Tìm hiểu quy trình sản xuất điện năng trong các nhà máy nhiệt điện. Đi sâu nghiên cứu hệ thống máy nghiền than trong nhà máy nhiệt điện Uông Bí (Đồ án tốt nghiệp)

71 14 0
  • Loading ...
1/71 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 20:01

Tìm hiểu quy trình sản xuất điện năng trong các nhà máy nhiệt điện. Đi sâu nghiên cứu hệ thống máy nghiền than trong nhà máy nhiệt điện Uông BíTìm hiểu quy trình sản xuất điện năng trong các nhà máy nhiệt điện. Đi sâu nghiên cứu hệ thống máy nghiền than trong nhà máy nhiệt điện Uông BíTìm hiểu quy trình sản xuất điện năng trong các nhà máy nhiệt điện. Đi sâu nghiên cứu hệ thống máy nghiền than trong nhà máy nhiệt điện Uông BíTìm hiểu quy trình sản xuất điện năng trong các nhà máy nhiệt điện. Đi sâu nghiên cứu hệ thống máy nghiền than trong nhà máy nhiệt điện Uông BíTìm hiểu quy trình sản xuất điện năng trong các nhà máy nhiệt điện. Đi sâu nghiên cứu hệ thống máy nghiền than trong nhà máy nhiệt điện Uông BíTìm hiểu quy trình sản xuất điện năng trong các nhà máy nhiệt điện. Đi sâu nghiên cứu hệ thống máy nghiền than trong nhà máy nhiệt điện Uông BíTìm hiểu quy trình sản xuất điện năng trong các nhà máy nhiệt điện. Đi sâu nghiên cứu hệ thống máy nghiền than trong nhà máy nhiệt điện Uông BíTìm hiểu quy trình sản xuất điện năng trong các nhà máy nhiệt điện. Đi sâu nghiên cứu hệ thống máy nghiền than trong nhà máy nhiệt điện Uông Bí NG TRONG CÁC NHÀ MÁY NG 2.2 CÁC 12 12 12 13 14 15 2.2.6 không khí 15 2.2.7 15 2.2.8.Các van an toàn 16 17 17 22 24 25 2.5.1 25 2.5.2 26 26 2.5.4 27 2.5.4.1 2.5.4.2 2.5.4.3 - 27 27 28 2.5.4 2.5 2.7 28 28 28 28 28 29 29 29 30 30 31 32 34 35 40 42 42 3.2 42 3.3 42 3.3.1 42 3.3.2 43 3.3.3 Nguyên lý h 44 45 46 3.3.4.2 46 3.4 49 3.4.1 49 3.4.1.l Khi U1 = var 51 3.4.1.2 Khi p = var 51 3.4.1.3 Khi f = var 51 3.4.1.4 Khi R2 = var 52 52 53 3.4.2.1 53 3.4.2.2 54 54 3.4.2.4 56 3.4.2.5 57 57 64 66 67 Hình 1.1.S Hình 2.1.S Hình 2.2 Hình 2.3 S Hình 2.4.S Hình 2.5 Hình 2.6: S 10 18 24 25 36 Hình 3.1 Hình 3.2: Hình 3.3: Hình 3.4 Hình 3.5:S Hình 3.6 Hình 3.7: 43 44 46 48 49 50 u = var 51 Hình 3.8: Hình 3.9: Hình 3.10: Hình 3.11: Hình 3.12: Hình 3.13 Hình 3.14 Hình 3.15.S Hình 3.16 Hình 3.17: Hình 3.18 Hình 3.19 Hình 3.20 51 51 52 53 54 - tam giác 55 - 55 58 59 61 61 63 63 ng ã có nhi u nhà uc nhà máy nhi "d t ng xu 1.1 N U - xã g U - - 15 - 30 b) hai tua bin (KT235T) hai máy phát (T2 - 12 - máy lên 48 MW 60 2r - 55 Mw) (HK 20-3 (K60 90 - n 60 2T - 55) - ng công 2009 1.2 T KINH DOANH Nhà - Trong ab 013 - th 60 MW ng (Thanh 1.3 1991 130.884 45,5 1992 53.111 51,1 1993 52.216 96,4 1994 117.000 228,4 1995 223.574 191,0 1996 357.724 168,0 1997 540.643 143,9 1998 600.600 110,9 T c : t Phòng an tồn Phòng T Hình 1.1 * g ) = ( 0,3 0,5) Idm ô M N bi 3.4.2 Kh i 3.4.2.1 Ikd= (4 7) Idm 0 = 0,1 0,2 Hình 3.11: u- 53 vi s : ) 3.4.2.2 I ngm U1 R1 R2 X1 X ' 2 (3.10) (3.10) ) Hình 3.12: n kh ng n i ti p vào m n stato 54 U1 Ikd =K.IL(K < 1); Ukd = k.U1; Mkd = k2.Mk (3.11) - kd A Trên hình ( dao f Uf = (1/ ).Ud(Y) Hình 3.13 Hình 3.14 - tam giác - If ( ) I / I d ( ) 55 I f (Y ) (1 / ).I f ( ) u - Nh 1/ 1/ I d ( ) (1 / ).I d ( ) : n : 3.4.2.4 - (2-5)Idm - )Mdm - - 56 3.4.2.5 u nghành ng ng dòng 3.4.3 * 57 2 g * thành f2 f1 * i pha - T3 - T5 ;T7 - T9 - T11; T13- T15 - T17 Còn nhóm ca - T4 - T6 ;T8 - T10- T12; T14 - T16 - T18 g Hình 3.15 58 Hình 3.16 b) Các 59 : P U0 = pha sin P cos n Udk, 2max /2 Umdb 2t) mdk U mdk sin U mdb = Umdk 2t (3.12) t (3.13) u 60 Hình 3.17: Hình 3.18 61 - - - T5) nhóm catot chung ( T2- T4 - T6) G 1 t1 m T3-C1 D1 L1 - DZ1 - - C3 - C5 D1 - T3 C5 L1 - DZ1 1, T1 d gia 0C1 ian trung h - t2 62 Hình 3.19 Hình 3.20 IC - I IC = I0 dòng y lên Dòng I0 L1 - pha A - pha C - L3 - D2 - T2 2t = háng 63 L1 - pha A - pha C - L3 - DZ5 - U d( ) = U d( ) - DZ4.1 n 1, D1 nh C d m t1 - t1 C dòng Id pha A AB d C3 d d = B = const) k d A Ik = Id - ik d 64 u ì có th n T ng 65 K T Tìm hi u q " a - 66 GS - - GS - n - áy gia c 10 GS - Giáotrình 2002), 67 ... Phòng an tồn Phòng T Hình 1.1 * g 6 * t n * Phòng hành , 1.4 * * * Nhà má * * h t ã sinh N THAN TRONG CÁC 2.1 NG TRONG CÁC NHÀ MÁY ó áy áp Q sau: Hình 2.1 Hình 2.2 10 11 12 5.Tua bin 13 14 15... 61 63 63 ng ã có nhi u nhà uc nhà máy nhi "d t ng Bí xu 1.1 N U - xã g U - - 15 - 30 b) hai tua bin (KT235T) hai máy phát (T2 - 12 - máy lên 48 MW 60 2r - 55 Mw) (HK 20-3 (K60... 4,0 ng Bí 110MW 16mm 0mm 20mm Bên ngồi thành có 24 60mm, bên ngồi Trong thùng bi ng Bí - 60mm ( 50).Khi thùng quay bi o c i Hình 2.5 2.5 2.5.1 * ÷ * 25 n * * c, quy trình, 2.5.2 * * trình riêng
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu quy trình sản xuất điện năng trong các nhà máy nhiệt điện. Đi sâu nghiên cứu hệ thống máy nghiền than trong nhà máy nhiệt điện Uông Bí (Đồ án tốt nghiệp), Tìm hiểu quy trình sản xuất điện năng trong các nhà máy nhiệt điện. Đi sâu nghiên cứu hệ thống máy nghiền than trong nhà máy nhiệt điện Uông Bí (Đồ án tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay