Ôn thi công chức chuyên ngành thanh tra 2018

2 138 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 20:49

DANH MỤC TÀI LIỆU TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2018 NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH THANH TRA Tài liệu ôn thi liên hệ: https://www.facebook.com/%C3%94n-thi-c %C3%B4ng-ch%E1%BB%A9c-thanh-tra-189032714915276/ NỘI DUNG TÀI LIỆU Danh mục tài liệu sử dụng chung phần thi trắc nghiệm phần thi viết cho vị trí tuyển dụng mục I Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Thanh tra Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012 Chính phủ quy định quan giao thực chức tra chuyên ngành hoạt động tra chuyên ngành Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 Chính phủ quy định việc thực kết luận tra Thơng tư số 05/2014/TT-TTCP ngày 16/10/2014của Thanh tra Chính phủ quy định tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác Đồn tra trình tự, thủ tục tiến hành tra Thông tư số 05/2015/TT-TTCP ngày 10/9/2015 Thanh tra Chính phủ quy định giám sát hoạt động Đoàn tra Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13, gồm điều Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 Chính phủ quy định chi tiết số điều Luật Tiếp Công dân Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp cơng dân 10 Hiến Pháp 2013 11 Luật khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011 12 Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật khiếu nại 13 Luật Tố cáo số 03/2011/QH13 ngày 11/11/2011 14 Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật tố cáo 15 Luật Phòng chống tham nhũng số 55/2005/QH11 ngày 29/11/2005 số 27/2012/QH13 ngày 23/11/2012, 16 Nghị định số 59/2013/NĐ-CP ngày 17/6/2013 Chính phủ quy định chi tiết số điều Luật phòng, chống tham nhũng 17 Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 Chính phủ minh bạch tài sản, thu nhập 18 Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành quy định minh bạch tài sản, thu nhập ...18 Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành quy định minh bạch tài sản, thu nhập
- Xem thêm -

Xem thêm: Ôn thi công chức chuyên ngành thanh tra 2018, Ôn thi công chức chuyên ngành thanh tra 2018

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay