Hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Công ty cổ phần du lịch Đồ Sơn (Luận văn thạc sĩ)

106 18 0
  • Loading ...
1/106 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 21:51

Hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Công ty cổ phần du lịch Đồ SơnHoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Công ty cổ phần du lịch Đồ SơnHoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Công ty cổ phần du lịch Đồ SơnHoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Công ty cổ phần du lịch Đồ SơnHoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Công ty cổ phần du lịch Đồ SơnHoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Công ty cổ phần du lịch Đồ SơnHoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Công ty cổ phần du lịch Đồ SơnHoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Công ty cổ phần du lịch Đồ SơnHoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Công ty cổ phần du lịch Đồ SơnHoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Công ty cổ phần du lịch Đồ SơnHoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Công ty cổ phần du lịch Đồ SơnHoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Công ty cổ phần du lịch Đồ Sơn I H C DÂN L P H I PHÒNG ISO 9001:2008 HOÀNG XUÂN HÙNG LU NGÀNH QU N TR KINH DOANH H i Phòng - 2017 B GIÁO D O I H C DÂN L P H I PHỊNG HỒNG XN HÙNG HỒN THI N CƠNG TÁC QU N TR NHÂN S T I CÔNG TY C PH N DU L LU NGÀNH QU N TR KINH DOANH CHUYÊN NGÀNH: QU N TR KINH DOANH MÃ S : 60 34 01 02 I NG D N KHOA H C: PGS.TS i lu t t nghi nhân s t i Công ty c ph n du l ng d n c a th c hi i M i s li u bi u tr c ti p thu th ty C ph n du l Hoàn thi n công tác qu n tr cs is lu n ng ý c c Cơng hồn thành lu ghi tài li u tham kh o s d ng nh ng tài li cu i lu c d ng b t c tài li u khác N u sai sót, tơi xin hồn tồn ch u trách nhi m CN Hoàng Xuân Hùng cg il ic d o th n t t c quý th n tr Dân l p H i Phòng, nh ng ih c t cho nh ng ki n th c h u ích v qu n tr cho tơi th c hi n t t lu Tôi xin chân thành c i ng d n cho th i gian th c hi n lu Tôi xin chân thành c c Cơng ty, phòng T ch c Hành Cơng ty c ph n d ch v du l vi c thu th p d li pc tơi n v tình hình ho ng c a Cơng ty c th c t s n xu t kinh doanh t i m t doanh nghi p c th Sau xin g i l i bi u ki n t t nh t cho su t trình h Trong trình làm lu m th i gian h n ch nên nh ng bi nh c s góp ý c a th Xin chân thành c c hi n lu c nh ng thi u sót Tơi r t mong lu a tơi hồn thi L i L IC .ii M C L C iii DANH M C CÁC CH VI T T T VÀ KÝ HI U .vii DANH M C B NG viii DANH M C BI DANH M ix x M U 1 Tình tiêu LÝ LU N V QU N TR NHÂN S TRONG DOANH NGHI P 1.2 11 1.2 12 1.2 14 1.2 19 1.2 20 1.2 23 26 26 28 C TR NG QU N TR NHÂN S CÔNG TY C PH N DU L S T I 30 30 30 31 33 33 2.1.5 ang khai thác v m c tiêu c a Công ty 35 35 nhân 35 37 2.2.3 2.2.4 38 46 46 2.2.4.2 Công tá 49 51 61 68 70 QU N TR NHÂN S T I CÔNG TY CP 77 77 78 I PHÁP CH TR NHÂN S Y U NH M HỒN THI N QU N T I CƠNG TY C PH N DU L 79 79 79 80 82 3.2.1 3.2.2 công tác 82 83 3.2.3 84 3.2.4 86 3.2.5 87 K T LU N 89 DANH M C TÀI LI U THAM KH O 90 Ph l c 01 91 CBNV CP DL CV KS KPI KQTHCV QTNS TC-HC Hành B ng 2.1: K t qu s n xu t kinh doanh c B ng 2.2: S n 2011-2015 34 ng t 39 B ngo i ng c 43 B ng 2.4: S ng th i v t n 47 B ng 2.5: K t qu kh o sát v công vi c t i Khách s n 50 B ng 2.6: Bi ng nhân s c 51 n 51 B ng 2.7: T ng s c n d ng c n 2011- 201 52 B oc B ng 2.9: K t qu kh o sát v B ng 2.10: K t qu kh o sát v m 65 ot 67 ên 69 B ng 2.11: Thu nh p bình qn c a cán b Cơng ty 72 B ng 2.12: K t qu kh o sát v ng, phúc l i 76 C CÁC CÔNG TY 3.1 CÔNG TY TRONG 3.1.1 a Thu n l i: - V i v trí c a Cơng ty n m gi a trung tâm khu du l th i thu n ti n, d ch v m t l i th ng b coi i r t l n cho vi c thu hút t nv i - Công tác t ch c cu c h i ngh , h i th o l i v i khách Công ty c qu c t nghi c Công ty t ch c m t cách thành công kinh c uy tín vi c t ch c cu c H i ngh h i th o c a t ch c Công ty l n -C t u t ch c ho ng kinh doanh c a doanh nghi p v n u ki n cho vi c ch c th ng nh t tr ng tâm tr b o tính hi u qu cao vi m u hành SXKD c a Công ty - M i quan h gi a Công ty v i b - nh, u uy tín a Cơng ty nhi t tình, tay ngh cao g n bó v i Cơng ty - v t ch t v c u th c t c a du khách C th t ng l n Khách s n H cu c H i ngh l n t i Công ty c c i t o, nâng c c xây d c nhu a vào s d ng H i i hi u qu rõ nét vi c t ch c - Tình hình tài c a Cơng ty c ph n n c tình tr chi phí cho kho n chi ng liên c a Cơng ty - Ho ng KDDV ngồi khách s n c a Công ty th i gian t i g p nhi ng, h th ng quán c a Công ty qu n lý b thu h u tháo d Do v ng kinh doanh c a Công ty c a Công ty ng l n ho t ng th i làm cho doanh thu d ch v cho thuê p theo thi t h i hàng t ng - Các y u t C n, chi phí ti n th coi m iv i Công ty - Công ty kinh doanh a bàn tính th i v cao, khách ch t p trung vào tháng mùa hè, tháng l i khách doanh thu th p - v t ch t v c nâng c n thi u s ng b , nh t trang thi t b n i th t khách s n, nhà hàng 3.1.2 Công ty * Công tác t ch c: - ng công tác qu n lý tr c ti p t xu mb o ng b th ng nh t công tác qu n lý - B trí s p x p l i b máy t ch c t kinh doanh tinh th n dân ch pv , gi m b t s c ng k nh b máy qu n lý - Xây d ng l l i làm vi c t ch c, k lu t, phát huy s c m nh t p th tinh th n t giác sáng t o c a CBCNV Th c hi n t t vi c luân chuy n cán b t o tính h p lý vi s c hoàn thành nhi m v o, ch o qu n lý kinh t - M r ng d ch v ty ng hố lo i hình d ch v Công c bi t tr ph c v nh m tho mãn ngày cao nhu c u c a khách - Ban hành quy ch n n i b mang tính pháp lý ph bi n t ng CBCNV Công ty - ng xuyên tuyên truy n giáo d c cán b viên tồn Cơng ty nh m nâng cao nh n th ng nhu c - Ph ng viên, công nhân ng k lu t i m i phát tri n doanh nghi p u 100% CB - CNV vi c làm m b o cơng b ng xã h i, kiên quy i s ng u tranh ch ng m i bi u hi n tiêu c c, l i cá nhân * Xây d v t ch t k thu t: - Thay th d n trang thi t b phòng ng c a khách s n, nâng c p nhà hàng Bi cs sinh công c ng, b sung thêm trang thi t b m i - Ti p t c c i t o Bi t th n ti u c nh khu Bi t th - Xây m ng t i khách s ng h i ng 200 ch ng i - C i t o Khách s n H i âu t tiêu chu n * T ch c kinh doanh: - ng công tác qu ng cáo ti p th chuyên môn nghi p v n v i khách hàng Công tác bi ti n, phòng, bu ng, Bar ph i ln ln tr tình, c i m hi n th c yêu c u ph c v cc i ph c v ph i nhi t n - ng công tác l ng khách, khai thác t t m i ngu n khách kinh doanh, tr ng khai thác khách h i ngh , h i th o nh m gi m b t tính th i v kinh doanh - T ch c m i d ch v khách qu c t - ng nhu c u c c n v i Công ty y nhanh doanh thu, ti t ki m công n , c i thi tr v n vay i s ng CBCNV - C i ti n công tác ph c v khâu kinh doanh M nhà hàng i Bi t th B i, t ch ng xuyên ph c v i khách b a ti c h i ngh , h i th o - T ch c tour du l qu m du l ch toàn c - Giao quy n ch kinh doanh m thêm d ch v thu hút khách hàng - C i ti n nâng cao ch d n khách du l ng ph c v nh c c nh tranh h p c khách Qu c T 3.2 CÁC CÔNG TY 3.2.1 công tác i v i m t Công ty c du l ch khách s n, m t c tính mùa v r t cao, bi ng v nhân l c t i th r t l n, cơng tác ho r t quan tr ng nâng cao ch nh nhân s ng công tác ho m khác t vai trò nh nhân s , Cơng ty c n nh ng bi - C n xây d ng m c h t ph i ty T l p k ho ch ngu n nhân l c, nh m c tiêu chi c c a Công c m c tiêu v ngu n nhân l c, nh m th c hi n c m c tiêu chung Công ty l i câu h i: ngu Vi nh m c tiêu nh m tr ng c n thi t ph i h c m c tiêu chi c c a Ti ph i ln n Cơng ty i phòng T ch c hành c s c th v th c tr ng ngu n nhân l c, s ng theo tu i, gi ch ng, t ng th i n cv , ph m ch t cá nhân, tinh th n trách nhi nhi t tình cơng vi c c ho t ng hi c y vi c nh nhân s d ng phát tri n c a Công ty v i th c tr ng nhân s c a Công ty s i hi u qu nh t Tuy nhiên công vi c ho nh nhân s khơng ch phòng T ch ph ty c th c hi n m t cách nghiêm túc m nh n mà t t c b ph n c a Cơng i ph i h th ng thơng tin thơng su t gi a phòng ban, b ph n c a Công ty, phòng ban, b ph n ph xác, c th v tình hình nhân s c cho phòng T ch c ph c v t t nh t cho cơng tác ho rõ bi u khó nh t cho công tác ho th ch Công ty vi c n m ng d ch v du l ch khách s n c nhu c u nhân l c, Cơng ty ph i h s li u c c, c n ph i b ph n chuyên trách v nghiên c u, d báo nhu c u th c u th nh nhân s nh nhân s ng tính th i v c a nhu c u th d ng xuyên báo cáo ng Vi c phân tích, d báo t t v nhu ng s giúp Công ty c nhu c u v nhân l ng c a Công ty vi c qu n lý s d ng hi u qu ngu n nhân l c 3.2.2 cơng tác phân tíc Qua nh ng xem xét phân tích v ho ty ng qu n tr nhân s c a Công vi c phân tích mơ t cơng vi c m i ch d ng l i nh v ch nhi m v c a t ng b ph n nghi p v nhi m v , trách nhi m, quy n h n c ng, phó b ph n/ phòng/ ban Các b n mơ t cơng vi c b n tiêu chu n công vi c theo t ng v trí m i ch m t s b ph n th ng xuyên ti p xúc tr c ti p v i khách hàng, ph n L tân b ph n Bàn Vi c áp d công vi yd b ng nh t h th ng phân tích n nh ng qu n tr nhân l c ch Trong th i gian t i, Cơng ty nên bi n pháp th c hi n phân tích thi t k cơng vi c c th n v trí cơng vi c tiêu chí ng KQTHCV (KPI) Vi c xây d ng b n mô t công vi c b n tiêu chu n công vi c th c hi n m t cách b n, tham kh o ý ki n c a CBNV, nhà qu n lý Cơng ty th áp d ng thu n l i trình qu n lý N u h th ng b n mô t CV tiêu chu c xây d ng m t cách h p lý ho o, phát tri hi u qu t nhi u nhân s s c th c hi n th nâng cao hi u qu cơng tác phân tích cơng vi c, cơng ty c n bi Cơng ty c n ti ng nhân s ch c cc ok nhân s c cho cán b nhân s Ngồi ra, cơng ty th tham kh o ý ki n chuyên gia trình thi t l p b n mô t công vi c tiêu chu n công vi c c th 3.2.3 n công tác n d ng nh Cơng ty v i lao n ngu n n i b Chính sách n d ng m giúp ti t ki m chi phí n d ng, vi c hòa nh p vào v trí c m t ch Công ty Tuy nhiên, vi c ti p t c áp d ng sách v lâu dài s d n tính linh ho ng c a ngu n nhân l c th p Và th c t t i Cơng ty, hi n sách n nh c th c hi KQTHCV mà nh i quan h r t thân quen v u ki n th l ch khách s n ngày s ng d ch v du c nh tranh gay g t c a r t nhi u doanh nghi p thu c nhi u thành ph n kinh t khác nhau, th ng i v ch tay ngh l , n nh ng yêu c u ph im i m i ngu n nhân chung, Công ty nên tr ng vào n m ngu n bên ngồi thay n m ng hóa ngu n n d iv ty nên liên h v i trung tâm d y ngh ng kh i tr c ti p, Công ng chuyên nghi h i n ch n nh ng h c viên tay ngh u c u cơng vi c n s iv o b n phù h p v i c bi t nhà qu n tr , i công tác n d ng s d Công ty nên th c hi n nhi m k h p v i s bi n ng C th i v i c p qu n tr ng không ng ng c a n n kinh t th phù ng Cơng ty th m r ng ngu n n d ng t bên Công ty cho ch c v qu n tr , m i n d ng l nh ng cán b hi n t i c a Công ty ph i ho t kh ng hi u qu y u không, b thay th Nh m th c hi n t a công tác n d c nên thành l p b ph n chuyên trách cho vi c n d ng b ph n s ch u trách nhi m th m chí b x ph t n u khơng hồn thành t t nhi m v Vi c n d ng ph ys c ti n hành công khai, công b ng cho ng viên tham gia a tinh th n trách nhi m c a b ph n n d ng Công ty i thi u v Công ty c thêm nh ng ng viên kh ng viên Cơng ty Cơng ty thu hút c nh ng hình nh, ti ng làm vi c c a Cơng ty Ngồi Cơng ty th h pd ng, hình i th c t 3.2.4 Hoàn , nâng cao o phát tri n ngu n nhân l c hi tr c Công ty c nh ng k t qu tích c tr ng ng ng tr c ti p, s k t h p v cs m o a CBNV Công ty c thi t y u mà ho n o c a Công ty c hi n c ngo i ng cho CBNV tích c ngo i ng c a CBNV Cơng ty r t y u u hi n v ng nhi n ho ng s n xu t kinh doanh c a Cơng ty, hi n 85% doanh thu c a Công ty v hàng tro i gian t i, mà th ngày thu hút nhi n t khách ng du l c bi t Công ty ng khai thác m ng d ch v h i th o h i ngh qu c t nh m kh c ph c tính th i v ho ng kinh doanh, yêu c c ngo i ng c a CBNV Công ty tr thành m t yêu c u t t y u, quy nh s n s phát tri n c a Công ty c ngo i ng c dài, v y, Cơng ty o ch m b ng hình th c h tr t trình lâu n ph i t ch c khóa h nh k , k t h p v i ng, t n d ng kho ng th i gian kinh doanh khơng ng CBNV tích c c tham gia vào trình c bi i v i ho o c ngo i ng , vi t qu c th hi n thông qua ch ng ch qu c t mà h ch u quan tr ng v i h qu c t m c ch ng ch ngo i ng phù h p v i v trí cơng vi c c a h Bên c nh vi tr n ph i nv o kh i ng tr c ti p, Cơng ty ph i o cho nhân viên kh u qu qu n tr , nâng cao ch th th c hi n bi ng cán b qu n lý, Công ty ch c bu c h i kinh nghi m t i doanh nghi p khác ngành ngh ng thành công T ch m qu v n d ng vào Cơng ty m t cách h p lý nh t T ch c bu i h i th o, nói chuy n v bi n pháp qu n lý h u hi n tr Công ty 3.2.5 nhân s bao g m ch c p, khen ng i, bi tr ng ph t, tr ng bi n pháp thú ng Công ty ho y, khuy ng hi u qu i Hi n ch tr ng c a Cơng ty v n mang tính cào b ng, Ti vòng, ti h s nh, ti c s khác bi t v y, cách tính ti v y h p lý V ti vi a m i cá nhân ph thu c vào s niên c nh cho t ng v trí cơng vi c, vào h s c p b c công y ti n v trí cơng vi c c th c a h Tuy nhiên c ti u hi u qu làm vi c c a cá nhân , thâm a Công ty Công ty ánh s khác bi t gi a cá nhân c am c tính theo cs ng S vào m c a ti ng ch y u ph thu c vào Qu nh theo k t qu kinh doanh c a c Công ty k c Do v y n u k t qu kinh doanh c a Công ty c l i Cách tr tc ch m b o tính bình qn ch khơng m b o tính cơng b ng V vi c phân ph i ti ng c a m y, s ti n c tính theo t l % so v i ti ng, nh i ti n cao th c s t cách tr ng, Công ty c n ph i tìm c trì ti mb oy ut tiêu chí thích h nh thu nh p c phân ph i ti n thi t nh m Cơng ty c n tìm ng Mu n làm y, m t l n n a Công ty c n ph i th c hi n công tác phân tích cơng vi n t ng v trí cơng vi KQTHCV c a nhân viên (KPI), t th tìm tiêu chu phân ph i ti n ng d a k t qu th c hi n công vi c c a h Làm th qu n lý s d ng hi u qu ngu n nhân l c m t câu h i mà nhà qu n tr doanh nghi kinh t th u ki n n n ng v i s c nh tranh gay g t t doanh nghi p thu c t t c thành ph n kinh t khác nhau, s c m nh c a ngu n nhân l c m t ngu n l c nòng c t giúp doanh nghi ng v ng phát tri n Công ty t Cơng ty quy mơ l n, v i h th ng nhà hàng khách s n l i -m t khu du l ch n i ti ng g m nhi u bãi bi n v i phong c nh o khách du l n Vi c khai thác s d ng hi u qu th m nh c a Công ty ph thu c vào hi u qu c a trình qu n lý ho ng s n xu t kinh doanh c a Công ty, mà ch y u ph thu c vào hi u qu ho ng c a toàn b ngu n nhân l c m ngu n nhân l c ho qu n tr nhân s c a Công ty công tác ho t t c khía c nh ch ng , bao g m: nh nhân s , phân tích cơng vi c, n d t o phát tri nhân s Qua vi c phân tích s li u th ng kê k t qu c a m t cu u tra kh o sát ch n m u, tác gi ho ng k t lu n v nh ng qu n tr nhân s này, t cao hi u qu ho cc a xu t nh ng gi i pháp nh m nâng ng qu n tr nhân s c a Công ty u ki n th i gian ngu n l c h nh ng sai sót Tác gi r Tơi xin chân thành c th ng tài không tránh kh i c s góp ý c a q th y b n ! o (2005), Hồn thi n cơng tác n d ng, b trí s d ng nhân s t i Công ty khách s n du l ch Kim Liên Lu ih t nghi ng i Các báo cáo tài chính, báo cáo nhân s c -2015 àn M nh C ng (2007), Kinh nghi m v nhân viên p c v khách s s 11/2007, trang 16 liên doanh , d ng chí Du l ch Vi t Nam, 17 Nguy n Th Liên Di p (1996), Qu n tr h c, NXB Th ng kê, Hà N i Tr n Kim Dung (2015), Qu n tr ngu n nhân l c, Nhà xu t b n giáo d c 1), Th c tr ng gi i pháp nh m nâng cao Lê Ng hi u qu qu n tr ngu n nhân l c t i khách s n Thái Thiên t i thành ph H Chí Minh Lu t nghi i h c Kinh t thành ph H Chí Minh ng ch biên, 2010), Giáo trình Qu n tr nhân l c, tái b n l n th ba, NXB Th ng kê, Hà N i H ng (2009), Th c tr ng qu n tr ngu n nhân l c t i khách s n H Long, Lu t nghi p th i h c Qu c gia Hà n i Nguy n Thanh H i (2000), Qu n tr nhân s , Hà N i, NXB Th ng Kê m (2012), Qu n tr nhân l c, Nguy n Ng c Quân, Nguy i h c Kinh t qu c dân Nguy n H u Thân (2004), Qu n tr nhân s , NXB Th ng kê Hoàng Toàn (2008), Qu n tr kinh doanh, NXB Th ng kê t o b Nguy n Th Trâm (2010) t i khách s n Paramount.Lu t nghi ih ng nhân l c i Ph l c 01 B NG CÂU H I DÀNH CHO CÁN B NHÂN VIÊN ! Nh m tìm hi n v ng c thi n ch hồn sách qu n tr ngu n nhân l c khách s n, r t mong nh c thông tin quý báu t anh ch thông qua b ng tr l i câu h i T t c câu tr l Anh/Ch s c gi bí m t u giá tr ý ki n c a i Trân tr ng c v nh ng ý ki A PH N GI I THI U V B N THÂN Gi i tính: Nam N Tu i: T 18 25 T 26 35 T 36 45 Trung h Trên 45 Trung h c ph thông Trung h c chuyên nghi p/ Trung h c ngh ng ih c B PH N NH N XÉT C A CÁ NHÂN V TÌNH HÌNH QU N TR NHÂN S Anh/Ch t th u vào ô thích h p Tùy vào m ng v ms t n ng ng ý; 3: khơng ý ki ng ý) N i dung Nh n xét v công vi c mà quý Anh/Ch c hi n Công vi c t o nên s kích thích sáng t o th c hi n m công vi c phù h p v i kh gc a Anh/Ch Kh ng công vi c phù h p v i th i gian lao ng Anh/Ch hi u rõ yêu c u cơng vi c c a Anh/Ch làm vi c t t s Anh/Ch u thích cơng vi c t Nh n xét v hu n luy 10 11 12 Anh/Ch n c gi i thi ng công vi c rõ ràng ngày làm vi Anh/Ch u tiên c tham gia nh o theo yêu c u c a công vi c Anh/Ch th y ho ng r t ích cho vi c hòa nh p v i cơng vi c Vi c tham gia khóa hu n luy nâng cao tay ngh Vi o ngo i ng c n thi t cho công vi c c a anh/ch o t i khách s 14 15 16 t hi u qu t t Nh n xét v v 13 i Ti ng, phúc l i nh ng v i k t qu làm vi c Nhân viên th s ng hoàn toàn d a vào thu nh p t khách s n Ch phúc l i c a khách s n r ng, ch ng h p d n phúc l i c a khách s n th hi n rõ s quan tâm c v 17 18 i i s ng nhân viên Anh/Ch t cao sách ch c a khách s n Ti i thu nh p khách s n công b ng Nh 19 20 21 22 23 cr nhân viên k ho ch rõ ràng v vi c b ng phát tri n chuyên môn K t qu c a vi cs Anh/Ch nâng cao ch c hi n công viêc Vi c th c hi n theo quy nh c th K t qu 24 Anh/Ch hi xu c s cơng b ng, xác cơng tác qu n tr nhân s t i khách s n t Chúng xin chân thành c n! ... qu n tr nhân p - c tr ng qu n tr nhân s Công ty c ph n du l ng t n t i h n ch nguyên nhân - xu t bi n ho ng qu n tr nhân s Công ty c ph n du l +) v ng nghiên c u c a Lu Công ty c ph n du l +)... Cơng ty i Trong m i nhóm tác gi l a ch n ng u nhiên (ph n m m Excel ch n ng u nhiên theo danh sách) S phi u thu v h p l 62 phi t t l 68.8% : Công ty 1: : Công ty : Các Công ty n công tác q... CƠNG TÁC QU N TR NHÂN S T I CÔNG TY C PH N DU L LU NGÀNH QU N TR KINH DOANH CHUYÊN NGÀNH: QU N TR KINH DOANH MÃ S : 60 34 01 02 I NG D N KHOA H C: PGS.TS i lu t t nghi nhân s t i Công ty c ph n du
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Công ty cổ phần du lịch Đồ Sơn (Luận văn thạc sĩ), Hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Công ty cổ phần du lịch Đồ Sơn (Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay