Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công tại UBND huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh (Luận văn thạc sĩ)

95 15 0
  • Loading ...
1/95 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 19:44

Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công tại UBND huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng NinhĐánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công tại UBND huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng NinhĐánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công tại UBND huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng NinhĐánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công tại UBND huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng NinhĐánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công tại UBND huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng NinhĐánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công tại UBND huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng NinhĐánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công tại UBND huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng NinhĐánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công tại UBND huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng NinhĐánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công tại UBND huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng NinhĐánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công tại UBND huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng NinhĐánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công tại UBND huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh ISO 9001:2008 N - 2017 N TS N i Sau cùn ii ii iii vii viii 11 nh công 13 13 ISO 9001:2008 15 17 17 22 iii 26 32 32 32 35 40 42 44 hành cơng 44 tâm Hành 47 47 48 50 51 52 53 54 56 iv UBND 57 57 58 NINH 60 ng Ninh 60 62 65 66 68 69 71 73 75 76 78 79 81 82 84 v CBCC CCHC CLDV TTHC UBND QLNN vi 43 44 47 48 50 UBND 51 53 54 UBND 55 56 vii 17 36 32 viii - - ông - - 71 - - n - - - 72 - inh - - - 73 - - dân 74 75 - - 76 - Trung tâm 77 Ninh 78 - 2020 , http://isos.gov.vn/Thongtinchitiet/tabid/84/ArticleId/997/language/viVN/Danh-gia-ho-t-d-ng-khu-v-c-cong-nh-m-nang-cao-ch-t-l-ng-cungng-d-ch-v-M-t-cach-nhin-t-kinh-nghi-m-t.aspx http://tcnn.vn/Plus.aspx/vi/News/125/0/1010070/0/35299/Cac_chi_so_ danh_gia_hieu_qua_cung_ung_dich_vu_hanh_chinh_cong_o_nuoc_ta_ hien_nay Kotler, Philip (2003), Lê Chi Mai 79 10 , download ngày 7/9/2017 http://ictdanang.vn/chi-tiet?articleId=13252 11 12 Trang (2014), 80 George A.Boyne (2003), Sources of Public Service Improvement: A Critical Review and Research Agenda , Journal of Public Administration Research and Theory, Vol.13, no.3, (pp.367-394) Grönroos, C European Journal of Marketing, 18 (4): 36-44 Ishikawa, Kaoru (1968) Guide to Quality Control Tokyo, Japan: Asian Productivity Organization Lehtinen, U & J R Lehtinen Service Management Institute, Helsinki, Finland Parasuraman, A., V A Zeithaml, & L L Berry conceptual model of service quality and its implications for future Journal of Marketing, 49(fall), 41-50 Winsmiewski, M & Donnelly Managing Service Quality, Vol 11, No 6: 380-388 Sasser, W.E Olsen, R P., Wyckoff, D.D (1978), Management of Service Operations, Boston Zeithaml, V.A., Berry, L.L., Parasuraman, A Journal of Marketing, Vol 60 (2): 31-46 Zeithaml, V.A and Bitner, M.J (2000) Services Marketing: Integrating Customer Focus Across the Firm Boston: Irwin McGraw- Hill 81 1 TT Nam 25 2 Tiêu chí 35 45 Hồn toàn (5) 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 Trung tâm Hành cơng 82 Trên 45 Khơng ý Phân vân Hồn tồn khơng (4) (3) (2) (1) 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 6.1 6.2 7.1 tâm cao 8.1 8.2 tâm 83 Tiêu chí TT 1.1 giá chung Hoàn toàn ý (%) ý (%) Phân vân (%) Khơng Hồn tồn khơng (%) ý (%) 3.52 4.01 37.2 38.5 15.4 6.2 2.7 3.90 35.3 36.1 15.3 9.8 3.5 3.96 34.8 38.7 16.7 7.3 2.5 3.59 28.4 39.2 8.7 10.3 13.4 3.30 19.5 31.5 20.2 16.6 12.2 3.26 24.3 26.1 15.3 19.5 14.8 3.82 34.6 37.7 13.2 3.8 10.7 3.78 31.6 37.7 14.8 8.5 7.4 3.17 23.6 27.7 13.6 2.5 22.6 3.51 24.2 37.7 15.6 9.7 12.8 22.5 16.4 1.2 2.1 2.2 mát 2.3 2.4 2.5 Trung tâm Hành cơng CBCC 3.1 lý quan 3.2 4.1 4.2 3.02 9.8 84 37.7 13.6 dân 4.3 3.17 19.6 31.7 15.7 12.5 20.5 dân 4.4 3.42 28.6 27.7 16.2 12.3 15.2 3.32 26.3 27.7 12.7 18.4 14.9 3.03 16.9 27.7 16.8 18.3 20.3 3.41 31.3 27.7 15.2 2.5 23.3 4.16 41.6 42.7 8.2 5.4 2.1 4.15 45.6 35.4 11.9 2.5 4.6 4.5 5.1 5.2 6.1 6.2 7.1 2.81 18.5 15.8 16.8 25.5 23.4 8.1 3.65 35.2 26.3 13.4 18.5 6.6 8.2 3.57 34.6 27.7 11.2 12.7 13.8 tâm cao 85 ... nh công 13 13 ISO 9001:2008 15 17 17 22 iii 26 32 32 32 35 40 42 44 hành công 44 tâm Hành. .. 48 50 51 52 53 54 56 iv UBND 57 57 58 NINH 60 ng Ninh 60 62 65 66 ... 79 81 82 84 v CBCC CCHC CLDV TTHC UBND QLNN vi 43 44 47 48 50 UBND 51 53 54 UBND 55 56 vii 17 36
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công tại UBND huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh (Luận văn thạc sĩ), Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công tại UBND huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay