Nghiên cứu tổng quan hệ thống cung cấp điện của công ty nhựa Thiếu Niên Tiền Phong cơ sở 2Dương Kinh Hải Phòng (Đồ án tốt nghiệp)

114 16 0
  • Loading ...
1/114 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 21:14

Nghiên cứu tổng quan hệ thống cung cấp điện của công ty nhựa Thiếu Niên Tiền Phong cơ sở 2Dương Kinh Hải PhòngNghiên cứu tổng quan hệ thống cung cấp điện của công ty nhựa Thiếu Niên Tiền Phong cơ sở 2Dương Kinh Hải PhòngNghiên cứu tổng quan hệ thống cung cấp điện của công ty nhựa Thiếu Niên Tiền Phong cơ sở 2Dương Kinh Hải PhòngNghiên cứu tổng quan hệ thống cung cấp điện của công ty nhựa Thiếu Niên Tiền Phong cơ sở 2Dương Kinh Hải PhòngNghiên cứu tổng quan hệ thống cung cấp điện của công ty nhựa Thiếu Niên Tiền Phong cơ sở 2Dương Kinh Hải PhòngNghiên cứu tổng quan hệ thống cung cấp điện của công ty nhựa Thiếu Niên Tiền Phong cơ sở 2Dương Kinh Hải PhòngNghiên cứu tổng quan hệ thống cung cấp điện của công ty nhựa Thiếu Niên Tiền Phong cơ sở 2Dương Kinh Hải PhòngNghiên cứu tổng quan hệ thống cung cấp điện của công ty nhựa Thiếu Niên Tiền Phong cơ sở 2Dương Kinh Hải PhòngNghiên cứu tổng quan hệ thống cung cấp điện của công ty nhựa Thiếu Niên Tiền Phong cơ sở 2Dương Kinh Hải Phòng - 2- - us giáo n Doãn Phong C 1.1 N 1.1.1 - m - - - - tồn c - 1.2 Cơng ty CP Phong Công ty CP niên p Công Phong niên - Lan, Campuchia Myanma - 10- 1.2.2 Hình 1.1 ng hàn 1) * * Phòng - * - - * Phò - -KD * - * - * - * Phòng hành - - -QL-YT) - 1.3 1.3.1 a) P P m ( 1-1) b) ( P ) - - % = 10% P' c) P (1-2) Ksd) - Ksd ( ck), Ptb Pm (1-3) Ptt Ptb P m Ptb (1-4) K sd d) - [TL3;tr 28] knc< 1) nc K nc Ptt Pm nc = 0.8 e) - tt K dt Ptt (1-5) n Ptti f) khác nhq hq a) - P Ptt Pnc P (1-6) Ptt K nc Pdm (1-7) Pm Qtt Ptt tg (KVAr) (1-8) Stt Ptt Qtt ( KVA) ( 1-9) b) Ptt P0 S (1-10) P0 ) c) Ptt Pca M W0 Tca ( 1- 11 ) W0 Tca ) e) - - - Ptt pha (1- 12) 3.Ptt (1 pha ) max Ptt pha 3.Ptt (1 pha ) (1-13) f - (1-14) nm Knm = 2,5 10 Q = .f U C = 0,314 U C F - Hình 4.1 99 ( 4-12) - Hình 4.2 S tt S l, m (kVA) (kVA) B1 5445,9 4000 2XLPE 29,4 0,494 12,2 B2 5053,4 4000 2XLPE 29,4 0,494 12,2 PN ( - = - B2 = ) ( 29, 4.222 10 = 0,444 ( 2.40002 R = 0,444 ( ) ) ) - = l = 0,494 12,2.10 C1 = 0,062 ( ) - = l = 0,494 12,2.10 C2 = 0,062 ( ) R ( ) R ( ) Ri = R + R 0,444 0,062 0,45 0,444 0,062 0,45 100 R TD = R TD = - 1 R1 R2 ( 4-13 ) 1 0, 45 0, 45 = 0,225 ( = Q1 - ( Q - Q B Q = Q = 1996,8 ( kVAr) - B2 ) ) Rtd R1 ( 4-14 ) 0, 225 0, 45 3681- ( 6054,39- 2686) = Q2 - ( Q - QB Q B = 3441,14 ) Rtd R2 ( 4-15 ) ( 6054,39- 2686) 0, 225 0, 45 Q B = 1777,1 ( kVAr)1684,2 1727 = QPX QPX QPX QKVT Q B = QPX A QPX B QPX QKYT QKTP QKHC [2;tr 34] = 200 ( kVAr); U = 0,4 ( kV) , I = 227,9 ( A ) n= 1996,8 QB1 = QB 200 n= 1777,1 QB = QB 320 - BTT (kVAr) 101 = 9.200 = 1800 - Q BTT = 9.200 = 1800 (kVAr) Q ( kVAr) Q Btti , ( kVAr) DLE-3H150K6T 2922,9 1800 DLE-3H150K6T 2683,04 1800 Q Btt Ta có: Q Btt tg = tg - QBtt Pttct = 1,02 - = P ttct ( tg - tg ) 3600 = 0,732 6551,69 cos = 0,9 = 3600 ( kVAr) ta chia thành nhóm Btt Q Btt = 1800 + 1800 = 3600 ( kVAr) = 3600 ( kVAr), Nhóm : Q N = 1200 ( kVAr) Nhóm : Q N = 1200 ( kVAr) Nhóm : Q N = 1200 ( kVAr) : cos 6551, 69 = 6551,69 (6551,69 1200) = 0,77 cos = 6551, 69 6551,69 (6551,69 2400) = 0,84 cos = 6551, 69 6551,69 (6551,69 3600) = 0,9 102 mãn Rp 15 U2 10 = 5290 ( Qb ) P = 15 0,232 = 31740 ( 25.106 ) m= 31740 = ( ) 5290 103 4.3 THI K M BÙ T Hình 4.4 - Khi cos - Khi cos 0,84 ch - Khi cos - - - = 30s = 20s = 10 ph 104 ph ph a- Hình 4.5 105 - - 0,84 - Khi cos 0,77 0,9 0,77.1cos , 1cos , 1cos cos le trung gian 3RG óng , 1cos ung gian 4RG e 0,9 106 tính tốn Hình 4.6 107 m , 2cos , 2cos trung gian 8RG, i T 108 109 1.1.1 Vai t Công ty CP niên Phong ông ty PHONG 13 13 37 37 38 39 45 59 61 61 61 3.1.2 L 63 63 64 65 65 3.1.7 66 68 69 69 70 73 75 75 dao cách li 78 79 79 80 81 84 84 84 4.1.2 88 95 95 97 4.2.3 Tính toán bù c 98 104 12 37 - 51 g án 54 Hình 60 60 71 71 73 74 Hình 4.1 99 100 103 Hình 4.4 104 104 105 105 Hình 4.6 107 107 Th ng kê ph t Th ng kê ph t Th ng kê ph t Th ng kê ph t Th ng kê ph t Th ng kê ph t Th ng kê ph t Th ng kê ph t Th ng kê ph t Th ng kê ph t Th ng kê ph t Th ng kê ph t Th ng kê ph t ng 13 ng 14 ng 16 ng 17 ng 18 ng 3A 19 ng 3A 20 ng 3A 21 ng 3B 23 ng 3B 24 ng 26 ng 27 ng 28 36 42 42 43 44 44 49 49 g án 52 53 56 56 61 62 62 65 66 ao áp 70 73 75 76 77 79 79 79 81 86 87 89 90 91 92 93 93 94 94 94 95 100 100 102 ... - - - - tồn c - 1.2 Cơng ty CP Phong Công ty CP niên p Công Phong niên - Lan, Campuchia Myanma - 10- 1.2.2 Hình 1.1 ng hàn 1) * * Phòng - * - - * Phò - -KD * - * - * - * Phòng hành - - -QL-YT)... = 122,14 (kVAr) Qcd2 167,322 122,142 = 207,15 (kWA) S= 800 m2 h) nc= 0,7; cos p0= 20(W/m2) Tính cơng suâ Pl K nc P = 0,7 205 = 143,5(kW) Pcs P0 S = 20 800 = 16000 (W) = 16(kW) + + Phc Pcs P l
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu tổng quan hệ thống cung cấp điện của công ty nhựa Thiếu Niên Tiền Phong cơ sở 2Dương Kinh Hải Phòng (Đồ án tốt nghiệp), Nghiên cứu tổng quan hệ thống cung cấp điện của công ty nhựa Thiếu Niên Tiền Phong cơ sở 2Dương Kinh Hải Phòng (Đồ án tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay