Tên gọi X Y A 2,2-đimetylpropan 2-metylbutan B 2,2-đimetylpropan pentan C 2-metylbutan 2,2-đimetylpropan D 2-metylbutan pentan  NQĐ  as(1:1) Câu 57: Cho phản ứng: X + Cl2   2-clo-2-metyl butan Vậy X hidrocacbon sau đây? A CH3CH2CH2CH(CH3)2 B CH3CH2CH(CH3)2 C CH3CH(CH3)CH(CH3)2 D CH3CH2CH2CH3 Câu 58: Cho iso butan tác dụng với khí Cl2 với tỉ lệ mol 1:1 có ánh sáng xúc tác, thu hỗn hợp sản phẩm hữu Tên gọi thay sản phẩm là: A 2-clo butan B 1-clo iso butan C 2-clo-2-metyl propan D 1-clo-2-metyl propan Câu 59: Khi cho 2-metylbutan tác dụng với Cl2 theo tỷ lệ mol 1:1 tạo sản phẩm là: A 1-clo-2-metylbutan B 2-clo-2-metylbutan C 2-clo-3-metylbutan D 1-clo-3-metylbutan Câu 60: Cho hỗn hợp iso-hexan Cl2 theo tỉ lệ mol 1:1 để ngồi ánh sáng thu sản phẩm monoclo có cơng thức cấu tạo là: A CH3CH2CH2CCl(CH3)2 B CH3CH2CHClCH(CH3)2 C (CH3)2CHCH2CH2CH2Cl D CH3CH2CH2CH(CH3)CH2Cl Câu 61: Cho iso-pentan tác dụng với Br2 theo tỉ lệ 1:1 số mol điều kiện ánh sáng khuếch tán thu sản phẩm monobrom có cơng thức cấu tạo A CH3CHBrCH(CH3)2 B (CH3)2CHCH2CH2Br C CH3CH2CBr(CH3)2 D CH3CH(CH3)CH2Br Câu 62: Khi clo hóa ankan thu hỗn hợp dẫn xuất monoclo dẫn xuất điclo Công thức cấu tạo ankan A CH3CH2CH3 B (CH3)2CHCH2CH2CH3 C (CH3)2CHCH2CH3 D CH3CH2CH2CH3 * Phản ứng tách - Crackinh Câu 63: Thực crackinh hoàn toàn a mol C 6H14, thu 2a mol anken x mol ankan Mối liên hệ a x là: A a < x B a = x C a > x D a = 2x Câu 64: Dưới tác dụng nhiệt có mặt chất xúc tác, butan cho sản phẩm là: A C4H8, H2, CH4, C2H4, C2H6 C3H6 B H2, CH4, C2H4, C2H6 C3H6 C C4H8, H2, CH4, C2H4, C2H6 C3H8 D CH4, C2H4, C2H6 C3H6 Câu 65: Cracking n-pentan thu sản phẩm hữu cơ? A B C D Câu 66: Đề hidro hoá n-Butan thu sản phẩm hữu cơ? A B C D Câu 67: Khi thực phản ứng đehidro hóa hợp chất X có cơng thức phân tử C 5H12 thu hỗn hợp anken đồng phân cấu tạo Vậy tên X là: A 2,2 – đimetylpentan B 2,2 – đimetylpropan C 2- metylbutan D Pentan * Phản ứng oxi hóa - Cháy Câu 68: Khi đốt cháy ankan thu H2O CO2 với tỉ lệ tương ứng biến đổi sau : Thầy Đoàn 0972464779 - Trung tâm Luyện thi BAN MAI - 433 Duy Tân - TP.Kon Tum Chuyên đề 5: HIDROCACBON Tài liệu Luyện thi THPT Quốc gia A tăng từ đến +  B giảm từ đến C tăng từ đến D giảm từ đến Câu 69: Đốt cháy hiđrocacbon dãy đồng đẳng tỉ lệ mol H 2O : mol CO2 giảm số cacbon tăng A ankan B anken C ankin D aren  NQĐ  Dạng 5: Ứng dụng - Điều chế Câu 70: Khí CH4 khơng thể điều chế phản ứng sau đây? A Nung natri axetat với vôi xút B Nhôm cacbua tác dụng với nước C Nung muối natri malonat với vôi xút D Canxi cacbua tác dụng với nước Câu 71: Cho phản ứng điều chế khí metan sau:  4Al(OH)3  + 3CH4  (1) Al4C3 + 12H2O  Crackinh (2) C4H10  C3H6  + CH4  CaO, t (3) CH3COONa rắn + NaOH rắn   Na2CO3 + CH4  CaO, t  2Na2CO3 + CH4  (4) CH2(COONa)2 rắn + 2NaOH rắn  t (5) C + 2H2  CH4  Số phản ứng điều chế CH4 tinh khiết hơn? A B C Câu 72: Cho phản ứng điều chế khí metan sau: (a) Nhiệt phân natri axetat với vôi xút (b) Crackinh butan (c) Cho nhôm cacbua tác dụng với nước (d) Cho cacbon phản ứng với hidro Số trường hợp điều chế khí metan phòng thí nghiệm: A B C Câu 73: Cho phản ứng sau:  4AlCl3 + 3X (a) Al4C3 + 12HCl  D D xt, t  CH4 + Y (b) C4H10  CaO, t  2CH4 + Na2CO3 + Z (c) 2CH3COONa rắn + 2KOH rắn  CaO, t  CH4 + 2T (d) CH2(COONa)2 rắn + 2NaOH rắn  Phát biểu sau sai? A Y C3H6 B Z K2CO3 C X CH4 D T NaHCO3 Câu 74: Trong phòng thí nghiệm, khí metan điều chế cách nung nóng hỗn hợp natri axetat với vơi tơi xút Hình vẽ lắp đúng? A (4) B (2) (4) C (3) Câu 75: Cho hình vẽ thí nghiệm điều chế thu khí X sau: D (1) Thầy Đoàn 0972464779 - Trung tâm Luyện thi BAN MAI - 433 Duy Tân - TP.Kon Tum Chuyên đề 5: HIDROCACBON Tài liệu Luyện thi THPT Quốc gia  NQĐ  Khí X khí sau đây? A O2 B CH4 C C2H2 D H2 Câu 76: Hidrocacbon no dùng làm nhiên liệu nguyên nhân? A Nó có phản ứng B Nó có nhiều tự nhiên C Nó nhẹ nước D Nó cháy tỏa nhiều nhiệt có nhiều tự nhiên Câu 77: Cho phát biểu sau: (a) Ankan thành phần dầu mỏ, khí thiên nhiên khí mỏ dầu (b) Ta thu ankan phương pháp chưng cất phân đoạn dầu mỏ (c) Có thể dùng nước, cát, khí CO2 để dập tắt đám cháy xăng, dầu (d) Ta nấu chảy nhựa đường chúng ankan nên dễ cháy nổ Số phát biểu là: A B C D Câu 78: Ứng dụng sau ankan: A chất bôi trơn, dầu nhờn B nhiên liệu cho động đốt C làm nến thắp, dung mơi hữu D nước hoa, xà phòng Thầy Đoàn 0972464779 - Trung tâm Luyện thi BAN MAI - 433 Duy Tân - TP.Kon Tum Chuyên đề 5: HIDROCACBON Tài liệu Luyện thi THPT Quốc gia II Bài tập định lượng Dạng 1: Phản ứng Câu 1: Khi clo hóa metan thu sản phẩm chứa 89,12% clo khối lượng Công thức sản phẩm là: A CH3Cl B CH2Cl2 C CHCl3 D CCl4 Câu 2: Ankan Y phản ứng với brom tạo dẫn xuất monobrom có tỉ khối so với H 61,5 Tên Y : A butan B propan C Iso-butan D 2-metylbutan Câu 3: Ankan Y phản ứng với clo tạo dẫn xuất monoclo có tỉ khối so với H 39,25 Tên Y là: A butan B propan C iso-butan D 2-metylbutan Câu 4: Cho hiđrocacbon X tác dụng với Br2, thu sản phẩm hữu có tỉ khối so với khơng khí 5,207 Tên gọi X A axetilen B metan C neo – pentan D iso – butan Câu 5: Hiđrocacbon X có khối lượng mol 100 gam, phản ứng với clo tạo hỗn hợp gồm đồng phân monoclo X Số đồng phân X thỏa mãn là: A B C D Câu 6: Khi cho ankan X (trong phân tử có phần trăm khối lượng hiđro 16,28%) tác dụng với clo theo tỉ lệ số mol : (trong điều kiện chiếu sáng), thu dẫn xuất monoclo đồng phân Tên X A butan B 2,3-đimetylbutan C 3-metylpentan D 2-metylpropan Câu 7: Khi cho ankan X (trong phân tử có phần trăm khối lượng cacbon 83,72%) tác dụng với clo theo tỉ lệ số mol : (trong điều kiện chiếu sáng) thu dẫn xuất monoclo đồng phân Tên X là: A 3-metylpentan B 2,3-đimetylbutan C 2-metylpropan D butan Câu 8: Khi tiến hành phản ứng ankan X với khí clo có chiếu sáng người ta thu hỗn hợp Y chứa hai chất sản phẩm Tỉ khối Y so với hiđro 35,75 Tên X là: A 2,2-đimetylpropan B 2-metylbutan C pentan D etan Câu 9: Khi clo hóa ankan X thu dẫn xuất monoclo có tỉ khối hiđro 53,25 Tên ankan X là: A 3,3-đimetylhecxan B isopentan C 2,2-đimetylpropan D 2,2,3-trimetylpentan Câu 10: Khi brom hóa ankan thu dẫn xuất monobrom có tỉ khối hiđro 75,5 Tên ankan là: A 3,3-đimetylhexan B isopentan C 2,2-đimetylpropan D 2,2,3-trimetylpentan Câu 11: Clo hoá ankan X thu dẫn xuất monoclorua có tỉ khối so với H 39,25 Vậy công thức phân tử X là: A C2H6 B C3H8 C C4H10 D C5H12 Câu 12: Brom hoá ankan Y thu dẫn xuất chứa Brom có tỉ khối so với H 87 Số nguyên tử Cacbon ankan là: A B C D Câu 13: Cho propan tác dụng với Cl2 (askt), thu chất hữu Y Biết Y có tỉ khối so với H2 56,5 Số công thức cấu tạo Y là: A B C D Câu 14: Khi tiến hành phản ứng ankan X với brom có chiếu sáng người ta thu hỗn hợp Y chứa hai chất sản phẩm Tỉ khối Y so với khơng khí Tên X : A 2,2-đimetylpropan B 2-metylbutan C pentan D etan Câu 15: 0,1 mol hiđrocacbon X tác dụng với tối đa 42,6 gam khí clo có ánh sáng mặt trời Tên X là: A metan B but-2-in C etan D propilen Câu 16: Cho ankan X tác dụng với clo (ánh sáng), thu 26,5 gam hỗn hợp dẫn xuất clo (monoclo điclo) Khí HCl bay hấp thụ hoàn toàn nước, sau trung hòa dung dịch NaOH, thấy tốn hết 500 ml dung dịch NaOH 1M Xác định công thức X? 10 Thầy Đoàn 0972464779 - Trung tâm Luyện thi BAN MAI - 433 Duy Tân - TP.Kon Tum  NQĐ  Chuyên đề 5: HIDROCACBON Tài liệu Luyện thi THPT Quốc gia A CH4 B C4H10 C C3H8 D C2H6 Câu 17: Cho ankan X tác dụng với clo, thu 53 gam hỗn hợp dẫn xuất clo (mono điclo) Khí HCl bay hấp thụ hồn tồn nước, sau trung hòa dung dịch NaOH, thấy tốn hết 500 ml dung dịch NaOH 2M Xác định công thức X? A C4H10 B CH4 C C2H6 D C3H8  NQĐ  Dạng 2: Phản ứng cháy * Bảo toàn nguyên tố, khối lượng để tính lượng chất Câu 18: Đốt cháy hồn toàn m gam hỗn hợp X gồm CH4, C2H6 C4H10 thu 3,3 gam CO2 4,5 gam H2O Giá trị m là: A B 1,4 C D 1,8 Câu 19: Khi đốt cháy hoàn toàn 13,72 lít hỗn hợp khí gồm CH4, C2H6, C3H8 (đktc) thu 29,4 lít khí CO2 (đktc) m gam H2O Giá trị m là: A 11,025 B 23,625 C 31,5 D 34,65 Câu 20: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm hai hiđrocacbon thuộc dãy đồng đẳng cần dùng 10,78 lít O2 thu 5,88 lít CO2 Giá trị m là: A 5,6 B 40,25 C 44,8 D 4,025 Câu 21: Đốt cháy hồn tồn m gam hỗn hợp khí thiên nhiên X gồm metan, etan propan cần vừa đủ V lít O2 (đktc) thu 7,84 lít CO2 (đktc) 9,9 gam nước Gía trị V là: A 8,4 B 14 C 15,6 D 4,48 Câu 22: Đốt cháy hồn tồn hỗn hợp khí thiên nhiên X gồm metan, etan, propan V lít khơng khí vừa đủ, (biết khơng khí oxi chiếm 20% thể tích), thu 7,84 lít khí CO (đktc) 9,9 gam nước Gía trị V : A 70,0 lít B 78,4 lít C 84,0 lít D 56,0 lít Câu 23: Đốt cháy hồn tồn 3,92 lít hỗn hợp X (đktc) gồm CH4, C2H6 C3H8 thu V lít khí CO2 (đktc) 12,6 gam H2O Giá trị V là: A 9,8 B 11,76 C 7,84 D 3,92 Câu 24: Khi đốt cháy hồn tồn V lít hỗn hợp khí gồm CH4, C2H6, C3H8 (đktc), thu 66 gam CO2 43,2 gam H2O Giá trị V là: A 13,44 B 11,20 C 20,16 D 15,68 * Lập luận xác định công thức phân tử công thức cấu tạo Câu 25: Hiđrocacbon mạch hở X phân tử chứa liên kết σ có hai nguyên tử cacbon bậc ba phân tử Đốt cháy hồn tồn thể tích X sinh thể tích CO2 (ở điều kiện nhiệt độ, áp suất) Khi cho X tác dụng với Cl2 (theo tỉ lệ số mol : 1), số dẫn xuất monoclo tối đa sinh là: A B C D Câu 26: Khi đốt cháy hoàn toàn 1,96 lít ankan X, thu m gam H2O 9,8 lít khí CO2, thể tích đo đktc Cơng thức phân tử X là: A C3H8 B C5H10 C C4H10 D C5H12 Câu 27: Khi đốt cháy hoàn tồn 3,6 gam hidrocacbon X thu 5,6 lít khí CO (đktc) Số nguyên tử Cacbon X là: A B C D Câu 28: Đốt cháy hoàn toàn hiđrocacbon X thu 11,76 lít CO2 (đktc) 12,6 gam nước Cơng thức phân tử X là: A C2H6 B C3H8 C C4H10 D CH4 Câu 29: Để oxi hóa hồn tồn m gam hiđrocacbon X cần 49,28 lít O2 (đktc), thu 30,8 lít CO2 (đktc) Cơng thức phân tử X là: A C3H8 B C4H10 C C5H12 D C2H6 Câu 30: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm hai hiđrocacbon dãy đồng đẳng, thu 3,92 lít khí CO2 (đktc) 5,67 gam H2O Hai hiđrocacbon X là: A C2H2 C3H4 B C2H4 C3H6 C CH4 C2H6 D C2H6 C3H8 Câu 31: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hidrocacbon dãy đồng đẳng có tỉ lệ mol 1:1, thu 4,48 Thầy Đoàn 0972464779 - Trung tâm Luyện thi BAN MAI - 433 Duy Tân - TP.Kon Tum 11 Chuyên đề 5: HIDROCACBON Tài liệu Luyện thi THPT Quốc gia lit CO2 (đktc) 4,5 gam nước Công thức hidrocacbon là: A C3H8, C4H10 B C4H8, C4H10 C C3H8, C5H12 D C3H8, C5H10 Câu 32: Đốt cháy hồn tồn hỗn hợp hai hiđrocacbon đồng đẳng có phân tử khối 28đvC, ta thu 4,48 lít khí CO2 đktc 5,4 gam H2O Cơng thức phân tử hai hiđrocacbon A C3H4 C5H8 B C2H2 C4H6 C CH4 C3H8 D C2H4 C4H8 Câu 33: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm hai hiđrocacbon thuộc dãy đồng đẳng hấp thụ hết sản phẩm cháy vào bình đựng nước vơi dư thu 25 gam kết tủa khối lượng nước vôi giảm 7,7 gam Công thức phân tử hai hiđrocacon X : A CH4 C2H6 B C2H6 C3H8 C C3H8 C4H10 D C4H10 C5H12 Câu 34: Hỗn hợp khí X gồm hiđrocacbon no, mạch hở, đồng đẳng Đốt cháy X với 64 gam O (dư) dẫn sản phẩm thu qua bình đựng Ca(OH)2 dư thu 100 gam kết tủa Khí khỏi bình tích 11,2 lít 0oC 0,4 atm Công thức phân tử hai hidrocacbon X là: A C2H6 C3H8 B C3H8 C4H10 C C4H10 C5H12 D CH4 C2H6  NQĐ  *Sản phẩm qua Ca(OH)2, H2SO4 đặc Câu 35: Đốt cháy hồn tồn 4,2 lít khí metan, sản phẩm sinh cho hấp thụ hết vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thu m gam kết tủa trắng Gía trị m là: A 15 B 18,75 C 12 D 3,75 Câu 36: Oxi hố hồn toàn 0,175 mol hỗn hợp X gồm ankan Sản phẩm thu cho qua bình (1) đựng H2SO4 đặc, bình (2) đựng dung dịch Ba(OH)2 dư khối lượng bình (1) tăng 11,025 gam bình (2) có m gam kết tủa xuất Giá trị m là: A 120,6625 B 103,425 C 86,1875 D 105,525 Câu 37: Đốt cháy hoàn toàn m gam hiđrocacbon X Sản phẩm thu hấp thụ vào nước vôi dư tạo gam kết tủa Lọc kết tủa, cân lại bình thấy khối lượng bình nước vơi giảm 1,376 gam Công thức phân tử X : A CH4 B C5H12 C C3H8 D C4H10 Câu 38: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm hiđrocacbon Y khí oxi lấy dư, thu hỗn hợp khí Làm lạnh hỗn hợp khí thể tích giảm 50% Nếu cho hỗn hợp lại qua dung dịch KOH dư, thể tích giảm 83,3% số lại Cơng thức hiđrocacbon Y là? A C3H4 B C3H8 C C4H8 D C5H12 Câu 39: Đốt cháy hoàn toàn hợp chất hữu X cần 7,84 lít O (đktc) Sản phẩm cháy gồm cháy hấp thụ hết vào bình đựng dung dịch Ba(OH)2, thấy có 19,7 gam kết tủa xuất khối lượng dung dịch giảm 5,5 gam Lọc bỏ kết tủa, đun nóng nước lọc lại thu 9,85 gam kết tủa CTPT X : A C2H6 B C2H6O C C2H6O2 D C3H8 Câu 40: Đốt cháy hoàn toàn 4,872 gam hiđrocacbon X, dẫn sản phẩm cháy qua bình đựng dung dịch nước vơi Sau phản ứng thu 27,93 gam kết tủa thấy khối lượng dung dịch giảm 5,586 gam Công thức phân tử X là: A CH4 B C4H8 C C3H6 D C4H10 *Lập luận Câu 41: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hiđrocacbon mạch hở, liên tiếp dãy đồng đẳng thu 22,4 lít CO2 (đktc) 25,2 gam H2O Hai hiđrocacbon thuộc dãy đồng đẳng nào? A Ankan B Anken C Ankin D Aren Câu 42: Hỗn hợp gồm ankan CO có tỉ khối so với khơng khí 0,8 Cơng thức ankan % thể tích là: A C2H6 60% B C2H6 40% C CH4 40% D CH4 60% Câu 43: Đốt cháy hoàn toàn 40,0 ml hỗn hợp X gồm C 3H6, CH4, CO (số mol CO gấp hai lần số mol CH4), thu 48 ml CO2 (các thể tích khí đo điều kiện nhiệt độ áp suất) Tỉ khối X so với khí hiđro là: A 12,9 B 25,8 C 22,2 D 11,1 Câu 44: Trộn thể tích C3H8 O2 bật tia lửa điện đốt cháy hỗn hợp Sau phản ứng làm lạnh hỗn hợp (để nước ngưng tụ) đưa điều kiện ban đầu Thể tích hỗn hợp sản phẩm (V2) so với thể tích hỗn hợp ban đầu (V1) : 12 Thầy Đoàn 0972464779 - Trung tâm Luyện thi BAN MAI - 433 Duy Tân - TP.Kon Tum Chuyên đề 5: HIDROCACBON Tài liệu Luyện thi THPT Quốc gia A V2 = V1 B V2 > V1 C V2 = 0,5V1 D V2 : V1 = : 10 Câu 45: Khí gas hỗn hợp hóa lỏng butan pentan Đốt cháy loại khí gas, thu hỗn hợp CO2 H2O với tỉ lệ thể tích tương ứng 13 : 16 Phần trăm khối lượng butan hỗn hợp khí gas là: A 66,7% B 61,7% C 33,33% D 54,6% Câu 46: Hỗn hợp khí X gồm Etan Propan Đốt cháy hỗn hợp X thu khí CO H2O theo tỉ lệ thể tích 11:15 Thành phần phần trăm theo khối lượng etan hỗn hợp X là: A 71,87% B 81,48% C 28,13% D 18,52% Câu 47: Để đơn giản ta xem xăng hỗn hợp đồng phân hexan khơng khí gồm 80% N 20% O2 (theo thể tích) Tỉ lệ thể tích xăng (hơi) khơng khí cần lấy để xăng cháy hoàn toàn động đốt ? A : 9,5 B : 47,5 C : 48 D : 50 Câu 48: Đốt cháy lít hiđrocacbon X với V lít khơng khí (dư) Hỗn hợp khí thu sau H2O ngưng tụ tích 18,5 lít, cho qua dung dịch KOH dư 16,5 lít, cho hỗn hợp khí qua ống đựng photpho dư lại 16 lít Biết khí đo điều kiện nhiệt độ, áp suất; khơng khí chứa 20% oxi lại N2 Công thức phân tử X là: A C2H2 B C2H4 C C3H8 D C2H6  NQĐ  Dạng 3: Phản ứng tách - Crackinh * Tính hiệu suất phản ứng Câu 49: Tiến hành crackinh 10 lít khí butan, sau phản ứng thu 18 lít hỗn hợp khí X gồm etan, metan, eten, propilen, butan (các khí đo điều kiện) Hiệu suất trình crackinh A 60% B 70% C 80% D 90% Câu 50: Thực crackinh V lít khí butan, thu 1,75V lít hỗn hợp khí gồm hiđrocacbon Hiệu suất phản ứng crackinh butan (biết khí đo điều kiện nhiệt độ áp suất): A 80% B 25% C 75% D 50% Câu 51: Khi crackinh butan, thu hỗn hợp B có tỉ khối so với hiđro 18,125 Hiệu suất phản ứng crackinh butan là: A 75% B 42,86% C 80% D 60% o Câu 52: Một bình kín chứa 3,584 lít ankan (ở C 1,25atm) Đun nóng để xảy phản ứng cracking, đưa nhiệt độ bình 136,5oC áp suất đo 3atm Hiệu suất phản ứng crackinh : A 60% B 20% C 40% D 80% Câu 53: Crackinh C4H10 thu hỗn hợp sản phẩm Y gồm hiđrocacbon có khối lượng mol trung bình 32,65 gam/mol Hiệu suất phản ứng crackinh là: A 77,64% B 38,82% C 17,76% D 16,325% Câu 54: Crakinh 40 lít n-butan thu 56 lít hỗn hợp X gồm H2, CH4, C2H4, C2H6, C3H6, C4H8 C4H10 chưa bị crakinh (các thể tích khí đo điều kiện nhiệt độ áp suất) Hiệu suất phản ứng tạo hỗn hợp X : A 40% B 20% C 80% D 60% Câu 55: Crackinh n-butan thu 35 mol hỗn hợp X gồm H2, CH4, C2H4, C2H6, C3H6, C4H8 C4H10 chưa bị crackinh Cho X qua bình nước brom dư thấy lại 20 mol khí Hiệu suất phản ứng tạo hỗn hợp X là: A 57,14% B 75,00% C 42,86% D 25,00% Câu 56: Crackinh 4,4 gam propan hỗn hợp X gồm hiđrocacbon Dẫn X qua nước brom dư thấy khí Y có tỉ khối so với H 10,8 Hiệu suất crackinh là: A 90% B 80% C 75% D 60% Câu 57: Nung lượng butan bình kín (có xúc tác thích hợp), thu hỗn hợp khí X gồm ankan anken Tỉ khối X so với khí hiđro 21,75 Phần trăm thể tích butan X A 33,33% B 50,00% C 66,67% D 25,00% Câu 58: Nung nóng propan để thực phản ứng crackinh đề hiđro hóa, sau phản ứng thu hỗn hợp khí X gồm khí (C3H8, C3H6, C2H4, CH4, H2) Tỉ khối X H2 17,6 Phần trăm propan Thầy Đoàn 0972464779 - Trung tâm Luyện thi BAN MAI - 433 Duy Tân - TP.Kon Tum 13 Chuyên đề 5: HIDROCACBON phản ứng là: A 50% Tài liệu Luyện thi THPT Quốc gia B 25% C 75% D 40%  NQĐ * Xác định công thức phân tử Câu 59: Khi crackinh hồn tồn V lít ankan X thu V lít hỗn hợp Y (các thể tích khí đo điều kiện nhiệt độ áp suất); tỉ khối Y so với H 29 Công thức phân tử X là: A C6H14 B C3H8 C C4H10 D C5H12 Câu 60: Khi crackinh hoàn toàn ankan X thu hỗn hợp Y (các thể tích khí đo điều kiện nhiệt độ áp suất); tỉ khối Y so với H2 14,5 Công thức phân tử X : A C6H14 B C3H8 C C4H10 D C5H12 Câu 61: Khi crackinh hồn tồn thể tích ankan X thu ba thể tích hỗn hợp Y (các thể tích khí đo điều kiện nhiệt độ áp suất); tỉ khối Y so với H 12 Công thức phân tử X là: A C6H14 B C3H8 C C4H10 D C5H12 Câu 62: Crackinh ankan X thu hỗn hợp sản phẩm Y gồm chất có khối lượng mol trung bình 36,25 gam/mol, hiệu suất phản ứng 60% Công thức phân tử X là: A C4H10 B C5H12 C C3H8 D C2H6 Câu 63: Hỗn hợp X gồm ankan Y H2, có tỉ khối so với H2 29 Nung nóng X để crackinh hồn tồn, thu hỗn hợp T có tỉ khối so với H2 145/9 Công thức phân tử ankan Y là: A C3H8 B C6H14 C C4H10 D C5H12  * Định lượng sản phẩm Câu 64: Crackinh 8,8 gam propan thu hỗn hợp X gồm H2, CH4, C2H4, C3H6 phần propan chưa bị crackinh Biết hiệu suất phản ứng 90% Khối lượng phân tử trung bình X là: A 39,6 B 23,16 C 2,315 D 3,96 Câu 65: Crackinh 5,8 gam butan, thu hỗn hợp X gồm H 2, CH4, C2H4, C2H6, C3H6, C4H8 phần butan chưa bị crackinh Biết hiệu suất phản ứng 80% Tỉ khối X so với khí hiđro là: A 29,0 B 16,1 C 23,2 D 18,1 Câu 66: Crackinh hoàn toàn thể tích ankan X, thu thể tích hỗn hợp Y Lấy 6,72 lít Y (đktc) làm màu vừa đủ dung dịch chứa a mol Br2 Giá trị a là: A 0,6 B 0,2 C 0,3 D 0,1 Câu 67: Crackinh V lít (đktc) butan, thu hỗn hợp X gồm hiđrocacbon Phân tử khối trung bình X 36,25 Cho X tác dụng với dung dịch Br2 dư thấy làm màu 48 gam brom Giá trị V là: A 11,2 lít B 4,2 lít C 8,4 lít D 6,72 lít Câu 68: Craking m gam n-butan thu hợp X gồm H2, CH4, C2H4, C2H6, C3H6, C4H8 C4H10 dư Đốt cháy hoàn toàn X thu V lit CO2 gam H2O Giá trị m A 5,8 B 11,6 C 2,6 D 23,2 Câu 69: Khi tiến hành craking 22,4 lít khí C4H10 (đktc) thu hỗn hợp X gồm CH4, C2H6, C2H4, C3H6, C4H8, H2 C4H10 dư Đốt cháy hoàn toàn X thu a gam CO2 b gam H2O Giá trị a b : A 176 180 B 44 18 C 44 72 D 176 90 Câu 70: *Cho m gam butan qua xúc tác (ở nhiệt độ thích hợp), thu hỗn hợp gồm hiđrocacbon Cho hỗn hợp khí sục qua bình đựng dung dịch nước brom dư lượng brom tham gia phản ứng 25,6 gam sau thí nghiệm bình brom tăng 5,32 gam Hỗn hợp khí lại sau qua dung d ịch nước brom có tỉ khối so với metan 1,9625 Giá trị m : A 5,32 B 17,4 C 9,28 D 11,6 Câu 71: *Thực phản ứng crackinh m gam n-butan, thu hỗn hợp X gồm hiđrocacbon Dẫn X qua bình đựng 250 ml dung dịch Br2 1M thấy bình đựng brom màu 11,2 lít (đktc) hỗn hợp khí Y Tỉ khối Y so với hiđro 15,6 Giá trị m là: A 21,75 B 23,20 C 29,00 D 26,10 Câu 72: *Thực phản ứng crackinh hoàn toàn m gam pentan (giả sử xảy phản ứng crackinh ankan với hiệu suất 100%), thu hỗn hợp khí X Dẫn X vào bình đựng dung dịch Br dư thấy khối lượng bình tăng 10,5 gam, đồng thời thể tích khí giảm 60% Khí khỏi bình có tỉ khối so với hiđro 14 Thầy Đoàn 0972464779 - Trung tâm Luyện thi BAN MAI - 433 Duy Tân - TP.Kon Tum Chuyên đề 5: HIDROCACBON 9,75 Giá trị m là: A 16,2 Tài liệu Luyện thi THPT Quốc gia B 18,0 C 14,4 D 12,96  NQĐ Dạng 4: Tổng hợp Câu 73: Đốt cháy hoàn toàn hiđrocacbon X thu 2,464 lít CO2 (đktc) 2,376 gam H2O Khi X tác dụng với khí clo (theo tỉ lệ số mol 1:1) thu sản phẩm hữu Tên gọi X là: A 2-metylpropan B etan C 2,2-dimetylpropan D 2-metylbutan Câu 74: Hiđrocacbon X cháy cho thể tích nước gấp 1,2 lần thể tích CO 2, khí đo điều kiện Khi X tác dụng với clo (tỉ lệ mol 1:1) tạo dẫn xuất monoclo Tên gọi X có tên là: A isobutan B metan C etan D 2,2- đimetylpropan Câu 75: Trộn 300 ml hỗn hợp X gồm hai hiđrocacbon đồng đẳng (ở thể tích điều kiện thường) N2 với 950 ml O2, thu hỗn hợp Y Đốt cháy hỗn hợp Y, thu 1400 ml hỗn hợp khí Z Làm lạnh hỗn hợp khí Z, thu 700 ml hỗn hợp khí R Cho R qua bình đựng dung dịch nước vơi dư, thu 200 ml hỗn hợp khí T Các thể tích đo điều kiện nhiệt độ áp suất Công thức phân tử hai hiđrocacbon thành phần phần trăm thể tích N X là: A CH4, C2H6 50% B C2H6, C3H8 33,33% C CH4, C2H6 33,33% D C2H4, C3H6 50% Câu 76: Đốt cháy hoàn toàn 0,75 mol hiđrocacbon X Hấp thụ toàn sản phẩm cháy vào nước vôi 75 gam kết tủa Lọc bỏ kết tủa đun nóng phần nước lọc lại có 37,5 gam kết tủa Vậy X là: A C2H6 B C2H4 C CH4 D C2H2 Câu 77: Hỗn hợp X gồm hai hiđrocacbon thuộc dãy đồng đẳng Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X, sản phẩm cháy thu cho lội qua bình (1) đựng H2SO4 đặc, sau qua bình (2) đựng 250 ml dung dịch Ca(OH)2 1M Khi kết thúc phản ứng, khối lượng bình (1) tăng 8,1 gam bình (2) có 15 gam kết tủa xuất Cơng thức phân tử hai hiđrocacbon X : A CH4 C4H10 B C2H6 C4H10 C C3H8 C4H10 D C2H6 C3H8 Câu 78: Crackinh 0,175 mol C 4H10 thu hỗn hợp X gồm CH4, C2H6, C2H4, C3H6 C4H10 Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X, sau cho sản phẩm cháy hấp thụ hết vào dung dịch nước vôi dư Khối lượng dung dịch sau phản ứng thay đổi ? A Khối lượng dung dịch tăng 62,3 gam B Khối lượng dung dịch giảm 70 gam C Khối lượng dung dịch tăng 23,45 gam D Khối lượng dung dịch giảm 23,45 gam Câu 79: Tiến hành crackinh 16,8 lít khí C 4H10 (đktc), thu hỗn hợp X gồm CH4, C2H6, C2H4, C3H6, C4H8, H2 C4H10 dư Đốt cháy hồn tồn X sau dẫn sản phẩm hấp thụ hết vào dung dịch nước vôi dư thấy xuất m gam kết tủa khối lượng dung dịch giảm y gam Gía trị m y là: A 300 300 B 75 75 C 75 25,125 D 300 100,5 Câu 80: Khi crackinh hồn tồn thể tích ankan X, thu hai thể tích hỗn hợp Y (các thể tích khí đo điều kiện nhiệt độ áp suất), tỉ khối Y so với H 14,5 Đốt cháy hồn tồn 2,24 lít X (ở đktc), hấp thụ toàn sản phẩm cháy vào 300 ml dung dịch Ba(OH) 1M thu m gam kết tủa Giá trị m A 59,1 gam B 78,8 gam C 19,7 gam D 39,4 gam Câu 81: Hỗn hợp khí X gồm CH4 C2H2 có tỉ khối so với hiđro 10 Hỗn hợp khí Y gồm oxi ozon có tỉ khối so với hiđro 20 Để đốt cháy hoàn toàn 1,96 lít hỗn hợp khí X cần dùng vừa đủ V lít hỗn hợp khí Y (các khí đo đktc) Giá trị V là: A 3,332 B 3,136 C 3,2144 D 3,4496 Câu 82: Hỗn hợp X gồm (O2 O3) có tỉ khối so với H2 22 Hỗn hợp Y gồm metan etan có tỉ khối so với H2 11,5 Để đốt cháy hoàn toàn 0,75 mol Y cần phải dùng V lít X (ở đktc) Giá trị V là: A 50,4 B 42 C 33,6 D 25,2  Câu 83: Hỗn hợp X (gồm O2 O3) có tỉ khối so với H2 136 Hỗn hợp Y (gồm etan propan) có tỉ khối so với H2 18,5 Để đốt cháy hoàn toàn 0,35 mol Y cần phải dùng V lít X (ở đktc) Giá trị V 15 Thầy Đoàn 0972464779 - Trung tâm Luyện thi BAN MAI - 433 Duy Tân - TP.Kon Tum Chuyên đề 5: HIDROCACBON Tài liệu Luyện thi THPT Quốc gia A 23,52 B 19,6 C 27,44 D 54,88 Câu 84: Đốt cháy hồn tồn hỗn hợp ankan cần V lít hỗn hợp khí (O2 O3) (đktc) có tỉ khối so với H2 19,2, thu a gam CO2 b gam H2O Biểu thức liên hệ V, a, b là: A V = 2,44(a  b) a 2b  14  a b  NQĐ  2a  b  B V = 5,6    C V = D V =        11   11   33 27  Câu 85: *Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp ankan X, Y (X Y k nguyên tử C) thu b gam khí CO2 Khoảng xác định số nguyên tử C phân tử X theo a, b, k : A b  k.(22a  7b) b n 22a  7b 22a  7b B b  k(22a  7b) b n 22a  7b 22a  7b C n = 1,5a = 2,5b – k D 1,5a – < n < b+8 Câu 86: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm C 2H2 , C3 H6, C6H6 cần vừa V lít khơng khí (ở đktc) Hấp thụ tồn sản phẩm cháy vào bình đựng nước vơi (dư) thu a gam kết tủa Biết khơng khí gồm có 20% oxi 80% nitơ theo thể tích Biểu thức liên hệ m với V a v a v 2a a v 2v a A m= + B m= + C m= + D m= + 28 25 25 28 28 25 25 28 Câu 87: Một loại xăng có chứa ankan với thành phần số mol sau: 10% heptan, 50% octan, 30% nonan 10% đecan Cho nhiệt đốt cháy xăng 5337,8 kJ/mol, lượng giải phóng 20% thải vào mơi trường, thể tích khí đo 27,3oC 1atm, phản ứng xảy hoàn toàn Nếu xe máy chạy 100 km tiêu thụ hết kg loại xăng nói thể tích khí cacbonic nhiệt lượng thải môi trường ? A 3459 lít 17852,16 kJ B 4359 lít 18752,16 kJ C 3459 lít 18752,16 kJ D 3495 lít 17852,16 kJ Câu 88: Nung butan nhiệt độ cao với xúc tác thích hợp, thu hỗn hợp X gồm CH4, C2H6, C2H4, C3H6 C4H10 Đốt cháy hoàn toàn 1/2 hỗn hợp X, thu 35,2 gam CO2 Cho 1/2 hỗn hợp X lại vào dung dịch brom dư, thấy có 24 gam brom phản ứng Hiệu suất phản ứng nung butan A 66,67% B 50% C 75% D 80% Câu 89: Crackinh butan thời gian, thu 1,792 lít hỗn hợp X gồm hiđrocacbon Thêm 4,48 lít H2 vào X nung với Ni đến phản ứng hồn tồn, thu 5,6 lít hỗn hợp khí Y (thể tích khí đo đktc) Đốt cháy hoàn toàn Y cho sản phẩm cháy hấp thụ vào dung dịch nước vôi dư, khối lượng kết tủa tạo thành hiệu suất phản ứng crackinh là: A 35 gam 50% B 25 gam 60% C 20 gam 60% D 20 gam 60% Câu 90: *Crackinh 4,48 lít butan (đktc), thu hỗn hợp X gồm chất H 2, CH4, C2H6, C2H4, C3H6, C4H8 Dẫn hết hỗn hợp X vào bình dung dịch brom dư thấy khối lượng bình brom tăng 8,4 gam bay khỏi bình brom hỗn hợp khí Y Thể tích oxi (đktc) cần đốt hết hỗn hợp Y : A 5,6 lít B 8,96 lít C 4,48 lít D 6,72 lít Câu 91: *Tiến hành crackinh 8,7 gam butan thu hỗn hợp khí X gồm: C4H8, C2H6, C2H4, C3H6, CH4, C4H10, H2 Dẫn X qua bình đựng brom dư sau phản ứng thấy bình tăng a gam thấy có V lít (đktc) hỗn hợp khí Y Đốt cháy hồn tồn Y dẫn sản phẩm cháy qua bình đựng dung dịch Ba(OH) dư thấy bình tăng 18,2 gam Giá trị a A 3,2 B 5,6 C 3,4 D 4,9 Câu 92: *Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hơp X gồm hai hiđrocacbon thuộc dãy đồng đẳng, thấy tỉ lệ khối lượng hai sản phẩm cháy 17/9 tỏa lượng 797,23 kJ Hấp thụ toàn sản phẩm cháy vào bình đựng 500 ml dung dịch Ba(OH)2 aM, thấy khối lượng dung dịch tăng 3,25 gam, lượng tỏa đốt cháy hiđrocacbon cho công thức Q = (612n + 197) kJ/mol với n số cacbon hiđrocacbon Giá trị (m + a) A 18,94 B 19,3 C 20,25 D 20,42 Câu 93: *Crackinh m gam hỗn hợp X gồm ba ankan sau thời gian thu hỗn hợp Y chứa hiđrocacbon Chia Y thành hai phần Phần dẫn qua dung dịch Br 0,2M thấy màu tối đa 350 ml, khí chiếm 44% thể tích phần Phần đốt cháy hồn toàn, hấp thụ toàn sản phẩm cháy vào 500 ml dung dịch Z gồm Ba(OH)2 0,5M KOH 1,29M thu 39,4 gam kết tủa, khối lượng dung dịch tăng 22,16 gam Đốt cháy hoàn toàn m gam X hấp thụ sản phẩm cháy vào 600 ml dung dịch Z thấy khối lượng dung dịch tăng m gam Giá trị (m + m 1) gần với A 68 B 80 C 75 D 70 16 Thầy Đoàn 0972464779 - Trung tâm Luyện thi BAN MAI - 433 Duy Tân - TP.Kon Tum ... nhận xét sai ? A Tất ankan có cơng thức phân tử C nH2n+2 B Tất chất có cơng thức phân tử C nH2n+2 ankan C Tất ankan có liên kết đơn phân tử D Tất chất có liên kết đơn phân tử ankan Câu 4: Phát biểu... 49: Cho ankan CH4, C2H6, C3H8, C4H10, C5H12, C6H14, C7H16, C8H18 Số ankan tồn đồng phân tác dụng với Cl2 (theo tỉ lệ mol 1:1) thu monoclo ankan là: A B C D Câu 50: Khi clo hóa hỗn hợp ankan, người... Câu 33: Trong số ankan đồng phân nhau, đồng phân có nhiệt độ sơi cao nhất? A Đồng phân mạch không nhánh B Đồng phân mạch phân nhánh nhiều C Đồng phân isoankan D Đồng phân tert -ankan Câu 34: Cho
- Xem thêm -

Xem thêm: BAI TAP ANKAN 2018 CHI TIET, BAI TAP ANKAN 2018 CHI TIET

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay