Đề thi thử hóa 2018

14 58 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2018, 07:59

... oxi hóa – khử Phản ứng (c) (d) khơng có đơn chất xét số oxi hóa ngun tử khơng có thay đổi ⇒ Phản ứng (c) (d) phản ứng oxi hóa – khử ⇒ Chọn A Câu 30 Chọn đáp án A + Dung dịch I2 làm hồ tinh bột hóa. .. nóng ⇒ điều kiện thường khơng thể tan hết được.! (trong tốn hóa THPT xem Mg k tác dụng với H2O) ⇒ Chọn C Câu Chọn đáp án D Dãy hoạt động hóa học xếp theo chiều tính khử giảm dần ⇒ kim loại có tính... X (là trieste glixerol với axit đơn chức, mạch hở), thu b mol CO2 c mol H2O (b - c = 4a) Hiđro hóa m1 gam X cần 6,72 lít H2 (đktc), thu 39 gam Y (este no) Đun nóng mi gam X với dung dịch chứa
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử hóa 2018, Đề thi thử hóa 2018

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay