Giáo trình Marketing communication discovery creation and conversations 7h by chris fill turnbull

761 189 0
  • Loading ...
1/761 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 09:52

Giáo trình Marketing communication discovery creation and conversations 7h by chris fill turnbull Giáo trình Marketing communication discovery creation and conversations 7h by chris fill turnbull Giáo trình Marketing communication discovery creation and conversations 7h by chris fill turnbull Giáo trình Marketing communication discovery creation and conversations 7h by chris fill turnbull Giáo trình Marketing communication discovery creation and conversations 7h by chris fill turnbull Giáo trình Marketing communication discovery creation and conversations 7h by chris fill turnbull Giáo trình Marketing communication discovery creation and conversations 7h by chris fill turnbull Giáo trình Marketing communication discovery creation and conversations 7h by chris fill turnbull .. .Marketing Communications A01 _FILL2 614_07_SE_FM.indd 4/28/16 6:41 PM A01 _FILL2 614_07_SE_FM.indd 4/28/16 6:41 PM Seventh edition Marketing Communications discovery, creation and conversations Chris. .. Introduction to marketing communications1 Introducing marketing communications Communications: forms and conversations Audience insight: information processing and behaviour How marketing communications... Managing marketing communications147 Marketing communications: strategy and planning Marketing communications: objectives and positioning The communications industry: structure, operations and finance
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình Marketing communication discovery creation and conversations 7h by chris fill turnbull, Giáo trình Marketing communication discovery creation and conversations 7h by chris fill turnbull

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay