Giáo trình Selling and sales management 10th by david jobber lancaster

545 523 0
  • Loading ...
1/545 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 09:52

Giáo trình Selling and sales management 10th by david jobber lancaster Giáo trình Selling and sales management 10th by david jobber lancaster Giáo trình Selling and sales management 10th by david jobber lancaster Giáo trình Selling and sales management 10th by david jobber lancaster Giáo trình Selling and sales management 10th by david jobber lancaster Giáo trình Selling and sales management 10th by david jobber lancaster Giáo trình Selling and sales management 10th by david jobber lancaster ... Data Jobber, David, 194 7Selling and sales management / David Jobber and Geoff Lancaster — 10th edition    pages cm Includes index ISBN 978-1-292-07800-7 1.  Selling 2.  Sales management.   I Lancaster, .. .Selling and Sales Management A01_JOBB8007_10_SE_FM.indd 27/02/15 6:24 pm A01_JOBB8007_10_SE_FM.indd 27/02/15 6:24 pm Tenth Edition Selling and Sales Management David Jobber and Geoff Lancaster. .. Sales perspective, Sales environment, Sales technique, Sales management and Sales control Sales perspective examines selling in its historical role and then views its place within marketing and
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình Selling and sales management 10th by david jobber lancaster, Giáo trình Selling and sales management 10th by david jobber lancaster, 7 Japan - a study in international selling

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay