Tìm hiểu động cơ máy điện tốc độ cao (Đồ án tốt nghiệp)

86 12 0
  • Loading ...
1/86 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 19:49

Tìm hiểu động cơ máy điện tốc độ caoTìm hiểu động cơ máy điện tốc độ caoTìm hiểu động cơ máy điện tốc độ caoTìm hiểu động cơ máy điện tốc độ caoTìm hiểu động cơ máy điện tốc độ caoTìm hiểu động cơ máy điện tốc độ caoTìm hiểu động cơ máy điện tốc độ caoTìm hiểu động cơ máy điện tốc độ caoTìm hiểu động cơ máy điện tốc độ caoTìm hiểu động cơ máy điện tốc độ caoTìm hiểu động cơ máy điện tốc độ caoTìm hiểu động cơ máy điện tốc độ caoTìm hiểu động cơ máy điện tốc độ caoTìm hiểu động cơ máy điện tốc độ caoTìm hiểu động cơ máy điện tốc độ caoTìm hiểu động cơ máy điện tốc độ cao M CL C U L PH N M U: NT : VÀ S NT CD CAO VÀ TRUY NG CAO: CÔNG NGH NG PHÁT TRI N 1.1 TÌM HI NT CAO 1.1.1 Gi i thi u 1.1.2 T ng quan ng d ng 1.1.3 V t li u 18 1.1.4 T ng h p công ngh 1.1.5 Th ng kê máy t nt cao 25 cao 38 M T C U TRÚC M I CHO T NG D NG MÁY C NH CAO 41 2.1 GI I THI U 41 2.2 MÁY STATOR N M NGANG 44 A Mô t Khái ni m 44 2.3 MƠ HÌNH VÀ T 47 2.4 THI T K BÀN TH 2.5 K T QU NGHI M 54 60 2.5 K T LU N 64 NG D THI T K NT CAO: NGHIÊN C U A HI P 66 3.1 KHÁI NI M 66 3.2 NG D NG TR 3.3 THI T K 3.3.1 Khía c nh v 3.3.2 Khía c N 69 N 71 n 71 75 PH L C 83 K T LU N 83 TÀI LI U THAM KH O 84 L U Ngày công ngh ngày phát tri n , xu hu ng nghiên c u phát tri n lo n nh s n xu t nt i hi u su cao m t nh nt c u n cho m t s thu th ng tua- t t t nghi p c th y giáo GS.TSKH Thân Ng c Hoàn hi ng d ng k ng d n em Tìm nt bao g nt cao nh t ng d cao nt cao hoàn thành t cs n công nghiêp t r t nhi u c a b c bi t s t n tình c a th y giáo i hai tu GS.TSKH.Thân Ng c Hoàn u bi t n nh ng ng d t ng kinh nghi m quý báu giúp em v sau M sót, em r ts cc g môn n th c c tài c a em v n nhi u thi u c s ch b o c a th y Em xin chân thành c H iP Sinh viên: PH N M U NT CAO VÀ TRUY Vi c s d nt phát tri n cho m t s u ng d ng k thu t , bao g m tr máymài ,h th NG th n c a dao phay n turbo- kép , máy nén gió, máy bay tr u Các ng d ng t cao v vòng/phút kW l Các ng d ng v i t gi t n 150 000-200 000 vòng/phút bây c nghiên c n sàng cho nh ng th nghi u tiên M i quan tâm v khoa h c công nghi p ch n r t nhanh , nh ng công b nghiên c u nh m c i ti n công ngh v nhi nt c ng d ng M t nh cao truy m c a n gi m tr s bi ng ng h th ng v i u r t c n thi t t t c ng d ng giao thơng v n t i gi m tr ng k t qu tr c ti p gi m tiêu th nhiên li u khí th i H th ng giao thông v n t ch ng cho vi Lý th áp d nt y công ngh t cao cao ng d ng c i thi n tin c y vi c lo i b n t n m t nh ng , ch ng h n cao Trong báo ,m t t ng quan công ngh hi n t n t c s d ng c th o lu n thông qua m t cu c kh o sát r ng rãi,phát tri n t công ngh c s quan tâm ngành công nghi p vi n nghiên c c n s phát tri n c a v t li u thành ph n ch a thép k thu h m t lo t theo ch c ch p nh c a h n, c nhóm l i Ph n vi c trình bày c Trong th c t i m b o yêu c u c a t i, ng d ic n t tính ch i nt i m i, ba báo trình bày n v i c u trúc m u tiên , c a c u trúc m i c i m t stato Tüysüzet al , trình bày m ngang r t h u ích cho ng d ng khoan u gi i h n không gian làm vi c [2] Stator c phép thi t k m t b truy xu t m cao ng ngang cho ng tr c ti p Bài báo th hai , Ikäheimoet n t ng b m i c v ng [3] Thi t k rotor hai c c k t h n c tính t thơng m m m t kh i v t li u khơng t tính Bài báo th ba , b i Gaussens et al , th c hi n v i m c u trúc m i c a m t máy kích t lai v i cu n kích t t khe stator ho c cu n dây dc bên [4] n truy ng d ng, nt cm r h truy b truy n tr c ti n truy n th ng t t qu hi i thi u nh ng ng v c áp d ng thay cho th nh c ck tn iv c tính yêu c u ng d ng m i c ng d ng cách tân phát tri n truy n l n Vì lý , ph n th hai s trình bày v i b n ng d ng thú v c n truy Silberet al ,trình bày m t truy ng t nt sát cho ng d ng d u tiên , cao v i h th ng treo không ma rotor quay m i m t công ngh d t cách tân kh th gi m tích b i Bài báo th hai , b i Crescimbiniet al , Th o lu n v m t gi i pháp cho vi c phát tri n truy n g n tr ti p k t h p v i m t tua bin giãn n hu ng tâm ph c h c s d ng ng khí th i dùng [6] n truy ng t cao t vai trò quan tr ng ng d ng ô tô Bài báo th ba , b i Abrahamssonet al , Là m t ch [7] Bài vi th n vi c thi t k t i 30 000 vòng/phút Thi t b m tb m lên t i 870 Wh , báo th t Bài n máy d ng khoan nt cs n [8] Bài vi t t ng k t th o lu n v khía c nh n vi c thi t k máy t v cs d cao, làm n i b t nh ng cân b ng mà nhà thi t k ph i xem xét M gi a gi m th tích i, ,d rotor - stator t n s cao c th o lu n Thi t k nt n cao m t thách th c t quan c xem xét T n s n áp cung c p cau d n ns a t n th t s t thép m ng stator t n th t thêm cu n dâydo hi n n tích phía ngồi dây d n Vì nh ng n vi c thi t k nt c nt cao u tiên , b i Li t al , Th o lu n v vi c s d ng m t ro to hình tay áo ng c a lên n t [9] c th c hi n m siêu t u Báo cáo th hai , b i Gonzales Saban , nghiên c u s t n hao ut hình th c cu n dây qu n ng lân c c bi c thi t k v i ng c a c u trúc rãnh v hi u c phân tích , xem xét khe m rãnh n a kín Bài báo th ba , b i Dems Komeza , phân tích vi c s d ng thép m ng b nh Bài báo th nh p v i ngu n t n s cao [11] , b i Li t al , Trình bày m c u siêu t c m t vòng h p kim phía m t ngồi rotor [12] Vòng h v chúng kh i cs d c u b o ng b i l c ly tâm l n vàdo t n hao dòng n xốy bên vòng h p kim c máy Bài báo th iv m linh ho n c tính tham s kí sinh c a stator, ch ng h u ng m t hi u ng g n nên xu t hi n s phân b uc a n nhánh b sung thêm thành ph n tu n hoàn [ 13 ] Bài báo cu i c a ph n này, b i Papini et al , nói v thi t k m t ut cs d dung sai [14] M t ti p c thi t k t gi m thi u t n hao ph thao làm vi tính tốn cho chi ngv c ch p nh n u ki n không phù h pvà u n ph c h i Xem xét khía c su ho c t c, t quay l n s n ng ngo i vi tr c quay K t qu , ph n th d nv nt c vi t tr c quay c vi t b i Boissonet al , Trình bày m t nh t n s riêng c n [15] Mơ hình d a tính tốn gi m thi u t s c a Rayleigh vi c s d ng h c c a Timoshenko M m t bi lai s d t Looser Kolar , nâng h tr t i m m dùng nam châm tích c gi xu t s d ng ho c nh d p t ng nh v i Các khí v i nhơm ph c t p them giá t T quay cao , h qu vi c cung c p t n s l n s làm ph c t p thêm v u n B u n thông minh n c a stator,v trí t nh ng tín hi u ph c xây d ng b i ph n c ng t hi u k thu t s , ma tr n tín hi n , vv) th u n kh c yêu c th , ph n cu i c a m c a rotor, cao ( x lý tín u hi n th gi i pháp c bi t bao g m ba báo ph n c ng t cao liên quan t i chi u n u tiên , b i Mar Ceti ' cet al , Trình bày hi u su t c a m t truy tr ckhông c m bi n v i t n s c t m ng t cao n ch m.Báo cáo th hai , b i Hasanzadehet al , Trình bày m t ph n c ng nhi u n n t ng vòng kín quan sát ho t cao g n v i m t Microturbine m t h th Baì báo th ng b c vi t b cao c a truy không ng c a m th o lu n v truy tt nh ng yêu c u v ho ng t n tàu th y c p v i kh ng không c thiets k d u t c ng m c 100 000 r / Trong báo, c c h th c mô t u n c n thi t cho NT C CAO: CƠNG NGH S 1.1 TÌM HI NG VÀ PHÁT TRI N NT CAO 1.1.1.Gi i thi u c phát tri m t th i gian dài , hi c s d ng c tìm hi u cách k lu ng công ngh iv im ts c coi ng d ng k thu t Các ng d ng bao g mmáy nén ki u tuabin, h th - t máy nén u v it làm vi cv 10 000 vòng / phút s vòng/phút kW l n [1] S nghiên c u c i ti n k thu t theo hu u n nt c t s phát tri n nhanh chóng vài th p k qua , v i m ts ng l n ng d ng th p k c nghiên c u s chi c nh nh nghiên c u v truy ng n, m t ph n s ti n b hi ph c công ngh m t s phát tri n c a máy s c áp d ng c ph n ánh qua s ng l n nhi c tài tr s khái quát v m t s c qu c t c ng d nt l i ích c a h thơng s sáng giá nh t M s gi m b t tr cao, k t lu n m rõ r t c a máy t ng c a h th cho b chuy u tiên im tt m ng nh cao nh ng c bi t ích ng d b t k s ti t ki m tr ng n tho i k t qu tr c ti p vi c gi m tiêu th nhiên li u b c x ng h th n giao thông o s y công ngh t i ta th y m t l i ích vi c ch p nh ng d ng nh i thi n tính nt cao cao m ts nh c a h thông lo i b ng tr c ti p Nghiên c u phát tri yb is phát tri n c a b chuy n m n t công su t , c trúc b chuy u v i, n t n s làm vi c cao k t h p v i s phát tri n ph n m m v t li u ph n c ng , o kh b n ng su n th t dòng ac th p, v n t c ngo i vi c xem xét ng d ng c nt cao nhi c, vi t s làm n i b t nh ng ti n b quan tr ng g li n máy t t tài li v t c u trúc khác c c xem xét so sánh v kh n c tính th c hi n 1.1.2.T ng quan ng d ng Trong m t s ng d nt cao tr c ti p thay th h th ng cao hi n t i , ng d b xung cho h th nt cao hi n Ph n cho ta m t nhìn t ng quan c a h truy ng bên c nh s phát tri n cho m t gi i quang ph lo t ng d ng Danh ng d c i v i công ngh A nt nt cao cao cho máy nhi u m v máy kéo hi u su truy c tích h p h th ng ng kéo lai nh m nâng cao hi u su t nhiên li u gi th i bây gi cao s c tôn ô tô S ng t yêu c u hi u su t nhiên li u s n gi m khí th i nghiêm ym máy móc s d ng ô to ng d ng tron t ng khí n khí hóa cho ng v n s d nt cao Các ng d ng ti nt c n nhi m t t h p b nt Hình 1.1 M hình cao th i nt c t xung quanh m cao cho máy nhi Trong m t ng d i nh n t tr c gi ng t turbo Ch a máy g mà thi ng sang s ng dòng khí th máy nén t i t ), cs d c n thi t m s ch m tr c a turbinvà c i thi n kh il a ng x , thay m m t van th tr it cs d ch n Vi c tích h n v i m t máy nén ki c th hi n hình t t c cho n hình 3.3 THI T K Thi t k NG C nb công su I N u t th c hi n theo yêu c u c a ng d u ra, t c t k ph ng l c gi i h ng c s hòa h p t t nh t gi a nh ng h n ch ph n c a m th cung c p b i b bi c gi thép t n hao ph nhi t gi m t n hao rô to; b chuy i ph i cung c u u ch nh t n s h th nt b o v tr u ki khí ) , b bi n c HS nh ng c u trúc n t , tr c , vòng bi, h th th ng n tình tr ng xung t i n làm vi c t i h n (ví d , kh ho c i ph i bao g m m t HS b o v dòng gi i h n 3.3.1 Khía c nh v n Trong ph n này, m t vài nghiên c u v v n quan tr ng máy HS c bi t, h làm vi c nh u ki n khác thích c phân tích , c nh ng t n hao t i thi u hóa th n ng c a c ch p nh n ng d ng HS [11] ,do rotor k t c u v ng ch c ph i b o trì Tuy nhiên , i m hi u su t th m tc at nhi t) rotor SRM c u trúc rơ to b n v ng n thích h p cho ho ng HS, khơng b t k cu n dây ho c PMs rotor Tuy nhiên , so v i PMSMs , SRMs yêu c cao chi u dài hi u qu khe h khơng khí l su t hi u su t t is m quan tr m h s công c ng mơ-men l n, b im iv n kích t n xác qu b n hi u su cơng su u ts n ch m t s 71 c ng h p s d ng chúng ng d ng HS [2] , [ nam châm ph ti p c bi t , c u trúc c a rotor v trí c a c l a ch n c n th n theo hàm thi t b t ngo i vi h n ch vi c áp d c ng b gi nam châm vào rotor HS b t bu c li u d ho c ng b c làm b ng v t li u khơng t tính , n u v t n s t n xốy [ 4] Nhi u nghiên c u v v t li b ct i nh ng t thi u th th y tài li u [ 13 ] - [15 nt i c ng su h c t i thi u PMs , c c nghiên c c bi t c u trúc IPM [15] Tuy nhiên , thi t k máy IPM ' cho ng d c bi t ph i ý ph i tr giá cho kíc nhi t c a rotor ph i ch c l c ly tâm cao c g t n HS Nh ng v u c t lõi h máy PM rotor Các lo ng d ng HS c k t n i tr c ti ho lo ng ph n t c áp d ng c truy ng b i n b ph n bên c t ch y s phân b n khác tùy thu c vào công su nh m c t c nêu tài li u T tài li u, th y r ng nh ng gi i pháp t t nh t cho ng d ng HS IM (ch y c b n v ng ) , ti p theo PMSMs SRMs Vì lý , nh ng thi t k c báo , c t ng th hi u qu cho t t c c u trúc máy, ch y u tham kh o v IM 72 Hình 3.2.Các ng d ng tr n hình, gia cơng c cao th c hi n H c t i th p a hình cho th y ng d ng tr n côngsu t cao th c hi n n côngsu t n hình, gia cơng t i th i VHSu c u công su t th t qu ,t l h p lý gi a mô-men n t th tích khe h c c a máy gi m nhanh ng th i ,m mô- m t hi t ym cho cho rotor - stator t n s c c bi c hình cho th y m mô-men m t hàm c a c n Ims hai n IMs b n c c ( 4p ) Rõ ràng t mô-men gi m t u ch y u v n nhi t h s v t li u Trong th c t , cho r ng hi u su c a máy v i t g i K t qu m it , t ng t nt ng s mô-men b gi i h n b i b m t t i thi u c n 73 thi tiêu tan nh ng t n hao máy n s cung c m n m n, ch s t thông ) ph i gi ng gi i h gi cho t n hao s t h n ch t dây stato v cán v ng su t v t li cs d ng t n s cao , cu n h n ch t n hao s t t , s d ng thép dày th p (ví d t li u thép v i h s t n hao th p b t bu c M t c u trúc rô to không rã c áp d hao thép m hi u qu khơng khí l t thơng th khơng khí t i m c gi i h n m s c t ng thành ph Hình 3.3.m n kéo theo u nh ng v nh m t l i th v ng l c h c ch t l ch p nh i ng d ng , ví d n máy nén cho thùng nhiên li u ô tô , t hi u su t u ch g t n hao s t t rotor Cu i cùng, m t s khơng thích h gi m t ng t n ng h p , s nâng cao toàn b hi u su t h th ng mô-men m t hàm c a t cho cho rotor - stator t n s cao v i Ims hai c c ( 2p ) 74 c mô-men m t hàm c a t Hình 3.4.m cho cho rotor - stator t n s cao v i Ims b n c c ( 4p ) 3.3.2 Khía c nh Trong ng d ng HS VHS , v ng sau nh ng v v cs v n Trong ph n ti p theo ,m t s chi ti t v v c th o lu truy n môc bi c Tr nt n r ng mô- thu n v i kh c t m quan tr ng t r ng tr c s ng kính tr c phát tri n b n t l ng rotor [10] Nói chung , yêu c u cân b ng cho rotor th tìm th y ISO 1940-1 i(c k thu t cho rotor nh ), tùy theo lo n t tr ng v n hành t Nh ng ki n ngh d a kinh nghi m toàn th gi i T gi m t quay ngo i vi l ng kính rotor bên ngồi ph i nh t ng lên t h qu , -men quay, chi u dài tr c rotor ph thu n l i cho vi c gi m t n th t ma sát khe h khơng khí , m t ph n quan tr ng c a t n hao máy HS t l thu n v i chi u dài tr c 75 rotor, hàm b c c a c chi u dài tr ng kính bên ngồi c a Tuy nhiên , i gi i h n b i v n t c gi i h nh ng h ng hóc th c a ph n t gi m thi u phát phát ti ng lên, v n t c gi i h n rotor ph t cách xác n thi t k V nt ct ih i ki u tr c khác S ng c a v n t c t i h cho m t nhi th x y c h ng s ng, t h tránh s m ts nh m c gi a c ch n d a t ng c a b t k hi u ng c tránh b t k t i ng Tuy nhiên , ng h p , máy HS th ho ng h p , t t n th p u ki n siêu t i h n t i h n ph t thông qua nhanh c bên ho c nhi u Hình 3.5 Tr c G t ih nghiên c u tr td vòng m th u tiên c a m t tr c quay th ng h p , t ng v i t n s b ng mm (xem hình 5) 76 c quay t i h n ( ng riêng l u Thay xem xét tr c nh d mk p nh td , tr c quay g ng h p , t t t i h n k t qu g i giá tr c t (1) M t th a hi p th giá tr trung bình gi a hai gi i pháp i giá tr c b ng cách (1) M tr ng (1) ch xem xét tr i xen xét t ng th c u u xoay (c n ý klhi rô to c u trúc thép m ng hay rô to r n rơ to b c s t ho c không b c s t ho t i h b xu c c t tr c quay t nhìn nh t i h n u Trong thi t k máy, phân tích t m nt h uh c th c hi t i h n rotor, s c x y th r t nguy hi m trình máy ho ng Tuy nhiên c n c quay hi u ng th n hi u ng t hi u ng gi m xóc S hi n di n c a hi u ng quay ng l c h c c a rotor m t nh ng nguyên nhân ti n lên v phía c ( 1f , 2f , ) lùi l i (1b , 2b, ) t n s quay, nh th i) , v ba ch c c m i quan h gi a t h n rotor t n s xoáy v mc ng xoáy v c:t t ih ng v i giao cv m t i i cùng, c y u t xác nh gi i h n u sâu c t tr c nh c a h th ng V v t lý , ví d , m t i h n ph i gi m xuong gi i h n c a n HS , thi t k t quan tr gi quán tính rotor ; th c v y l c n q t i ,Vòng bi bơi tr m Trong máy vòng bi làm gi m tu i th thi t b òng bi nh ng thành ph n quan t i h n vi c thi t k tồn b tr c chính: chúng ph i hi u su t cao h t làm vi c th b n 77 t quay xác , không gây ti ng nl n ng bi h n h ng d ng t th ng Vì nh ng lý , vòng c s d ng ng d cc ut o b n m t vòng thép bên ngồi m c ng cao th ng g m (ví d ng kính tr c nh n l a ch ng kính vòng bi l n quay t kh t m b o tu i th c a nh Hình 3.6 t h qu h n ch nh kh ng kính tr c ph i bé t ng kính c thu um a, t quay t nh th d ng nhi u nh m b h n ch v t um d u D u làm vi c t nh , " y u t t nh Các ch s t nh kh " tham s t qu c a t 78 c xác t nMax vòng phút , nhân v i trung bình c ng bán kính d bán mm Cho ng d ng HS , v i t h p nh t nh ng th pháp phù h p nh th c t thích nh t th p Cho ng d ng VHS, d u gi i tu i th làm vi c h p lý.Xu h c giá tr t th c t n 000 000 mm / phút Hai bi n nh t c a d u vòi phun d u u : M t b ch a d v id ng công ngh hi n cs d c tr n t o nh ng gi t d u nh ng gi t d u mang dòng d u t i di n V i h th ng , vi c vi c làm s n l i th c a c áp d ng t t nh HSS t i nh Do nh sốt dòng tr c ng ki m ng d u cung c p cho vòng bi xác, lo i u th không ph i h th ng t t nh u: i ta s d ng m ti p vào vành ph c th c hi m b o r ng d u th truy n tránh khu y d u H n ch c a gi i pháp c u t o ph c t p c im th ng ki m soát nhi khí d u v i s t cao cung c p d u tr c bi H th ng phù h p v i t l n, HS , tr c nhi t cao S nhanh qua s d ng c t p, m t b ch a m t h M t s thay th i di n b i xung d u khí , ng r t nh tr n v i khơng khí nén vào h c s c a s phun th n ho ng tr c ho bi T n n s tính th i gian Vì r ng Tr n ph i th c hi ng th i m t th i gian t i l n theo bán kính tr c t i, vòng bi ti p xúc góc 79 c s d ng Riêng t i tr t tru c c a góc bi quan tr xác , tu i th c a tr iv it b i v i tr c ng d ng c tphơi thơ, t ng i khơng tr c c bi t cho xu t pháp th mang l i hi u su t tr c cao Tuy nhiên , ng d ng c mb o t i tr ng lên c tính ch t u c u bi th t gây Trong th c t , b nung nóng, tr c s dài ra: S vòng bi s i c nhìn th cb i , vòng Hi bi ng th gây s c v i vòng cân b ng cho s tr c i chi ng g n vòng bi ng n i v i lò xo rãnh thoát d u m t l khoan, ho c rãnh tròn, t di chuy cs d cung c p m t t i tr ng tr ng tr c Lò i t i tr ng t liên t c ch ng l i tính tốn t vòng bi c trì b i l c tác d ng c a lò xo K thu t c s d ng cho tr c cán HS tr c mài, th m chí n u chi phí l n h th ng ph c t i t n hao công su h ng Nh ng t n hao c vòng bi t l thu n v i t t ng mô-men ma sát, mà ch y u khía c n viên bi , rãnh l p ráp chúng nh ng c u trúc sau c bi t, nh t ng ma sát -men quay ; -men quay ma sát; th ng mô-men quay ma sát; c c n , rung, momen v i tr c quay trên, góc ti p xúc vòng bi th trì t i cao kho ng th i gian theo bán kính tr c Cho ng d ng cán t i bán kính tr cúng t c yêu c ut, ki u k t n i 80 th p c s d ng Các ng d ng mài t i tr i không theo a tr c ( ng tâm ph thu c vào áp d ng t c) , k t n i p xúc d ng bi côn thi t k c cung c p cho c hai tr c t i tr ng hu ng tâm t i Trong m t s t i cao ng h p , vòng bi th c s d ng kh u b nt HSS theo yêu c u c a nhi u tr kh c ph c nh ng h n ch c các nghiên c u thành cơng nh vòng bi t vòng bi bi n d ng cánh [14] , Trong th c t , v i công ngh , ng hóc mòn bi c c kh c ph is a, hi u su t ng, v i m t h th ng ph c t p t ng th gi m h u qu kh a h th ng không c n d u b nh [ ] Khía c nh th c bi t phù h p b t k m t ng th c, ví d n ph i ho t ng m t " bu ng tr ng " Tuy nhiên, b ng h p t mb c m quan sat c a h th ng n thi t H th ng làm l nh : H th ng làm mát ph i c c k tránh cu n dây stato , roto nhi t y hi u qu bi bi n d ng tr qu , h th ng làm mát máy HS quan tr th u ph thu c r t nhi u vào ng d ng Ví d , h th ng turbotr c ti p làm mát b ng ch t l cs d m ts bi s ng h tr c s ng h c chính, ng ch t l ng v b c stato Trong c bi t , ví d , bàn th ng d n c chi u ng c c th c hi n tránh b t k tr c s bi n d ng mơ-men t l ng Vì nhi y xung quanh vòng ngồi c cao gi a b ph n bên bên ngồi c 81 vòng bi cao, ch t l ng bao g m , tránh nhi t h qu , ph bi bi n d ng nhi a, cho ng d c t, m t h th ng làm mát ro to th c trang b , ch t l ng làm mát ch y vào tr c rotor Tùy thu c b m t t th ng khác th ch ho ng t i c s d ng , ví d , ch khơng khí , ch t h n h p kh c cung c p m t ho c hai dòng riêng bi t Các gi i pháp v i hai kênh s d ng d n h p cho phép t a, tr n d u khơng khí t l ho c ch s d ng khơng khí th c hi n m t h th ng làm mát hi u qu , ki n th c v ngu n nhi t bên máy r t quan tr ng ; cho m , tính tốn mô ph c xem xét ng l c h c ch t l ng m ng nhi t chi ti n thi t k Trong [14] , m t thí nghi m ti tr c IM nêu b t t m quan tr ng c a h th chuy n nhi t c t o t rotor vào stato , nâng cao hi u qu h th ng làm mát Tuy u quan tr ng c nh c nh r ng dòng n c làm mát thơng qua khe h khơng khí c a máy HS th t o nh ng t n th t l n , th làm gi m hi u su t máy n rò r d khơng khí nh ng k th c s d ng Ch i nh v n t van kh p n i;, B ho c b ng h p i th p , th s d ng c th c hi n b ng cách s d m kín ki u mê l m b o m t s khác bi t áp l c tích c c gi a bên bên c ng, ch t không ti p xúc nh ng s p x p ph bi n nh t ng d ng máy công c , m c dù nhi s n xu t ti ct ch t khơng ti p xúc, m kín ki u mê l s d ng r ng rãi nh t ng d ng tr c chính: i ta truy c a dung d ch xâm nh p vào khu v c vòng bi 82 K T LU N Sau tháng nghiên c u th c hi c hi c nh ng n i dung sau: - Tìm hi u t ng quan v l ch s nghiên c u phát tri nt cao ng d ng - Tìm hi n c nh t cao Tuy nhiên kinh nghi m kh hi án nên quy n thân h n ch th c án ch c h n không tránh kh i nh ng khuy t i m thi u sót Nh ng thơng tin tài li u v n v tv m án h n ch , u, m tri ng phát c t , hy v ng th i gian t i nhi u k tqu nghiên c u, nhi u thông tin v vi c s Em xin chân thành c c công b y! H Sinh viên 83 TÀI LI U THAM KH O D Gerada, A Mebarki, N L Brown, C Gerada, A Cavagnino, and High-speed electrical machines: Technologies, trends, and 2959, developments Jun 2014 A Tüysüz, C Zwyssig, and J W Kolar, A novel motor topology for highspeed micro-machining applications Electron., vol 61, no 6, pp 2960 2968, Jun 2014 J Ikäheimo, J Kolehmainen, T Känsäkangas, V Kivela, and Synchronous high-speed reluctance machine with novel rotor construction pp 2969 2975, Jun 2014 A hybrid-excited flux-switching machine for high speed DC-alternator 2989, applications, Jun 2014 S Silber, J Sloupensky, P Dirnberger, M Moravec, W Amrhein, and High-speed drive for textile rotor spinning applications IEEE Trans Ind Electron., vol 61, no 6, pp 2990 2997, Jun 2014 High-speed electric drive for exhaust gas energy recovery applications Ind Electron., vol 61, no 6, pp 2998 3011, Jun 2014 J Abrahamsson, M Hedlund, T Kamf, H Tobias, and H Bernhoff, -speed kinetic energy buffer: Optimization of composite shell and magnetic bearings 3021, Jun 2014 A Tenconi, and A Viglian Electrical machines for highspeed applications: Design considerations and tradeoffs 84 Ind Electron., vol 61, no 6, pp 3022 3029, Jun 2014 Influence of rotorsleeve electromagnetic characteristics on high-speed permanent3037, magnetgenerator Jun 2014 10 Study of the copper losses in a highspeed permanent-magnet machine with form-wound windings IEEETrans Ind Electron., vol 61, no 6, pp 3038 3045, Jun 2014 11 Performance characteristics of a high- speedenergy-saving induction motor with an amorphous stator core IEEETrans Ind Electron., vol 61, no 6, pp 3046 3055, Jun 2014 IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS, VOL 61, NO 6,JUNE 2014 2945 12 Analyses on ctromagneticand temperature field of superhigh-speed permanentmagnet generatorwith different sleeve materials Electron., vol 61, no 6,pp 3056 3063, Jun 2014 13 Current sharing analysis of parallel strands in low-voltage high-speed machines IEEE Trans Ind Electron., vol 61, no 6, pp 3064 3070, Jun 2014 14 A high-speed permanent-magnet machine for fault-tolerant drivetrains Ind Electron., vol 61, no 6, pp 3071 3080, Jun 2014 15 J Boiss Analytical approach for mechanical resonance frequencies of high-speed machines IEEE Trans Ind Electron., vol 61, no 6, pp 3081 3088, Jun 2014 16 TRANG TÌM KI M TÀI LI U https://www.google.com.vn 17 TÀI LI NT WIKI PEDIA(Ti ng Vi t) 85 ... phát ho c tiêu th công su n 120 kW v Hình 1.4.H th C c bánh ng d ng cho máy làm su t t cao cao Ngành công nghi p máy công c nt cao Tr c máy làm su t t th p s d ng truy t ( thi y s phát tri n... 1) n v i m t máy nén ki u tuabin phía h c c i thi ng m t máy t a b ng cách b cao ( máy M2 a máy nén ki t t c a x khí , c g i tuabin h n h s d c p cho t trúc truy c n, bao g m c máy kéo n c s... hi u su cao m t nh nt c u n cho m t s thu th ng tua- t t t nghi p c th y giáo GS.TSKH Thân Ng c Hoàn hi ng d ng k ng d n em Tìm nt bao g nt cao nh t ng d cao nt cao hồn thành t cs n cơng nghiêp
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu động cơ máy điện tốc độ cao (Đồ án tốt nghiệp), Tìm hiểu động cơ máy điện tốc độ cao (Đồ án tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay