Phân tích dạng một số kim loại trong trầm tích và đánh giá khả năng tích lũy đồng và chì trong nghêu (meretrix lyrata) nuôi ở vùng cửa sông tiền

139 6 0
  • Loading ...
1/139 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 21:42

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC HOÀNG THỊ QUỲNH DIỆU TÊN ĐỀ TÀI PH N T TR T H D NG H VÀ Đ NH GI TS I O I TRONG H N NG T H Đ NG VÀ H TRONG NGHÊU (Meretrix lyrata NU I Ở V NG Ử S NG TIỀN LUẬN ÁN TIẾN SĨ HÓA HỌC HUẾ - NĂM 2018 ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC HOÀNG THỊ QUỲNH DIỆU TÊN ĐỀ TÀI PH N T TR T H D NG H VÀ Đ NH GI TS I O I TRONG H N NG T H Đ NG VÀ H TRONG NGHÊU Meretrix lyrata NU I Ở V NG Ử S NG TIỀN Chun ngành: Hóa Phân tích Mã số: 62 44 01 18 LUẬN ÁN TIẾN SĨ HÓA HỌC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Văn Hợp TS Nguyễn Hải Phong HUẾ - NĂM 2018 ỜI ĐO N Luận án hoàn thành Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, hướng dẫn PGS.TS Nguyễn Văn Hợp TS Nguyễn Hải Phong Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu tơi Các kết luận án trung thực, đồng tác giả cho phép sử dụng chưa cơng bố trước Tác giả Hồng Thị Quỳnh Diệu ỜI ƠN Luận án hoàn thành hướng dẫn tận tình đầy nhiệt tâm Thầy Nguyễn Văn Hợp Thầy Nguyễn Hải Phong Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy gia đình Tác giả xin gửi lời cảm ơn đến Ban Giám hiệu Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, Phòng Sau đại học, Khoa Hóa học q thầy giáo giảng dạy lớp nghiên cứu sinh tận tình giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi suốt thời gian học tập nghiên cứu Tác giả xin chân thành cảm ơn bạn đồng nghiệp gần xa giúp đỡ, động viên, khích lệ tác giả suốt trình làm luận án Cuối cùng, tác giả xin dành tình cảm đặc biệt đến gia đình, người thân người bạn tác giả, người mong mỏi, động viên tiếp sức cho tác giả để hoàn thành luận án Ụ Ụ Ụ Ụ I D NH Ụ H NH III D NH Ụ B NG V D NH Ụ TỪ VIẾT TẮT VIII Ở Đ U HƢƠNG TỔNG QU N .4 1.1 Nguồn phát sinh kim loại độc môi trường 1.2 Các dạng tồn kim loại độc môi trường .5 1.3 Độc tính kim loại độc 1.4 Sự tích lũy kim loại độc vào thể sinh vật, thị sinh học cho ô nhiễm kim loại độc nghiên cứu liên quan 10 1.5 Giới thiệu Sông Tiền, vùng cửa sông Tiền Nghêu (Meretrix lyrata) .15 1.6 Các phương pháp phân tích lượng vết kim loại độc 17 1.7 Phương pháp phân tích dạng kim loại độc trầm tích nghiên cứu liên quan 24 1.8 Đánh giá mức tích lũy kim loại độc trầm tích sinh vật 28 HƢƠNG N I DUNG VÀ PHƢƠNG PH P NGHIÊN ỨU 32 2.1 Nội dung nghiên cứu 32 2.2 Phương pháp nghiên cứu 32 HƢƠNG ẾT QU VÀ TH O UẬN 48 3.1 Nghiên cứu lựa chọn điều kiện phân tích tối ưu thiết bị ICP-MS 48 3.2 Kiểm sốt chất lượng phương pháp phân tích 53 3.3 Hàm lượng kim loại độc nước sông Tiền 61 3.4 Hàm lượng kim loại độc nước vùng cửa sông Tiền 61 3.5 Hàm lượng kim loại độc trầm tích Nghêu vùng cửa sông Tiền .65 3.6 Hàm lượng dạng kim loại độc trầm tích mức tích lũy dạng chúng Nghêu vùng cửa sông Tiền 75 I 3.7 Tích lũy sinh học Cu Pb Nghêu (Meretrix lyrata) – thí nghiệm phơi nhiễm mơi trường nước vùng cửa sông Tiền 87 3.8 Tích lũy Cu Pb Nghêu (Meretrix lyrata) - Thí nghiệm phơi nhiễm mơi trường nước – trầm tích vùng cửa sơng Tiền 93 ẾT UẬN 99 D NH Ụ NG TR NH NG B ẾT QU NGHIÊN ỨU Ủ UẬN N .100 TÀI IỆU TH H O 101 PHỤ Ụ A II D NH Ụ H NH Hình 1.1 Ảnh chụp mặt mặt Nghêu (Meretrix lyrata) 17 Hình 1.2 Sơ đồ hệ thống ICP–MS 20 Hình 1.3 Phổ đồ từ 50 amu đến 84 amu mẫu chứa hỗn hợp HNO3, HCl, H2SO4, butanol, Ca Na 23 Hình 1.4 Sơ đồ chiết dạng kim loại độc trầm tích 26 Hình 2.1 Các vị trí lấy mẫu sông Tiền 33 Hình 2.2 Vùng cửa sơng Tiền vị trí lấy mẫu nước, trầm tích Nghêu .35 Hình 2.3 Sơ đồ bố trí thí nghiệm ni Nghêu 45 Hình 3.1 Sự phụ thuộc cường độ tín hiệu phép đo 59Co vào tốc độ khí mang 49 Hình 3.2 Sự phụ thuộc tỷ lệ CeO/Ce vào tốc độ khí mang 49 Hình 3.3 Sự phụ thuộc tỷ lệ S/N vào tốc độ khí He 51 Hình 3.4 Sự phụ thuộc cường độ tín hiệu phép đo 75As vào tốc độ khí He .51 Hình 3.5 Sự phụ thuộc cường độ tín hiệu vào thời gian phân tích 52 Hình 3.6 Sự phụ thuộc độ ổn định tín hiệu đo vào thời gian phân tích .52 Hình 3.7 Sự phụ thuộc tín hiệu vào thời gian rửa .53 Hình 3.8 Biến động hàm lượng Ni, Cr, As, Pb, Cu Zn đợt khảo sát 62 Hình 3.9 Hàm lượng As, Cu Pb trầm tích vị trí khảo sát 66 Hình 3.10 Hàm lượng Cd, Zn, Ni Cr trầm tích vị trí khảo sát 68 Hình 3.11 Igeo kim loại độc trầm tích vùng cửa sơng Tiền .70 Hình 3.12 EF kim loại độc trầm tích vùng cửa sơng Tiền 70 Hình 3.13 Phân bố dạng kim loại độc trầm tích (%) 78 Hình 3.14 Các giá trị BSAF trung bình dạng kim loại độc 82 Hình 3.15 Hàm lượng Cu trung bình tích lũy Nghêu M.lyrata (µg/kg ướt) theo thời gian phơi nhiễm 88 III Hình 3.16 Hàm lượng Pb trung bình tích lũy Nghêu M.lyrata theo thời gian phơi nhiễm .88 Hình 3.17 Hàm lượng Cu tích lũy Nghêu theo thời gian phơi nhiễm 95 Hình 3.18 Hàm lượng Pb tích lũy Nghêu theo thời gian phơi nhiễm 96 IV D NH Ụ B NG Bảng 1.1 Dạng tồn Cu, Pb nước Bảng 1.2 Liệt kê nghiên cứu phơi nhiễm ĐVHMV với Cu, Pb 13 Bảng 1.3 Năng lực phân tích phương pháp phân tích vết kim loại độc – Các phương pháp phổ nguyên tử 18 Bảng 1.4 Một số hợp chất đa nguyên tử gây nhiễu khối nguyên tố cần phân tích luận án .22 Bảng 1.5 Liệt kê số nghiên cứu phân tích dạng KLĐ trầm tích vùng cửa sơng giới Việt nam 27 Bảng 1.6 Hàm lượng kim loại vỏ Trái đất 29 Bảng 2.1 Các phương pháp (PP) phân tích mẫu nước, trầm tích Nghêu 36 Bảng 2.2 Giá trị cần đạt sau thiết bị ICP-MS tự động tối ưu 37 Bảng 2.3 Các thiết bị sử dụng nghiên cứu 46 Bảng 2.4 Các chất chuẩn, nội chuẩn dùng phân tích KLĐ phương pháp ICP-MS .46 Bảng 3.1 Kết hiệu chỉnh thiết bị ICP-MS sau tối ưu thông số 48 Bảng 3.2 Các điều kiện phân tích tối ưu thiết bị ICP-MS 53 Bảng 3.3 Các đồng vị kim loại độc lựa chọn để phân tích 54 Bảng 3.4 Phương trình đường chuẩn xác định nguyên tố 54 Bảng 3.5 Giới hạn phát giới hạn định lượng thiết bị ICP-MS 55 Bảng 3.6 Giới hạn phát giới hạn định lượng phương pháp phân tích 55 Bảng 3.7 Kết xác định độ lặp lại độ phương pháp phân tích nước sơng Tiền 58 Bảng 3.8 Kết xác định độ lặp lại độ phương pháp phân tích nước vùng cửa sông Tiền 59 V Bảng 3.9 Kết xác định độ lặp lại độ phương pháp phân tích phân tích mẫu vật liệu so sánh 60 Bảng 3.10 So sánh hai phương pháp - phân tích dạng kim loại tổng kim loại mẫu trầm tích S2-2 60 Bảng 3.11 Kết phân tích kim loại độc nước sông Tiền .63 Bảng 3.12 Kết phân tích kim loại độc nước vùng cửa sơng Tiền .64 Bảng 3.13 Hàm lượng kim loại độc trầm tích vùng cửa sơng Tiền .67 Bảng 3.14 Hệ số tương quan hàm lượng kim loại độc trầm tích .68 Bảng 3.15 Igeo kim loại độc trầm tích vùng cửa sông Tiền .69 Bảng 3.16 EF kim loại độc trầm tích vùng cửa sơng Tiền .69 Bảng 3.17 Hàm lượng tổng kim loại độc trầm tích vùng cửa sơng Tiền số vùng cửa sông khác 71 Bảng 3.18 Hàm lượng kim loại độc Nghêu 73 Bảng 3.19 Hàm lượng kim loại độc Nghêu (Meretrix lyrata Meretrix meretrix) vùng cửa sông 74 Bảng 3.20 Hàm lượng dạng kim loại độc trầm tích 79 Bảng 3.21 Thứ tự hàm lượng dạng kim loại độc trầm tích 77 Bảng 3.22 Hệ số tích lũy sinh học-trầm tích dạng kim loại độc 81 Bảng 3.23 Tương quan hàm lượng kim loại độc Nghêu Meretrix lyrata hàm lượng dạng kim loại trầm tích .84 Bảng 3.24 Hàm lượng dạng kim loại độc trầm tích (% so với tổng dạng KLĐ) vùng cửa sông .85 Bảng 3.25 Kết xét tương quan tuyến tính hàm lượng Cu, Pb Nghêu mức kim loại nước bể thí nghiệm, thời gian phơi nhiễm 90 Bảng 3.26 Tốc độ tích lũy Cu Pb Nghêu 91 Bảng 3.27 Hàm lượng Cu, Pb hòa tan nước bể nuôi với mức kim loại VI Luận án Tiến sĩ Hoàng Thị Quỳnh Diệu [151] Simon, O.; Garnier-Laplace, J (2004) Kinetic analysis of uranium accumulation in the bivalve Corbicula fluminea: effect of pH and direct exposure levels Aquat Toxicol, 68(2), pp 95-108 [152] Singh, K P.; Mohan, D.; Singh, V K.; Malik, A (2005) Studies on distribution and fractionation of heavy metals in Gomti river sediments—a tributary of the Ganges, India Journal of Hydrology, 312(1–4), pp 14-27 [153] Sinh, L X (2016) Determination of Mercury Accumulation Factor in Hard Clam (Meretrix lyrata) at Bach Dang Estuary, Viet Nam Environment and Natural Resources Research, 6(3), pp 18-24 [154] Stockdale, A.; Tipping, E.; Lofts, S (2015) Dissolved trace metal speciation in estuarine and coastal waters: comparison of WHAM/Model VII predictions with analytical results Environ Toxicol Chem, 34(1), pp 53-63 [155] Sun, Z.; Wu, Y.; Yao, S.; Liu, E.; Li, F (2009) Study on effective species of heavy metals in lacustrine sediment core from Xijiu Lake, Taihu Lake catchment, China Environmental Earth Sciences, 59(2), pp 371 [156] Sundaray, S K.; Nayak, B B.; Lin, S.; Bhatta, D (2011) Geochemical speciation and risk assessment of heavy metals in the river estuarine sediments—A case study: Mahanadi basin, India Journal of Hazardous Materials, 186(2–3), pp 1837-1846 [157] Sungur, A (2016) Heavy metals mobility, sources, and risk assessment in soils and uptake by apple (Malus domestica Borkh.) leaves in urban apple orchards Archives of Agronomy and Soil Science, 62(8), pp 1051-1065 [158] Sze, P W C.; Lee, S Y (2000) Effects of chronic copper exposure on the green mussel Perna viridis Marine Biology, 137(3), pp 379-392 [159] Szefer, P.; Ali, A A.; Ba-Haroon, A A.; Rajeh, A A.; Gedon, J.; Nabrzyski, M (1999) Distribution and relationships of selected trace metals in molluscs and associated sediments from the Gulf of Aden, Yemen Environmental Pollution, 106(3), pp 299-314 [160] Taverniers, I.; De Loose, M.; Van Bockstaele, E (2004) Trends in quality in the analytical laboratory II Analytical method validation and quality assurance TrAC Trends in Analytical Chemistry, 23(8), pp 535-552 [161] Taylor, A M.; Maher, W A (2014) Exposure–dose–response of Tellina deltoidalis to metal contaminated estuarine sediments Lead spiked sediments Comparative Biochemistry and Physiology Part C: Toxicology & Pharmacology, 159(0), pp 52-61 [162] Tessier, A.; Campbell, P G C.; Bisson, M (1979) Sequential extraction procedure for the speciation of particulate trace metals Analytical Chemistry, 51(7), pp 844-851 113 Luận án Tiến sĩ Hoàng Thị Quỳnh Diệu [163] Thomas, R (2003) Practical Guide to ICP-MS: A Tutorial for Beginners, Ed 1st, CRC Press, pp 47-100 [164] Thomas, R (2003) Practical Guide to ICP-MS: A Tutorial for Beginners, Ed 1st, CRC Press, pp 125-155 [165] Thompson, M.; Lowthian, P J (1995) A Horwitz-like function describes precision in a proficiency test Analyst, 120(2), pp 271-272 [166] Tu, N.; Ha, N.; Agusa, T.; Ikemoto, T.; Tuyen, B.; Tanabe, S.; Takeuchi, I (2010) Concentrations of trace elements in Meretrix spp (Mollusca: Bivalva) along the coasts of Vietnam Fisheries Science, 76(4), pp 677 [167] Tue, N T.; Quy, T D.; Amano, A.; Hamaoka, H.; Tanabe, S.; Nhuan, M T.; Omori, K (2012) Historical Profiles of Trace Element Concentrations in Mangrove Sediments from the Ba Lat Estuary, Red River, Vietnam Water, Air, & Soil Pollution, 223(3), pp 1315-1330 [168] Tyler, G.; Yvon, J (2006) ICP-OES, ICP-MS and AAS Techniques Compared, Ed 1st, HORIBA Group, France, pp 1-11 [169] Uzairu, A.; Okunola, O J.; Wakawa, R J.; Adewusi, S G (2014) Bioavailability Studies of Metals in Surface Water of River Challawa, Nigeria Journal of Applied Chemistry, 2014, pp 1-9 [170] van Leeuwen, H P.; Town, R M.; Buffle, J.; Cleven, R F M J.; Davison, W.; Puy, J.; van Riemsdijk, W H.; Sigg, L (2005) Dynamic Speciation Analysis and Bioavailability of Metals in Aquatic Systems Environmental Science & Technology, 39(22), pp 8545-8556 [171] Varis, O.; Tortajada, C.; Biswas, A K (2008) The Mekong: IWRM and Institutions In: Management of Transboundary Rivers and Lakes, Springer Berlin Heidelberg, Germany, pp 207-210 [172] Wang, S.; Jia, Y.; Wang, X.; Wang, H.; Zhao, Z.; Liu, B (2010) Fractionation of heavy metals in shallow marine sediments from Jinzhou Bay, China J Environ Sci (China), 22(1), pp 23-31 [173] Yang, Z.; Wang, Y.; Shen, Z.; Niu, J.; Tang, Z (2009) Distribution and speciation of heavy metals in sediments from the mainstream, tributaries, and lakes of the Yangtze River catchment of Wuhan, China Journal of Hazardous Materials, 166(2–3), pp 1186-1194 [174] Yap, C K.; Ismail, A.; Tan, S G.; Omar, H (2003) Accumulation, depuration and distribution of cadmium and zinc in the green-lipped mussel Perna viridis (Linnaeus) under laboratory conditions Hydrobiologia, 498(1), pp 151-160 [175] Ye, F (2011) Distribution of heavy metals in sediments of the Pearl River Estuary, Southern China: Implications for sources and historical changes Journal of 114 Luận án Tiến sĩ Hoàng Thị Quỳnh Diệu Environmental Sciences, 24pp 1-10 [176] Yi, Y.; Yang, Z.; Zhang, S (2011) Ecological risk assessment of heavy metals in sediment and human health risk assessment of heavy metals in fishes in the middle and lower reaches of the Yangtze River basin Environmental Pollution, 159(10), pp 2575-2585 [177] Zhang, C.; Yu, Z.-g.; Zeng, G.-m.; Jiang, M.; Yang, Z.-z.; Cui, F.; Zhu, M.y.; Shen, L.-q.; Hu, L (2014) Effects of sediment geochemical properties on heavy metal bioavailability Environment International, 73, pp 270-281 [178] Zhou, Q.; Zhang, J.; Fu, J.; Shi, J.; Jiang, G (2008) Biomonitoring: An appealing tool for assessment of metal pollution in the aquatic ecosystem Analytica Chimica Acta, 606(2), pp 135-150 [179] Ziglio, G.; Flaim, G.; Siligardi, M (2008) Biological Monitoring of Rivers, Ed 1st, Wiley, pp 1-433 115 Luận án Tiến sĩ Hoàng Thị Quỳnh Diệu PHỤ Ụ Phụ lục Vị trí lấy mẫu ký hiệu mẫu sơng Tiền cửa sơng Tiền Vị trí lấy mẫu ký hiệu mẫu sơng Tiền STT Vị trí lấy mẫu Thị xã Hồng Ngự – tỉnh Đồng Tháp Thị xã Tân Hòa – tỉnh Vĩnh Long Thị trấn Cai Lậy – tỉnh Tiền Giang Khu công nghiệp Mỹ Tho – tỉnh Tiền Giang Cửa sơng Tiền xã Tân Thành – huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang Tọa độ WGS–84 Vĩ tuyến Bắc Kinh tuyến Đông 10°47'40,0" 105°20'36,5" 10°16'55,6" 105°54'42,0" 10°17'10,9" 106°06'51,2" 10°20'42,4" 106°23'34,4" 10°16'06,7" 106°45'11,0" Ký hiệu mẫu Đợt Ghi Đợt HN Trời nắng Trời nắng, ngày trước mưa to VL Trời nắng Trời nắng, chiều ngày trước mưa to CL Trời nắng Trời nắng, chiều ngày trước mưa to MT Trời nắng Trời nắng, ngày trước mưa to TT Trời nắng Trời nắng, ngày trước mưa to Vị trí lấy mẫu ký hiệu mẫu vùng cửa sơng Tiền Vị trí lấy mẫu Ký hiệu mẫu trầm tích S1–1 S1–1 S1–2 S1–2 S2–1 S2–1 S2–2 S2–2 S3–1 S3–1 S3–2 S3–2 S4–1 S4–1 Ký hiệu mẫu nước (mẫu tổ hợp) S1 S2 S3 S4 S4–2 S4–2 Tọa độ WGS–84 Vĩ tuyến Bắc – Kinh tuyến Đông 10°15'26,9"N – 106°46'42,3"E 10°15'22,8"N – 106°46'51,0"E 10°15'46,8"N – 106°46'34,9"E 10°15'28,6"N – 106°47'08,5"E 10°16'03,8"N – 106°46'48,4"E 10°15'46,1"N – 106°47'24,6"E 10°16'08,5"N – 106°47'12,7"E 10°16'05,4"N – 106°47'25,3"E Ghi –Đợt 1: Trời nắng; –Đợt 2: Trời nhiều mây, chiều ngày trước có mưa to; –Đợt 3: Trời nắng, ngày trước có mưa to Lớp đáy mặt cắt S2, S3, S5, S6, S7 có địa hình thấp so với mặt cắt S1, S4 a Luận án Tiến sĩ Hồng Thị Quỳnh Diệu Vị trí lấy mẫu Ký hiệu mẫu trầm tích S5–1 S5–1 S5–2 S5–2 S6–1 S6–1 Ký hiệu mẫu nước (mẫu tổ hợp) Tọa độ WGS–84 Vĩ tuyến Bắc – Kinh tuyến Đông 10°16'27,1"N – 106°47'10,9"E 10°16'07,8"N – 106°47'41,7"E 10°16'40,2"N – 106°47'20,9"E 10°16'22,0"N – 106°47'51,0"E 10°17'00,1"N – 106°47'34,3"E 10°16'36,9"N – 106°48'06,5"E S5 S6 S6–2 S6–2 S7–1 S7–1 S7 S7–2 Ghi S7–2 Phụ lục Quy định mức giới hạn cho phép thông số định trị STT Thông số Giới hạn định lượng Khoảng tuyến tính Hiệu suất thu hồi (%) Độ lặp lại (%) Mức chấp nhận < MRL R2 ≥ 0,995 90 – 107 80 – 110 80 – 110 80 – 110 60 – 115 ≤8 ≤ 11,3 ≤ 16 ≤ 22,6 ≤ 32 Ghi 100 mg/kg 10 mg/kg mg/kg 100 µg/kg 10 µg/kg 100 mg/kg 10 mg/kg mg/kg 100 µg/kg 10 µg/kg Phụ lục Những yêu cầu cần đạt đƣợc với phƣơng pháp phân tích [37] Hàm lượng chất phân tích (mg/kg) 0,001 0,01 0,1 10 100 1000 Khoảng làm việc thấp đường chuẩn 0,0006 – 0,0014 0,006 – 0,014 0,03 – 0,17 0,52 – 1,48 6,6 – 13,3 76 – 124 830 – 1200 LOD (≤ mg/kg) 0,0002 0,002 0,01 0,1 10 100 LOQ (≤ mg/kg) 0,0004 0,004 0,02 0,2 20 200 b Luận án Tiến sĩ Hoàng Thị Quỳnh Diệu Phụ lục hứng mẫu vật liệu chuẩn SRM–2976 (Mussels Tissue) NIM–GBW07418 (Soil) Certified value Certified value Metal Mean; Mean;  Confidence interval 95%  Confidence interval 95% RSD% (n3) RSD% (n3) Cd Ni Cr As Pb Cu Zn 0,82±0,16 , 0,50±0,16 13,3±1,8 1,19±0,18 4,02±0,33 137±13 0,83; 2,6% 1,01; 4,5% 0,49; 8,6% 13,7; 4,5% 1,29; 5,2% 4,22; 6,1% 141; 2,8% 0,26±0,02 41±2 93±5 10±1 28±4 23±2 68±7 0,25; 14,7% 42; 6,9% 98; 2,6% 9,9; 4,6% 30; 5,7% 24; 4,0% 71; 3,7% c Luận án Tiến sĩ Hoàng Thị Quỳnh Diệu d Luận án Tiến sĩ Hoàng Thị Quỳnh Diệu Mẫu CRM đất Phụ lục ột số quy định quốc tế ngƣỡng hàm lƣợng cho phép kim loại độc động vật thân mềm hai mảnh vỏ Thông số Cd Zn Fe Mn Ni Cr As Cu Pb Tiêu chuẩn cho phép (mg/kg – tính khối lượng ướt) CODEX STAN EC – No 1881/2006 S.I No 268 193–1995 ≤ 2,0 ≤ 3,0 ≤ 1,0 – – ≤ 800 – – – – – – – – ≤ 1,0 – – ≤ 1,2 – – ≤ 6,0 – – ≤ 80 – ≤ 1,5 ≤ 1,5 e Luận án Tiến sĩ Phụ lục Hoàng Thị Quỳnh Diệu ột vài kết phân tích mẫu nƣớc, trầm tích nghêu đƣợc xuất từ máy I P-MS Agelent 7700X Mẫu nước f Luận án Tiến sĩ Hồng Thị Quỳnh Diệu Mẫu trầm tích g Luận án Tiến sĩ Hoàng Thị Quỳnh Diệu Mẫu Nghêu h Luận án Tiến sĩ Hoàng Thị Quỳnh Diệu Phụ lục Hình ảnh vùng ni Nghêu, q trình lấy mẫu, bể ni Nghêu thiết bị phân tích Bãi ni Nghêu cửa sông Tiền Mật độ Nghêu sống vùng cửa sơng Tiền Lấy mẫu trầm tích vùng cửa sơng Tiền Lấy mẫu trầm tích vùng cửa sơng Tiền i Luận án Tiến sĩ Mẫu Nghêu lấy vùng cửa sơng Tiền Mơ hình ni Nghêu nước Hồng Thị Quỳnh Diệu Mẫu trầm tích lấy vùng cửa sơng Tiền Mơ hình ni Nghêu nước – trầm tích j Luận án Tiến sĩ Thiết bị ICP-MS 7700x - Agilent Thiết bị phá mẫu vi sóng dùng phân tích tổng KLĐ Hồng Thị Quỳnh Diệu Thiết bị UV-VIS Máy lắc dùng phân tích dạng KLĐ k Luận án Tiến sĩ Hoàng Thị Quỳnh Diệu l ... Phân tích đánh giá hàm lượng KLĐ nước sông Tiền nước vùng cửa sơng Tiền; 2) Phân tích đánh giá hàm lượng KLĐ dạng tồn chúng trầm tích vùng cửa sơng Tiền; 3) Phân tích đánh giá hàm lượng KLĐ Nghêu. .. độc trầm tích .68 Bảng 3.15 Igeo kim loại độc trầm tích vùng cửa sơng Tiền .69 Bảng 3.16 EF kim loại độc trầm tích vùng cửa sông Tiền .69 Bảng 3.17 Hàm lượng tổng kim loại độc trầm tích vùng cửa. .. trầm tích vị trí khảo sát 68 Hình 3.11 Igeo kim loại độc trầm tích vùng cửa sơng Tiền .70 Hình 3.12 EF kim loại độc trầm tích vùng cửa sơng Tiền 70 Hình 3.13 Phân bố dạng kim loại độc trầm tích
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích dạng một số kim loại trong trầm tích và đánh giá khả năng tích lũy đồng và chì trong nghêu (meretrix lyrata) nuôi ở vùng cửa sông tiền, Phân tích dạng một số kim loại trong trầm tích và đánh giá khả năng tích lũy đồng và chì trong nghêu (meretrix lyrata) nuôi ở vùng cửa sông tiền

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay