Giải pháp tạo động lực thúc đẩy làm việc cho giảng viên tại Trường cao đẳng nghề Du lịch và Dịch vụ Hải Phòng (Luận văn thạc sĩ)

127 18 0
  • Loading ...
1/127 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 21:57

Giải pháp tạo động lực thúc đẩy làm việc cho giảng viên tại Trường cao đẳng nghề Du lịch và Dịch vụ Hải PhòngGiải pháp tạo động lực thúc đẩy làm việc cho giảng viên tại Trường cao đẳng nghề Du lịch và Dịch vụ Hải PhòngGiải pháp tạo động lực thúc đẩy làm việc cho giảng viên tại Trường cao đẳng nghề Du lịch và Dịch vụ Hải PhòngGiải pháp tạo động lực thúc đẩy làm việc cho giảng viên tại Trường cao đẳng nghề Du lịch và Dịch vụ Hải PhòngGiải pháp tạo động lực thúc đẩy làm việc cho giảng viên tại Trường cao đẳng nghề Du lịch và Dịch vụ Hải PhòngGiải pháp tạo động lực thúc đẩy làm việc cho giảng viên tại Trường cao đẳng nghề Du lịch và Dịch vụ Hải PhòngGiải pháp tạo động lực thúc đẩy làm việc cho giảng viên tại Trường cao đẳng nghề Du lịch và Dịch vụ Hải PhòngGiải pháp tạo động lực thúc đẩy làm việc cho giảng viên tại Trường cao đẳng nghề Du lịch và Dịch vụ Hải PhòngGiải pháp tạo động lực thúc đẩy làm việc cho giảng viên tại Trường cao đẳng nghề Du lịch và Dịch vụ Hải Phòng ISO 9001-2008 CHUYÊN NGÀNH 17 NGÀNH 60 34 01 02 TS L y cơng trình nghiên c u c a riêng Các s li u, k t qu nêu Lu c công b b t k Lu ng m i s cc cho vi c th c hi n tin trích d n Lu ch rõ ngu n g c H c viên th c hi n Lu Tr n Vi c c L IC hoàn thành Lu c s này, tác gi xin g i l i c sâu s c nh t t i TS Nguy i Th d n, ch b o t o m tác gi có th hoàn thành lu u ki n thu n l i nh ng t cách t t nh t Tác gi xin chân thành c n Ban Giám hi u T ng Cao ng Ngh Du l ch D ch v H i Phòng th y giáo gi ng viên, b ph n, tác gi trình nghiên c u thu th p s li u Bên c th y cô khoa Qu n tr Kinh doanh c t g il ic m n i h c Dân l p H i Phòng u ki n thu n l i nh t cho toàn b h c viên l p MB01 khóa hồn thành t t Lu a Trong trình th c hi n Lu h n ch v lý lu kinh nghi m c a b n thân, th i gian nghiên c u eo h p nên Lu không th tránh kh i nh ng sai sót Tác gi r t mong nh n ki Lu c nh ng ý góp c a Nhà khoa h c, Th y (Cô) giáo b n c hoàn thi n Xin chân thành c Tác gi Tr n Vi t c M CL C L IM U 1.Lý ch tài 2.T ng quan tình hình nghiên c 2.1 Tình hình nghiên c u t tài c 2.2 Tình hình nghiên c c 3 M c tiêu, nhi m v nghiên c u 3.1 M c tiêu nghiên c u 3.2 Nhi m v nghiên c u ng ph m vi nghiên c u ng nghiên c u 4.2 Ph m vi nghiên c u u Nh ic B c c k t c : tài tài LÝ LU N V T NG L Y LÀM VI C CHO GI NG VIÊN 1.1 Khái ni m v t 1.1.1 Khái ni m v c gi ng l c, t 1.1.2 Khái ni m gi ng viên t i h c ng l c i h c 1.1.2.1 Khái ni m m c a gi ng viên t 1.1.3 Vai trò c a t i h c 10 ng l c qu n tr ngu n nhân l c 11 i v i b n thân nhân viên 11 i v i t ch c 11 i v i xã h i 12 1.1.4 M at ng l c t ch c 13 1.2 Các h c thuy t v t ng l c 13 1.2.1 H c thuy t phân c p nhu c u c a Maslow 13 1.2.2 H c thuy t công b ng c a Stacy Adams 16 1.2.3 Mơ hình hai y u t c a Frederic Herzberg 17 1.2.4 H c thuy t k v ng c a Victor Vroom 17 1.2.5 H c thuy t m c tiêu c a Edwin Locke 17 1.3 Các ch ng l c làm vi c c a gi ng viên 18 1.3.1 Tính ch ng, sáng t o công vi c c i gi ng viên 18 1.3.2 Hi u su t làm vi c c a gi ng viên 19 1.3.3 M hài lòng c 1.4 N i gi ng viên 19 n c a ho ng t ng l c cho gi ng viên 19 1.4.1 Nghiên c u h th ng nhu c u c a gi ng viên 19 t m c tiêu hi u qu 20 1.4.3 S d ng bi n pháp kích thích tài 21 1.4.3.1 Ti 21 1.4.3.2 Ti ng 22 1.4.3.3 Các ch phúc l i 22 1.4.4 S d ng bi n pháp kích thích phi tài 23 1.4.4.1 Phân tích cơng vi c t b trí nhân l c phù h p v i kh ng 23 d ng b ng k t qu c hi n công vi c cơng b ng, khách quan sách qu n tr nhân l c 23 1.4.4.3 c o phát tri n ngu n nhân l c nh ng nhu c u phát tri n ng 23 ng hồn thành t t cơng vi c có nhi 1.4.4.5 T ch c 24 ng l c thông qua s quan tâm c o 24 u ki n làm vi c 25 1.5 Các y u t n n vi c t ng l c làm vi c c i ng 25 1.5.1 Các y u t khách quan thu c v ng bên ngồi 25 1.5.1.1 Chính sách c a Chính ph , pháp lu t c c b quy t c ng x v trách nhi m xã h i c a doanh nghi p 25 u ki n kinh t - tr - xã h i c a c u c a th 26 ng 26 1.5.1.4 V th ngành xã h i 26 1.5.1.5 Chính sách t ng l c c a t ch c khác 27 1.5.2 Các y u t ch quan thu c v 1.5.2.1 M c tiêu chi ng bên t ch c 27 c phát tri n c a t ch c 27 ch c 27 mv v t ng c is d ng 27 o 28 ng c a t ch c 28 1.5.3 Các nhân t thu c v b 1.5.3.1 H th ng nhu c u c 1.5.3.2 Các giá tr thu c v 1.6 Kinh nghi m t ng 28 ng 29 ng 29 ng l c cho gi ng viên t i m t s h ng ng ngh Du l ch D ch v H i Phòng 30 1.6.1 Kinh nghi m t ng l c cho gi ng viên t i m t s n ng.30 ng Ngh Du l ch Hu 30 ng Du l ch Hà N i 31 1.6.2 Bài h c kinh nghi ng ngh Du l ch D ch v H i Phòng 32 TI U K 33 TH C TR NG T NG L C CHO GI NG VIÊN T I NG NGH DU L CH D CH V H I PHÒNG 34 2.1 T ng quan v ng Cao ng ngh Du l ch D ch v H i Phòng 34 c v trình hình thành phát tri n c ng 34 2.1.2 S m nh, t m nhìn l trình phát tri n: 34 u t ch c qu n lý 37 2.1.3 Ngành ngh 2.1.4 Ho o 40 ng nghiên c u khoa h c 41 t ch t c ng 42 2.2 Th c tr ng ngh Du l ch D ch v H i Phòng 43 2.2.4 Nh ng thu n l t gi ng viên c ng l c làm vi c cho ng ngh Du l ch D ch v H i Phòng 50 2.2.4.1 Thu n l i 50 51 2.3 Phân tích th c tr ng t ng l c cho gi ng viên t ng ngh Du l ch D ch v H i Phòng 51 2.3.1 T ng l c thơng qua kích thích v t ch t 51 2.3.2 Phân tích th c tr ng ho ng t ng l c b ng bi n pháp kích tinh th n 61 công tác t ng l c cho giáo viên T ng ngh Du l ch D ch v H i Phòng 73 m c a ho ng t ng l c t ng 73 2.4.2 H n ch nguyên nhân 74 TI U K 77 GI I PHÁP T NG L Y LÀM VI C CHO GIÁO VIÊN NG NGH DU L CH D CH V H I PHÒNG 78 cho vi xu t gi i pháp 78 3.1.1 Xu th phát tri n c a n n kinh t tri th c tồn c u hóa 78 ng nâng cao ch 3.1.3 M ng cu c s ng 78 ng phát tri ng ngh Du l ch D ch v H i Phòng th i gian t i 79 3.1.4 M t s m có tính ngun t c k 3.2 M t s gi i pháp t xu t gi i pháp 82 ng l c cho gi ng ngh Du l ch D ch v H i Phòng 82 3.2.1 Hoàn thi n h th ng 83 3.2.1.1 Hoàn thi n sách tr n v i k t qu th c hi n công vi c c a giáo viên 83 3.2.1.2 Xây d ng h th ng h th ng phúc l i h p d n 85 3.2.2 Hoàn thi c hi n công vi c c a gi ng viên 89 3.2.2.1 M 89 3.2.2.2 N i dung gi i pháp 90 3.2.3 Hoàn thi t o, phát tri 3.2.3.1 Hoàn thi n 102 o, phát tri n 102 n công tác b b nc a ng 104 3.2.4 C i thi ng làm vi c 105 3.2.4.1 Hoàn thi h t ob 105 3.2.4.2 Hoàn thi ph i h p gi a b ph n 106 ng vai trò c a phòng ban, t ch TI U K 108 110 K T LU N KI N NGH 111 K t lu n 111 Ki n ngh 112 DANH M C TÀI LI U THAM KH O 113 - - - Hai là, Ba là, 3.2.3 Hoàn thi - - o, phát tri n tr - sau nguyên nhân sau: - - - - Nhà 3.2.4 C i thi ng làm vi c - Vì - Có tinh - Nân - Phát huy vai trò c TI U K k K T LU N KI N NGH K t lu n Ki n ngh n cách xác Hai là: Ba là: DANH M C TÀI LI U THAM KH O , Giáo trình Kinh Giáo trình TS Lê Thanh Hà (2008), TS Lê Thanh Hà (2011), Bùi Liên (2013), http://luanvan.net.vn/luanvan/luan-van-mot-so-giai-phap-hoan-thien- cong-tac-tao-dong-luc-cho-nguoilao-dong-tai-cong-ty-co-phan-do- hop-ha-long-56477/ 10 , http://voer.edu.vn/m/mot-so-hoc-thuyet- ve-tao-dong-luc/431e26e6 http://kynang.7pop.net/2011/03/phuong-phap-tao-dong-luc-bi-quyetit.html 1am- http://voer.edu.vn/m7nhung-van-de-chung-ve-tao-dong-luc-laodong/23b9b0c3 - 13 PGS.TS - , NXB T - viên , 26 M Baldrige, Education Criteria for Performance Excellence, Milwaukee, WI: American Society for Quality, 2000 27.The Faculty of Science,Criteria for Merit Increments,Tenure and Promotion, University of Alberta, Canada, October 2006 28 Faculty Evaluation Committee, The Faculty Agreement, University of Albera, Canada, 2006 29 ICS Staff Evaluation Criteria, http://ics.at.ufl.edu/evaluations.html, 2006 ... tr ng t ng l ng cho gi ng viên ng ngh Du l ch D ch v H i Phòng Gi i pháp t ng l y làm vi c cho gi ng viên ng ngh Du l ch D ch v H i Phòng LÝ LU N V T NG L Y LÀM VI C CHO GI NG VIÊN 1.1 Khái ni... ngh Du l ch D ch v H i Phòng 32 TI U K 33 TH C TR NG T NG L C CHO GI NG VIÊN T I NG NGH DU L CH VÀ D CH V H I PHÒNG 34 2.1 T ng quan v ng Cao ng ngh Du l ch D ch v H i Phòng. .. tài: i pháp t gi ng viên t lu ng l làm ng ngh Du l ch D ch v H t nghi p cao h c c ng, b i l xây d y làm vi c cho ng l c s quan tâm, ng h c a tài s góp ph n th c hi n nhi m v chi cv y làm vi c cho
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp tạo động lực thúc đẩy làm việc cho giảng viên tại Trường cao đẳng nghề Du lịch và Dịch vụ Hải Phòng (Luận văn thạc sĩ), Giải pháp tạo động lực thúc đẩy làm việc cho giảng viên tại Trường cao đẳng nghề Du lịch và Dịch vụ Hải Phòng (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay