BAI TAP ANKAN 2018 CHI TIET

16 44 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 10:02

... nhận xét sai ? A Tất ankan có cơng thức phân tử C nH2n+2 B Tất chất có cơng thức phân tử C nH2n+2 ankan C Tất ankan có liên kết đơn phân tử D Tất chất có liên kết đơn phân tử ankan Câu 4: Phát biểu... 49: Cho ankan CH4, C2H6, C3H8, C4H10, C5H12, C6H14, C7H16, C8H18 Số ankan tồn đồng phân tác dụng với Cl2 (theo tỉ lệ mol 1:1) thu monoclo ankan là: A B C D Câu 50: Khi clo hóa hỗn hợp ankan, người... Câu 33: Trong số ankan đồng phân nhau, đồng phân có nhiệt độ sơi cao nhất? A Đồng phân mạch không nhánh B Đồng phân mạch phân nhánh nhiều C Đồng phân isoankan D Đồng phân tert -ankan Câu 34: Cho
- Xem thêm -

Xem thêm: BAI TAP ANKAN 2018 CHI TIET, BAI TAP ANKAN 2018 CHI TIET

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay