Một số biện pháp nâng cao chất lượng nhân lực tại Công ty Cổ phần Công nghệ và Thương mại Trang Khanh giai đoạn 2018 2025 (Luận văn thạc sĩ)

116 9 0
  • Loading ...
1/116 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 19:21

Một số biện pháp nâng cao chất lượng nhân lực tại Công ty Cổ phần Công nghệ và Thương mại Trang Khanh giai đoạn 2018 2025 (Luận văn thạc sĩ)Một số biện pháp nâng cao chất lượng nhân lực tại Công ty Cổ phần Công nghệ và Thương mại Trang Khanh giai đoạn 2018 2025 (Luận văn thạc sĩ)Một số biện pháp nâng cao chất lượng nhân lực tại Công ty Cổ phần Công nghệ và Thương mại Trang Khanh giai đoạn 2018 2025 (Luận văn thạc sĩ)Một số biện pháp nâng cao chất lượng nhân lực tại Công ty Cổ phần Công nghệ và Thương mại Trang Khanh giai đoạn 2018 2025 (Luận văn thạc sĩ)Một số biện pháp nâng cao chất lượng nhân lực tại Công ty Cổ phần Công nghệ và Thương mại Trang Khanh giai đoạn 2018 2025 (Luận văn thạc sĩ)Một số biện pháp nâng cao chất lượng nhân lực tại Công ty Cổ phần Công nghệ và Thương mại Trang Khanh giai đoạn 2018 2025 (Luận văn thạc sĩ)Một số biện pháp nâng cao chất lượng nhân lực tại Công ty Cổ phần Công nghệ và Thương mại Trang Khanh giai đoạn 2018 2025 (Luận văn thạc sĩ)Một số biện pháp nâng cao chất lượng nhân lực tại Công ty Cổ phần Công nghệ và Thương mại Trang Khanh giai đoạn 2018 2025 (Luận văn thạc sĩ)Một số biện pháp nâng cao chất lượng nhân lực tại Công ty Cổ phần Công nghệ và Thương mại Trang Khanh giai đoạn 2018 2025 (Luận văn thạc sĩ) B GIÁO D O I H C DÂN L P H I PHÒNG ISO 9001:2008 NGUY LU CHUYÊN NGÀNH QU N TR KINH DOANH H i Phòng - 2017 B GIÁO D O I H C DÂN L P H I PHÒNG NGUY M TS BI N PHÁP NÂNG CAO CH CÔNG TY C NG NHÂN L C T I PH N CÔNG NGH I N 2018 - 2025 LU NGÀNH QU N TR KINH DOANH CHUYÊN NGÀNH: QU N TR KINH DOANH MÃ S : 60 34 01 02 NG D N KHOA H C: PGS.TS a c Hi p Tác gi k t qu nghiên c u c a riêng tác gi , c trình bày lu c, khách b o v l y b t k h c v Tác gi n lu c ch rõ ngu n g c H i Phòng, ngày 27 Tác gi lu Nguy n i u cg il ic n t t c quý th o th n tr l p H i Phòng, nh qu n tr ng d y i h c Dân t cho tơi nh ng ki n th c h u ích v cho th c hi n t t lu Tôi xin chân thành c PGS.TS c Hi p t ng d n cho th i gian th c hi n lu Tôi xin chân thành c p th o, cán b công nhân viên Công ty CP công ngh i Trang Khanh vi c thu th p d li u t u ki n cho tơi su t q trình th c hi tài Trong trình làm lu m th i gian h n ch nên nh ng bi nh tơi c s góp ý c a th c nh ng thi u sót Tác gi r t mong lu Xin chân thành c ii a tơi hồn thi M CL C L L IC .ii M C L C iii DANH M C CÁC KÝ HI U, CÁC CH VI T T T vii DANH M C B NG viii DANH M M , HÌNH V ix U LÝ LU N NÂNG CAO CH NG NHÂN L C C A DOANH NGHI P 1.1 Khái quát v ngu n nhân l c phát tri n ngu n nhân l c 1.1.1 Ngu n nhân l c 1.1.1.1 Khái ni m ngu n nhân l c u ngu n nhân l c 1.1.2 Phát tri n ngu n nhân l c 1.1.2.1 M c tiêu phát tri n ngu n nhân l c 1.1.2.2 Vai trò phát tri n ngu n nhân l c 1.2 Ch ng ngu n nhân l c nâng cao ch 1.2.1 Ch ng ngu n nhân l c 10 ng ngu n nhân l c 10 1.2.2 N ng ng 11 1.3 Vai trò quan tr ng c a nâng cao ch iv ng ng 16 c 16 i v i t ch c, doanh nghi p 17 iv 1.4 Các y u t 1.4.1 Các y u t ng 18 ng t i ch ng ng doanh nghi p 19 u vào 19 1.4.2 Các sách phát tri n nhân l c 20 iii ng 23 1.5 Kinh nghi m nâng cao ch ng nhân l c c a m t s DN 24 1.5.1 Kinh nghi m c a Công ty TNHH m t thành viên Âu l c - Qu ng Ninh 24 1.5.2 Kinh nghi m c a Công ty C ph - Thanh Hóa25 1.5.3 Nh ng h c kinh nghi m rút cho Công ty 27 TH C TR NG CH NG CP CÔNG NGH NG C A CÔNG TY I TRANG KHANH N 2013-2016 29 2.1 Khái quát v Công ty CP Công ngh i Trang Khanh 29 2.1.1 Quá trình hình thành phát tri n 29 2.1.1.1 Gi i thi u chung 29 2.1.1.2 Quá trình hình thành phát tri n 29 u t ch c 31 2.1.3 Ch m v c a Công ty 34 2.1.4 Tình hình ho ng s n xu t kinh doanh c a Công ty 35 2.1.4.1 V k t qu s n xu t kinh doanh 35 2.1.4.2.V công ngh thi t b 2.2 Th c tr ng c a Công ty CP Công ngh Khanh 2.2.1 S h t ng 37 i Trang n 2013 - 2016 37 ng u ng 37 ng 39 u theo ch 39 ng theo gi i tính 41 tu i 42 44 ng theo thâm niên công tác t i Công ty 45 iv 2.3 Th c tr ng nâng cao ch ng ng c a Công ty CP Công ngh i Trang Khanh 47 2.3.1 Phân tích v th l c 47 2.3.2 Phân tích v tâm l c 50 2.3.3 Phân tích v trí l c 54 2.3.3.1 Xây d c tiêu chu n 54 c hi n t i c a CBCNV thông qua b ng h u tra55 2.3.4 Phân tích v k t qu th c hi n công vi c 60 ng bình quân c a Công ty 60 2.3.4.2 Thu nh p bình quân c ng 61 2.3.4.3 Phân tích s th a mãn c a khách hàng qua b ng h i 62 2.4 ch ngh ng ngu n nhân l c c a Công ty CP Công i Trang Khanh 64 2.4.1 K t qu c 64 2.4.2.T n t i, h n ch 65 2.4.3 Nguyên nhân c a nh ng t n t i, h n ch 67 M TS BI N PHÁP NÂNG CAO CH L C T I CÔNG TY CP CÔNG NGH KHANH GIAI NG NHÂN I TRANG N 2018-2025 69 ng, m c tiêu phát tri n c a Công ty CP Công ngh i Trang Khanh 69 ng, m c tiêu nâng cao ch ng ng c a công ty 70 m phát tri n nhân l c 70 ng phát tri n nhân l c 70 3.2.3 M c tiêu phát tri n nhân l c 71 v 3.3 M t s bi n pháp nâng cao ch ngh ng i Trang Khanh 3.3.1 Nâng cao ch ng c a Công ty CP Công n 2018 2025 71 ng công tác l p k ho ch n d 3.3.2 T ch c h p lý, khoa h c l ng 71 ng 72 3.3.2.1 T ch c h p lý b máy t i b ph n, phòng ban 72 3.3.2.2 3.3.2.3 ng giám sát, ki m tra công tác qu n lý o, b ng nâng cao ch 3.3.3 Hoàn thi n sách v 3.3.3.1 Xây d ng sách ti 3.3.3.2 Chính sách ti 3.3.3.3 C i thi u ki ng ng 73 ng 74 ng 76 76 ng 79 ng nâng cao ch ng làm vi c 80 3.3.4 Nâng cao ph m ch ng 80 K T LU N 83 TÀI LI U THAM KH O 84 PH L C 01 85 PH L C 02 PH L C 03 PH L C 04 vi DANH M C CÁC KÝ HI U, CÁC CH D NG VI T T T TKTECH D Công ty C m i Trang Khanh H ng qu n tr UBND TNHH CP CBCNV NNL BHXH BHYT BHTN SXKD vii VI T T T DANH M C B NG S b ng B ng 2.1 B ng 2.2 Tên b ng Trang B ng t ng h p m t s ch tiêu phát tri n c a Cơng ty 36 Tình hình bi ng c 38 qua B ng 2.3 B ng 2.4 B ng s li u CBCNV Công ty theo ch B ng s li B ng 2.5 B ng s li B ng 2.6 B ng s li B ng 2.7 B ng s li 39 u CBCNV theo gi i tính 41 tu i 42 44 u CBCNV Cơng ty theo thâm niên 46 công tác B ng 2.8 B ng s li u v tình hình s c kh e th ch t CBCNV t i 48 Công ty B ng 2.9 B ng s li u tiêu th c bi u hi n ph m ch c 52 CBCNV B ng 2.10 c c n thi t cho cán b qu n lý 54 B ng 2.11 c c n thi t cho nhân viên 55 B ng 2.12 B ng 2.13 B ng 2.14 B ng 2.15 K t qu kho K t qu kho c cán b qu n lý 56 c nhân viên 58 ng bình qn c a Cơng ty K t qu ph n h i c a khách hàng viii 60 63 PH L C 02 B NG H U TRA C HI N T I C A NHÂN VIÊN CÔNG TY TRANG KHANH B ng h c thi t k thu th p ý ki n v Công ty CP Công ngh c c a nhân viên t i i Trang Khanh B ng l c làm vi c qua y u t : ki n th c, k , hành vi B pháp thu th p s li c hi n t i c a nhân o Cơng ty s nhìn t ng qt c th v viên t nhân ng v qu n tr nhân s cho Công ty Anh/Ch n c a b ng cách ch n câu tr l i u X) cho câu h Chân thành c h p tác c a Anh/Ch ! Ph n I Thông tin cá nhân H tên (n u th ): B ph n làm vi c: S n tho i liên l c: Gi i tính: Tu i: N i 30 tu T n 45 tu Trên 45 tu chuyên môn: ih ih Trung c Th i gian làm vi c t i Công ty: T 1Ph Ph T 3c nhân viên c làm vi c qua y u t : ki n th c, k , hành vi 94 Anh/Ch v c hi n t c c n thi t c a mình? M - (5:R t t t; 4: T t; 3: Khá; 2:Trung bình; 1:Kém) 95 PH L C 03: B NG H U TRA VI C TUÂN TH QUY T B ng h c thi t k thu th p v vi c tuân th quy t c a nhân viên t i Công ty CP Công ngh c i Trang Khanh B ng p s li tr nhân l C t ng quan v qu n hi u bi u c a cán b công nhân viên v ti c Cơng ty nh ng qu n tr doanh nghi p nâng cao ch ng nhân l c Công ty Anh (Ch v vi c tuân th quy t c Công u x vào ô mà Anh/Ch l a ch n: STT Câu h i h th ng hay quy trình v n hành cho nhân mb ng l o, d i trá làm ng t i Công ty không? c cho phép th o lu n v v n c khơng? Nhân viên nh t thi t ph i phá b cc o hồn thành cơng vi c khơng? H th ng n hồn tồn không ph thu c vào k t qu ho ng khơng? qu y r i tình d c t s c hay khơng? s t n t i m i x c khơng? không công b ng phân bi t ch ng t c, tơn giáo, gi i tính hay tu i tác n d ng, sa th i hay ng ph t không? 101 Không n vi c li u Cơng ty ho phù h p v i tiêu chu cc ac ng ng không? p mang tính sai l ch l ho ng qu ng cáo, ti p th c a Công ty khơng? s phá ho i mơi 10 o ng, s d ng lãng phí ngu n tài nguyên thiên nhiên Cơng ty khơng? ng t tài b làm gi 11 khơng? 12 t khơng? Ch 13 ng d ch v c m b o an tồn s c kh e khách hàng khơng? Xin Anh/Ch vui lòng tr l i ti p: Anh/Ch vào làm vi c t i Cơng ty thơng qua hình th c n d ng nào? n th c i thân quen gi i thi u Anh/Ch -2 Anh/Ch d - nh s g n bó v a? l i ch c ch n Theo Anh/Ch , Cơng ty c n nh ngu n nhân l nâng cao ch i cơng tác qu n lý ng ngu n nhân l c? 102 N K ho Chân thành c o Công ty, Anh/Ch s th th c hi n nh ng thay i c a Anh/Ch n c a Anh/Ch ! 103 PH L C 04 B NG H GIÁ S TH A MÃN C A KHÁCH HÀNG H a ch n tho i Anh/Ch vui lòng ch n câu tr l i: S l n Anh/Ch t i mua s n ph m s d ng d ch v c a công ty Trang Khanh: u tiên i3l n n Anh/Ch hài lòng v ch ng d ch v t hài lòng ng t khơng hài lòng Ý ki n khác (vui lòng ghi chi ti t): Anh/Ch xin vui lòng nh n xét v ch TT R t hài lòng Tiêu chí Trang ph c Ngo i hình Phong cách ph c v ph cv Tác phong ph c v K nghi p v K p 104 ng nhân viên c a Công ty? Hài lòng Bình Khơng ng hài lòng R t khơng hài lòng 4.Anh/Ch s p x p v ch ng s n ph m, d ch v làm hài lòng theo th t nt n6? Thép xây d ng i n i t nh p kh u nt i Ý ki n khác (vui lòng ghi chi ti t): 5.Anh/Ch vui lòng nh n xét v giá c s n ph m, d ch v c a Công ty t khơng hài lòng Ý ki n khác (vui lòng ghi chi ti t): Xin kh cá nhân: Hình nh Công ty: Xu t x c C n c i ti n D ch v : Xu t x c C n c i ti n Nhân viên: Xu t x c C n c i ti n 105 ... I CÔNG TY CP CÔNG NGH KHANH GIAI NG NHÂN I TRANG N 2018- 2025 69 ng, m c tiêu phát tri n c a Công ty CP Công ngh i Trang Khanh 69 ng, m c tiêu nâng cao ch ng ng c a công ty ... bi n pháp nâng cao ch i Trang Khanh ng ng c a Công ty n 2018- 2025 1 LÝ LU N NÂNG CAO CH NG NHÂN L C C A DOANH NGHI P 1.1 Khái quát v ngu n nhân l c phát tri n ngu n nhân l c 1.1.1 Ngu n nhân. .. ch nhân l c t i Công ty CP Công ngh n 2018 - 2025 i ng i Trang Khanh giai làm n i dung nghiên c u cho lu c c a mình, v i mong mu n góp ph n thi t th c công tác phát tri n nhân l c t i Công ty
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp nâng cao chất lượng nhân lực tại Công ty Cổ phần Công nghệ và Thương mại Trang Khanh giai đoạn 2018 2025 (Luận văn thạc sĩ), Một số biện pháp nâng cao chất lượng nhân lực tại Công ty Cổ phần Công nghệ và Thương mại Trang Khanh giai đoạn 2018 2025 (Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay