Giải pháp hoàn thiện công tác đánh giá nhân sự tại UBND huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh (Luận văn thạc sĩ)

110 17 0
  • Loading ...
1/110 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 19:39

Giải pháp hoàn thiện công tác đánh giá nhân sự tại UBND huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng NinhGiải pháp hoàn thiện công tác đánh giá nhân sự tại UBND huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng NinhGiải pháp hoàn thiện công tác đánh giá nhân sự tại UBND huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng NinhGiải pháp hoàn thiện công tác đánh giá nhân sự tại UBND huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng NinhGiải pháp hoàn thiện công tác đánh giá nhân sự tại UBND huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng NinhGiải pháp hoàn thiện công tác đánh giá nhân sự tại UBND huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng NinhGiải pháp hoàn thiện công tác đánh giá nhân sự tại UBND huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng NinhGiải pháp hoàn thiện công tác đánh giá nhân sự tại UBND huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng NinhGiải pháp hoàn thiện công tác đánh giá nhân sự tại UBND huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng NinhGiải pháp hoàn thiện công tác đánh giá nhân sự tại UBND huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh ISO 9001:2008 N - 2017 N TS Nguy i Sau t ii ii iii .vii viii 1.1.2 10 11 giá 14 14 16 17 1.3 17 1.3.1 Các pháp 17 1.3.2 Các pháp 19 1.3.3 Các pháp 21 23 1.4 25 1.4.1 Xác tiêu 1.4.2 Xác 1.4.3 Xác giá 25 nh giá chu tiêu giá 26 giá 27 pháp iii giá 29 cán giá 29 giá 30 giá 32 32 1.5.1 Nhân s 32 33 1.5.3 35 36 36 2.1.1 36 2.1.2 39 2.1.3 40 2.1.4 44 48 49 55 60 63 66 2.2 67 iv 68 2.3.1 68 2.3.2 69 70 70 73 74 74 3.3.2 75 79 82 tin ph v cho công tác giá c t o 82 86 87 90 91 93 97 v CBCC CBNV UBND vi 24 - 2016 45 - 2016 47 52 53 56 57 59 61 - 2016 64 2014- 2016 64 65 66 67 vii 1.1: M i quan h gi a ba y u t c a h th c c tiêu 14 u t ch c UBND huy n Hoành B 41 viii khách quan giá nhân s cơng tác trình giá nhân s giá nhân s giá nhân s công tác giá nhân s 86 Tài li - - - - - - Ch - -CP ngày 27 tháng 10 - Ch 88/2017 -CP ngày 27/7/2017 -CP ngày 09 tháng 87 10 (2006), nhân viên, Chí Minh 11 (2008), ,N 12 Tr n Kim Dung (2011), Qu NXB T h tr ngu nhân l (Tái b 2012), , , Hà N 14 Lê Thanh Hà (2011), 15 th 8), TP H Chí Minh, TP H Chí Minh 13 Nguy , l , - Xã (2001), , NXB , 16 (2015), - 17 Nguy n Ng Hi , - 2002), Hoàn thi (Ch nhi giá cán b , cơng ch Hành Qu , NXB hàng n tài khoa h ph ng pháp c B ), H vi gia, Hà N 18 Ken Langdon Christina Osborne (2004), viên Minh, TP H Chí Minh ân 19 George T Milkovich John W Boudreau (2005), ( d 20 Hà Quang Ng công ch B ), Vi 21 ), (Ch nhi m 2011), ph c quan hành nhà Khoa h T ch Nhà ng pháp giá tài khoa h c - B N v , Hà N (2005), , NXB 88 , 22 (2012), , Lu n v n th h N s, Thân (2008), Qu 23 Nguy n H tr nhân s (Tái b l n th 9), NXB Xã h , Hà N ), H 24 , Lu N v n th s, h 25 (2013), , NXB , 26 Gia, Hà N 27 Nguy Xuân (2015), , 28 , 2008 29 -TTg ngày 19/4/2011 , 2011 C - 2020 - 30 2020 31 , 2008 32 Dick Grote (2002), The Performance appraisal question and answer book: A survial guide for manager , Amacom, United State 89 NAM - TÊN PHỊNG, BAN CHUN MƠN - - tác hành Tinh Cơng tác quy TT làm , sách, Nhà Công quý quý tham Công phát sinh q lãng phí phòng Trung nghi ên Cơng quan, Tác phong quý (%) theo quy 90 giá 2: - : viên STT Ghi 91 STT Ghi Th tên) II IV VIÊN , ngày 92 tháng n 04 B ng h i nh m t i ng t i vi c ánh giá h th g S tham gia c a Anh/ch s k t qu s không c cung c p cho b t k s d ng c gi bí m t i K t qu không ch c th c hi n cho b t k m c ích khác Nam 25 35 45 3 1 93 Trên 45 t (1: hoàn toàn không TT 1 lý Các 94 TT rõ ràng 10 11 12 13 Các 14 15 16 17 18 19 20 95 TT 21 ng 22 22 23 Anh/Ch 96 B ng h i nh m t i ng t i vi c ánh giá h th g S tham gia c a Anh/ch s k t qu s không c cung c p cho b t k s d ng c gi bí m t i K t qu không ch c th c hi n cho b t k m c ích khác Nam 25 35 45 3 1 97 Trên 45 t (1: hồn tồn khơng TT 1 quy trình Q lý Các 98 TT rõ ràng 10 11 12 13 Các 14 15 16 dài 17 18 19 tôi 20 99 TT 21 22 22 Tôi 23 100 ... , giám sát vi tiêu công vi cho t h giá, hi giá hi h giá nhân viên g hàn nêu th c hi c thông qua nh ng khơ quy trình h nhân viên th c hi giá, giúp nhân viên chu giá, cu thi t ch K qu h giá nhân. .. ng pháp t h th pháp hoàn thi giá, xác giá phù h dung khác nh tiêu chu , ph giá tr k th ch t m thi th c Tuy nhiên, vi c quan qu Hoành B , t Qu Do v , tác gi nh gi l ch c r h giá xem xét công tác. .. v nc pháp lý m ph công tác hồn thi thi Nguy Kho b cơng tác c h giá cơng nh v t trung vào hồn thi có c ta cách th v n v ch c nhà L n v khâu t ch Và cách ti Xuâ giá nhân s t công tác giá m nhân
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp hoàn thiện công tác đánh giá nhân sự tại UBND huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh (Luận văn thạc sĩ), Giải pháp hoàn thiện công tác đánh giá nhân sự tại UBND huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay