Quản trị rủi ro đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại Cục Hải quan Hải Phòng (Luận văn thạc sĩ)

103 20 1
  • Loading ...
1/103 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 19:29

Quản trị rủi ro đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại Cục Hải quan Hải PhòngQuản trị rủi ro đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại Cục Hải quan Hải PhòngQuản trị rủi ro đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại Cục Hải quan Hải PhòngQuản trị rủi ro đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại Cục Hải quan Hải PhòngQuản trị rủi ro đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại Cục Hải quan Hải PhòngQuản trị rủi ro đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại Cục Hải quan Hải PhòngQuản trị rủi ro đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại Cục Hải quan Hải PhòngQuản trị rủi ro đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại Cục Hải quan Hải PhòngQuản trị rủi ro đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại Cục Hải quan Hải PhòngQuản trị rủi ro đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại Cục Hải quan Hải PhòngQuản trị rủi ro đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại Cục Hải quan Hải Phòng ISO 9001:2008 N - 2017 N PGS.TS H Ngày i tháng 01 ác ii 1 .1 Ý .6 .6 10 12 quan 14 14 15 18 19 .21 iii 25 1.3.1 25 1.3.2 26 .29 29 1.3.5 30 1.3.6 30 31 .31 .32 32 35 37 .37 37 37 38 40 42 46 46 48 .56 62 66 iv 66 .67 2.3.3 Nguyên 67 70 70 70 75 75 3.2.2 .78 3.2.3 80 3.2.4 .82 84 3.2.6 87 88 90 92 v - EU : Liên minh châu Âu VCIS vi CÁC 41 42 44 49 51 54 58 60 64 vii tài (XNK) nhanh c 80 Tuy phâ i 81 ác QLRR công s 82 - - - quan: - thành viên 83 - Th - - i 84 - n - hâu - C 85 - - - - - 86 quan: - máy soi container, tia i - y 87 - - hàng hóa - 88 l - - - - - 89 trình T - 2016, ; 90 quan , nâng 91 [ ] [ ] [ ] TCVNISO/IEC31010:2013- - [ ] [ ] -BTC ngày [ ] -BTC ngày 29/11/2013 [ ] -BTC ngày [ ] -BTC ngày 25/03/2015 92 -BTC ngày [ ] - [ 10 ] [ 11 ] - CP ngày [ 12 ] -TTg ngày 2020 -BTC ngày 29/6/2015 [ 13 ] [ 14 ] -BTC, ngày (2008), -CP ngày 21/01/2015 [ 15 ] quan -TTg ngày [ 16 ] [ 17 ] 93 [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] - https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhapkhau/Nghi-dinh-thu-sua-doi-Cong-uoc-Quoc-te-ve-don-gian-hoava-hai-hoa-Thu-tuc-Hai-quan-1999-228914.aspx [ 21 ] Song Minh (2006), minh châu Âu, [ 22 ] 23/06/2014 -TCHQ ngày [ 23 ] quan [ 24 ] 94 ... cho DN " hàng 2 T Quách " an" [18] ) [1] [19] 3 : , - lý hàng hóa hànghóa - - 2016 hàng hóa XNK - 4.1 q quan 4.2 2017 2017 - 2020 - Q àng hàng hóa XNK : - - : - 2016; - - - hàng hóa XNK ;... i ro thơng tin khác có liên quan; 1.2.3.2 Phân tích sau b t gi 18 l 1.2.4 ro 1.2.4.1 Danh m c hàng hóa r i ro - ro mà còng giúp [7] 19 - pháp 1.2.4 a r i ro 1.2.4.3 Xây d ng Danh m c hàng hóa. .. hàng hóa r i ro 20 1.2.4.4 Qu n lý Danh m c hàng hóa r i ro -BTC 1.2.4.5 Áp d ng Danh m c hàng hoá r i ro 1.2.5 1.2.5.1 H i ro h i quan 21 T 14] H [13] 1.2.5.2 Vai trò c a h i ro h i quan 22
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị rủi ro đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại Cục Hải quan Hải Phòng (Luận văn thạc sĩ), Quản trị rủi ro đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại Cục Hải quan Hải Phòng (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay