Hoạch định chiến lược kinh doanh của công ty TNHH và dịch vụ Linh Chi đến năm 2020 (Luận văn thạc sĩ)

92 9 0
  • Loading ...
1/92 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 21:20

Hoạch định chiến lược kinh doanh của công ty TNHH và dịch vụ Linh Chi đến năm 2020Hoạch định chiến lược kinh doanh của công ty TNHH và dịch vụ Linh Chi đến năm 2020Hoạch định chiến lược kinh doanh của công ty TNHH và dịch vụ Linh Chi đến năm 2020Hoạch định chiến lược kinh doanh của công ty TNHH và dịch vụ Linh Chi đến năm 2020Hoạch định chiến lược kinh doanh của công ty TNHH và dịch vụ Linh Chi đến năm 2020Hoạch định chiến lược kinh doanh của công ty TNHH và dịch vụ Linh Chi đến năm 2020Hoạch định chiến lược kinh doanh của công ty TNHH và dịch vụ Linh Chi đến năm 2020Hoạch định chiến lược kinh doanh của công ty TNHH và dịch vụ Linh Chi đến năm 2020Hoạch định chiến lược kinh doanh của công ty TNHH và dịch vụ Linh Chi đến năm 2020 I H C DÂN L P H I PHÒNG ISO 9001:2008 NGUY N ANH TU N LU NGÀNH QU N TR KINH DOANH H i Phòng - 2017 B GIÁO D O I H C DÂN L P H I PHÒNG NGUY N ANH TU N HO NH CHI C KINH DOANH C A CÔNG TY TNHH D CH V LU NGÀNH QU N TR KINH DOANH CHUYÊN NGÀNH: QU N TR KINH DOANH MÃ S : 60 34 01 02 I NG D N KHOA H C: TS Tr n Tr ng Phúc lu t t nghi Ho nh chi c kinh doanh c a công ty TNHH d ch v th c hi bi is lu ng d n c a PGS.TS Tr n Tr ng Phúc M i s li u u tr c ti p thu th cs ng ý c a c Công ty TNHH d ch v Linh Chi hoàn thành lu ghi tài li u tham kh o h s d ng nh ng tài li cu i lu c d ng b t c tài li u khác N u có sai sót, tơi xin hồn tồn ch u trách nhi m Nguy n Anh Tu n M CL C .i M C L C .iv DANH M C CÁC BI U .Error! Bookmark not defined DANH M C CÁC B NG Error! Bookmark not defined L IM U 1 Lý l a ch tài M c tiêu nghiên c u Ph m vi nghiên c u lý lu u K t c u lu t nghi p LÝ LU N V CHI CHI C HO NH C Khái ni m v chi c qu n tr chi n 1.1 Khái ni m chi c c 1.2 Khái ni m qu n tr chi n qu n tr chi c c 1.3 Các c chi 1.3.1 Chi c c p công ty 1.3.2 Chi c c p b ph n kinh doanh 1.3.3 Chi c c p ch 1.4 Quy trình ho c nh chi 1.4.1 Khái ni 1.4.2 Ho c c a doanh nghi p 10 a ho nh chi nh chi c 10 i m 10 1.4.3 N i dung trình t ho nh chi c 11 ng kinh doanh c a doanh nghi p 13 .14 1.5.1.1 Y u t kinh t : 14 1.5.1.2 Y u t tr pháp lý: 15 1.5.1.3 Y u t xã h i: 15 1.5.1.4 Y u t t nhiên: 16 1.5.1.5 Y u t công ngh : 17 ng ngành: 18 i th c nh tranh hi n t i: 19 1.5.2.2 Nhà cung c p: 19 1.5.2.3 Khách hàng: 19 i th m i ti m n: 20 1.5.2.5 S n ph m, d ch v thay th : 20 ng n i b c a doanh nghi p: 21 1.5.3.1 Ngu n nhân l c 21 n thi t k , giám sát thi công, l p quy ho ch 21 1.5.3.3 Tài 22 1.5.3.4 Marketing 22 1.5.3.4 Nghiên c u phát tri n 22 1.5.3.5 H th ng thông tin 22 1.5.3.6 Chu i giá tr 23 c c t lõi 23 nh m c tiêu c a doanh nghi p 24 1.6.1 M c tiêu dài h n: 24 1.6.2M c tiêu ng n h n: 24 1.6.3 Yêu c u c a vi 1.7 Phân tích l a ch nh m c tiêu là: 25 c 25 c 25 1.7.1.1 Các công c ut n doanh nghi p 25 1.7.1.2 Ma tr u t bên 26 1.7.1.3 Ma tr u t bên (IFE-Internal Factor Evaluation) 27 1.7.1.4 Ma tr n hình nh c nh tranh 28 1.7.1.5 Ma tr n SWOT 29 1.7.1.6 Ma tr n t h p kinh doanh BCG 33 1.8 L a ch n chi c kinh doanh 35 xây d ng ma tr n QSPM: 37 , HO CH, CHI N C KINH DOANH C A CÔNG TY TNHH D CH V LINH CHI 38 2.1 Quá trình hình thành phát tri n công ty 38 2.1.1 Công ty TNHH d ch v Linh Chi 39 2.1.1.1 Ch m v 39 u t ch c 39 2.1.2 Chi c kinh doanh công ty TNHH d ch v Linh Chi 41 2.1.2.1 Khái ni m vai trò chi c kinh doanh 41 2.1.2.2 Cách th c t o d ng l i th c nh tranh 41 2.1.2.3 Các lo i chi c kinh doanh 42 2.1.3 Phân tích tình hình ho ng c a công tyTNHH d ch v Linh Chi 43 ng kinh doanh c a Công ty TNHH d ch v Linh Chi 44 ng bên 44 u ki n kinh t 44 2.2 u ki n tr - Pháp lu t 46 2.2.4 Các nhân t k thu t công ngh 48 ng nghành 50 2.2.5.1 Áp l c i th c nh tranh hi n t i 50 2.2.5.2 Áp l c nhà cung c p 50 2.2.5.3 Áp l c khách hàng 51 2.2.5.4 Áp l c hàng thay th 51 2.2.5.5 Áp l c c i th ti m n 51 c công ty 56 HO CH NH CHI C KINH DOANH C A CÔNG TY TNHH D CH V 62 3.1 S m ng m c tiêu phát tri n c a Công Ty 62 3.2 Ho ch nh chi c cho công ty TNHH d ch v Linh Chi 63 3.2.1 Ma tr n SWOT 63 3.2.2 Ma tr n QSPM 67 3.2.4 M t s gi i pháp th c hi n chi v c c a Công ty TNHH d ch 73 3.2.4.1 Gi i pháp th c hi n chi c: T p trung hóa ngu n l c 76 3.2.4.2 Gi i pháp th c hi n chi c: Xây d ng hoàn thi n b máy t ch c, o ngu n nhân l c 76 3.2.4.3 Gi i pháp th c hi n chi c: Qu n lý h th ng doanh nghi p 78 3.2.4.4 Gi i pháp th c hi n chi n t 80 3.3 Ki c 81 .83 84 Bi u 1.1: Bi chi Bi Bi Bi c ch c ho ch nh chi c 12 ng kinh doanh 13 5l ng c nh tranh c a Michael Porter 18 B ng 1.1: M u ma tr n EFE 27 B ng 1.2: M u ma tr n hình nh c nh tranh 29 B ng 1.3: M u ma tr n SWOT 30 B ng 1.4 Mơ hình ma tr n BCG 34 B ng 1.5: M u ma tr n QSPM 36 B ng 2.1:Ma tr bên EFE 52 B ng 2.2: Ma tr u t bên IFE 55 B ng 3.1: Ma tr n SWOT 63 B ng 3.2 : Ma tr n QSPM cho nhóm S-O 67 -T 68 -O 70 -T 72 L IM Lý l a ch U tài ng ta Chính v y, s ho nh chi t i quan tr ng mà nghi p th nh ng gi c doanh nghi p khơng ch ng t n t i c a m t doanh ng Vì cho phép doanh nghi p có th ch i phó v i nh c nh tranh giành th ng l i Qu n tr chi nghi p làm rõ t m quan tr ng c a vi c tr ng nhi ng ho nh chi cn mb c hi i i giúp doanh n vi c phân tích u ki ng Công ty TNHH d ch v Linh Chi doanh nghi p chuyên mua bán thi t b m ng, bao g m: Linh Ph ki n tho ng, dù m i thành l p ho ng t i qua r t nhi u giai m, th t lên phát tri n d n d n kh u t i th ch Ho ng Thành ph H nh chi v nh c kinh doanh c a công tyTNHH d ch M c tiêu nghiên c u - Nghiên c , ho nh chi c c a công ty - V n d ng m t s mơ hình l a ch n chi l a ch n chi c phát tri n kinh doanh c phát tri n cho Công tyTNHH d ch v n - xu t m t s gi i pháp h tr th c hi n chi Ph m vi nghiên c u Do ph m trù ho nh chi h n h p c a lu c kinh doanh r t r ng Trong ph m vi t p trung nghiên c u vi c v n d ng m t s xu t chi nh chi c kinh doanh cho Công ty ho ch lý lu u - sánh, t ng h p, th ng kê bi u b ng, x lý s li u - S d ng ma tr n bên trong, ma tr n hình nh c nh tranh, ma tr n cácy u t bên k t h p v i ma tr kinhdoanh, tìm m t m nh, m t y bênngoài; t chi c kinh doanh ng i -O Phân doanh WOi AS TAS 2 2 8 WO2 AS TAS 6 6 4 8 4 12 12 3 9 3 9 6 6 6 6 mh 98 92 Nhân xét: - 70 71 n QSPM cho nhóm W-T Phân WT AS TAS WT2 AS TAS 6 6 3 2 4 2 2 2 6 4 2 3 2 bên doanh mh 60 Nh n xét: WT1 nh 72 4 68 3 TNHH d ch v Linh Th ng kinh doanh c a cơng ty có vai trò quan tr ng, quy s t n t i phát tri n c a m nh th c nghiên c u tìm hi ng tiêu th truy n th ng m r ng thêm th ng m i m nh th nh n c a m i công ty Các gi i pháp m r ng ng d a m t m nh c it ng bên Công ty i cho công ty V th ng: D a vào kh c nt n th hi n t i c a mình, Cơng ty ng tr m c a mình, tìm hi u d ng tiêu dùng th i gian s p t i Công ty c n làm t t công tác nghiên c u th ph n ng nhanh nh ng, t cm tm c nh i ti p th phân ph i r ng kh p, ic 73 i th c nh tranh V phân ph i: Công ty ph i có bi n pháp nâng cao ch ng c a h th ng phân ph i, k c ch hàng cho phù h p v c ng d ch v c sau bán m c a th kênh tiêu th s n ph ng hóa g ng phát tri n kênh phân ph i s n ph m tr c ti p, tránh ph thu nt ng ho t trung gian t kênh phân ph i m i ng, hi u qu , t ti n hành tuyên truy n qu ng bá s n ph m c a qua nhi ng xuyên c khác nhau, th c hi n công tác ph c v k thu t bán sau bán cho th t thu n l ph c v t i v i khách hàng ng gi i thi u s n ph m, qu ng bá hình nh cơng ty thông qua vi c xây d ng m chi u v ng m c s n ph m t hàng có kh sốt l i quy ho ch cm tc nt nh tranh cao có th tr n u hi n t i l n, d n chuy n sang nh ng m t hàng có giá tr cao Khơng ng ng nâng cao ch ng s n ph m, c i ti n thi t k , t o m u, chuy n d n t nh ng m t hàng ch ng th p, trung bình sang nh ng m t hàng ch l n Qu ng cáo r ng rãi s n ph xây d tr mang l ng cao, giá tr i chúng u v ng m nh c n th c hi n t t nh ng cam k t v giá i v i khách hàng Xây d hài lòng c Cơng ty so v c tốn thu n l ng th t y u t làm nh tranh c a khác Vì v y, Cơng ty c n xây d ng nhi u hình 74 th c toán phù h i v i khách hàng truy n th ng cơng ty có th có sách ch m thu Hi ph n Marketing riêng bi t Ho nghiên c u phát tri n th ng ng y u Vì v y, Cơng ty c n thành l p b ph n chuyên trách, nhóm nghiên c u nh m phân tích, d báo cho t ng m ng th ng B ph n nghiên c u th nghi p v u ki n chuyên sâu n m v c ph tin c y v th ng ph i thông th o m c a th m v cung c ng Bên s d li i th c nh tranh, kênh phân ph i nh m giúp công ng t t s n xu t B ph n s liên k t v i b ph n ph n s n xu t, tài v i b ph n ho k ho ch s n xu t cho t ng th 75 m nh chi c 3.2.4.1 : - Trong th - - Không h 3.2.4.2 : V i quan ni i n n t ng t o s thành công phát tri n b n v ng c a công ty, nhân l t quan tr ng vi c nâng cc phát tri n c a Công ty Tuy nhiên, công c s n vi c phát tri n ngu n nhân l c, m t nh ng y u t d n s thành công 76 - Ch ng s p x p l u t ch c, ho hình cơng ty c ph n, phù h p v i quy mô ho Nâng cao cơng tác nghi p v v trí t v ng ch o k n nhân viên t phát huy cao nh ng cho phù h p v i mô a công ty n lý giao ti p n l c s p x p c công tác c ng hi u qu kinh doanh c a Công ty Nâng cao trách nhi m cho t ng cá nhân, phòng ban, xí nghi p, v hi u qu công vi c, khuy n khích tinh th n t ch sáng t o c a m i cá nh n Tr hóa l ng, khuy n khích cơng nhân viên h c t p nâng chuyên môn k thu t Chu n b l th a, t ch o, b - ng cán b công nhân k s n sàng thay th c n thi t k thu t, chuyên môn, nghi p v c b công nhân viên công ty Xây d o c th , sát v i th c ti n nh m m c tiêu xây d ng phát tri m o v nghi p v , chu n c kinh doanh, chuyên nghi p phong cách làm vi c cho cán b qu o nghi p v nhân viên thi t k , k ngành, công nhân lành ngh , Xây d nd tiêu chu n, tác, có hi u qu ch o ngu n nhân l c tr theo chuyên môn, gi i nghi p v công ng cao C n ph i có s g n bó thơng tin ph n h i gi a b ph n thi t k b ph hi u n m b 77 c nhu c u, th hi u c a th ng T o nhi u s n ph m m i, h p th hi i tiêu dùng c - Th c hi n ch ng Thu hút nhân tài chi u c a Công ty nh t c qu n lý, kinh doanh, ti p th , k thu t nghi p v C i cách ch ti n ng phù h p v i thu nh p th m b o cho cu c s ng, nh m khuy làm vi c v ng an tâm t cao, thu hút ch ng có tay ngh cho cơng ty Xây d ng làm vi c tho i mái, s ch s an tồn, khơng nhi m T i cho t t c m i h c t p, nghiên c phát tri n, n ngh nghi p Ch xu t nhi ng, t ch c nh ng cu c p, l ng nghe sáng ki n c a cán b c ch u v i công nhân g n bó ch t i doanh nghi p c a mình, v s o, b i xu t ng 3.2.4.3 :Q Trong th qu n lý hi h th i phát tri n hi n nh t t i, nh m gi m s gi i pháp h th ng ng t c d x lý công vi n nhi u i h n, nhanh chu n xác Công ty TNHH d ch v ng xây d ng d n gi n, h th thay th d n qu n m: - H th ng ph n m mqu n lý: 78 ng d n t x lý công vi c ngày nhi u m t cách nhanh chóng, xác ng n hành xây d ng tri n khai h th ng qu n lý vào t ng b ph 79 m: Ph n m m qu n lý nhân s : H Qu n lý phép, ch m công Ti ng, b o hi m, thu TNCN B o hi m xã h i Tuy n d ng o Qu n tr h th ng Ph n m m qu n lý Tài chính: , bán hàng Báo cáo chuyên sâu 3.2.4.4 Gi i pháp th c hi n chi c: Hi n theo thông tin t C nt i n t Công ngh thông n t Vi kho ng doanh nghi Hàng lo ng vào c ngày nhi u nt c m c nhi u Các qu nt u c mua c ph n, b ti nt c ng vào k v ng phát tri n m c tiêu c a công ty, công y m nh ho n t , thi t k trang web, h p tác m gian hàng v n t l n c a Vi t Nam k 80 c thi t l p gian hàng y m t hàng th m nh c a công ty lên sàn giao d Tuy nhiên, m t khía c nh khác, th thích h p v i nh ng doanh nghi ch n t ch s c v tài m i có th tr v ng ng dài cu nh ng c li t Nh ng doanh nghi p ti m l c tài r t d b a n n t ph i kiên nh ng B i kinh i dùng Vi t Nam ch m i làm quen v i v i cách th c mua s m tr c n, th n ti m l c khó mà kiên nh u doanh nghi p ph i nt t hi n thêm r t nhi u doanh nghi p m i, v i s quay l i này, nhi u th s ng i nhi u k v ng m i cho Vi nt h ah n c khác M c dù s có nh i gian t ns chuy n theo xu th hi n nay, t p trung khai thác nh ng khách hàng Online ti c v cho k ho ch lâu dài 3.3 Sau ch o tri n khai chi ph i làm ki m b o cho chi c nh ng công vi c cu i c n vi c th c hi n chi u ch nh chi n c th c hi n hi u qu nh t t, ki m tra vi c c n thi t vi c th c hi n chi c Có nhi u hình th c ki m tra khác Công tyTNHH d ch v Linh Chi nên t ch c ki 81 - Ki m soát ti n hành ki ng xuyên ho ng c a phòng ban - Ki t xu i v i ho p báo cáo trình -G xu ng c thành viên Sau c c b ph n giúp vi c ti n hành ki nh kì ho t i v i thành viên Các kênh thông tin n i b bao g k t hàng quý, báo cáo t ng k t cu i thu th khách hàng, thông tin v nh it i th c nh tranh T ngu n thông tin thu th o t ng công ty ti n hành ti n trình th c hi n chi t u ch nh chi c 82 Sau g n 03 Linh Chi n kh nh c ng, Công ty i d ch v c v th c a th i, nhu c u s d ng thi t b ng.Trong ng linh, ph ki n công ngh i dân H i Phòng s ti p t i s bùng n tiêu th t i thành ph H i Phòng Vi c ho nh chi c kinh doanh c a công ty s giúp công ty t n d t qua thách th c, ti p t ng phát tri n cho Trong p TNHH d ch v Linh Chi TNHH d ch v Linh Chi TNHH d ch v Linh Chi u ki n th i gian ngu n l c có h nh ng sai sót Tác gi r tài khơng tránh kh i c s góp ý c a quý th y cô b n 83 - - TP.HCM Chi Nguy n Th Liên Hi p, Ph kinh doanh c sách ng k Ho Nguy n Thanh H nh chi c kinh doanh n Hà N i Nguy n H u Lam (ch Qu n Tr chi m Xuân Lan (1998), c, phát tri n v th c nh tranh Michael E Porter ( Tái b n 2016 ), Chi n c c c nh tranh, NXB Tr Ngơ Kim Thanh (2012), Giáo trình qu n tr chi c, Nhà xu t b n Báo cáo tài Cơng ty TNHH d ch v Lu -2015 Xây d ng chi cs c doanh cho Công ty c ph n Nam Sông H 84 - - c kinh n 2012-2020 ... ma tr kinhdoanh, tìm m t m nh, m t y bênngoài; t chi c kinh doanh ng i K t c u lu t nghi p n chung v chi nh chi c kinh doanh công tác ho ch c kinh doanh ho nh chi n c kinh doanh c a công tyTNHH... 51 c công ty 56 HO CH NH CHI C KINH DOANH C A CÔNG TY TNHH VÀ D CH V 62 3.1 S m ng m c tiêu phát tri n c a Công Ty 62 3.2 Ho ch nh chi c cho công ty TNHH d ch v Linh Chi 63... v - Chi chi c phát tri n công ty ( doanh nghi p) hay g i c kinh doanh c a công ty Ph m vi nghiên c u c nghi p, chi c có th ti n hành tài chi 3c kinh doanh c p b ph n ch c kinh doanh c a doanh
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoạch định chiến lược kinh doanh của công ty TNHH và dịch vụ Linh Chi đến năm 2020 (Luận văn thạc sĩ), Hoạch định chiến lược kinh doanh của công ty TNHH và dịch vụ Linh Chi đến năm 2020 (Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay