Phân tích dạng một số kim loại trong trầm tích và đánh giá khả năng tích lũy đồng và chì trong nghêu (meretrix lyrata) nuôi ở vùng cửa sông tiền

139 30 0
  • Loading ...
1/139 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 21:42

... Phân tích đánh giá hàm lượng KLĐ nước sông Tiền nước vùng cửa sơng Tiền; 2) Phân tích đánh giá hàm lượng KLĐ dạng tồn chúng trầm tích vùng cửa sơng Tiền; 3) Phân tích đánh giá hàm lượng KLĐ Nghêu. .. độc trầm tích .68 Bảng 3.15 Igeo kim loại độc trầm tích vùng cửa sơng Tiền .69 Bảng 3.16 EF kim loại độc trầm tích vùng cửa sông Tiền .69 Bảng 3.17 Hàm lượng tổng kim loại độc trầm tích vùng cửa. .. trầm tích vị trí khảo sát 68 Hình 3.11 Igeo kim loại độc trầm tích vùng cửa sơng Tiền .70 Hình 3.12 EF kim loại độc trầm tích vùng cửa sơng Tiền 70 Hình 3.13 Phân bố dạng kim loại độc trầm tích
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích dạng một số kim loại trong trầm tích và đánh giá khả năng tích lũy đồng và chì trong nghêu (meretrix lyrata) nuôi ở vùng cửa sông tiền, Phân tích dạng một số kim loại trong trầm tích và đánh giá khả năng tích lũy đồng và chì trong nghêu (meretrix lyrata) nuôi ở vùng cửa sông tiền

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay