Nghiên cứu tính toán cung cấp điện cho hệ thống xử lý nước thải nhà máy thép Đình Vũ (Đồ án tốt nghiệp)

83 17 0
  • Loading ...
1/83 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 21:16

Nghiên cứu tính toán cung cấp điện cho hệ thống xử lý nước thải nhà máy thép Đình VũNghiên cứu tính toán cung cấp điện cho hệ thống xử lý nước thải nhà máy thép Đình VũNghiên cứu tính toán cung cấp điện cho hệ thống xử lý nước thải nhà máy thép Đình VũNghiên cứu tính toán cung cấp điện cho hệ thống xử lý nước thải nhà máy thép Đình VũNghiên cứu tính toán cung cấp điện cho hệ thống xử lý nước thải nhà máy thép Đình VũNghiên cứu tính toán cung cấp điện cho hệ thống xử lý nước thải nhà máy thép Đình VũNghiên cứu tính toán cung cấp điện cho hệ thống xử lý nước thải nhà máy thép Đình VũNghiên cứu tính toán cung cấp điện cho hệ thống xử lý nước thải nhà máy thép Đình VũNghiên cứu tính toán cung cấp điện cho hệ thống xử lý nước thải nhà máy thép Đình VũNghiên cứu tính toán cung cấp điện cho hệ thống xử lý nước thải nhà máy thép Đình Vũ - 2014 Sinh viên : - 2014 o0o Sinh viên: 201 Mã sinh viên: 121360 : : : : 2014 Sinh viên G nhi tài U U dm 100 I lv max L ( R cos 303,1 0,02 U U dm 2,96 100 380 X sin ) 22,5 0,8 0,08 0,6 150 100 2,19 100 380 60 61 62 63 I dn L ( R cos 21042 0,03 U U dm 22,5 0,35 0,08 0,94 95 100 I dn L ( R cos 1515,5 0,02 X sin ) 8,99 100 380 X sin ) 22,5 0,35 0,08 0,94 150 64 U U dm 100 7,09 100 380 65 66 67 U dm Z R2 X2 PN U dm 103 S dm U N % U dm 10 Sdm 68 PN U dm 103 2 Sdm U N % U dm 10 Sdm l S 22,5 12,91 0,42 103 12502 5,5 0,42 10 1250 2 630 0,8 2 R2 X2 0,7 69 4,322 U dm Z l S 400 4,38 22,5 30 95 0,08 30 R2 X 21 U dm Z 6,722 400 10,3 l S 22,5 R2 X22 U dm Z 7,82 20 150 3,72 5,922 400 6,98 70 71 72 cô giáo cô giáo 73 74
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu tính toán cung cấp điện cho hệ thống xử lý nước thải nhà máy thép Đình Vũ (Đồ án tốt nghiệp), Nghiên cứu tính toán cung cấp điện cho hệ thống xử lý nước thải nhà máy thép Đình Vũ (Đồ án tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay