Moi cau tram den, moi cau chep, cau ca chep, pheromone cau ca

2 33 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 22:09

Mỗi câu cá trắm đen, mồi câu chép,nghiên cứu hóa chất thu hút thủy sản.sản phẩm Pheromone sử dụng hiệu quả đến 80% mở ra phương pháp mới trong nhân giống cá chép và trắm đen.....Tỉ lệ thực nghiệm 5 cá thể xuất hiện trong phạm vi 30m vuông cho thay hiệu quả dõ dàng của phương pháp thu hút nay,kết quả có thể được sư dụng để tăng tỉ lệ ghép đôi tại các hồ tự nhiên. Tạp chí khoa học phát triển 2014, tập 13, số 8: 1256-1267 TS Dương Đình Dũng Emai: havm.cn@gmail.com NGHIÊN CỨU VỀ KHẢ NĂNG THU HÚT CÁC CÁ THỂ ĐỒNG LOẠI CỦA PHEROMONE TRÊN CÁ TRẮM ĐEN VÀ CÁ CHÉP Trần Văn Quang1, Lã Thị Thủy2, Ngô Văn Vinh3, Đặng Hồng Thảo4, Lý lan Anh6 Viện sinh học nông nghiệp, Học viện nông nghiệp Việt Nam Công ty TNHH công nghệ hóa sinh Xila Group TĨM TẮT Cá trắm đen (Mylopharyngodon piceu), cá Chép (Cyprinus carpio) hai loài cá nước nuôi trồng phổ biến nước ta, với đặc tính dễ ni, khối lượng lớn, tăng trưởng nhanh, thịt thơm ngon người tiêu dùng ưa chuộng Để nâng cao hiệu nuôi trồng, giảm chi phí chăn ni, nhóm tác giả tiến hành nghiên cứu phương pháp nhân giống sinh sản số lượng công nghiệp ao nuôi theo phương pháp tự nhiên để gia tăng tỉ lệ gặp gỡ cá thể, làm tăng mật độ diện tích mặt nước để cải thiện tỉ lệ sinh sản sử dụng loại Pheromon riêng biệt loài Phương pháp tiến hành diện tích mặt nước 10.000m2, liều lượng sử dụng Pheromone tối thiểu 3g/tổ/3kg, máy quay sona bố trí để theo dõi mật độ cá phạm vi 30m2 8h, ngày liên tục, mồi tổ hóa chất sản xuất Trung Quốc phân phối cơng ty TNHH cơng nghệ hóa sinh Xila Group (www.xilagroup.com), tiêu chuẩn nước với PH=6,5-7.4, nhiệt độ nước mùa xuân 25oC Kết quả: Đối với Pheromone cá trắm đen khả thu hút tới tổ mồi lớn 6.5 cá thể/8h, 5.34 cá thể/3 ngày Đối với Pheromone cá chép khả thu hút tới tổ mồi lớn 8.3 cá thể/8h, 6.1 cá thể/3 ngày Với kết tương lai hồn tồn nhân giống cách tự nhiên quy mô lớn mà không cần xây dựng khu vực nhân tạo để sinh sản loài cá Kết tiếp tục nghiên cứu để kiểm tra tỉ lệ đẻ trứng thụ tinh loài Từ khóa: Pheromone cá trắm đen, mồi tổ, chất dẫn dụ cá, pheromone ABSTRACT Cyprinus carpio (Mylopharyngodon piceu), Common carp (Cyprinus carpio) are two species of freshwater fish cultured quite popular in our country, with features easy to grow, large volume, fast growth, meat is delicious favorite consumption In order to further increase the efficiency of farming and reduce the cost of raising animals, the authors propagate the commercial number of industrial ponds in natural ponds and to increase the rate of meeting between individuals , increasing the density on a surface of water to improve the reproduction rate we used two distinct Pheromones of the two species A minimum of 3g / 3kg / 4kg of Pheromone should be used to monitor fish density in the area of 30m2 for hours and days for days chitosan and chemicals are produced in China and distributed by Xila Group Biochemical Technology Limited Company (www.xilagroup.com), water standard PH = 6.5-7.4, seasonal water temperature Spring 25 oC Results: For Pheromone Black Carp, the highest prevalence was 6.5 individuals / 8h, 5.34 individuals / days For Pheromone carp the ability to attract the largest prey was 8.3 individuals / 8h, 6.1 individuals / days With this result in the future it is possible to reproduce spontaneously on a large scale without the need to build artificial areas to reproduce these two species This result was further investigated to test the rate of spawning and fertilization in two species
- Xem thêm -

Xem thêm: Moi cau tram den, moi cau chep, cau ca chep, pheromone cau ca, Moi cau tram den, moi cau chep, cau ca chep, pheromone cau ca

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay