Đánh giá thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH Nhật Linh Móng Cái (Luận văn thạc sĩ)

119 14 0
  • Loading ...
1/119 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 21:35

Đánh giá thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH Nhật Linh Móng CáiĐánh giá thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH Nhật Linh Móng CáiĐánh giá thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH Nhật Linh Móng CáiĐánh giá thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH Nhật Linh Móng CáiĐánh giá thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH Nhật Linh Móng CáiĐánh giá thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH Nhật Linh Móng CáiĐánh giá thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH Nhật Linh Móng CáiĐánh giá thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH Nhật Linh Móng CáiĐánh giá thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH Nhật Linh Móng Cái - VÕ QUANG MINH NGÀNH TS tài h doanh Xin Võ Quang Minh h Móng Cái Võ Quang Minh 1.1 Các 10 14 17 20 25 25 28 28 28 29 31 32 32 32 33 33 2.1.4 Tình 37 38 38 39 40 Cái 41 46 46 49 58 60 60 63 63 65 66 67 ng ty 67 71 73 73 74 76 76 77 78 79 -2020 79 80 80 80 81 82 82 86 90 98 101 102 105 DN CBCNV TCHC Hành Cơng ty TNHH Linh Móng Cái Móng Cái Trang 1.1 So 2.1 28 37 -2015 2.2 -2015 ty 2.3 2.4 40 2013-2015 -2015 2015 2013-2015 2.8 ty 48 51 2.11 2.16 53 -2015 54 -2015 2.13 2.15 48 -2015 -2015 2.12 45 47 -2015 2.10 2.14 42 - 2.7 2.9 39 -2015 2.5 2.6 38 -2015 2015 56 57 59 -2015 - 60 Trang 2015 2.17 62 -2015 2.18 ng ty 2013-2015 2.19 -2015 2.20 2.21 2.22 63 -2015 69 6/2015 71 -2015 2.24 -2015 3.1 -2020 3.2 65 68 6/2015 2.23 64 -2020 3.3 72 79 81 85 3.4 -2020 89 3.5 93 3.6 95 3.7 theo CDCV 98 Trang 1.1 1.2 11 1.3 12 1.4 18 1.5 21 1.6 22 1.7 23 2.1 2.2 Móng Cái 33 50 STT Khung Min Max 66 90 89 113 66-89 90-113 Nhóm Tên nhóm g Nhân viên nhân viên phòng Nhân viên phòng nhân viên phòng quan Cán 114 137 114-137 Cán viên,nhân viên lành Cán 138 161 138-161 viên,nhân viên lành lái xe Cán viên,nhân viên lành n viên,nhân viên lành chuyên môn Chuyên viên 162 185 162-185 Chuyên viên Chuyên viên công môn thông Chuyên viên 186 209 186-209 HV: Võ Quang Minh Chuyên viên 95 Chuyên viên có kinh cơng vi chun mơn Khóa STT Khung Min Max 210 233 210-233 Nhóm Tên nhóm Chuyên viên g Chuyên viên Chuyên viên chuyên môn Chun mơn có chun mơn có tác n 234 269 234-269 Chuyên viên Chuyên viên phòng,ban cơng ty (chun viên hành tour) Phó phòng cơng ty, 270 305 270-305 Phó phòng doanh, marketing, giám sát HV: Võ Quang Minh 96 Khóa STT Khung Min Max Tên nhóm Nhóm g phòng có tác cơng ty, 10 306 353 306-353 10 phòng tài chính,kinh doanh, marketing, giám sát án 11 354 401 354-401 11 ng g hành tour có hành tour cơng ty Giám 12 402 449 402-449 Giám Q 12 kinh doanh HV: Võ Quang Minh 97 Khóa STT Khung Min Max Nhóm Tên nhóm g hành, 13 450 497 450-497 13 công ty ho công ty công theo CDCV STT 50 15 65 công công công vi công p công, công nh 3.3.4 GP4: HV: Võ Quang Minh 98 Khóa - ty nên n, quý - hình - HV: Võ Quang Minh 99 Khóa - HV: Võ Quang Minh iêm 100 Khóa cơng tác cơng ty TNHH công tác công ty công tác công ty cơng ty HV: Võ Quang Minh 101 Khóa cơng tác công n công công ty công ty công ty ph HV: Võ Quang Minh 102 Khóa cơng ty công tác qu công ty công ty công ty công ty công ty công tác công công công công ty công Công ty công công ty HV: Võ Quang Minh 103 Khóa p cho cơng tác -2020 K HV: Võ Quang Minh 104 Khóa 1 HCM công ty công ty 2016-2020 HV: Võ Quang Minh cơng ty 105 Khóa Cơng ty TNHH Cơng ty: cơng Cái TP.Móng Cái, : : : cơng ty Móng Cái : : trên: : : gì?) Phó gi : : tháng cơng ty cơng ty cơng kích thích cơng tác hành cơng ty Cơng ty, cơng ty Công ty Công ty công công công phân công : : : cơng ty CƠNG T : : mơn: công ty : : công ... 2.2 Móng Cái 33 50 c nghi Cơng ty n cơng ty cơng ty Chính cơng HV: Võ Quang Minh cơng làm Khóa sau: cơng tác cơng ty cơng Linh Móng Cái cơng ty công tác công ty công ty công tác công ty cơng tác. .. cơng tác cơng ty, giúp cơng ty có cá cơng ty, công ty a HV: Võ Quang Minh Khóa cơng ty -2015, cơng cơng - , cá công tác ng, công tác Công n h giá công công ty công tác công TS công HV: Võ Quang... l Nhân vi HV: Võ Quang Minh 13 Khóa cơng 1.2.2.3 Cơng a m công tác b công tác c công xem công ty HV: Võ Quang Minh 14 Khóa ng trí công ty công công ty công i khách hàng khách hàng công ty công
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH Nhật Linh Móng Cái (Luận văn thạc sĩ), Đánh giá thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH Nhật Linh Móng Cái (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay