Giải pháp nâng cao chất lượng giảng viên thỉnh giảng tại Học viện Tư pháp – Định hướng đến năm 2022 (Luận văn thạc sĩ)

131 15 0
  • Loading ...
1/131 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 19:36

Giải pháp nâng cao chất lượng giảng viên thỉnh giảng tại Học viện Tư pháp – Định hướng đến năm 2022Giải pháp nâng cao chất lượng giảng viên thỉnh giảng tại Học viện Tư pháp – Định hướng đến năm 2022Giải pháp nâng cao chất lượng giảng viên thỉnh giảng tại Học viện Tư pháp – Định hướng đến năm 2022Giải pháp nâng cao chất lượng giảng viên thỉnh giảng tại Học viện Tư pháp – Định hướng đến năm 2022Giải pháp nâng cao chất lượng giảng viên thỉnh giảng tại Học viện Tư pháp – Định hướng đến năm 2022Giải pháp nâng cao chất lượng giảng viên thỉnh giảng tại Học viện Tư pháp – Định hướng đến năm 2022Giải pháp nâng cao chất lượng giảng viên thỉnh giảng tại Học viện Tư pháp – Định hướng đến năm 2022Giải pháp nâng cao chất lượng giảng viên thỉnh giảng tại Học viện Tư pháp – Định hướng đến năm 2022Giải pháp nâng cao chất lượng giảng viên thỉnh giảng tại Học viện Tư pháp – Định hướng đến năm 2022 ISO 9001-2008 LU NGÀNH QU N TR KINH DOANH H I PHÒNG, 2017 LU N TR KINH DOANH CHUYÊN NGÀNH: MÃ S : 60.34.01.02 NG D N KHOA H C PGS.TS.NGUY H I PHÒNG - 2018 L u c a Các s li u, k t qu nêu lu c công b b t k công trình khác H c viên L IC c h t, tác gi xin g i l i c c nh t t i th y giáo PGS TS Nguy i th b ng d n t n tình b sung góp ý, giúp tác gi hồn thành lu Tác gi doanh c il ic t i th y, cô giáo khoa Qu n tr kinh i h c Dân l p H y truy b ích trình h c t om t nh ng ki n th c u ki n thu n l i cho tác gi su t trình th c hi n lu Cu i cùng, tác gi xin c pháp b n bè l tìm hi u thông tin, thu th p s li o gi ng viên t i h c vi u ki tác gi r t nhi u q trình hồn thành lu i h n Xin chân thành c H i Phòng, H c viên cao h c M CL C M C L C iii DANH M C CÁC T VI T T T vi DANH SÁCH CÁC B NG vii DANH SÁCH CÁC HÌNH ix M U .9 LÝ THUY T C A VI C NÂNG CAO CH TH NH GI NG T I H C VI T NGGI NG VIÊN NAY .9 1.1 Khái quát v gi ng viên gi ng d y b i h c 1.1.1 Khái niêm, phân lo i gi ng viên gi ng d y b i h c m vai trò c a gi ng viên gi ng d y b 1.2 T ng quan v gi ng viên th nh gi ng ch i h c 13 ng gi ng viên th nh gi ng 14 1.2.1 Gi ng viên th nh gi ng .14 1.2.2 V ch ng c a gi ng viên th nh gi ng b lý thuy i h c .16 ng xây d ng gi i pháp nâng cao ch ng gi ng viên th nh gi ng .24 1.3.1 N i dung, vai trò c a th ch qu n lý v 1.3.2 N i dung, vai trò c th nh gi ng t ng viên th nh gi ng 24 u ki m b o ch ng gi ng viên o .29 1.3.3 N i dung, vai trò c a ng c h i nh p phát tri n hài hòa c a gi ng viên th nh gi ng .30 1.3.4 V trí pháp lý ngh nghi p c a gi ng viên th nh gi ng t 1.4 K t lu mv o 33 34 .36 TH C TR NG CH H C VI NG VIÊN TH NH GI NG T I 36 2.1 T ng quan v H c vi 36 2.1.1 L ch s hình thành phát tri n .36 2.1.2Ch 2.1 m v 37 u t ch c 39 2.1.4Quy mô ngành ngh o .40 ng viên th nh gi ng t i H c vi 2.2 Th c tr ng ch ng viên th nh gi ng t i H c vi 2.2.1 Th c tr ng v ph m ch 2.2.2 Th c tr ng v 2.2.3 Th c tr .42 45 c, l i s ng c a gi ng viên th nh gi ng .45 c gi ng d y c a gi ng viên th nh gi ng 48 c nghiên c u khoa h c .56 2.3 Th c tr ng th c hi n gi i pháp nâng cao ch t i H c vi ng gi ng viên th nh gi ng 58 2.3.1 Th c tr ng v th ch qu t i H c vi m b o ch ng gi ng viên th nh gi ng 58 2.3.2 Th c tr ng v xây d ng phát tri viên th nh gi ng t i H c vi m b o ch ng gi ng 60 2.3.3 Th c tr ng v c h i nh p phát tri n hài hòa c a gi ng viên th nh gi ng t i H c vi 68 ng gi ng viên th nh gi ng t i H c vi .68 m 68 2.4.2 H n ch .69 2.4.3 Nguyên nhân h n ch .69 2.5 K t lu mv 70 .72 NG VÀ GI I PHÁP NÂNG CAO CH TH NH GI NG T I H C VI NG GI NG VIÊN .72 ng c a vi c nâng cao ch ng gi ng viên th nh gi ng t i H c vi n .72 3.1.1 Nhi m v dài h n .72 3.1.2 Nhi m v 73 mm my i thách th viên th nh gi ng t i H c vi 3.1 iv ng 73 ng nâng cao ch ng gi ng viên th nh gi ng t i H c vi .74 3.2 Các gi i pháp nâng cao ch t t ng gi ng viên th nh gi ng t i H c vi .80 3.2.1 Gi i pháp xây d ng th ch qu gi ng t i H c vi ng gi ng viên th nh 80 3.2.2 Gi i pháp xây d ng phát tri th nh gi ng t i H c vi m b o ch ng gi ng viên 90 3.2.3 Gi i pháp v c h i nh p phát tri n hài hòa c a gi ng viên th nh gi ng t i H c vi 3.3 K t lu m b o ch 96 .104 K T LU N VÀ KHUY N NGH 106 K t lu n .106 Khuy n ngh 108 TÀI LI U THAM KH O .109 PH L C 112 DANH M C CÁC T CN GS GVTG PGS Ths TS VI T T T DANH SÁCH CÁC B NG B ng 2.1: S ng h c viên c a H c vi nt n 2016 41 B ng 2.2: S ng gi ng viên th nh gi ng H c vi n 2014 -201642 B ng 3: u gi ng viên th nh gi ng H i tính .43 B ng 2.4: u gi ng viên th nh gi ng H tu 45 B ng 2.5: K t qu kh o sát th c tr ng tinh th n trách nhi mc a gi ng viên th nh gi ng H c vi B ng 2.6: .46 chuyên môn c a gi ng viên th nh gi ngH c vi B ng 2.7: Gi ng viên th nh gi ng có ch ng ch nghi p v 49 m t i H c vi n ngày 31/12/2016 50 B ng 2.8: M chuyên môn nghi p v viên th nh gi ng H c vi m c a gi ng .51 B ng 2.9: K t qu kh o sát th c tr ng ho t ng gi ng d y c agi ng viên th nh gi ng .53 B ng 2.10: Th c tr ng s d yh nd yh cc a Gi ng viên th nh gi ng 55 B ng 2.11: S ng báo khoa h c c a gi ng viên th nh gi 56 B ng 2.12: Tình hình tham gia nghiên c u khoa h c c a gi ng viên th nh gi ng t i H c vi 57 B ng 2.13: M t s ch ng phúc l i c a gi ng viên th nh gi t i H c vi u .62 B ng 2.14: Th c tr ng qu n lý vi c th c hi n k ho ng d y c a gi ng viên th nh gi ng 64 B ng 2.15: Th c tr ng qu n lý ho ng ki m tra- t qu h c t p c a sinh viên 67 B ng 3.1: D ki n k ho ch tri n khai, th c hi n gi i pháp 87 B ng 3.2: D tốn chi phí th c hi n gi i pháp 89 B ng 3.3: D ki n tri n khai, th c hi n gi i pháp 93 B ng 3.4: D ki n tri n khai, th c hi n gi i pháp .101 B ng 3.5: D ki n kinh phí th c hi n gi i pháp 103 B ng 3.6: T ng h p l i ích gi i pháp nâng cao ch gi ng t i H c vi ng gi ng viên th nh .105 Lu c Khoa QTKD i Phòng K T LU N VÀ KHUY N NGH K t lu n H c vi giáo d o ngh Lu t, tr c thu c B i qua g ng thành T thành l n nay, ch ng viên nói chung gi ng viên th nh gi ng nói riêng ln v th i s ngày có tính quy hi n nay, mà Th nh, nh t t i th ng Chính ph nh 2083/2013 CP v vi c Xây d ng H c vi nv o ch Trong b i c nh H c vi n ch có 47 gi u s ng viên th nh gi ng t t y u mang tính quy d y h c t p c 2022 s m n ch ng Bên c a ng gi ng ng t ng thêm nhi m v o C nhân lu ng ng d ng ngh nghi p cho th y s c n thi t ph i có s tham gia tích c c oc ng viên th nh gi ng h th pháp o t i H c vi c phân tích tìm gi i pháp nh m nâng cao ch viên th nh gi ng t i H c vi thi ng gi ng 022 h t s c c p n hi n Lu th lý thuy t c a vi c nâng cao ch gi ng viên th nh gi ng t i h c vi lý thuy viên th nh gi v c bi t, Lu ng xây d ng gi i pháp nâng cao ch c th hi n ng gi ng : (1) N i dung, vai trò c a th ch qu n lý ng viên th nh gi ng; (2) N i dung, vai trò c m b o ch c a ng gi ng viên th nh gi ng t ng u ki n o; (3) N i dung, vai trò c h i nh p phát tri n hài hòa c a gi ng viên th nh gi ng; (4) V trí pháp lý ngh nghi p c a gi ng viên th nh gi ng t lý thuy t c tr ng ch ch ng gi ng viên th nh gi HV Nguy i có ph m ch t tr L p MB 02 o tích th c ng gi ng viên th nh gi ng t i H c vi nh ng mc a ng viên th nh gi ng t i H c vi n c t t, nhi t tình, trách nhi m v i cơng Khóa (2015-2017) Page 106 Lu c Khoa QTKD vi c, ln t i Phòng ng d n, ch b o h c viên trình h c t p chuyên môn nghi p v c nghiên c u khoa Bên c ng th nh gi ng t i H c vi t n nhi u h n ch c th gi ng viên th nh gi ng v n hi gi ng d ng lên l ts , không th c hi n c, kh ng viên h n ch ; V n t n t i m t b ph n gi ng viên th nh gi ng m i ch c ng tin h c h n ch ; Ít tham gia ho nhân gây nên nh ng h n ch ng nghiên c u khoa h c Nh ng nguyên ik d ng th ch ngo i n: H c vi ng gi ng viên th nh gi c quan tâm; H c vi ng viên th nh gi ng; Cơng tác b ng nhi u h n ch lý thuy t c xu t nhóm gi c tr ng c nâng cao ch pháp 1: Gi i pháp xây d ng th ch qu gi ng t i H c vi m b o ch Vi c th c hi iv n nt m b o ch ng gi ng viên th nh gi ng t i H c vi ; Gi i pháp c h i nh p phát tri n hài hòa c a gi ng viên ng b gi i pháp mang l i l i ích to l n v ng ng viên th nh gi ng vi c th c hi n gi i pháp t o ch a v pháp lý c a gi h u gi ng viên th nh gi ng t i H c vi ki ng gi ng viên th nh ; Gi i pháp 2: Gi i pháp xây d ng phát tri n môi 3: Gi i pháp v th nh gi ng t i H c vi ng gi ng viên th nh gi ng Gi i v quy n l i, trách nhi u ng l c c ng hi n vinh danhcho nh v i s nghi p giáo d v t ch t, tinh th ng l oc ng ng th i c i thi ng viên th nh gi ng viên nâng cao ch i i s ng u ki n ng gi ng d ng s g n bó c a gi ng viên th nh gi ng v i h c vi n HV Nguy L p MB 02 Khóa (2015-2017) Page 107 Lu c Khoa QTKD i Phòng i v i H c vi n, vi c th c hi n gi i pháp giúp cho H c vi n xây d ng chi c ho làm vi nh h th ng sách phù h p minh b ch ch c thù ngh nghi th nh gi ng có iv ng quan tr n hi u qu , ch ng viên ng s n ph o T ng uy tín c a H c vi n i v i h c viên, vi c th c hi n gi i pháp giúp h c viên c nv o có ch t ng chu n hóa qu c t T o n n ki n th c v ng ch ng Do nh n th c th i gian th c hi m i không ch c ti p iv tài h n ch i làm lu n n tài li ts tài mà m i so v i chuyên gia, , nên không th tránh kh i nh ng thi u sót, m khuy tài Các bi n pháp th c hi n ch có tính ch t ng c u ch nh, b sung nhi u áp d ng vào th c t Khuy n ngh c tr ng ch H c vi tài lu ng gi ng viên th nh gi ng t i t s khuy n ngh sau: M t là, Chính ph c n hồn thi n th ch qu n lý gi ng viên th nh gi ng xây d ng th ch qu n lý riêng cho t i h c Hai là, phòng t ch c cán b c n ph i có s ph i h p ch t ch v i khoa, b môn b ph xây d ng hoàn thi n th ch qu n lý riêng t i H c vi Ba là, khoa, b môn c n ph i nghiêm túc th c hi n vi c xây d ng c dành cho b ph n gi ng viên th nh gi ng B n là, phòng tài k tốn c n ph i chu n b d hi n gi Do th i gian có h lu th c xu t gi i pháp c bi t vi c thu th p s li u r ng h n ch , r t mong nh c s góp ý c a nhà khoa h c, nhà qu n lý, quý th y cô b n bè HV Nguy L p MB 02 Khóa (2015-2017) Page 108 TÀI LI U THAM KH O [1] Lê H u Ái Lâm Bá Hòa (2010), Nghiên c u khoa h c bu c iv i i công ngh , Yêu c u b t i h c, T p chí Khoa h c ih ng, s [2] Hồng Anh (2013), Giáo trình pháp lu n nghiên c u khoa h c, H c vi n Chính tr - Hành qu c gia H ChíMinh Ngh quy t s 29-NQ/TW v [3] Ban ch p hành Trung m i n, toàn di n giáo d i hóa i ng yêu c u cơng nghi p hố, hi n u ki n kinh t th nh h ng xã h i ch h i nh p qu c t , ban o (2007), Quy [4] B Giáo d c Quy nh v tiêu chu nh s ng giáo d ng i h c, ban hành ngày 01 t t o (2007), Quy [5] B Giáo d c ch i h c cao ng h [6] B Giáo d theo Quy [7] B nh v ch Quy quy theo h th ng tín ch , ban hành o (2008), nh s - nh v c nhà giáo, kèm - Giáo d c 44/2011/TT- o (2011), th nh gi giáo d c 2011 [8] B nh ch Giáo d o (2014), làm vi i v i gi ng viên [9] B Giáo d nh chu n qu 47/2014/TT- o (2015), iv giáo d [10] Chính ph (2014), Ngh d ng, tr ng d ng cá nhân ho t nh 24/2015/TTi h c, ban hành ngày 23 tháng 09 -CP Quy nh vi c s ng khoa h c công ngh , ban hành ngày 12 (2009), Phát tri [11] Nguy h c ng b ng sông C Lu n án ti n s kinh t , ng ng yêu c i m i giáo d c i h c, i h c giáod c [12] Bùi Th H ng (2015), Nâng cao ch ng i h c Tài Qu n tr kinh doanh, Lu cs ih ng xã h i [13] Nguy n Th Thu H ng (2013), Nâng cao ch viên phía B c, Lu ng i h c kh i ngành kinh t qu n tr kinh doanh khu v c c s kinh t , H c vi n Công ngh [14] Nguy n Th tr i Xây d ng Vi n thơng i ng viên i h c Th c tr ng gi i pháp, T p chí Khoa h Th ch qu n lý gi ng viên th nh gi ng [15] Nguy n Tu ih c t th c ti i h c Y Hà N i, Lu cs qu n lý công, H c vi n hành qu c gia [16] Hồng Phê (2001), T n ti ng Vi t N ng Trung tâm T n h c [17] Qu c h i (2005), Lu t s 38/2005/QH11 Lu t Giáo d c, ban hành t i k h p th Báo cáo T ng k [18] H c vi 2013 ng nhi m v [19] H c vi 2014 ng nhi m v [21] H c vi 2016 2017 ng nhi m v h c 2015- c2016-2017 Báo cáo T ng k [22] H c vi h c 2014- c2015-2016 Báo cáo T ng k ng nhi m v h c 2013- c2014-2015 Báo cáo T ng k [20] H c vi 2015 c2013-2014 Báo cáo T ng k ng nhi m v h c 2012- c2017-2018 h c 2016- [23] Nguy n Th Thu ih c ng viên T p chí Khoa h Th c tr ng gi , Lu t h c s 28/2012, trang 110-116 [24] Nguy n Th Nga (2014), Bi n pháp qu n lý ho gi ng viên th nh gi ng t d ng gi ng d y c a i h c Hòa Bình, Lu n lý giáo i h c Hòa Bình [25] Qu c h i (2005), Lu t giáo d c [26] Qu c h i (2009), Lu t giáo d c s i 2009 [27] Qu c H i (2012), Lu t Giáo d i h c, ban hành theo Quy t nh s 08/2012/QH13, Qu c h i khóa XIII, k h p th thông qua ngày 18 tháng [28] Qu c H i (2013), Lu t Khoa h c công ngh kèm theo Quy t nh 29/2015/QH13 [29] Nguy n Danh Tu ch ng viên cánh c a T p chí Kinh t d báo, s tháng 11/ ih 2013, trang 36-38 [30] cao t n ngu n nhân l c khoa h c ch i h c qu c gia Hà N [31] ng T p chí Kinh t d báo S 4/2014 Xuân Thái (1999), G c Vi t thơng d ng, NXB hóa Thơng tin ng viên, T p chí [32] Nguy n Th Tuy t (2008), Khoa h c Xã h i s 24 [33] Tr n Th H ng Vân (2012), Gi i pháp t cho gi ng viên t ng Cao ng Qu n tr kinh doanh, ih ng [34] Tr quan tr ng góp ph n nâng cao ch n hi ng l y làm vi c ng, Lu u khoa h c c a gi ng viên ot th c s Y ut i h c giai PH L C PH L C 1- PHI U KH NG VIÊN TH NH GI NG C A H C VIÊN Tôi Nguy Hi n t , h c hi tài nghiên c viên th nh gi ng t i H c vi h c viên ng i h c Dân l p H i Phòng Gi i pháp nâng cao ch ng gi ng nh n l i tham gia cu c ph ng v n c i thông tin trung th c cung c t t c u r t có giá tr cho nghiên c u c a Thông tin mà h c viên cung c p s c s d ng nh t cho m hồn tồn.Tơi r t mong nh u s cb om t c s h p tác c a h c viên h p tác c a h c viên ! I THÔNG TIN CÁ NHÂN Xin h c viên vui lòng cho bi t nh ng thông tin cá nhân v H L p Chuyên ngành Khóa A H C VIÊN V I CH NG GI NG VIÊN TH NH GI NG T I H C VI a h c viên v tinh th n trách nhi m c a gi ng viên th nh gi ng H c vi N i dung R t hài lòng Hài lòng Khơng hài lòng Quan tâm a h c viên v chuyên môn nghi p v mc a gi ng viên th nh gi ng H c vi N i dung T t Khá Trung bình Y u a h c viên v ho ng gi ng d y c a gi ng viên th nh gi ng H c vi N i dung ng xun Khơng bao gi tìm khai viên thúc mơn a h c viên v yh nd yh cc a gi ng viên th nh gi ng H c vi N i dung ng xuyên Không bao gi mô Xin chân thành c ! PH L C 2- PHI U KH NG VIÊN TH NH GI NG C A QU N LÝ, GI U, GI NG VIÊN TH NH GI NG Tôi Nguy Hi n t , Th c hi tài nghiên c ng i h c Dân l p H i Phòng Gi i pháp nâng cao ch viên th nh gi ng t i H c vi Th y/Cô ng gi ng n l i tham gia cu c ph ng v n c i thông tin trung th c cung c p khơng có quan t t c u r t có giá tr cho nghiên c u c a Thông tin mà Th y/Cô cung c p s c s d ng nh t cho m hồn tồn.Tơi r t mong nh Chân thành cá u s cb om t c s h p tác c a Th y/Cô h p tác c a Th y/Cô ! I THƠNG TIN CÁ NHÂN Xin Th y/Cơ vui lòng cho bi t nh ng thông tin cá nhân v H L p Chuyên ngành Khóa A H C VIÊN V I CH NG GI NG VIÊN TH NH GI NG T I H C VI a Th y/Cô v tinh th n trách nhi m c a gi ng viên th nh gi ng H c vi N i dung R t hài lòng Hài lòng Khơng hài lòng a Th y/Cô v chuyên môn nghi p v mc a gi ng viên th nh gi ng H c vi N i dung a Th y/Cô v ho T t Khá Trung bình Y u ng gi ng d y c a gi ng viên th nh gi ng H c vi N i dung ng xuyên Không bao gi thúc môn a Th y/Cô v yh nd yh cc a gi ng viên th nh gi ng H c vi n N i dung ng xuyên Không bao gi mô a Th y/Cô v qu n lý vi c th c hi n k ho gi ng d yc a gi ng viên th nh gi ng H c vi N i dung a Th y/Cô v qu n lý ho t T t Khá Trung bình ng ki m tra Y u t qu h c t p c a sinh viênc a gi ng viên th nh gi ng H c vi N i dung - T t Khá Trung bình Y u - - Phân tích Xin chân thành c ... ng viên th nh gi ch pháp lý v gi ng viên th nh gi ng,môi m b o cho vi c nâng cao ch mb n vi c nâng cao ch t ng ho th c thi gi i pháp nâng cao ch ng th nh gi u ki n ng gi ng viên th nh gi ng t... 73 ng nâng cao ch ng gi ng viên th nh gi ng t i H c vi .74 3.2 Các gi i pháp nâng cao ch t t ng gi ng viên th nh gi ng t i H c vi .80 3.2.1 Gi i pháp xây d ng... i pháp nâng cao ch ng gi ng viên th nh gi ng : Lu th pháp so sánh, phân tích, t ng k nhìn nh nh giá th c ti n ch ng viên th nh gi ng t i H c vi : Lu lu n gi i n d ng h ng nh ng gi i pháp v nâng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nâng cao chất lượng giảng viên thỉnh giảng tại Học viện Tư pháp – Định hướng đến năm 2022 (Luận văn thạc sĩ), Giải pháp nâng cao chất lượng giảng viên thỉnh giảng tại Học viện Tư pháp – Định hướng đến năm 2022 (Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay