Hoạch định chiến lược nhằm nâng cao lợi thế cạnh tranh cho VNPT Hải Phòng giai đoạn 2018 – 2020 tầm nhìn 2030 (Luận văn thạc sĩ)

97 11 0
  • Loading ...
1/97 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 19:25

Hoạch định chiến lược nhằm nâng cao lợi thế cạnh tranh cho VNPT Hải Phòng giai đoạn 2018 – 2020 tầm nhìn 2030Hoạch định chiến lược nhằm nâng cao lợi thế cạnh tranh cho VNPT Hải Phòng giai đoạn 2018 – 2020 tầm nhìn 2030Hoạch định chiến lược nhằm nâng cao lợi thế cạnh tranh cho VNPT Hải Phòng giai đoạn 2018 – 2020 tầm nhìn 2030Hoạch định chiến lược nhằm nâng cao lợi thế cạnh tranh cho VNPT Hải Phòng giai đoạn 2018 – 2020 tầm nhìn 2030Hoạch định chiến lược nhằm nâng cao lợi thế cạnh tranh cho VNPT Hải Phòng giai đoạn 2018 – 2020 tầm nhìn 2030Hoạch định chiến lược nhằm nâng cao lợi thế cạnh tranh cho VNPT Hải Phòng giai đoạn 2018 – 2020 tầm nhìn 2030Hoạch định chiến lược nhằm nâng cao lợi thế cạnh tranh cho VNPT Hải Phòng giai đoạn 2018 – 2020 tầm nhìn 2030Hoạch định chiến lược nhằm nâng cao lợi thế cạnh tranh cho VNPT Hải Phòng giai đoạn 2018 – 2020 tầm nhìn 2030Hoạch định chiến lược nhằm nâng cao lợi thế cạnh tranh cho VNPT Hải Phòng giai đoạn 2018 – 2020 tầm nhìn 2030 ISO 9001:2008 N - 2017 NGU TS H Tôi, 2018- , 05 i L IC Bên c phòng ch ki n, cung c p s li o VNPT H i Phòng, n v tr c thu c VNPT H tác gi có th hồn thành Lu tránh ii u L ii vi vii viii 1 .6 N 10 11 .13 15 15 p .16 18 iii 1.3.1 20 1.3.2 .20 1.3.3 21 1.3.4 21 1.3.5 .23 .24 .25 28 .29 31 34 .34 34 2.1.2 .39 39 43 43 45 g 52 57 58 58 iv 58 .59 .62 62 64 67 67 74 75 75 77 h hàng .77 78 .80 .82 82 83 85 86 v D VNPT VNPT HP TTKD Trung tâm Kinh doanh TTVT UBND VT-CNTT CSKH hách hàng VNP BTS GPON ITU 4G-LTE SXKD MYTV hình internet IVAN CA HIS Vnedu FiberVnn TSL vi 58 Phân tích SWOT- 62 Phân tích SWOT- 63 Phân tích SWOT- 65 Phân tích SWOT- 66 75 76 76 Các 81 vii 12 13 19 40 57 viii Trong t d d Theo M.Porter - 73 3.3.2 nh: S hách hàng G phân : Mobile Viettel CNTT, GTGT: n : : Nhanh chóng rút lui - 74 3.3.3 : , 5G 2019 2G 3G 4G 5G T :T 3.3.4 n 75 2020 - CBCNV VNPT Thuê chuyên gia, CBCNV inh CBCNV Thuê chuyên gia, 2018 2019 2020 200 tr 250 tr 300tr 300 tr 350 tr 400tr 400tr 450tr 500tr 200Tr 250tr 300tr 200Tr 250tr 300tr doanh CBCNV Thuê chuyên 1300tr 1550tr 1800tr 2018 60 K 2019 80 2020 120 Theo nhu Chun ngành khác 2019 2020 Phòng KSCL Duy trì Duy trì Phòng Marketing Duy trì Duy trì VT CNTT - - 18% 32% 76 48% 3.3.5 CNTT 3.3.6 Nh m mb c t t vi c ng d ng tin h c qu n lý khách hàng theo t ng nhóm nh m tr i cho khách hàng v i m c chi phí t t i s hà u h t s c c n thi t T ch c xây d ng quy ch , tiêu chu chu n ch vào tiêu ng ph c v tiêu chu tiêu chu n v ch n t m ph c v phòng ban ch ph c v c a VNPT H i Phòng d ng b tiêu chu n nh chung c a T c cam k t v qu n lý ch sóc khách hàng p tr c ti p: ti p th , giao d ch, dây máy, thu n : ph i có tác phong giao ti p t t, chu n v i nh ph i viên, m n tho i, email, cơng ng ph n tho khách nhanh chóng, tri nh Giao ti ng dây nóng nhân nh v câu chào h i n tho i; trách nhi m gi i quy t yêu c u khách hàng Xây d ng h th ng tiêu chu n ch khách hàng cho ch c danh: Giao d ch vi ng dây nóng, Kh c ph c ng ph c v n tho i viên 119, m y u nh t c a VNPT H i Phòng khâu t ch c th c hi khâu t ch c, giám sát ki m tra r t y u Ti p nh n x lý thông tin 77 ph n h i c a khách hàng m ng xã h i Hi n nhu c u s d ng nh ng ng d ng m ng xã h i ngày ph h bi bi Facebook, Zalo, nh ng ti n ích cu c s c kinh doanh kênh thông tin ph n ánh v ch v c ng d ch VNPT H i Phòng c n ti p nh n x lý thông tin ph n h i t kênh 3.3.7 T c doanh -PR * N * 78 trung thành khách hàng sinh viên, giáo viên, bác s thu hút khách hàng * án VNPT C kh giao * PR: có phon L n H 79 3.10: D trù kinh phí 2018-2020 Chi phí Stt Ghi 2018/tr 2019/tr 2020/tr 2500 2500 2500 1500 1500 1500 4500 4500 4500 150 150 150 60 60 60 1000 1000 1000 2500 2500 2500 7000 9000 11000 1700 1700 1700 20.910 22910 23910 VNPT Khác 3.3.8 80 TT thu (%) Doanh thu cho thuê CSHT x x 10 11 Nâng ca x hàng 12 x 13 x 14 15 %) (%) 16 17 18 19 20 81 (Theo doanh - 3.4.1 g 82 Ban 3.4.2 trình tr 83 TP 84 thành cơng riêng cho hau cho thích nghi ài Nam, thơng -tel, FPT ngày , - h trí phá - Qua phân tích kinh doanh cho 18- Tuy nhiên, ho , , 85 , CBCNV Chandler, A 1962 Strategy and Structure Cambrige, Massachusett, MIT Press Gary D Smith, Danny R Arnold, Bobby G Bizzell 2003 Johnson, G., Scholes, K 1999 Exploring Corporate Strategy 5th Ed Prentice Hall Europe Công ty 2014 2010 2015 , NXB 2009 .N Quinn, J., B 1980 Strategy for Change: Logical Incrementalism Homewood, Illinois, Irwin 2013 -2016, 2013 86 VNPT 2016 VNPT- Phòng 87 ... ty ng ty C rõ Nhìn chung, nghiên c gi i pháp chi c nh ng k t qu nh c dài h n phù h p cho t c th góp ph n vào s phát tri n b n v ng c a doanh nghi tiêu 2018- nh n 20184 4.1 VNPT H Phòng V - (VT-CNTT)...NGU TS H Tôi, 2018- , 05 i L IC Bên c phòng ch ki n, cung c p s li o VNPT H i Phòng, n v tr c thu c VNPT H tác gi có th hồn thành Lu tránh ii u ... CNTT-VT) -1- cao nhân viên Tuy nhiên, giúp VNPT -VT giai - yên ( Công ty TNG Thái Nguyên Trong ,t sàng C (2007) ô, bên ã ty ph C , công ty nên n C , Võ Lê Anh (2014) C , Công ty nên giúp thành cho khách
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoạch định chiến lược nhằm nâng cao lợi thế cạnh tranh cho VNPT Hải Phòng giai đoạn 2018 – 2020 tầm nhìn 2030 (Luận văn thạc sĩ), Hoạch định chiến lược nhằm nâng cao lợi thế cạnh tranh cho VNPT Hải Phòng giai đoạn 2018 – 2020 tầm nhìn 2030 (Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay