Một số biện pháp nâng cao hiệu quả khai thác đội tàu hàng khô của công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam trong giai đoạn 2016 2020 (Luận văn thạc sĩ)

82 35 0
  • Loading ...
1/82 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 21:53

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả khai thác đội tàu hàng khô của công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam trong giai đoạn 2016 2020Một số biện pháp nâng cao hiệu quả khai thác đội tàu hàng khô của công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam trong giai đoạn 2016 2020Một số biện pháp nâng cao hiệu quả khai thác đội tàu hàng khô của công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam trong giai đoạn 2016 2020Một số biện pháp nâng cao hiệu quả khai thác đội tàu hàng khô của công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam trong giai đoạn 2016 2020Một số biện pháp nâng cao hiệu quả khai thác đội tàu hàng khô của công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam trong giai đoạn 2016 2020Một số biện pháp nâng cao hiệu quả khai thác đội tàu hàng khô của công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam trong giai đoạn 2016 2020Một số biện pháp nâng cao hiệu quả khai thác đội tàu hàng khô của công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam trong giai đoạn 2016 2020Một số biện pháp nâng cao hiệu quả khai thác đội tàu hàng khô của công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam trong giai đoạn 2016 2020Một số biện pháp nâng cao hiệu quả khai thác đội tàu hàng khô của công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam trong giai đoạn 2016 2020 ... - - - - - 20 1.2.5 Chào tàu (tunnage offer) Chào hàng (cargo offer) L tàu Th Thanh lý h Hình 1.1 21 - - Chào hàng: - tàu + + tàu tàu + tàu + + tàu hàng + tàu 22 + Tàu tàu - - (Fixture Note) -... ty 37 i tàu Công ty 37 ***** - Vosco) Công ty giai - 2020 - 2020, a Công ty T Ý ng thác tàu, TÀU ***** không làm t h khách buô hàng nhanh - - n - tr - - uan - - - - - - - - - khơng... 74 B i tàu hàng khô c a Công ty C ph n V n t i bi n Vi t Nam 35 B ng 2.2: K t qu công tác khai thác c n 2013-2015 39 B ng 2.3: Nhóm ch tiêu v n chuy n cơng tác v n t i c i tàu Công ty n 2013-2015
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả khai thác đội tàu hàng khô của công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam trong giai đoạn 2016 2020 (Luận văn thạc sĩ), Một số biện pháp nâng cao hiệu quả khai thác đội tàu hàng khô của công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam trong giai đoạn 2016 2020 (Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay