Một số biện pháp nâng cao hiệu quả khai thác đội tàu hàng khô của công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam trong giai đoạn 2016 2020 (Luận văn thạc sĩ)

82 15 0
  • Loading ...
1/82 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 21:53

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả khai thác đội tàu hàng khô của công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam trong giai đoạn 2016 2020Một số biện pháp nâng cao hiệu quả khai thác đội tàu hàng khô của công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam trong giai đoạn 2016 2020Một số biện pháp nâng cao hiệu quả khai thác đội tàu hàng khô của công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam trong giai đoạn 2016 2020Một số biện pháp nâng cao hiệu quả khai thác đội tàu hàng khô của công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam trong giai đoạn 2016 2020Một số biện pháp nâng cao hiệu quả khai thác đội tàu hàng khô của công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam trong giai đoạn 2016 2020Một số biện pháp nâng cao hiệu quả khai thác đội tàu hàng khô của công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam trong giai đoạn 2016 2020Một số biện pháp nâng cao hiệu quả khai thác đội tàu hàng khô của công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam trong giai đoạn 2016 2020Một số biện pháp nâng cao hiệu quả khai thác đội tàu hàng khô của công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam trong giai đoạn 2016 2020Một số biện pháp nâng cao hiệu quả khai thác đội tàu hàng khô của công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam trong giai đoạn 2016 2020 - 2020 1.2.2 Các 10 10 : 11 11 11 13 15 17 17 18 21 24 24 24 24 25 26 26 1.3.3.2 Chào tàu 26 26 27 27 ác bên thuê tàu 27 27 28 29 29 29 30 33 34 35 36 36 38 -2015 39 2013-2015 39 - khai 41 41 42 44 Công ty 44 46 47 2.3.1 47 50 52 52 2.3.3 54 54 -2020 55 -2020 55 55 55 56 56 -2020 57 59 -2020 60 60 3.2.2 63 3.2.2 63 3.2.2 hai thác tàu 64 3.2.2 66 3.2.2 68 3.2.3 69 3.2.3 69 3.2.3 70 72 74 B i tàu hàng khô c a Công ty C ph n V n t i bi n Vi t Nam 35 B ng 2.2: K t qu công tác khai thác c n 2013-2015 39 B ng 2.3: Nhóm ch tiêu v n chuy n công tác v n t i c i tàu Công ty n 2013-2015 41 B ng 2.4: H s l i d ng tr ng t i c 2015 42 B ng 2.5: H s l i d ng tr ng t i bình quân c n 2013-2015 43 B ng 2.6: Ch tc n 2013-2015 44 B ng 2.7: T tr ng kho ng th i gian khai thác c i tàu Công ty giai n 2013 - 2015 44 B ng 2.8: Ch tiêu h s s d ng th i gian c n 2013-2015 45 B ng 2.9: Ngu n nhân l c c B tu i c a ngu n nhân l 2015 46 2015 47 nghi p v khai thác tàu 21 u t ch c c a VOSCO 34 Hình 2.2: T ng tr ng t Hình 2.3: T tr tu i c Hình 2.4: T tr ng c tàu t tu i trung bình c i tàu 36 i tàu Công ty 37 i tàu Công ty 37 ***** - Vosco) Công ty giai - 2020 - 2020, a Công ty T Ý ng thác tàu, TÀU ***** không làm t h khách buô +V xem xét, h - C w Trang web khách hàng - , khách hàng c hàng thép Iran Vì 61 - Vì 2015 h -Nam, T Cơng ty t C 62 Cơng ty -2020, Cơng ty c 3.2.2 3.2.2.1 óa osco Global, tàu Neptune Star, tàu Vosco Star, tàu Vosco tàu ôn PSC 63 g ty tàu , Công ty nên bán tàu Vosco 3.2.2.2 q , tàu Công ty giá 64 , Indonesia, nhiên nâng cao tàu ngày gây , hành trình Cơng ty 65 D Công ty nên 3.2.2.3 Nâng cao q k Công ty 66 Công ty C Công ty nên tàu hàng tháng giám sát tàu gian c phò ch tránh lãng phí, chi phí khai thác tàu tàu 67 3.2.2.4 dòng liên quan anh - 68 3.2.3 3.2.3 chuyên viên chuyên viên chuyên viên, -K chuyên viên K - - - - chuyên viên - 69 lâu dài doa - 3.2.3 - ôn T , iên Công ty n viên Công ty nên thay viên công tác tàu - - 70 - góp cho Cơng ty - , Cơng ty sau 71 ***** Công ty Công ty b hàng khô Công ty : tàu Công ty 2013-2015 Qua phân tích cho Tuy nhiên, t h tàu Cơng ty không , rõ t g nêu b nh c lên i mc aC xu t bi n pháp i tàu -2020 ng v m r ng th ng, tr c trình bày rõ ràng 72 i tàu Cơng ty, , Cơng ty nên pháp Cơng ty gi nâng cao hành trình, Cơng ty chuyên viên kh n cung tàu, , hàng hóa Cơng ty 73 ***** PGS TS Ph NXB 2015) NXB -TTg- -TTg- -TTg-2015 Công ty (2015) Công ty Công ty 2013, 2013 2015 74 10 2030 11 UNCTAD (2013, 2015) Review of Maritime Transport Website 12 http://people.hofstra.edu/geotrans/index.html 13 https://www.bimco.org 14 http://www.bloomberg.com 15 http://www.vosco-shipping.com 16 http://www.vosco.com.vn 17 http://www.viet.rfi.fr 18 https://www.icc-ccs.org 75 ... - - - - - 20 1.2.5 Chào tàu (tunnage offer) Chào hàng (cargo offer) L tàu Th Thanh lý h Hình 1.1 21 - - Chào hàng: - tàu + + tàu tàu + tàu + + tàu hàng + tàu 22 + Tàu tàu - - (Fixture Note) -... ty 37 i tàu Công ty 37 ***** - Vosco) Công ty giai - 2020 - 2020, a Công ty T Ý ng thác tàu, TÀU ***** không làm t h khách buô hàng nhanh - - n - tr - - uan - - - - - - - - - khơng... 74 B i tàu hàng khô c a Công ty C ph n V n t i bi n Vi t Nam 35 B ng 2.2: K t qu công tác khai thác c n 2013-2015 39 B ng 2.3: Nhóm ch tiêu v n chuy n cơng tác v n t i c i tàu Công ty n 2013-2015
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả khai thác đội tàu hàng khô của công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam trong giai đoạn 2016 2020 (Luận văn thạc sĩ), Một số biện pháp nâng cao hiệu quả khai thác đội tàu hàng khô của công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam trong giai đoạn 2016 2020 (Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay