Xây dựng văn hóa công sở tại UBND quận Đồ Sơn, Hải Phòng (Luận văn thạc sĩ)

94 11 0
  • Loading ...
1/94 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 21:25

Xây dựng văn hóa công sở tại UBND quận Đồ Sơn, Hải PhòngXây dựng văn hóa công sở tại UBND quận Đồ Sơn, Hải PhòngXây dựng văn hóa công sở tại UBND quận Đồ Sơn, Hải PhòngXây dựng văn hóa công sở tại UBND quận Đồ Sơn, Hải PhòngXây dựng văn hóa công sở tại UBND quận Đồ Sơn, Hải PhòngXây dựng văn hóa công sở tại UBND quận Đồ Sơn, Hải PhòngXây dựng văn hóa công sở tại UBND quận Đồ Sơn, Hải PhòngXây dựng văn hóa công sở tại UBND quận Đồ Sơn, Hải PhòngXây dựng văn hóa công sở tại UBND quận Đồ Sơn, Hải PhòngXây dựng văn hóa công sở tại UBND quận Đồ Sơn, Hải PhòngXây dựng văn hóa công sở tại UBND quận Đồ Sơn, Hải PhòngXây dựng văn hóa công sở tại UBND quận Đồ Sơn, Hải PhòngXây dựng văn hóa công sở tại UBND quận Đồ Sơn, Hải Phòng I H C DÂN L P H I PHÒNG ISO 9001:2008 NGUY N C ANH LU NGÀNH QU N TR KINH DOANH H i Phòng - 2017 B GIÁO D O I H C DÂN L P H I PHÒNG NGUY N C ANH XÂY D T I UBND QU N I PHÒNG LU NGÀNH QU N TR KINH DOANH CHUYÊN NGÀNH: QU N TR KINH DOANH MÃ S : 60 34 01 02 I NG D N KHOA H C: TS i lu t t nghi t i UBND qu i Phòng c i M i s li u bi tr c ti p thu th cs ng ý c a hoàn thành lu ghi tài li u tham kh o Xây d th c hi is ng d n lu u o UBND qu s d ng nh ng tài li cu i lu c d ng b t c tài li u khác N u có sai sót, tơi xin hoàn toàn ch u trách nhi m cg il ic d n t t c quý th o th ng n tr Dân l p H i Phòng, nh ih c t cho nh ng ki n th c h u ích v qu n tr cho th c hi n t t lu Tôi xin chân thành c ng d n cho th i gian th c hi n lu Tôi xin chân thành c o UBND qu n , toàn th cán b công ch c làm vi c t i UBND qu n thu th p d li u, tham gia vào cu th c t v vi c u tra kh o sát giúp ti p c t i UBND qu n Sau xin g i l i bi u ki n t t nh t cho tơi su t q trình h Trong q trình làm lu c s góp ý c a th Xin chân thành c c hi n lu m th i gian h n ch nên nh ng bi nh c c nh ng thi u sót Tơi r t mong lu a tơi hồn thi L i L IC iv M C L C v DANH M C CÁC CH VI T T T VÀ KÝ HI U ix DANH M C B NG x DANH M xi PH N M U 1 Tính c p thi t c tài Tình hình nghiên c u c M tài u ng, ph m vi nghiên c u 5 u 6 K t c u c a lu LÍ LU N V 1.1 KHÁI NI M V S 1.1.1 Khái ni 1.1.2 Khái ni m công s 11 1.1.3 Khái ni 1.2 N 12 ĨA CƠNG S (THÀNH T C HĨA CƠNG S ) 14 c công v 15 1.2.2 Tác phong làm vi c 17 1.2.3 M i quan h công s 19 u ki n làm vi c công s 21 1.2.5 Các ho 1.3 ng t p th 23 NH NG Y U T 25 c tính ngh nghi c ho ng c a công s 25 1.3.2 V trí, quy mơ cơng s 26 1.3.3 S u hành c o 27 c 28 1.3.5 N n t as C TR , nhân viên 29 S T I UBND QU I PHÒNG 30 2.1 GI I THI U V UBND QU 2.1.1 Gi i thi u v UBND qu u t ch c ch I PHÒNG 30 30 m v c a UBND qu c, viên ch c c a UBND qu n 2.2 TH C TR 31 38 T I UBND QU H I PHÒNG 43 u ki n làm vi c c a cán b công ch c UBND qu c a cán b công ch c, viên ch c UBND qu 43 46 2.2.3 Tác phong làm vi c c a cán b công ch c, viên ch c UBND qu n 49 2.2.3 Các m i quan h c a cán b công ch c UBND qu 54 2.2.4 V c i cách hành t i UBND qu 59 2.2.5 Ho ng h i h p, h i th o t i UBND qu 63 2.2.6 Ho , th d c th thao ho 2.2.7 ng khác 65 t i UBND qu 67 I PHÁP NH M XÂY D T I UBND QU I PHÒNG 69 NG PHÁT TRI N KINH T XÃ H I C A QU 69 NG XÂY D NG VÀ PHÁT TRI N VHCS C A UBND QU I PHÒNG 70 XU T VÀ KI N NGH NH M HOÀN THI CÔNG S T I UBND QU ph i b I PHÒNG 71 ut 3.2.2 Duy trì nâng cao ch t 3.2.3 Ti p t o 71 72 y m nh cơng cu c c i cách hành 73 3.2.4 Nên có nh ng bi n pháp m nh m , c ng r n v th ch 73 3.2.5 T ch thành nh ng phong trào c th 75 3.2.6 C n có nh ng kh u hi u nh c nh t c 75 K T LU N 77 DANH M C TÀI LI U THAM KH O 78 PH L C 1: B UBND QU N CÁC CBCC LÀM VI C T I 80 CBNV CBCCVC CBCC CCHC TTHC TDTT UBND VHCS , B ng 2.1: S u cơng ch c hành 39 t i UBND qu B ng 2.2: S 39 ng B u viên ch c s nghi c a CBCCVC qu B ng 2.4: K t qu u tra v m i quan h gi 41 47 o- nhân viên 55 B ng 2.5: Tình hình cơng khai, minh b ch TTHC t i UBND qu 60 B ng 2.6: K t qu vi c gi i quy t h B ng 2.7: Các th t 61 c cung c p tr c n 62 68 Th nh t, b u khơng khí gi khơng khí dân ch c s b u u s có ng khơng t n vi c xây d ng có c i thi nt i VHCS tiên ti n Th hai, ch m t s công ch t chu h n ch c chuyên môn không phù h p v i v u ki n ngh tr h p lý v ch c tu b trí, b nhi c cán b tr thay th Ngồi ra, m t s cán b cơng ch c qu n có l l i làm vi thi u ch ngh h c, trì tr ng Th ba, công cu c th c hi n quy t li t n t i nhi u v c xây d a V n ng d ng d ch v CNTT gi i quy t TTHC mang l i hi u qu th p Th ng bi n pháp c ng r n v th ch rõ n vi c th c hi n VHCS Nh ng CBCC th c hi n nghiêm c bi ph c x ph t cán b vi nh v nt is n nang Th ho u phong trào c th v c t ch c Các p th hi n ch y u m i ch d ng l i ho ng a t l tham gia c a CBCC vào ho cao Th sáu, vi c b trí bên m t s lý, kh u hi u nh c nh xây d p u 69 C PHÁP 3.1 o, ch u ki n có nhi c, v i s quan o c a Thành y, H ng nhân dân, UBND thành ph , Qu n y, v i s ch u hành t p trung c a UBND qu n, s n l c c g ng c , UBND kinh t - xã h i qu n ti p t c toàn di n t t c t - xã h nh phát tri ng, tình hình c nhi u k t qu c, hồn thành t t nhi m v phát tri n kinh ra; kinh t ch t th i r tiêu t l c thu gom x t 99% k ho ch giao) ng phát tri n kinh t xã h i c a qu nh +) V phát tri n kinh t : - Giá tr s n xu t công nghi p: 305,75 t i th c hi - Giá tr s n xu t Nông - Lâm - Th y s n: 767,64 t so v i th c hi s n xu t nông nghi p 138,84 t ng, b ng 101,9% so v i th c hi t ng, b ng 102,5% s n xu t th y s n 626,6 t 102,6% so v i th c hi - T ng m c bán l hàng hóa: 1.216 t i c th c hi - Doanh thu d ch v c th c hi ng: 990 t i 70 - T ng m i t 2.300 t ov i c i c th c hi -T t khách du l ch t 2,585 tri th c hi -T a bàn theo phân c p 260,282 t ng, b ng 128,5% so v i th c hi t: 131,75 t n s d ng ng, b ng 122,5% so v i T ng chi c th c hi a bàn 287,493 t ng, b ng 95,1% so v i th c hi b) V - xã h i: - - T l ch t th i r 3.2 c thu gom x lý: 100% VHCS - - c ch s , trang nghiêm hi u qu ho s nghi p thu c UBND qu n ng 71 ng phong cách chu n m c ng x , chu n m c c a cán b , công - ch c, viên ch c thi hành nhi m v , công v , quan h xã h i, bao g m nh ng vi c ph i làm ho c làm nh m b m s liêm trách nhi m c a cán b , công ch c, viên ch c t - ng công v quan h xã h i c a cán b , công ch c, viên ch c; nâng cao ý th c, trách nhi m c a cán b , công ch c, viên ch c cơng tác phòng, ch sát vi c ch - ng th giám nh pháp lu t c a cán b , công ch c, viên ch c ng t i m c tiêu: Làm vi c theo k ho ch; gi i quy t công vi c u hành theo quy ch , t o m i thu n l i cho nhân dân giao d ch - lý trách nhi m cán b , công ch c, viên ch c, nhân viên có hành vi vi ph m quy chu n x s thi hành công v ng th i nhân nh pháp lu t 3.3 i UBND qu t nt i6v c c c i thi n, bi S xu n gi i quy t v 3.3 o UBND ph i t chu n m li q c th c hi n hóa, ng h ng gi i pháp th ch quy t m b o th c hi n Quy ch m, cách th c qu u hành c a l cách gi i quy t công vi c, gi i quy t b mu n gi i thi ng n ng c a cán b , nhân viên, m qu n lý c a l o công ty FPT, quan 72 nh cho m t doanh nghi p Trong o UBND có th tham kh o kinh nghi m phát huy t t m i quan h công vi c gi c Công ty FPT cho r ng m u có th có nh ng ý ki n hay mà không ph thu c vào v th kh o nhân viên Giám ki n th t cá nh ý ki quan m c a ông gi i quy t công vi c là: Cá nhân kh i ngu n c a s sáng t o, nh ng nh ng quy nh c a t p thê m i nh ng quy nh n n m t ch bi t v ng c p, phát huy t làm vi c dân ch , không phân i sáng t o c a nhân viên 3.2.2 ng tr c ti p t i tính kh thi hi u qu c a vi c xây d ng n n VHCS tiên ti n Ch CBCC không ch th hi th thông qua m n ng chuyên môn b ng c p mà t giác th c hi n quy ch nh làm vi c c quan, quy t c, chu n m c ng x N u CBCC nh n th c rõ có ý th c tuân th , b o v trì nh v g ho s khơng ng xây d tác giáo d ng c c nâng cao Vì v , m t gi i pháp r t quan tr o cho CBCC v ch góp ph n ng công mv quan, t ch c; ch c trách, quy th ng quy t c x s th hi ng th c thi công ng ho t c a b n thân; h , hành vi ng x CBCC n m v ng t giác th c hi n c m c tiêu nâng cao ch ho o, phát tri n, hu n luy n ph i có s k t h p 73 t ng th ho ng phát tri n ngu n nhân l n d CBCC 3.2.3 Vi c th c hi n t , hay xây d ng cơng s góp ph n th c hi n m c tiêu c ng th c i cách hành chính, nm tn i, hi u l c, hi u qu c c i cách HC c tr l i giúp gi m t i cơng vi ch q trình làm vi c cho c CBCC i dân, ti cho vi c xây d ng VHCS tiên ti n Ngoài ra, k t qu c a vi c th c hi n CCHC th hi n rõ m qu hi u qu qu n lý c a UBND ng nh c a VHCS hi i Vì v y, song song v i bi n pháp nâng cao VHCS, UBND qu n c n tr công cu c bi y m nh iv c, xây d c s d ng công ngh thông tin vào h tr TTHC t i qu này, c n thi t ph c tri n khai hi u qu kh c ph c tình tr ng n y u t c, k i quy t công vi c tr c n k t h p gi i quy t công vi c gi a tr c n tr c ti p c a CBCCVC nh m t o ni i dân ch ng tham gia vào TTHC tr c n 3.2.4 iv ib tk b tc n pháp giáo d c, tuyên truy n, nâng cao nh n th c, v lý lu n n pháp c n thi t có tính tiên quy t, t nh n th c m i d bi n pháp r t lý thuy t, cho tác d nh n th c r t rõ v m t th c t , i Nhi u khơng có nh ng th ch c th i ta u ph i 74 i ta s ng bi n ng ch r t c n thi t UBND qu c th v trang ph c, v trách nhi m công vi c, v ng x , giao ti p Nh ph i t ch c th c hi n nghiêm túc Trong doanh nghi t nh b i ý ki n ch quan c a ch doanh nghi p H hồn tồn có th nh hình phong cách c a nhân viên theo ý mu n ch quan c a Ví d vi c m ng ph c, cách chào h i khách c vi v c làm r t nh ph i mang tính thơng d ng, phù h p nh chung c c o UBND o phòng ch ng ph t rõ ràng v nên có ch hố c a cán b Nên bi ng k p th i nh ng cán b t thành tích cao cơng vi c, có thái giao ti p l ch s , tác phong làm vi c nhanh nh n, kh nghiêm kh c x lý nh nhã nh n b ng th i ng h p vi ph m quy ch giao ti p thi u i dân ph n ánh Ví d , v i nh ng h ng x t ng nghi p, khách công nh c lãnh o UBND có th t tuyên ng ti n, t ng nh ng chuy n du l ch, vé xem ca nh c .tu vào tình hình th c t Nh c toàn UBND, c s m t th i gian nh ng, ho ng h p vi ph m có th ng cơng ích t i cơng nh t ki t xu có nhi u y u t r t khó phúc tra Khác v i nghi p v l i d u hiê Vì v ki t xu th , hành vi o nên có nh nh ý th c làm vi c, tinh th n t t 75 làm vi c c a nhân viên Nh n t ki ng cho k t qu xác, khách quan 3.2.5 Chúng ta khơng nên v ng th c hi m t cách chung chung, h i h t mà nên t ch c, c th hố thành nh ng phong trào c th v a d th c hi n, d t ch c l i có th u sâu Ví d , b ph n có th t ch ng theo ch ng, tu n ng làm vi c xanh- s ch - làm vi c, phong trào tr ng xanh, ho t v p, v sinh phòng ng t thi n, thi sáng tác, vi t Ho c có th t ch c nh ni m nh ng ch t ng ngày l l n, k ng phát tri n c chuyên môn nghi p v , bình b u nh ng cá nhân tiêu bi ng, giao ti p, ng x Nh ng phong trào nh m nh, t ng l c ph ng t u cho cán b c bi t b sung d n d n nh ng quan ni m, nh n th c v g n tr nên nhiên 3.2.6 ng b t g p nh ng b ng nh c nh : , nói kh ", "Khơng hút thu b ng nh c nh l i thói quen c a C .M i l n nhìn th y giác tuân theo M i dù có thói y b ng nh c nh u ch nh y, ngày qua ngày khác, s nh c nh 76 c ghi vào ti m th c m t cách r t t m t thói quen m ch s T trí nh ng kh u hi u làm vi c nh c nh tinh th n làm vi c, ý th c làm vi c c a cán b v n phòng N i dung c a kh u hi c nghiên c u, cân nh c cho phù h i hi u qu Trong phòng làm vi c c a cán b , có th có nh ng kh u hi c tích c c, ch T i phòng ti p dân nên có nh ng kh u hi u mà n i dung c a v a nh c nh cán b , cơng ch c ph i dân c m giác t tin, tho giao ti p l ch s , v a t o cho n làm vi c Ví d , t i phòng ti p dân, có th dùng kh u hi u v i n công ch c công b c c a dân b , công ch c" Ph c v Cán c a cán 77 m b o tính trang nghiêm hi u qu ho t ng c c, xây d ng phong cách ng x chu n m c c a cán b , công ch c ho ng công v , m t v c ta quan tâm nh cách hành n ng m c tiêu, yêu c u c i c t qu n du l ch n i ti ng hàng tri H c xây d ng m t n n VHCS tiên ti n i v i UBND qu mang l i nh ng hi u ng tích c c m t n làm vi c Lu c tr UBND qu khác nhau, ch y u d a nh ng k t qu kh o sát ph ng v n sâu tác gi th c hi n Trong q trình phân tích, tác gi ng nhìn nh v th c hi n c i cách hành t i UBND qu n, v i mong mu n ph n ánh m i quan h bi n ch ng m t thi t gi công s tiên ti n c Tác gi ng v h n ch vi c xây d UBND qu n T c nh ng xu t c nh ng gi i pháp nh m ti p t c hoàn thi n xây d ng UBND qu thành công s i dân Do nh ng h n ch v ngu n l c th i gian, quy mô m u kh o sát c a tác gi m kh i cán b viên ch c s nghi p mà ch kh o sát c toàn b công ch c làm vi c t i tr s UBND qu n, k t qu nghiên c u c a lu c ph c toàn di n sâu s c th c t thành viên c a UBND qu it t ih c nguyên nhân c a nh ng t n t i Tuy nhiên nh ng k t qu nghiên c u c a chúng tơi hóa cơng s c tham kh o m r ng cho nh ng nghiên c u v c c p khác 78 Thu n An (2009), - Ban hành theo m t, truy c p ngày 15/12/2016, t liên k t http://hienthuan.vnweblogs.com/post/8393/189054 kinh doanh, Nhà xu t b n Chính tr qu c gia p: nghiên c Lê Th h p Công ty c ph n phát tri ng FPT, Khóa lu n c nhân, c xã h Ph ng (1996), , Tác ph m bình lu n, nhà xu t b Tr n Hoàng (2004), i ng x cơng s , NXB Chính tr qu c gia, Hà N i Nguy n Th Huy n H nh (2016), Nh ng nhân t hóa cơng s c, truy c p ngày 14/12, t liên k t:http://tcnn.vn/Plus.aspx/vi/News/125/0/1010067/0/33619/Nhung_nhan_ to_anh_huong_den_van_hoa_cong_so_trong_cac_co_quan_hanh_chinh_ Lý thuy nha_ nuoc Nguy Nguy n Vi t L c (2009 T p chí Khoa h Kinh doanh s 25/2009; tr.230-238 H Chí Minh (1995), Tồn t p, NXB Chính tr qu c gia, Hà N i, t p 79 t Nam cách ti p c n m i, Nhà xu t Phan Ng c (1994), b i n n n hành cơng hi i: th c , truy c p ngày 16/12/2016, t liên k t Hoàng Quyên (2009), hi ww.sgtvt.danang.gov.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=6 5%3Ahng-n-nn-hanh-chinh-cong-vn-minh-hin-i-thc-hin-vn-hoa-congs&catid=3%3Atintuc-sukien&Itemid=27&lang=vi T ch Nguy u hành ho ng c a Vi t pháp lu t hành cơng s , Nhà xu t b n Chính tr qu c gia, Hà N i ng Tuy n (1992) T n Pháp Nhà xu t b n Th gi i UNESCO (1989), T 11-1989 tr5 Quy ch UBND qu x c a cán b ,công ch c, viên ch Quy t c ng s nghi p thu c UBND qu án v trí vi c làm kh i hành Nhà UBND qu n c Báo cáo tình hình áp d ng, trì, c i UBND qu ti n H th ng qu n lý ch 9001:2008 vào ho UBND qu làm vi c hi n có ngtheo tiêu chu n qu c gia TCVN ISO ng qu n lý c a UBND qu n Báo cáo tình hình qu n lý, s d ng tr s 80 Ò ( iv ) Chúng tơi nhóm sinh viên K1, H cao h c khoa Qu n tr kinh doanh, tr ih c Dân l p H tên g ph c v cho Lu Xây d t nghi p v i t i UBND qu Chúng r t c n nh th c t nh ng ý ki cán b công ch c làm vi c t i UBND qu n Vì v y chúng tơi r t mong nh cs c a anh/ch b ng vi c tr l i vào nh ng câu h Câu 1: Anh /ch có hài lòng v ng, c c khơng? Có Không Không ý ki n Câu 2: Anh /ch th y s b trí n i th t phòng làm vi c c a có h p lý khơng? Có Khơng Câu 3: anh ch Khơng ý ki n ng máy móc trang thi t b ph c v cho công vi c hay không? ng t t Câu 4: - ng t t m c a anh/ch v trang ph c công s p, h p th i trang - Tho i mái, ti - L ch s , nhã nh n Câu 5: Anh/ch Có Khơng ý ki n i ng ý vi Không ng ph c không? 81 ng b Câu 6: Anh/ch u m t ngày làm vi - D n d p qua phòng làm vi c - U ng nghi p - B i m t s thông tin c n thi t u làm vi c Câu 7: V i nh ng nhi m v ph i ph i h p v ng nghi p, anh/ch c m th y - D ch u trách nhi - Khơng tho i mái l m - c giao nhi m v ng ng nghi - T ch i v o - Tìm m gi i quy t Câu 9: Khi ti p xúc v - Tho i mái, t nhiên - c làm theo ý ng Câu 8: - Nh c san s ng lo l ng ng - Khơng có ý ki n c m th y 82 Câu 10: ph n anh/ch ng xuyên t ch c ho t , TDTT không? ng xuyên Th nh tho ng Khơng t ch c Anh/ch Có Không Chúng xin chân thành c c a anh/ch ! ... I UBND QU I PHÒNG 30 2.1 GI I THI U V UBND QU 2.1.1 Gi i thi u v UBND qu u t ch c ch I PHÒNG 30 30 m v c a UBND qu c, viên ch c c a UBND qu n 2.2 TH C TR 31 38 T I UBND. .. nghi n liên h làm vi c t i UBND qu n kho ng th i gian t n tháng 10/2016 : ng 2: t i UBND qu i Phòng : Các qu i Phòng xây d ng t i UBND 1.1 1.1.1 n hóa ; sinh thái, 10 hóa Trong cu n nói Culture... UBND QU H I PHÒNG 43 u ki n làm vi c c a cán b công ch c UBND qu c a cán b công ch c, viên ch c UBND qu 43 46 2.2.3 Tác phong làm vi c c a cán b công ch c, viên ch c UBND qu n
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng văn hóa công sở tại UBND quận Đồ Sơn, Hải Phòng (Luận văn thạc sĩ), Xây dựng văn hóa công sở tại UBND quận Đồ Sơn, Hải Phòng (Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay