Trang bị điện điện tử trạm chộn bê tông 60 m3 h của tổng công ty xây dựng Bạch Đằng. Đi sâu nghiên cứu trạm cân tự động (Đồ án tốt nghiệp)

76 12 0
  • Loading ...
1/76 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 21:05

Trang bị điện điện tử trạm chộn bê tông 60 m3 h của tổng công ty xây dựng Bạch Đằng. Đi sâu nghiên cứu trạm cân tự độngTrang bị điện điện tử trạm chộn bê tông 60 m3 h của tổng công ty xây dựng Bạch Đằng. Đi sâu nghiên cứu trạm cân tự độngTrang bị điện điện tử trạm chộn bê tông 60 m3 h của tổng công ty xây dựng Bạch Đằng. Đi sâu nghiên cứu trạm cân tự độngTrang bị điện điện tử trạm chộn bê tông 60 m3 h của tổng công ty xây dựng Bạch Đằng. Đi sâu nghiên cứu trạm cân tự độngTrang bị điện điện tử trạm chộn bê tông 60 m3 h của tổng công ty xây dựng Bạch Đằng. Đi sâu nghiên cứu trạm cân tự độngTrang bị điện điện tử trạm chộn bê tông 60 m3 h của tổng công ty xây dựng Bạch Đằng. Đi sâu nghiên cứu trạm cân tự độngTrang bị điện điện tử trạm chộn bê tông 60 m3 h của tổng công ty xây dựng Bạch Đằng. Đi sâu nghiên cứu trạm cân tự độngTrang bị điện điện tử trạm chộn bê tông 60 m3 h của tổng công ty xây dựng Bạch Đằng. Đi sâu nghiên cứu trạm cân tự động M CL C L I NÓI U 1 GI I THI U V TÔNG, CÔNG NGH S N XU T TÔNG VÀ TR M TR N TÔNG 1.1.KHÁI NI M CHUNG V TÔNG [3] 1.2 THÀNH PH N VÀ YÊU C U THÀNH PH N C U T O TÔNG [1] PHÂN LO I TÔNG [4] 1.4 THI T B NG V T LI U [7] 1.5 MÁY TR N TÔNG [2] 1.6.CÁC LO I TR M TR N TÔNG HI N NAY 11 1.7 MÁY V N CHUY N TÔNG [2] 17 TRANG B N- N T TR M TR N TÔNG 60M3/H C A T NG CÔNG TY XÂY D NG B CH NG 18 2.1 YÊU C U V CÔNG NGH TR M TR N TÔNG [5] 18 2.1.1 19 2.1.2 19 2.1.3 22 2.2 TRANG B N- NT TR M TR N TÔNG 60M3/H [4] 23 23 23 2.2.3.Trang /h 29 54 H TH NG CÂN T NG 57 3.1 KHÁI QUÁT CHUNG 57 3.2 71 CON 76 K T LU N 81 TÀI LI U THAM KH O 82 .Xâ 60 m3 - /h) /h TÔNG V 1.1 t * gia 1.1.1 ÷ 8÷ n 1.1.2 ta chia làm cá * ÷ 400 daN/cm2 ÷ 400 daN/cm2 * *T * * 1.1.3 g 1.2 [1] 1.2.1 * ÷ O2 10 mm khơng * - 0.8 m3 120 * pH hú * Xi sunfat hác có Mác tơng 100 150 200 250 300 350 400 500 600 200 300 300 400 400 400 500 600 600 500 500 600 400 1.2.2 tính l2 3S C2 CaCl2 hanh 1.3 C N C tong STT Mác CT Cát Mac 210 419 225 300 160.0 80.0 1.2 M 300 600 630 570 160.0 170.0 1.2 Mac 300 250 300 350 150.0 120.0 0.0 Mac 100 200 140 130.0 50.8 1.5 Mac 250 230 300 280 192.0 160.0 1.2 Pc 200 400 340 120.0 125.0 1.5 Mac 640 610 600 176.0 150.0 1.1 b 100 100 120 121 200.0 150.0 0.0 Mac 300 310 130 120 130.0 135.0 1.2 10 BtlO 0 0.0 0.0 0.0 11 Mac 11 550 450 350 160.0 160.0 1.5 12 BT 12 100 300 200 100.0 140.0 0.0 13 Mac 13 12 121 210 10.0 140.0 0.0 14 Pc 30 510 560 600 170.0 150.0 1.0 15 Mac 16 100 120 123 112.0 120.0 0.0 16 M 999 666 555 777 444.0 222.0 2.2 , c 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 : EMPTY 68 Chú ý: - - PAUSE 10s EMPTY 69 s HAND TARE * Set Reset Set Reset ON * ON * OFF OFF EMPTY 70 i Chú ý: * * + Cân 60 Kg + Cân 15 Kg ON +Cân 3.2 Hình 3.2 H th c TD200 71 F5 F1 F6 F2 F7 F3 F8 F4 Shif ESC Enter PE: Cân xong 72 STOP STOP STOP) EMPTY WATER) ON F5 F1 Enter WATER 120Kg WATER 12 Shif Shif WATER Enter 150Kg EMPTY PAUSE Shif F5 F1 EMPTY 5Kg PAUSE TIME 2.0S 73 Kg Enter EMPTY PAUSE TIME Kg 2.0s EMPTY Enter PAUSE TIME Dùng Enter EMPTY 4Kg PAUSE TIME 2.5 s TD 200 : ÷ 15Kg : ÷ 4s : ÷ 250Kg 74 4Kg s 3.3 CON B u P = 6at Sai Th c hi n vòng quét L y s li u t TD 200 M t Sai Th c hi n vòng quét L y s li u t TD 200 K t thúc Hình 3.3: 75 B u P = 6at Sai Th c hi n vòng quét L y s li u t TD 200 M t Sai cát K t thúc Hình 3.4: 76 B u Sai P = 6at Th c hi n vòng quét L y s li u t TD 200 M Sai t cát K t thúc Hình 3.5: 77 B u Sai P = 6at Th c hi n vòng quét L y s li u t TD 200 M van cân xi Sai t cát K t thúc Hình 3.6: 78 B u Sai P = 6at Th c hi n vòng quét L y s li u t TD 200 M c Sai t c c K t thúc H 79 K t thúc MEN? Men Có Start Sai Sai Start Semi Auto AUTO Hình 3.8: 80 iáo o 81 - Ngô Xuân Quang (2000), , , www.tramtronbetong.com www.Vietech.com.vn www.ebook.edu.vn 82 ... an tồn khác vv tính theo m3 chúng Là lo - - h n - - m3/ h ÷ 6 0m3 ÷ hay 1500 m3 1.6.CÁC ÷50% ÷ nhà máy bê tơng H nh 1.1: Tr m tr n bê tơng 30 m3/ h Hình 1.2: Tr m tr n bê tơng 60 m3/ h Hình 1.3:... n bê tơng 90 m3/ h Hình 1.4: Tr m tr n bê tơng 120 m3/ h H nh 1.5: Tr m tr n bê tơng 250 m3/ h Hình 1.6: Tr m tr n b tơng 50 0m3/ h H nh 1.7: Si lơ ch a li u * ) * /h) * 3 T = 30 s ÷30 m3 / h) 60. .. 60 m3/ h) ÷120 m3 / h) 1.6.1 T t cơng c 1.6.2 m÷10 tơng 1.7 Ơ ÷ 80% dung tích thùng) ÷ ÷70 % dung tích thùng) ÷ a TRANG - BÊ TƠNG 6 0M3/ H 2.1 Ví du: ÷ có n 2% PC Chu trình 2.1.1 logic g thái
- Xem thêm -

Xem thêm: Trang bị điện điện tử trạm chộn bê tông 60 m3 h của tổng công ty xây dựng Bạch Đằng. Đi sâu nghiên cứu trạm cân tự động (Đồ án tốt nghiệp), Trang bị điện điện tử trạm chộn bê tông 60 m3 h của tổng công ty xây dựng Bạch Đằng. Đi sâu nghiên cứu trạm cân tự động (Đồ án tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay