Đề thi thử Chu Văn Biên số 01

9 18 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 22:05

Đề thi thử Chu Văn Biên số 01Đề thi thử Chu Văn Biên số 01Đề thi thử Chu Văn Biên số 01Đề thi thử Chu Văn Biên số 01Đề thi thử Chu Văn Biên số 01Đề thi thử Chu Văn Biên số 01Đề thi thử Chu Văn Biên số 01Đề thi thử Chu Văn Biên số 01Đề thi thử Chu Văn Biên số 01Đề thi thử Chu Văn Biên số 01Đề thi thử Chu Văn Biên số 01Đề thi thử Chu Văn Biên số 01Đề thi thử Chu Văn Biên số 01Đề thi thử Chu Văn Biên số 01Đề thi thử Chu Văn Biên số 01Đề thi thử Chu Văn Biên số 01Đề thi thử Chu Văn Biên số 01Đề thi thử Chu Văn Biên số 01 ĐỀ SỐ 01 ĐỀ THI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ 2017 – 2018 Môn: Vật Lý Thời gian làm bài: 50 phút Câu 1: Một vật dao động điều hòa với biên độ cm chu kì s Quãng đường vật s là: A 64 cm B 16 cm C 32 cm D 40 cm Câu 2: Lực kéo có tác dụng lên chất điểm dao động điều hòa A ln hướng vị trí mà đổi chiều B có độ lớn tỉ lệ với bình phương biên độ C có độ lớn khơng đổi hướng thay đổi D có độ lớn hướng không đổi Câu 3: Vật nhỏ lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang, mốc vị trí cân Khi lực kéo có độ lớn nửa độ lớn lực kéo cực đại tỉ số động vật 1 A B C D Câu 4: Một vật nhỏ dao động điều hòa trục Ox theo phương trình x = Acos(ωt + φ) Vận tốc vật có biểu thức A v = ωAcos(ωt + φ) B v = – ωAsin(ωt + φ) C v = – Asin(ωt + φ) D v = –ωAsin(ωt + φ) Câu 5: Cơ vật dao động điều hòa C tăng gấp đơi biên độ dao động vật tăng gấp đôi B biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ chu kỳ dao động vật C biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ nửa chu kỳ dao động vật D động vật vật tới vị trí gia tốc đổi chiều Câu 6: Khi vật dao động điều hòa A lực kéo tác dụng lên vật có độ lớn cực đại vật vị trí cân B gia tốc vật có độ lớn cực đại vật vị trí cân C lực kéo tác dụng lên vật có độ lớn tỉ lệ với bình phương biên độ D vận tốc vật có độ lớn cực đại vật vị trí mà gia tốc vật Câu 7: Hình chiếu chất điểm chuyển động tròn lên đường kính quỹ đạo có chuyển động dao động điều hòa Phát biểu sau sai? A Tần số góc dao động điều hòa tốc độ góc chuyển động tròn B Biên độ dao động điều hòa bán kính chuyển động tròn C Lực kéo dao động điều hòa có độ lớn độ lớn lực hướng tâm chuyển động tròn D Tốc độ cực đại dao động điều hòa tốc độ dài chuyển động tròn Câu 8: Một chất điểm dao độn điều hòa với phương trình x = 6cosπt (x tính cm, t tính s) Phát biểu sau đúng? A Tốc độ cực đại chất điểm 16,85 cm/s B Chu kì dao động 0,5 s C Gia tốc chất điểm có độ lớn cực đại 59,22 cm/s D Tần số dao động Hz Câu 9: Một vật có khối lượng 100 g, dao động điều hòa với biên độ cm tần số góc rad/s Động cực đại vật A 7,2 J B 3,4.104 J C 7,2.10-4 J D 3,6 J Câu 10 Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox theo phương trình x = 5cos4πt (x tính cm, t tính s) Tại thời điểm t = 2,125 s, vận tốc chất điểm có giá trị A 5cm/s B 20π cm/s C – 20π cm/s D cm/s Câu 11: Một lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 100 g, lò xo khối lượng khơng đáng kể có độ cứng 100 N/m Con lắc dao động điều hòa theo phương ngang Lấy π2 = 10 Dao động lắc có chu kì A 0,8 s B 0,4 s C 0,2 s D 0,6 s Câu 12: Một chất diểm dao đơng điều hòa với chu kì 0,5π s biên độ cm Vận tốc chất điểm vị trí cân có độ lớn A cm/s B cm/s C cm/s D 16 cm/s π  Câu 13: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình li độ x = 2cos  2πt + ÷ (x tính cm, t tính s) 3  Tại thời điểm t = 0,25 s, chất điểm có li độ A cm B − cm C – cm D cm Trang http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải truy cập website để nhận nhiều tài liệu hay π  Câu 14: Một nhỏ dao động điều hòa với li độ x = 5cos  πt + ÷ (x tính cm, t tính s) Lấy π = 10 Gia tốc 3  vật có độ lớn cực đại A 50π cm/s2 B 100 cm/s2 C 50π cm/s2 D 50 cm/s2 Câu 15: Một vật nhỏ khối lượng 200 g dao động điều hòa quỹ đạo thẳng dài 20 cm với tần số góc rad/s Cơ vật dao động A 0,036 J B 0,018 J C 18 J D 36 J Câu 16: Một vật dao động điều hòa với tần số f = Hz Chu kì dao động vật A 1,5 s B s C 0,5 s D 0,75 s Câu 17: Một lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với chu kỳ 0,6 s Biết trog chu kỳ dao động, thời gian lò xo bị dãn lớn gấp lần thời gian lò xo bị nén Lấy g = π m/s2 Chiều dài quỹ đạo vật nhỏ lắc A 48 cm B 16 cm C 36 cm D 32 cm Câu 18: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 4cosπt (x tính cm, t tính s) Khoảng thời gian hai lần liên tiếp vật cách vị trí cân 2 cm A 0,5 s B s C 0,25 s D s Câu 19: Con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng 200 g lò xo nhẹ có độ cứng 80 N/m Con lắc dao động điều hòa theo phương ngang với chiều dài quỹ đạo cm Độ lớn vận tốc vật vị trí cân A 100 cm/s B 40 cm/s C 80 cm/s D 60 cm/s Câu 20: Một vật nhỏ dao động điều hòa trục Ox Mốc vị trí cân Ở li độ x = cm, vật có động gấp lần Biên độ dao động vật A 3,5 cm B 4,0 cm C 2,5 cm D 6,0 cm Câu 21: Một vật nhỏ dao động điều hòa dọc theo trục Ox với chu kì 0,5 s Biết gốc tọa độ O vị trí cân vật Tại thời điểm t, vật vị trí có li độ cm, sau 2,5 s vật vị trí có li độ A 10 cm B cm C cm D cm Câu 22: Một lắc lò xo gồm lo xo nhẹ có độ cứng 100 N/m vật nhỏ có khối lượng 100 g dao động điều hòa theo phương nằm ngang với biên độ cm Lấy π2 = 10 Khi vật vị trí mà lò xo dãn cm vận tốc vật có độ lớn A 20π cm/s B 10π cm/s C 20π cm/s D 10π cm/s Câu 23: Khi vật dao động điều hòa, chuyển động vật từ vị trí biên vị trí cân chuyển động A nhanh dần B chậm dần C nhanh dần D chậm dần Câu 24: Khi nói vật dao động điều hòa, phát biểu sau đúng? A Vectơ gia tốc vật đổi chiều vật có li độ cực đại B Vectơ vận tốc vectơ gia tốc vật chiều vật chuyển động phía vị trí cân C Vectơ gia tốc vật hướng xa vị trí cân D Vectơ vận tốc vectơ gia tốc vật chiều vật chuyển động xa vị trí cân Câu 25: Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox Vectơ gia tốc chất điểm có A độ lớn cực đại vị trí biên, chiều ln hướng biên B độ lớn cực tiểu qua vị trí cân bằng, chiều với vectơ vận tốc C độ lớn khơng đổi, chiều ln hướng vị trí cân D độ lớn tỉ lệ với độ lớn li độ, chiều ln hướng vị trí cân Câu 26: Một vật nhỏ có khối lượng 500 g dao động điều hòa tác dụng lực kéo có biểu thức π  F = −0,9cos  4t + ÷N (t đo s) Dao động vật có biên độ 4  A cm B cm C 12 cm D 10 cm Câu 27: Một lắc lò xo gồm lo xo nhẹ có độ cứng 120 N/m vatah nhỏ có khối lượng m Con lắc dao động điều hòa theo phương ngang với chu kì T Biết thời điểm t vật có li độ cm, thời điểm t + 0,25T vật có tốc độ 50 cm/s Giá trị m A 0,5 kg B 1,2 kg C 0,8 kg D 1,0 kg Câu 28: Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox Khi chất điểm qua vị trí cân tốc độ 20 cm/s Khi chất điểm có tốc độ 10 cm/s gia tốc có độ lớn 50 cm/s2 Biên độ dao động chất điểm A cm B cm C 10 cm D cm π   Câu 29: Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = 4cos  t ÷(x tính cm, t tính s) Kể từ t =   0, chất điểm qua vị trí có li độ x = −2 cm lần thứ 2017 thời điểm Trang http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải truy cập website để nhận nhiều tài liệu hay A 3015 s B 6030 s C 3016 s D 3025 s Câu 30: Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox với biên độ 10 cm, chu kì s Mốc vị trí cân Tốc độ trung bình chất điểm khoảng thời gian ngắn chất điểm từ vị trí có động lần đến vị trí có động A 26,12 cm/s B 24,85 cm/s C 14,64 cm/s D 21,96 cm/s Câu 31: Một lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ cm Trong chu kì, tỉ số thời gian dãn nén lò xo Tính tần số dao động lắc Lấy g = π 2m/s2 A 2,5 Hz B Hz C Hz D 1,25 Hz Câu 32: Một vật dao động điều hòa với biên độ 10 cm, với chu kì 0,1 s Thời gian dài để vật quãng đường 10 cm 1 1 A s B s C s D s 15 40 60 30 Câu 33: Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì T Khoảng thời gian chu kỳ để vật tốc nhỏ 0,5 tốc độ cực đại 2T T T T A B C D 3 12 Câu 34: Vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox (với O vị trí cân bằng), với chu kì 1,5 s, với biên độ A Sau dao động 3,5 s vật li độ cực đại Tại thời điểm ban đầu vật theo chiều A dương qua vị trí cân B âm qua vị trí cân C dương qua vị trí có li độ – 0,5A D âm qua vị trí có li độ 0,5A Câu 35: Một lắc lò xo đặt mặt phẳng nằm ngang, gồm lò xo nhẹ có đầu cố định, đầu gắn với vật nhỏ m1 Ban đầu giữ vật m1 vị trí mà lò xo bị nén 10 cm, đặt vật nhỏ m (có khối lượng khối lượng vật m 1) mặt phẳng nằm ngang sát với vật m Buông nhẹ để hai vật bắt đầy chuyển động theo phương trục lò xo Bỏ qua ma sát Ở thời điểm lò xo có chiều dài cực đại lần khoảng cách hai vật m m2 gần giá trị sau đây? A 4,6 cm B 2,3 cm C 5,7 cm D 3,2 cm Câu 36: Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì T Gọi v TB tốc độ trung bình chất điểm chu kì, v tốc độ tức thời chất điểm Trong chu kì, khoảng thời gian v ≥ πv tb là: T 2T T T A B C D 3 Câu 37: Một lắc lò xo dao động điều hòa theo phương với dao động 1,5625 J lực đàn hồi cực đại 12,5 N Mốc vị trí cân Gọi Q đầu cố định lò xo, khoảng thời gian ngắn hai lần 25 liên tiếp Q chịu tác dụng lực kéo lò xo có độ lớn N 0,1 s Quãng đường lớn mà vật nhỏ lắc 0,4 s gần giá trị sau đây? A 40 cm B 60 cm C 80 cm D 115 cm Câu 38: Gọi M, N, I điểm lò xo nhẹ, treo thẳng đứng điểm O cố định Khi lò xo có chiều dài tự nhiên OM = MN = NI = 10 cm Gắn vật nhỏ vào đầu I lò xo kích thích để vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng, Trong trình dao động tỉ số độ lớn lực kéo lớn độ lớn lực kéo nhỏ tác dụng hai điểm M N 12 cm Lấy π = 10 cm Trong chu kì, khoảng thời gian lò xo bị dãn gần giá trị sau đây? A 2,9 s B 0,38 s C 3,5 s D 1,7 s Câu 39: Một lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng 100g lò xo có độ cứng 40 N/m đặt mặt phẳng nằm ngang không ma sát Vật nhỏ nằm yên vị trí cân bằng, t = 0, tác dụng lực F = N lên vật nhỏ (hình vẽ) cho lắc dao 25 động điều hòa đến thời điểm t = π s ngừng tác dụng lực F Dao động điều hòa 80 lắc sau khơng lực F tác dụng có giá trị biên độ gần giá trị sau đây: A cm B cm C cm D 11 cm Trang http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải truy cập website để nhận nhiều tài liệu hay Câu 40: Cho hai vật dao động điều hòa dọc theo hai đường thẳng song song với trục Ox Vị trí cân vật nằm đường thẳng vng góc với trục Ox O Trong hệ trục vng góc xOv, đường (1) đồ thị biễu diễn mối quan hệ vận tốc li độ vật 1, đường (2) đồ thị biễu diễn mối quan hệ vận tốc li độ vật Biết lực kéo cực đại tác dụng lên vật trình dao động gấp lần lực kéo cực đại tác dụng lên vật Tỉ số khối lượng vật với khối lượng vật A B 9 C D 27 27 Trang http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải truy cập website để nhận nhiều tài liệu hay Câu D Câu 11 C Câu 21 D Câu 31 A Câu A Câu 12 D Câu 22 D Câu 32 A Câu B Câu 13 B Câu 23 C Câu 33 A Câu B Câu 14 D Câu 24 B Câu 34 C BẢNG ĐÁP ÁN Câu Câu D D Câu 15 Câu 16 A A Câu 25 Câu 26 D C Câu 35 Câu 36 A A Câu C Câu 17 C Câu 27 B Câu 37 C Câu C Câu 18 A Câu 28 B Câu 38 B Câu C Câu 19 B Câu 29 D Câu 39 C Câu 10 C Câu 20 D Câu 30 B Câu 40 B ĐÁP ÁN CHI TIẾT Câu 1: + Quãng đường vật 2,5T S = 10A = 40 cm  Đáp án D Câu 2: + Lực kéo tác dụng lên vật dao động điều hòa ln hướng vị trí mà đổi chiều  Đáp án A Câu 3: + Ta có F = Fmax ⇔ k x = 0,5kA ⇒ x = 0,5A E A2 − x =3 → Tỉ số động d = Et x2  Đáp án B Câu 4: + Ta có v = x ′ = −ωA sin ( ωt + ϕ )  Đáp án B Câu 5: + Cơ vật động vật vị trí cân → vị trí gia tốc vật đổi chiều  Đáp án D Câu 6: + Khi vật dao động điều hòa vận tốc vật có độ lớn cực đại vật qua vị trí cân → vị trí gia tốc vật  Đáp án D Câu 7: + Lực kéo dao động điều hòa có độ lớn lực hướng tâm chuyển động tròn  Đáp án C Câu 8: + Gia tốc vật có độ lớn cực đại amax = ω2A = 59,22 cm/s2  Đáp án C Câu 9: + Động cực đại vật Ed = E = 0,5mω2A2 = 7,2.10-4 J  Đáp án C Câu 10: + Vận tốc vật v = x ′ = −ωAsin ( ωt ) = −20π cm/s  Đáp án C Câu 11: m + Chu kì dao động vật T = 2π = 0, s k  Đáp án C Câu 12: + Tốc độ cực đại vmax = ωA = 16 cm/s  Đáp án D Câu 13: Trang http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải truy cập website để nhận nhiều tài liệu hay π  + Thay giá trị thời gian vào biểu thức x = 2cos  2πt + ÷ = − cm 3   Đáp án B Câu 14: + Gia tốc cực đại vật amax = ω2A = 50 cm/s2  Đáp án D Câu 15: + Cơ vật E = 0,5mω2A2 = 0,036 J  Đáp án A Câu 16: + Chu kì dao động T = = 1,5 s f  Đáp án A Câu 17: ∆l0 ⇒ ∆l0 = cm + Độ biến dạng lò xo vị trí cân T = 2π g Thời gian lò xo giãn gấp lần thời gian lò xo nén → A = 2Δl0 = 18 cm → L = 2A = 36 cm  Đáp án C Câu 18: + Khoảng thời gian hai lần liên tiếp vật cách vị trí cân A 0,25T = 0,5 s  Đáp án A Câu 19: k + Vận tốc cực đại v max = ωA = A = 40 cm/s m  Đáp án B Câu 20: + Vị trí động lần → x = ± 0,5A → A = cm  Đáp án D Câu 21: + Ta có Δt = 5T = 2,5 s → x1 = x2 = cm  Đáp án D Câu 22: k + Tốc độ vật v = ω A − x = A − x = 10π cm/s m  Đáp án D Câu 23: + Chuyển động vật từ vị trí biên vị trí cân chuyển động nhanh dần  Đáp án C Câu 24: + Vecto vận tốc vecto gia tốc vật chiều vật chuyển động vị trí cân  Đáp án B Câu 25: + Vecto gia tốc vật có độ lớn tỉ lệ với độ lớn li độ ln hướng vị trí cân  Đáp án D Câu 26:  A = ⇒ A = 0,12 m + Ta có   mω A = 0,96  Đáp án C Câu 27: + Tại thời điểm vận tốc vuông pha với li độ → vận tốc vật thời điểm t = t1 + 0,25T ngược pha với li độ thời điểm t1 v ωA = ⇒ ω = 10 rad/s → m = 1,2 kg → Với hai đại lượng ngược pha, ta ln có x A Trang http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải truy cập website để nhận nhiều tài liệu hay  Đáp án B Câu 28: 2 2 a v   a  v + Ta có  ÷ +  ÷ = ⇒ A =  ÷ +  ÷ = cm  ω A   ωA   ω   ω  Đáp án B Câu 29: + Tại t = vật vị trí biên dương + Trong chu kì vật qua vị trí x = −2 cm lần → ta tách 2017 = 2016 + + Biểu diễn vị trí tương ứng hình vẽ, ta thu T ∆t = 1008T + = 3025 s  Đáp án D Câu 30:  x = ± A  E = E  d  t ⇒ + Ta có:    E d = 3E t x = A  2 → Biểu diễn vị trí tương ứng đường tròn Khi đó: A A− S = 24,85 cm/s v tb = = T t 24  Đáp án B Câu 31: + Thời gian lò xo giãn gấp đơi thời gian lò xo nén → A = 2Δl0 → Δl0 = cm g = 2,5 Hz → Tần số dao động f = 2π ∆l0  Đáp án A Câu 32: + Thời gian dài vật chuyển động quanh vị trí biên → vật từ x = 0,5A đến A x = 0,5A → tổng thời gian là: T T T ∆t = + + = s 6 30  Đáp án A Câu 33: + Biểu diễn vị trí tương ứng đường tròn Với v1 = vmax 2T → ∆t =  Đáp án A Câu 34: Trang http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải truy cập website để nhận nhiều tài liệu hay 2π 4π = rad/s T + Tại t = 3,5 s vật vị trí x = +A Thời điểm t = ứng với góc lùi 14π 2π ∆ϕ = ω∆t = = 4π + 3 A → Biểu diễn tương ứng đường tròn, ta thu x = − + Tần số góc dao động ω =  Đáp án C Câu 35: Ta chia chuyển động vật thành giai đoạn sau: + Giai đoạn 1: Cả hai vật chuyển động với biên độ A tần số góc ω = k → tốc độ cực đại m1 + m v max = ωA + Giai đoạn 2: Đến vị trí cân vật m2 bắt đầu tách khỏi vật m1 v m1 k • m1 dao động điều hòa với tần số góc ω′ = biên độ A′ = max = A m1 ω′ m1 + m • Vật m2 chuyển động thẳng với vận tốc vmax T → khoảng cách hai vật S = v max − A′ ≈ 4,04 cm  Đáp án A Câu 36: 4A 3 + Ta có v tb = = v max ⇒ πv tb = v max T π T → Khoảng thời gian tương ứng ∆t =  Đáp án A Câu 37:  F = k x   A x = + Ta có:  Fmax = kA ⇒    A = 20   E = kA  3 + Lực kéo nên lò xo giãn Vật từ x = A đến A đến x = A 2 T T T → Tổng thời gian ∆t = + + = 0,1 ⇒ T = 0,6 s 12 12 → Smax = 3A = 75 cm  Đáp án C Câu 38: Fmax A + ∆l = = ⇒ ∆l = 2A + Ta có Fmin ∆l − A Mặc khác OImax = 30 + Δl + A = 12 → Δl = cm A = cm → Lò xo ln giãn ∆t g = T = 0, s  Đáp án B Câu 39: m + Chu kì dao động T = 2π = 0,1π s k Trang http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải truy cập website để nhận nhiều tài liệu hay  x = T  ∆ t = 3T + ⇒ Mặc khác  v =  A ωA + Biên độ dao động lúc sau A′ = ( A + x) 2 v +  ÷ = 0,038 cm  ω  Đáp án C Câu 40:  ω1A1 ω A =  2 x  v  + Ta có  ÷ +  ÷ =1⇒ A  A   ωA   =3  A1 m2 2 2 =9 Kết hợp với m1ω1 A1 = 3m ω2 A ⇒ m1  Đáp án B 2 Trang http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải truy cập website để nhận nhiều tài liệu hay ... −2 cm lần thứ 2017 thời điểm Trang http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải truy cập website để nhận nhiều tài liệu hay A 3015 s B 6030 s C 3016 s D 3025 s... với biên độ cm Trong chu kì, tỉ số thời gian dãn nén lò xo Tính tần số dao động lắc Lấy g = π 2m/s2 A 2,5 Hz B Hz C Hz D 1,25 Hz Câu 32: Một vật dao động điều hòa với biên độ 10 cm, với chu kì... 80 lắc sau khơng lực F tác dụng có giá trị biên độ gần giá trị sau đây: A cm B cm C cm D 11 cm Trang http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải truy cập website
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử Chu Văn Biên số 01, Đề thi thử Chu Văn Biên số 01

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay