Nghiên cứu tổng quan hệ thống cung cấp điện của công ty nhựa Thiếu Niên Tiền Phong cơ sở 2Dương Kinh Hải Phòng (Đồ án tốt nghiệp)

114 36 0
  • Loading ...
1/114 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 21:14

Nghiên cứu tổng quan hệ thống cung cấp điện của công ty nhựa Thiếu Niên Tiền Phong cơ sở 2Dương Kinh Hải PhòngNghiên cứu tổng quan hệ thống cung cấp điện của công ty nhựa Thiếu Niên Tiền Phong cơ sở 2Dương Kinh Hải PhòngNghiên cứu tổng quan hệ thống cung cấp điện của công ty nhựa Thiếu Niên Tiền Phong cơ sở 2Dương Kinh Hải PhòngNghiên cứu tổng quan hệ thống cung cấp điện của công ty nhựa Thiếu Niên Tiền Phong cơ sở 2Dương Kinh Hải PhòngNghiên cứu tổng quan hệ thống cung cấp điện của công ty nhựa Thiếu Niên Tiền Phong cơ sở 2Dương Kinh Hải PhòngNghiên cứu tổng quan hệ thống cung cấp điện của công ty nhựa Thiếu Niên Tiền Phong cơ sở 2Dương Kinh Hải PhòngNghiên cứu tổng quan hệ thống cung cấp điện của công ty nhựa Thiếu Niên Tiền Phong cơ sở 2Dương Kinh Hải PhòngNghiên cứu tổng quan hệ thống cung cấp điện của công ty nhựa Thiếu Niên Tiền Phong cơ sở 2Dương Kinh Hải PhòngNghiên cứu tổng quan hệ thống cung cấp điện của công ty nhựa Thiếu Niên Tiền Phong cơ sở 2Dương Kinh Hải Phòng ... - - - - tồn c - 1.2 Cơng ty CP Phong Công ty CP niên p Công Phong niên - Lan, Campuchia Myanma - 10- 1.2.2 Hình 1.1 ng hàn 1) * * Phòng - * - - * Phò - -KD * - * - * - * Phòng hành - - -QL-YT)... = 122,14 (kVAr) Qcd2 167,322 122,142 = 207,15 (kWA) S= 800 m2 h) nc= 0,7; cos p0= 20(W/m2) Tính cơng suâ Pl K nc P = 0,7 205 = 143,5(kW) Pcs P0 S = 20 800 = 16000 (W) = 16(kW) + + Phc Pcs P l
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu tổng quan hệ thống cung cấp điện của công ty nhựa Thiếu Niên Tiền Phong cơ sở 2Dương Kinh Hải Phòng (Đồ án tốt nghiệp), Nghiên cứu tổng quan hệ thống cung cấp điện của công ty nhựa Thiếu Niên Tiền Phong cơ sở 2Dương Kinh Hải Phòng (Đồ án tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay