Quản trị rủi ro đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại Cục Hải quan Hải Phòng (Luận văn thạc sĩ)

103 38 1
  • Loading ...
1/103 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 19:29

Quản trị rủi ro đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại Cục Hải quan Hải PhòngQuản trị rủi ro đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại Cục Hải quan Hải PhòngQuản trị rủi ro đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại Cục Hải quan Hải PhòngQuản trị rủi ro đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại Cục Hải quan Hải PhòngQuản trị rủi ro đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại Cục Hải quan Hải PhòngQuản trị rủi ro đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại Cục Hải quan Hải PhòngQuản trị rủi ro đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại Cục Hải quan Hải PhòngQuản trị rủi ro đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại Cục Hải quan Hải PhòngQuản trị rủi ro đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại Cục Hải quan Hải PhòngQuản trị rủi ro đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại Cục Hải quan Hải PhòngQuản trị rủi ro đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại Cục Hải quan Hải Phòng ... cho DN " hàng 2 T Quách " an" [18] ) [1] [19] 3 : , - lý hàng hóa hànghóa - - 2016 hàng hóa XNK - 4.1 q quan 4.2 2017 2017 - 2020 - Q àng hàng hóa XNK : - - : - 2016; - - - hàng hóa XNK ;... i ro thơng tin khác có liên quan; 1.2.3.2 Phân tích sau b t gi 18 l 1.2.4 ro 1.2.4.1 Danh m c hàng hóa r i ro - ro mà còng giúp [7] 19 - pháp 1.2.4 a r i ro 1.2.4.3 Xây d ng Danh m c hàng hóa. .. hàng hóa r i ro 20 1.2.4.4 Qu n lý Danh m c hàng hóa r i ro -BTC 1.2.4.5 Áp d ng Danh m c hàng hoá r i ro 1.2.5 1.2.5.1 H i ro h i quan 21 T 14] H [13] 1.2.5.2 Vai trò c a h i ro h i quan 22
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị rủi ro đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại Cục Hải quan Hải Phòng (Luận văn thạc sĩ), Quản trị rủi ro đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại Cục Hải quan Hải Phòng (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay