Đề thi thử hóa 2018

14 15 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 07:59

Đề KSCL THPT Chuyên Vĩnh Phúc - Vĩnh Phúc - Lần - Năm 2018 I Nhận biết Câu Chất sau có nhiệt độ sơi cao nhất? A C2H5OH B CH3CHO C CH3OCH3 D CH3OH Câu Hỗn hợp sau tan hết nước dư điều kiện thường? A Ca Mg B Be Mg C Ba Na D Be Na C K D Fe C etyl axetat D metyl axetat C CrO3 D K2O C HCOONH4 D CH3COOC2H5 C K D Ca C HI D HF Câu Kim loại sau có tính khử yếu Mg? A Na B Ca Câu Tên gọi CH3COOCH3 là: A propyl fomat B metyl propionat Câu Oxit thuộc loại oxit axit? A CaO B Na2O Câu Hợp chất thuộc loại amino axit? A H2NCH2COOH B C2H5NH2 Câu Kim loại sau kim loại kiềm? A Al B.Mg Câu Chất sau chất điện li yếu? A NaCl B.AgCl Câu Đun nóng este CH3COOCH3 với lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu là: A HCOONa CH3OH B HCOONa C2H5OH C CH3COONa CH3OH D CH3COONa C2H5OH Câu 10 Để điều chế kim loại X, người ta tiến hành khử oxit X khí CO (dư) theo mơ hình thí nghiệm Oxit X chất chất sau? A CaO B FeO C Al2O3 D K2O II Thơng hiểu Câu 11 Điện phân nóng chảy chất sau để điều chế kim loại canxi? A CaCO3 B Ca(NO3)2 C CaCl2 D CaSO4 Câu 12 Phản ứng hóa học sau sai? t C � NaNO2 + O2 B 2NaNO3 �� t C � 2Ag + 2NO2 + O2 D 2AgNO3 �� t C � 2NH4NO2 + O2 A 2NH4NO3 �� t C � Na2CO3 + CO2 + H2O C 2NaHNO3 �� 0 Câu 13 Khi đốt cháy metan khí clo sinh muội đen khí làm đỏ giấy quỳ tím ẩm Sản phẩm phản ứng là: A C HCl B CH2Cl2 HCl C CCl4 HCl D CH3Cl HCl Câu 14 Cho 0,21 gam kim loại kiềm tác dụng với nước (dư), thu 0,336 lít khí hiđro (ở đktc) Kim loại kiềm là: A K B Li C.Rb D Na Câu 15 Cho 500 ml dung dịch glucozơ phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO NH3, thu 10,8 gam Ag Nồng độ dung dịch glucozơ dùng là: A 0,20M B 0,01M C 0,02M D 0,10M C Na  , K  , HCO3 , Cl  D NH 4 , K  , NO3 ,Cl  Câu 16 Dung dịch sau không tồn tại? A NH 4 , K  , AlO 2 , Cl  B Na  , Cu 2 , NO3 , Cl  Câu 17 Để khử hoàn toàn 35,2 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe 3O4, Fe2O3 cần vừa đủ 7,28 lít khí CO (đktc) Khối lượng sắt thu là: A 31 gam B 34 gam C 32 gam D 30 gam Câu 18 Cho 2,5 gam hỗn hợp X gồm anilin, metylamin, đimetylamin phản ứng vừa đủ với 50 ml dung dịch HCl 1M, thu m gam muối Giá trị m là: A 2,550 B 3,475 C 4,725 D 4,325 Câu 19 Điện phân 250 ml dung dịch chứa hỗn hợp gồm CuSO aM NaCl 1,5M với điện cực trơ, cường độ dòng điện 5A Sau thời gian điện phân 96,5 phút, khối lượng dung dịch giảm 17,15 gam Giá trị a là: A 0,4 B 0,5 C 0,1 D 0,2 Câu 20 Cho chất sau: CH3COONH4, CH3COOH3NCH3, C2H5NH2, H2NCH2COOC2H5 Số chất dãy vừa tác dụng với NaOH vừa tác dụng với HCl dung dịch là: A B C D4 Câu 21 Thủy phân 8,8 gam etyl axetat 200 ml dung dịch NaOH 0,2M Sau phản ứng xảy hoàn toàn, cô cạn dung dịch, thu m gam chất rắn khan Giá trị m là: A 10,40 B 8,56 C 3,28 D 8,20 Câu 22 CX có cơng thức phân tử C2H7O2N Cho 7,7 gam A tác dụng với 300 ml dung dịch NaOH 1M thu dung dịch X khí Y, tỉ khối Y so với H nhỏ 10 Cô cạn dung dịch X thu m gam chất rắn Giá trị m là: A 16,20 B 12,20 C 10,70 D 14,60 Câu 23 Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch hỗn hợp gồm a mol HC1 b mol AlCl 3, kết thí nghiệm biểu diễn đồ thị sau: Tỉ lệ a : b A 2:1 B : C 2:3 D : III Vận dụng Câu 24 Nước thải công nghiệp chế biến cafe, chế biến giấy, chứa hàm lượng chất hữu cao dạng hạt lơ lửng Trong trình xử lý loại nước thải này, để làm cho hạt lơ lửng keo tụ lại thành khối lớn, dễ dàng tách khỏi nước (làm nước) người ta thêm vào nước thải lượng A giấm ăn B phèn chua C muối ăn D amoniac Câu 25 Cho phản ứng sau: (a) Cl2 + NaOH → (b) Fe3O4 + HCl → (c) KMnO4 + HCl → (d) FeO + HCl → (e) CuO + HNO3 → (f) KHS + NaOH → Số phản ứng tạo hai muối A B C D Câu 26 Chất X có cơng thức phân tử C6H8O4 Cho mol X phản ứng hết với dung dịch NaOH, thu chất Y mol chất Z Đun Z với dung dịch H2SO4 đặc, thu đimetyl ete Chất Y phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu chất T Cho T phản ứng với HBr, thu công thức cấu tạo Phát biểu sau đúng? A Chất Y có cơng thức phân tử C4H2O4Na2 B Chất T khơng có đồng phân hình học C Chất Z làm màu nước brom D Chất X phản ứng với H2 (Ni, t°) theo tỉ lệ mol 1:3 Câu 27 Có cơng thức cấu tạo ứng với công thức phân tử C 6H10 phản ứng với Ag2O/NH3 cho kết tủa? A B C D Câu 28 Cho hỗn hợp khí X gồm hiđrocacbon hỗn họp khí Y gồm O 2, O3 (tỉ khối hiđro 19) Trộn X với Y theo tỉ lệ thể tích V X : VY = : 4, đốt cháy hỗn hợp thu sau phản ứng có CO2 nước với tỉ lệ thể tích tương ứng : Tỉ khối hỗn hợp X so với H2 A 10,75 B 43,00 Câu 29 Cho phản ứng sau: C 21,50 D 16,75 0 xt,t � CH2=CH2 + H2 (a) CH3-CH3 ��� anh sang � CH3Cl + HCl (b) CH4 + Cl2 ���� � AgC ≡ CAg + 2NH4NO3 (c) CH ≡ CH + 2AgNO3 + 2NH3 �� � C2H2 + Ca(OH)2 (d) CaC2 + 2H2O �� xt,t � 2CH3CHO (e) 2CH2=CH2 + O2 ��� Số phản ứng oxi hóa - khử A B C D Câu 30 Tiến hành thí nghiệm với dung dịch X, Y, Z, T thu kết sau: Tác nhân phản ứng Chất tham gia phản ứng Hiện tượng Dung dịch I2 X Có màu xanh đen Cu(OH)2 Y Có màu tím Dung dịch AgNO3 NH3 đun nhẹ Z Có kết tủa Ag Nước brom T Có kết tủa trắng Dung dịch X, Y, Z, T A tinh bột, lòng trắng trứng, glucozơ, anilin B tinh bột, lòng trắng trứng, anilin, glucozơ C tinh bột, anilin, lòng trắng trứng, glucozơ D lòng trắng trứng, tinh bột, glucozơ, anilin Câu 31 Cho hỗn hợp gồm: CaO, BaO, Al2O3, Fe3O4 vào nước (dư), thu dung dịch X chất rắn Y Sục khí CO2 đến dư vào dung dịch X, sau phản ứng xảy hoàn toàn thu kết tủa là: A CaCO3 B Al(OH)3 C Fe(OH)3 D BaCO3 Câu 32 Hỗn hợp X gồm CaC2 x mol Al4C3 y mol Cho lượng nhỏ X vào H2O dư, thu dung dịch Y, hỗn hợp khí Z a gam kết tủa Al(OH)3 Đốt cháy hết Z, cho toàn sản phẩm vào Y a gam kết tủa Biết phản ứng xảy hoàn toàn Tỉ lệ x : y A 1:3 B : C 1:2 D : Câu 33 Hỗn hợp X gồm kim loại R M chu kì R có số hiệu nguyên tử nhỏ M Chia hỗn hợp X làm hai phần Cho phần vào nước dư, thu V lít khí Cho phần hai vào dung dịch NaOH dư, 1,45V lít khí Các khí đo điều kiện nhiệt độ, áp suất Tỉ lệ mol R M X tương ứng là: A 1:2 B 3:5 C 5:8 D 3:7 Câu 34 Đốt cháy hoàn toàn a mol X (là trieste glixerol với axit đơn chức, mạch hở), thu b mol CO2 c mol H2O (b - c = 4a) Hiđro hóa m1 gam X cần 6,72 lít H2 (đktc), thu 39 gam Y (este no) Đun nóng mi gam X với dung dịch chứa 0,7 mol NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu m gam chất rắn Giá trị m A 57,2 B 42,6 C 52,6 D 53,2 Câu 35 Hòa tan hồn tồn a gam hỗn hợp gồm AgNO Cu(NO3)2 vào nước, thu dung dịch X Cho lượng Cu dư vào X, thu dung dịch Y có chứa b gam muối Cho lượng Fe dư vào Y, thu dung dịch Z có chứa c gam muối Biết phản ứng xảy hoàn toàn 2b = a + c Phần trăm khối lượng Cu(NO3)2 hỗn hợp ban đầu có giá trị gần với giá trị sau đây? A 9,13% B 10,16% C 90,87% D 89,84% Câu 36 Cho 84 gam hỗn hợp X gồm Na, K, Ba Al 2O3 (trong oxi chiếm 20% khối lượng) tan hết vào nước, thu dung dịch Y 13,44 lít H2 (đktc) Cho 3,2 lít dung dịch HCl 0,75M dung dịch Y, thu m gam kết tủa Giá trị m là: A 10,4 B 23,4; C 27,3 D 54,6 Câu 37 Este X (có khối lượng phân tử 103) điều chế từ ancol đơn chức (có tỉ khối so với oxi lớn 1) amino axit Cho 25,75 gam X phản ứng hết với 300 ml dung dịch NaOH 1M, thu dung dịch Y Cô cạn Y, thu m gam chất rắn Giá trị m là: A 24,25 B 26,25 C 27,75 D 26,82 IV Vận dụng cao Câu 38 Cho 35,2 gam hỗn hợp X gồm phenyl fomat, propyl axetat, metyl benzoat, benzyl fomat, etyl phenyl oxalat tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH, có 0,4 mol NaOH tham gia phản ứng, thu dung dịch chứa m gam muối 10,4 gam hỗn hợp ancol Y Cho 10,4 gam Y tác dụng hết với Na, thu 2,24 lít H2 (đktc) Giá trị m là: A 40,8 B 39,0 C 37,2 D 41,0 Câu 39 Đun nóng 0,14 mol hỗn hợp T gồm hai peptit X (CxHyOzN4) Y (CnHmO7Nt) với dung dịch NaOH vừa đủ thu dung dịch chứa 0,28 mol muối glyxin 0,4 mol muối alanin Mặt khác đốt cháy m gam T O2 vừa đủ, thu hỗn hợp CO2, H2O N2, tổng khối lượng CO2 nước 63,312 gam Giá trị m gần với giá trị sau đây? A 18 B 34 C 32 D 28 Câu 40 Cho lượng kim loại Al vào dung dịch chứa hỗn hợp gồm a mol HCl; 0,05 mol NaNCb 0,1 mol KNO3 Sau phản ứng xảy hoàn toàn thu dung dịch X chứa m gam muối, b gam kim loại 0,125 mol hỗn hợp khí Y (gồm khí khơng màu có khí hóa nâu ngồi khơng khí) Tỉ khối Y so với H2 12,2 Giá trị m là: A 33,375 B 46,425 C 27,275 D 43,500 HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu Chọn đáp án A Các chất có phân tử khối lớn nhiệt độ sơi cao Nếu phân tử khối tương đương ta xét đến khả tạo liên kết hiđro chúng Đối với nhóm chức khác ta có thứ tự –COOH > –OH > –COO– > –CHO > –CO– Rõ ràng chất C2H5OH có nhiệt độ sôi cao ⇒ Chọn A Câu Chọn đáp án C + Các kim loại Li, K, Ba, Ca, Na tan tốt nước tạo dung dịch bazo tương ứng + Kim loại Be không tác dụng với nước có lớp oxit bảo vệ + Kim loại Mg không tan nước lạnh tan chậm nước nóng ⇒ điều kiện thường khơng thể tan hết được.! (trong tốn hóa THPT xem Mg k tác dụng với H2O) ⇒ Chọn C Câu Chọn đáp án D Dãy hoạt động hóa học xếp theo chiều tính khử giảm dần ⇒ kim loại có tính khử yếu Mg đứng sau Mg ⇒ Chọn Fe ⇒ Chọn D Câu Chọn đáp án D Cách đọc tên este (RCOOR') ta đọc tên gốc R' + tên gốc (RCOO–) + at ⇒ CH3COOH đọc Metylaxetat ⇒ Chọn D Câu Chọn đáp án C Rõ ràng CaO, Na2O, K2O oxit bazo Khi tan nước tạo dd bazo CrO3 oxit axit tan nước tạo dung dịch axit tùy vào màu sắc dung dịch axit thu mà ta kết luận axit tạo thành + Nếu dung dịch có màu vàng ⇒ CrO3 + H2O → H2CrO4 + Nếu dung dịch có màu da cam ⇒ 2CrO3 + H2O → H2Cr2O7 ⇒ Chọn C Thêm: Màu dd axit đặc thu thể thể có màu từ da cam → đỏ Câu Chọn đáp án A Amino axit hợp chất hữu tạp chức mà phân tử chúng chứa đồng thời nhóm amino (-NH 2) nhóm cacboxyl (–COOH) ⇒ Chọn A Câu Chọn đáp án C Phân nhóm IA (kim loại kiềm) bao gồm nguyên tố: Li → Li Na → Na K → Kéo Rb → Rèm Cs → Xe Fr → Pháp ⇒ Chọn C Câu Chọn đáp án D + NaCl HI khơng phải bàn cãi chúng chất điện ly mạnh + AgCl muối không tan AgCl tan nồng độ nhiệt độ xác định Tuy số lượng phân tử AgCl tan tan nước tất chúng phân li hoàn toàn thành ion ⇒ xem AgCl chất điện li mạnh + HF chất điện li yếu bán kính Flo bé ⇒ khoảng cách nguyên tử H F bé + độ âm điện F lớn nên khả phân li HF ⇒ Chọn D Câu Chọn đáp án C Ta có phản ứng xà phòng sau: CH3COOCH3 + NaOH → CH3COONa + CH3OH ⇒ Chọn C Câu 10 Chọn đáp án B Để điều chế kim loại Ca, Al, K phải dùng phương pháp điện luyện mà cụ thể điện phân nóng chảy Phương pháp nhiệt luyện dùng để điều chế kim loại sau Al dãy hoạt động hóa học ⇒ Chọn FeO ⇒ Chọn B Câu 11 Chọn đáp án C Phương pháp điện phân nóng chảy dùng để điều chế kim loại Li, K, Ba, Ca, Na, Mg, Al Trong + Từ Li → Mg điều chế cách điện phân nóng chảy muối clorua tương ứng chúng + Riêng Al điện phân nóng chảy Al 2O3 Lí khơng điện phân nóng chảy AlCl phân tử AlCl3 chứa liên kết cộng hóa trị nên chưa đến giai đoạn nóng chảy thăng hoa ⇒ Chọn C Câu 12 Chọn đáp án A Khi bị tác động nhiệt độ phản ứng tạo sản phẩm sau NH4NO3 → N2O + 2H2O 2NaNO3 → 2NaNO2 + O2 2NaHCO3 → Na2CO3 + CO2 + H2O 2AgNO3 → 2Ag + 2NO2 + O2 ⇒ Chọn A Một chút NaHCO3: + Trong đời sống NaHCO3 dùng để làm bột nở lò nướng nhiệt độ cao NaHCO bị phân hủy tạo CO2 ngồi qua bề mặt bánh làm bánh nở bánh có độ xốp + NaHCO3 (Natri Bi Cacbonat hay gọi N.B.K) sử dụng làm thuốc chữa đau dày làm giảm nồng độ H+ có Tuy nhiên người ta thường sử dụng kèm Al 2(SiO3)3 thủy phân Al2(SiO3)3 + 6H2O → 2Al(OH)3 + 3H2SiO3 Al(OH)3 H2SiO3 sinh kết tủa dạng keo, chúng bao bọc vị trí bị viêm loét tránh bị tổn thương nhiều ⇒ Giảm đau tốt ^^! Câu 13 Chọn đáp án A Khi đốt khí metan (CH4) khí Cl2 ta có phản ứng: CH4 + 2Cl2 → C + 4HCl ⇒ Chọn A Câu 14 Chọn đáp án B Gọi kim loại kiềm chưa biết R Áp dụng định luật bảo toàn e ta có n R  2n H � n R  0, 03 � M R  0, 21 �0, 03  ⇒ Chọn B Câu 15 Chọn đáp án D glucozơ tham gia phản ứng tráng bạc theo tỉ lệ: ⇒ nglucozơ = ½.nAg = 0,05 mol ⇒ CM glucozơ = 0,05 ÷ 0,5 = 0,1M → chọn D Câu 16 Chọn đáp án A Hai ion NH4+ khơng thể sống chung với ion AlO2–, NH4+ + AlO2– + H2O → NH3 + Al(OH)3 ⇒ Chọn A Câu 17 Chọn đáp án D Cách 1: m Fe  m hh oxit  mO/Oxit  35,  0,325 �16  30 gam ⇒ Chọn D Cách 2: Bảo toàn khối lượng biết n CO  n CO  0,325 theo bảo toàn nguyên tố Ta có sơ đồ Fe � � FeO �  CO � { � Fe {  CO { Fe3O 0,325 mol m � 0,325 mol � Fe O � 14 2243 35,2 gam � m  35,  0,325 �44  0,325 �28  30 gam ⇒ Chọn D Câu 18 Chọn đáp án D Amin phản ứng với HCl khối lượng muối tăng so với khối lượng hh amin khối lượng HCl tham gia phản ứng: ⇒ mMuối = 2,5 + 0,05 × 36,5 = 4,325 gam ⇒ Chọn D Câu 19 Chọn đáp án A ∑(Số mol e cho) = ∑(Số mol e nhận) = It 5.96,5.60   0,3 mol F 96500 Vì n Cl  n NaCl  0,375 mol > ∑(ne cho) ⇒ khối lượng dung dịch giảm khối lượng CuCl2 = x mol HCl = y mol  �2x  y  0,3 �x  0,1 �� 135x  36,5y  17,15 �y  0,1 � Khi ta có hệ � ⇒ a = CMCuSO4 = nCuSO4 ÷ 0,25 = 0,1 ÷ 0,25 = 0,4M ⇒ Chọn A Câu 20 Chọn đáp án B + CH3COONH4 CH3COONH4 + NaOH → CH3COONa + NH3 + H2O CH3COONH4 + HCl → CH3COOH + NH4Cl ⇒ Chọn + CH3COOH3NCH3 CH3COOH3NCH3 + NaOH → CH3COONa + CH3NH2 + H2O CH3COOH3NCH3 + HCl → CH3COOH + CH3NH3Cl ⇒ Chọn + C2H5NH2 amin ⇒ Loại + H2NCH2COOC2H5 H2NCH2COOC2H5 + NaOH → H2NCH2COONa + C2H5OH H2NCH2COOC2H5 + HCl → ClH3NCH2COOC2H5 ⇒ Chọn ⇒ Chọn B Câu 21 Chọn đáp án C n CH3COOHC2 H5  0,1 mol >n NaOH  0, 04 mol � n CH3COONa  0, 04 mol � mCH3COONa  0,04 �82  3, 28 gam ⇒ Chọn C Câu 22 Chọn đáp án A + Vì MY < 20 nên Y NH3 ⇒ A có cấu tạo CH3COONH4 n NaOH : 0, � � CH3COONa : 0,1 + Khi cho A tác dụng với NaOH thu hh X � n ⇒ mrắn = 16,2 gam ⇒ Chọn A Câu 23 Chọn đáp án B Tại thời điểm n NaOH  0,8 mol bắt đầu xuất kết tủa → n HCl  a  0,8 mol Tại thời điểm n NaOH  2, mol 2,8 mol thu 0,4 mol Al(OH)3 Al3+ + 3OH- → Al(OH)3 b -3b b Al(OH)3 + OH- → AlO2- + 2H2O (b-0,4) -(b-0,4) ⇒ n OH  3b   b  0,   2,8  0,8 � b  0,  ⇒ a : b = 0,8 : 0,6 = : → Chọn B Câu 24 Chọn đáp án B Để xử loại nước thải chứa hàm lượng chất hữu cao dạng hạt lơ lửng, để hạt lơ lửng keo tụ lại thành khối lớn đủ nặng để lắng xuống người ta sử dụng PHÈN CHUA (hay gọi phèn nhơm kali) có cơng thức hóa học K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O ⇒ Chọn B + Cơ chế: Khi phèn chua hòa vào nước phân li Al 3+ + 3H2O → Al(OH)3 + 3H+ Al(OH)3 sinh dạng kết tủa keo kéo hạt lơ lửng xuống ⇒ làm nước + Chú ý phân biệt PHÈN CHUA PHÈN NHƠM Câu 25 Chọn đáp án Ta có: (a) Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O → Chọn (b) Fe3O4 + 8HCl → 2FeCl3 + FeCl2 + 4H2O → Chọn (c) 2MKnO4 + 16HCl → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O → Chọn (d) FeO + 2HCl → FeCl2 + H2O → Loại (e) CuO + 2HNO3 → Cu(NO3)2 + H2O → Loại (f) 2KHS + 2NaOH → K2S + Na2S + 2H2O → Chọn ⇒ Chọn D Câu 26 Chọn đáp án A + Z tham gia phản ứng với H 2SO4 đặc thu đimetyl ete (CH 3OCH3) → Z CH3OH→ không làm màu dung dịch brom → C sai Chất T phản ứng với HBr, thu hai sản phẩm đồng phân cấu tạo → chứa liên kết đơi C=C X : C6H8O4 có π + v= 6.2   = 3= 2πCOO + πC=C + Thủy phân mol X NaOH thu Y chứa nối đôi mol CH 3OH → X phải có cấu tạo CH  COOCH3 || � X phản ứng với H2 theo tỉ lệ 1:1 → D sai CH  COOCH3 + Y CH2=C(COONa)2 có CTPT C4H2O4Na2 → A CH  COOH � → T CĨ đồng phân hình + T pứ với HBr cho sản phẩm ⇒ T có cơng thức || CH  COOH học ⇒ B sai ⇒ Chọn A Câu 27 Chọn đáp án D CTPT C6H10 có độ bất bão hòa: k  �2   2 ⇒ Các đồng phân thỏa mãn điều kiện phản ứng với Ag2O/NH3 cho kết tủa phải ank-1-in HC≡C–CH2–CH2–CH2–CH3 (1); HC≡C–CH(CH3)–CH2–CH3 (2); HC≡C–CH2–CH(CH3)–CH3 (3); HC≡C–C(CH3)(CH3)–CH3 (4) ⇒ Có chất thỏa mãn yêu cầu đề ⇒ Chọn D Câu 28 Chọn đáp án C Sử dụng sơ đồ đường chéo ⇒ nO2:nO3 = 5:3 + Giả sử nCO2 mol nH2O = mol ta có sơ đồ n CO  � O : 5a � �n : � X �C Y� �� O : 3a n H2O  n H :14 � � � 14 43 14 23 43 2a 8a + Bảo toàn Oxi ⇒ 2nO2 + 3nO3 = 5x2a + 3x3a = 2nCO2 + nH2O = 6x2 + = 19 ⇒ a = ⇒ n X  2a � M X/H  �12  14  21,5 ⇒ Chọn C �2 Câu 29 Chọn đáp án A Nhận thấy phản ứng (a) (b) (e) có đơn chất ⇒ Phản ứng (a) (b) (e) phản ứng oxi hóa – khử Phản ứng (c) (d) khơng có đơn chất xét số oxi hóa nguyên tử khơng có thay đổi ⇒ Phản ứng (c) (d) khơng phải phản ứng oxi hóa – khử ⇒ Chọn A Câu 30 Chọn đáp án A + Dung dịch I2 làm hồ tinh bột hóa màu xanh đen ⇒ X tinh bột ⇒ Loại D + Tạo màu tím với Cu(OH) ⇒ Màu tím màu phản ứng biure ⇒ Y lòng trắng trứng ⇒ Loại C + Tạo kết tủa Ag tác dụng với dd AgNO3/NH3 ⇒ Z glucozo ⇒ Loại B ⇒ Chọn A Câu 31 Chọn đáp án B Dung dịch chứa anion AlO2– OH– Khi sục CO2 đến dư CO2 + OH– → HCO3– CO2 + AlO2– + 2H2O → Al(OH)3 + HCO3– ⇒ Chọn B Câu 32 Chọn đáp án D Vì sau phản ứng có Ca(OH) có kết tủa nên chắn có Ca(AlO 2)2 Sơ đồ lên cho dễ nhìn � Ca  AlO2  : x CaC2 : x C H :x � � �  H 2O � � �2 � Al4 C3 : y CH : 3y Al  OH  :  4y  2x  � � � � a  n Al OH   4y  2x (1) C2 H : x � � �n CO2  2x  3y CH : 3y � + Đốt cháy hh khí � + Sục khí CO2 vào dung dịch chứa AlO2– xảy phản ứng CO  AlO2  2H O � Al  OH   HCO3  2x  3y  � 2x ����� 2x + Nhận thấy �n CO  2x  3y  n AlO  2x � n Al OH   2x ⇒ Kết tủa lần = a = n Al OH   2x (2) Từ (1) (2) ⇒ 4y + 2x = 2x ⇔ x = y ⇒ Chọn D Câu 33 Chọn đáp án C R Natri (Na) M Nhơm (Al) Do số mol H2 thí nghiệm khác • phần 1: Al dư Quy V lít V mol Xét phần : Do Al dư ⇒ nAl phản ứng = nNa ⇒ Bảo toàn electron: nNa + 3nNa = 2nH2 ⇒ nNa = 2V ÷ = 0,5V mol • Phần 2: NaOH dư ⇒ Al phản ứng hết Bảo toàn electron: nNa + 3nAl = 2nH2 ⇒ 0,5V + 3nAl = × 1,45V ⇒ nAl = 0,8V mol ⇒ nR : nM = 0,5 : 0,8 = : Câu 34 Chọn đáp án C Nhận thấy b-c= 4a ⇒ X có liên kết π có liên kết π gốc –COO– liên kết π gốc hidrocacbon C=C Như để hidro hóa hoàn toàn mol X cần dùng mol H2 ⇒ n X = 0,3 : = 0,15 mol Bảo toàn khối lương → m X = 39 - 0,3 2= 38,4 gam Khi tham gia phản ứng thủy phân ⇒ n C H  OH   n X  0,15 mol Bảo toàn khối lượng → mChất rắn = m X  m NaOH  mC H  OH  ⇒ mChất rắn = 38,4 + 0,7x40 – 0,15x92 = 52,6 gam ⇒ Chọn C Câu 35 Chọn đáp án C Đặt nAgNO3 = x mol; nCu(NO3)2 = y mol ⇒ a = 170x + 188y ∑nNO3– = x + 2y mol Cu dư + X → Y ||⇒ Y chứa Cu(NO3)2 ⇒ nCu(NO3)2 = 0,5x + y ⇒ b = 94x + 188y Fe dư + Y → Z ||⇒ Z chứa Fe(NO3)2 ⇒ nFe(NO3)2 = 0,5x + y ⇒ c = 90x + 180y 2b = a + c ⇒ × (94x + 188y) = (170x + 188y) + (90x + 180y) ⇒ 72x = 8y ⇒ y = 9x %mCu(NO3)2 = 188 ì 9x ữ (170x + 188 × 9x) × 100% = 90,87% Câu 36 Chọn đáp án B mO = 84 × 0,2 = 16,8 gam ||⇒ nO = 1,05 mol ⇒ nAl2O3 = 0,35 mol nOH = 2nH2 = 1,2 mol || Al2O3 + 2OH– → 2AlO2– + H2O ||⇒ OH– dư nAlO2– = 0,35 × = 0,7 mol; nOH– dư = 1,2 – 0,35 × = 0,5 mol nH+ = 3,2 × 0,75 = 2,4 mol || H+ + OH– → H2O ||⇒ nH+ dư = 2,4 – 0,5 = 1,9 mol H+ + AlO2– + H2O → Al(OH)3↓; Al(OH)3 + 3H+ → Al3+ + 3H2O ⇒ nAl(OH)3 = (4 ì 0,7 1,9) ữ = 0,3 mol ⇒ m = 0,3 × 78 = 23,4 gam Câu 37 Chọn đáp án B Vì ancol có tỉ khối so với oxi lớn nên ancol C2H5OH Ta có nX = 0,25 mol, nNaOH= 0,3 mol ⇒ NaOH dư 0,05 mol Áp dụng BTKL ta có m = 25,75 + 0,3 × 40 – 0,25 × 46 = 26,25 gam ⇒ Chọn B Câu 38 Chọn đáp án B Phản ứng: –OH + Na → –ONa + ½.H2 ||⇒ ∑nOH = 2nH2 = 0,2 mol Lại có X gồm: C2H5OOCCOOC6H5 HCOOC 6H5, CH3COOC3H7, C6H5CH2COOCH3, HCOOCH2C6H5 phản ứng: –COOC6H5 + 2NaOH → –COONa + C6H5ONa + H2O ||⇒ nNaOH = ∑nOH + 2nCOOC6H5 ||⇒ nH2O = nCOOC6H5 = (0,4 – 0,2) ÷ = 0,1 mol Bảo toàn khối lượng: m = 35,2 + 0,4 × 40 – 10,4 – 0,1 × 18 = 39 gam Câu 39 Chọn đáp án D Quy C2H3NO, CH2, H2O ⇒ nH2O = nT = 0,14 mol nC2H3NO = nGly + nAla = 0,28 + 0,4 = 0,68 mol; nCH2 = nAla = 0,4 mol đốt 0,14 mol T cho ∑nCO2 = 1,76 mol ∑nH2O = 1,56 mol ⇒ ∑m(CO2, H2O) = 1,76 × 44 + 1,56 × 18 = 105,52 gam ⇒ mT = 0,68 × 57 + 0,4 × 14 + 0,14 × 18 = 46,88 gam m = 46,88 ì 63,312 ữ 105,52 = 28,128 gam Câu 40 Chọn đáp án B MY = 24,4 ⇒ Y chứa H2 NO Đặt nH2 = x mol; nNO = y mol ⇒ nY = x + y = 0,125 mol mY = 2x + 30y = 0,125 × 24,4 Giải hệ có: x = 0,025 mol; y = 0,1 mol Do Y chứa H2 ⇒ X khơng chứa NO3– Bảo tồn ngun tố Nitơ: nNH4+ = 0,05 + 0,1 – 0,1 = 0,05 mol Bảo toàn electron: 3nAl phản ứng = 2nH2 + 3nNO + 8nNH4+ ⇒ nAl phản ứng = 0,25 mol X chứa AlCl3, NaCl, KCl, NH4Cl ⇒ m = 0,25 × 133,5 + 0,05 × 58,5 + 0,1 × 74,5 + 0,05 × 53,5 = 46,425 gam ... oxi hóa – khử Phản ứng (c) (d) khơng có đơn chất xét số oxi hóa ngun tử khơng có thay đổi ⇒ Phản ứng (c) (d) phản ứng oxi hóa – khử ⇒ Chọn A Câu 30 Chọn đáp án A + Dung dịch I2 làm hồ tinh bột hóa. .. nóng ⇒ điều kiện thường khơng thể tan hết được.! (trong tốn hóa THPT xem Mg k tác dụng với H2O) ⇒ Chọn C Câu Chọn đáp án D Dãy hoạt động hóa học xếp theo chiều tính khử giảm dần ⇒ kim loại có tính... X (là trieste glixerol với axit đơn chức, mạch hở), thu b mol CO2 c mol H2O (b - c = 4a) Hiđro hóa m1 gam X cần 6,72 lít H2 (đktc), thu 39 gam Y (este no) Đun nóng mi gam X với dung dịch chứa
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử hóa 2018, Đề thi thử hóa 2018

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay