Thiết kế hệ thống báo cháy cho toà nhà Hải Phòng Tower (Đồ án tốt nghiệp)

71 16 0
  • Loading ...
1/71 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 19:59

Thiết kế hệ thống báo cháy cho toà nhà Hải Phòng Tower (Đồ án tốt nghiệp)Thiết kế hệ thống báo cháy cho Thiết kế hệ thống báo cháy cho toà nhà Hải Phòng Tower (Đồ án tốt nghiệp)Thiết kế hệ thống báo cháy cho toà nhà Hải Phòng Tower (Đồ án tốt nghiệp)Thiết kế hệ thống báo cháy cho toà nhà Hải Phòng Tower (Đồ án tốt nghiệp)Thiết kế hệ thống báo cháy cho toà nhà Hải Phòng Tower (Đồ án tốt nghiệp)Thiết kế hệ thống báo cháy cho toà nhà Hải Phòng Tower (Đồ án tốt nghiệp)Thiết kế hệ thống báo cháy cho toà nhà Hải Phòng Tower (Đồ án tốt nghiệp)Thiết kế hệ thống báo cháy cho toà nhà Hải Phòng Tower (Đồ án tốt nghiệp)Thiết kế hệ thống báo cháy cho toà nhà Hải Phòng Tower (Đồ án tốt nghiệp)Thiết kế hệ thống báo cháy cho toà nhà Hải Phòng Tower (Đồ án tốt nghiệp)Thiết kế hệ thống báo cháy cho toà nhà Hải Phòng Tower (Đồ án tốt nghiệp)Thiết kế hệ thống báo cháy cho toà nhà Hải Phòng Tower (Đồ án tốt nghiệp)toà nhà Hải Phòng Tower (Đồ án tốt nghiệp)Thiết kế hệ thống báo cháy cho toà nhà Hải Phòng Tower (Đồ án tốt nghiệp) T TOÀ NHÀ TOWER -2015 T TOÀ NHÀ TOWER Sinh viên: -2015 o0o - Sinh viên : L p: mã SV: 1112102008 - (v : : : : : : : : giao Sinh viên Th.S T.T.N 1.2 1.3 CÁC 1.3.1 Trung tâm báo cháy 1.4 .20 20 .21 1.5.2.1 22 .29 30 32 1.5.4.1 Chuông báo cháy 33 1.6 .35 36 37 H TH NG BÁO CHÁY NG 40 T 2.1 M U CHUNG Error! Bookmark not defined 2.2 CÁC TIÊU CHU N VÀ YÊU C U THI T K Error! Bookmark not defined TÍNH TỐN, THI T K H TH NG Error! Bookmark not defined 45 46 2.4 TRUNG TÂM BÁO CHÁY .Error! Bookmark not defined 2.5 H P NÚT N BÁO CHÁY Error! Bookmark not defined 2.6 CÁC B 2.7 NGU PH .Error! Bookmark not defined N CHO H TH NG Error! Bookmark not defined T hòng Tower 49 3.1 H I PHỊNG TOWER VÀ CÁC U C U LIÊN QUAN CƠNG TÁC PHÒNG CHÁY CH A CHÁY 49 PH N C NG 50 50 .54 .55 3.2.3.1 báo cháy trung tâm EST3 3CAB 21 55 3.2.3 SDDC1 .57 3.2.3 58 -LCDANN .59 m .59 3.3 NG .67 .69 70 93% 3.2.3.2 SDDC1 báo -SDDC1 STT 24 VDC Normal: 264 mA - Alarm : 336 mA 0- - 93% - m - -SDDC1 3.2.3.3 - * - - STT RS232 15,5-19,95 VDC 58 Ma RS485 98 mA 0- 93 % 3.2.3.4 -LCDANN au sáng vàng Kèm theo còi Nhãn tên 3.2.3.5 * -PS - Không -PS STT 15,2 19,95 VDC - Normal: 45 micro Ampe - Alarm : 45 micro Ampe 0- 93% 25,39 m/s * STT -HFS, SIGA-HRS SIGA-HFS SIGA-HRS - 15,5 19,95 VDC 15,5 19,95 VDC 45 micro Ampe 3.2.3.6 -271 -271 - o C - o C 95% 3.2.3.7 - -PC FSB- -232 - e- -PC STT 30 VDC 500 mA - - - -93 % - 3.2.3.8 -CR - -CR STT 15.2-19.95 VDC - Normal: 100 - Active : 100 - - -93 % - - 24VDC: A 120-220 VAC: 0.5 A 0.75, 1.0, 1.5, 2.5 mm2 Hình 3.6: 3.2.3.9 -CC1 - -CC1 STT 15.2-19.95 VDC Môi - Normal: 223 - Active : 100 - - - -93 % - 24VDC: A - 25V Audio: 50 W - 70V Audio: 35 W 0.75, 1.0, 1.5, 2.5 mm2 3.2.3.10 * Chuông báo cháy 323D-10AW -10AW STT 20-24 VDC 0.33 A 79 dB/10 ft -2.5 mm2 500-4000 Hz Môi - - 40040):)0-100% -HDVM -HDVM STT 20-24 VDC 0.33 A 27-36 dB -2.5 mm2 3.3 3.3.1 T loop - - - HDVM - -10AW trên) 3.3.2 - loop - loop 4-9 - loop 11 - , 2006 , [ ] EST3 Installation and Service Manual, Edwards System Technology, INC [ ] EST3 Operations Manual, Edwards System Technology, INC [ ] Smoke Detector Principle, System Sensor [ ] http://en.wikipedia.org/wiki/Smoke_detector ... Bookmark not defined T hòng Tower 49 3.1 H I PHÒNG TOWER VÀ CÁC YÊU C U LIÊN QUAN CƠNG TÁC PHỊNG CHÁY CH A CHÁY 49 PH N C NG 50 50 .54 .55 3.2.3.1 báo cháy trung tâm EST3 3CAB... 46 2.4 TRUNG TÂM BÁO CHÁY .Error! Bookmark not defined 2.5 H P NÚT N BÁO CHÁY Error! Bookmark not defined 2.6 CÁC B 2.7 NGU PH .Error! Bookmark not defined N CHO H TH NG Error! Bookmark... 1.3.1 Trung tâm báo cháy 1.4 .20 20 .21 1.5.2.1 22 .29 30 32 1.5.4.1 Chuông báo cháy 33
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế hệ thống báo cháy cho toà nhà Hải Phòng Tower (Đồ án tốt nghiệp), Thiết kế hệ thống báo cháy cho toà nhà Hải Phòng Tower (Đồ án tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay