đề thi giữa học kì II môn Toán

3 16 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 22:11

TRƯỜNG : HỌ TÊN : LỚP : ……… NGÀY KIỂM TRA : KIỂM TRA GIỮA HKII 2017-2018 MƠN TỐN LỚP ( 40 phút) Chữ ký giám thị Chữ ký giám thị Số thứ tự Mật mã  Điểm Chữ ký GK Nhận xét Chữ ký GK Số thứ tư I TRẮC NGIỆM ( điểm) Câu 1:…….1đ Viết đọc phân số phần tơ đậm hình sau: - Viết: …………………………………………… - Đọc: …………………………………………… Câu 2:…….1đ Khoanh tròn vào chữ trước kết Số thích hợp để 7km2 48m2= ………dm2 là : Câu 3: 0,5đ A) 700 004 800 B) 700 040 800 C) 700 400 800 Khoanh tròn vào chữ trước kết Trong phân số sau phân số nào với phân số Câu 3:… 0,5đ 27 94 D) A) B) C) 13 54 36 93 Khoanh tròn vào chữ trước kết Các phân số được xếp theo thứ ; ; ;3 tự giảm dần là: A) B) C) D) 19 941 494 3;; 3; ; ; ;3 32 293 992 D) 700 480 000  …………………………………………………………………………………………… TỰ LUẬN : (7 điểm) Câu 1:….2đ Tính: a   ………………………………………… ………………… 31   b …………………………… 35 …………… ………………… c   ………………………………………….………………… d :4  Câu 2:…2đ ………………………………………….………………… a) Tìm x b) Tính giá trị của biểu thức  62 : x4  12   :  75  35 Câu 3:…2đ Câu 4:…1đ …………………………… ………………………………………… …………………………… ………………………………………… …………………………… ………………………………………… Khối lớp có 82 học sinh Trong 14 số học sinh lớp 4/2 số học sinh khối.Và số học sinh nam lớp 41 nhiều số học sinh nữ là bạn Hỏi lớp 4/2 có học sinh nam, học sinh nữ? Giải …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Một mảnh đất trồng hoa hình bình hành có đợ dài đáy là 40 dm, chiều cao độ dài đáy Tính diện tích của mảnh đất Giải …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… ĐÁP ÁN MƠN TỐN GIỮA HK II NĂM HỌC : 2017-2018 I TRẮC NGHIỆM: (3 điềm) Câu 1: - Viết : (0.5 đ) - Đọc: Ba phần mười (0.5 đ) 10 Câu 2: Số thích hợp để 7km 48m2= ………dm2 là : A) 700 004 800 ( 1đ) Câu 3: Trong phân số sau phân số nào với phân số 94 D) ( 0,5đ) 364 Câu 3: D) (0,5đ) ;3; ; II TỰ LUẬN (7 điểm) Câu 1: Tính:  11 a ( 0,5đ)    12 12 b ( 0,5đ) 2 c ( 0,5đ)    18 d ( 0,5 đ ) b) Câu 2: Tìm x ( 1đ) Câu 4: (2điểm) Số học sinh lớp 4/2 là : 82 x= 28 ( học sinh) Số học sinh nữ lớp 4/2 là: 14 41 ( 28 - 6) : = 11 ( học sinh) Số học sinh nam lớp 4/2 là: ( 28 + 6) : = 17 ( học sinh) 31 31  10 21    35 35 35 8 :4  :    b) Tính giá trị của biểu thức 7(1đ) 7  62  12  : x  : - Lời giải đúng, phép tính  75  35 2 15 đúng, kết đúng thì đạt trọn x : : 7 0,5 điểm số điểm x - Lời giải đúng, phép tính 0,5 điểm đúng, kết sai thì không đạt 0,5 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm Đáp số: Học sinh nữ: 11 học sinh Học sinh nam: 17 học sinh Câu 5: 0,5 điểm điểm - Lời giải đúng, phép tính sai, Chiều cao của mảnh đất là: Diện tích của mảnh đất là: - Lời giải sai, phép tính đúng, kết đúng thì khơng có (1điểm) 40 x = 25 ( dm) điểm 40 x 25 = 000 ( dm2) Đáp số : 000 ( dm2) 0,5 điểm 0,5 điểm kết đúng phép tính thì khơng có điểm - Lời giải sai, phép tính sai, thì khơng có điểm - Khơng ghi đáp số hoặc ghi đáp số sai trừ 0.5 điểm ... là: 14 41 ( 28 - 6) : = 11 ( học sinh) Số học sinh nam lớp 4/2 là: ( 28 + 6) : = 17 ( học sinh) 31 31  10 21    35 35 35 8 :4  :    b) Tính giá trị của biểu thức 7 (1 ) 7  62  12 ... Câu 3: D) (0,5đ) ;3; ; II TỰ LUẬN (7 điểm) Câu 1: Tính:  11 a ( 0,5đ)    12 12 b ( 0,5đ) 2 c ( 0,5đ)    18 d ( 0,5 đ ) b) Câu 2: Tìm x ( 1 ) Câu 4: (2điểm) Số học sinh lớp 4/2 là :... II NĂM HỌC : 2 017 -2 018 I TRẮC NGHIỆM: (3 điềm) Câu 1: - Viết : (0.5 đ) - Đọc: Ba phần mười (0.5 đ) 10 Câu 2: Số thích hợp để 7km 48m2= ………dm2 là : A) 700 004 800 ( 1 ) Câu 3: Trong
- Xem thêm -

Xem thêm: đề thi giữa học kì II môn Toán, đề thi giữa học kì II môn Toán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay