tối thiểu hóa rủi ro tín dụng

71 19 0
  • Loading ...
1/71 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 19:17

CHƯƠNG GIỚI THIỆU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1.1 Sự cần thiết nghiên cứu Trong kinh tế đại, phát triển nhanh chóng hoạt động ngân hàng thương mại hỗ trợ to lớn kinh tế làm cho ngân hàng thương mại trở thành định chế tài ngày quan trọng Do đó, thành bại hoạt động ngân hàng tác động lớn đến đời sống kinh tế xã hội Trong năm vừa qua, hoạt động ngân hàng nước ta có chuyển biến sâu sắc: Quy mô ngày mở rộng, loại hình kinh doanh ngày đa dạng phong phú Vì ngân hàng ln tìm kiếm giải pháp nhằm đảm bảo an toàn kinh doanh, hướng tới phát triển ổn định Một giải pháp hàng đầu tối thiểu hóa rủi ro tín dụng – nhân tố định thắng lợi hoạt động ngân hàng Do cơng tác quản lý rủi ro tín dụng nhiệm vụ quan trọng mà ngân hàng quan tâm Tuy ngày phương pháp quản lý rủi ro tín dụng ngày hồn thiện tinh vi góp phần nâng cao hiệu độ tin cậy chúng chưa hoàn tồn khắc phục hạn chế vốn có Ngun nhân yếu tố rủi ro thường mang tính khách quan nên người ta hạn chế mức độ tác hại rủi ro hoàn toàn loại bỏ hẳn rủi ro Xuất phát từ thực tế nên tơi chọn đề tài làm luận văn tốt nghiệp cho 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung Trong xu với phát triển kinh tế thị trường, hệ thống Ngân hàng ngày phát triển, cạnh tranh Ngân hàng bên nước ngày trở nên sơi động Do buộc Ngân hàng phải tìm biện pháp để nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh, bên cạnh phải tìm biện pháp để hạn chế tối đa rủi ro tín dụng để đứng vững thị trường tương lai Do mục tiêu chung phân tích hiệu hoạt động tín dụng ngân hàng để từ thấy tình hình rủi ro tín dụng ngun nhân gây rủi ro thời gian qua 1.2.2 Mục tiêu cụ thể Cụ thể mục tiêu đề tài nghiên cứu vấn đề sau: - Phân tích hoạt động tín dụng ngân hàng - Phân tích tình hình nợ hạn ngân hàng - Từ rút điểm mạnh, điểm yếu từ tình hình tín dụng - Tìm biện pháp khắc phục phòng ngừa thích hợp nhằm nâng cao hiệu hoạt động tín dụng Ngân hàng, 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU Hiện với chế thị trường với sách đối ngoại - mở cửa, Ngành Ngân hàng cầu nối quan trọng, tin cậy cần thiết cho hoạt động giao dịch doanh nghiệp ngồi nước Vì vậy, mà hoạt động Ngân hàng phong phú đa dạng, tham gia nhiều lĩnh vực Nhưng giới hạn tài liệu, số liệu, thời gian nên không sâu phân tích chi tiết nghiệp vụ, loại hoạt động cụ thể mà dựa số liệu năm gần 1.3.1 Không gian Chỉ tập trung Ngân hàng Công thương chi nhánh Tỉnh Bến Tre – Phòng giao dịch Mỏ Cày 1.3.2 Thời gian Thời gian chủ yếu năm gần (2004-2006) Ngân hàng Công Thương chi nhánh Tỉnh Bến Tre – Phòng giao dịch Mỏ Cày 1.3.3 Đối tượng nghiên cứu Chủ yếu báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh ngân hàng năm gần Vì kiến thức thời gian có hạn thời gian tiếp cận thực tế q ít, chắn đề tài khơng thể tránh khỏi thiếu sót Rất mong thơng cảm đóng góp ý kiến q thầy cơ, anh, chị quan để luận văn hoàn chỉnh CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 2.1.1 Thế Ngân hàng Thương mại? - Ngân hàng Thương mại tổ chức tài nhận gửi tiền cho vay tiền - Ngân hàng Thương mại tổ chức tài có giấy phép kinh doanh phủ vay tiền mở tài khoản tiền gửi, kể tài khoản tiền gửi mà dựa vào dùng tờ séc - Ngân hàng Thương mại nơi trực tiếp giao dịch với công chúng để nhận ký thác cho vay cung ứng dịch vụ tài - Điều pháp lệnh Ngân hàng Việt Nam: Ngân hàng Thương mại tổ chức kinh doanh tiền tệ mà hoạt động chủ yếu thường xuyên nhận tiền gửi khách hàng với trách nhiệm hoàn trả sử dụng tiền cho vay Thực nghiệp vụ chiết khấu thương phiếu làm phương tiện tốn Tóm lại, Ngân hàng Thương mại định nghĩa sau: Ngân hàng Thương mại doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực tiền tệ - tín dụng, huy động vốn cho vay chiết khấu, bảo lãnh dịch vụ toán cung cấp dịch vụ khác 2.1.2 Chức Ngân hàng Thương mại 2.1.2.1.Tạo tiền Một chức chủ yếu Ngân hàng Thương mại khả tạo tiền hủy tiền Tạo tiền với chức khác Ngân hàng Thương mại hợp thành hệ thống chức năng, phản ánh chất Ngân hàng Thương mại Chức thực thơng qua hoạt động tín dụng đầu tư, mối quan hệ chặt chẽ với Ngân hàng Trung Ương nước Nếu tín dụng Ngân hàng mở để tạo điều kiện cho trinh sản xuất kinh doanh hoạt động trường hợp sản xuất khơng thực nguồn tích luỹ khác bị hạn chế Hơn nữa, đơn vị sản xuất bị ứ đọng vốn, khơng sản xuất vào trình sản xuất thời điểm, lại thiếu vốn kinh doanh thời điểm khác Trong kinh tế, lúc phải tôn trọng nguyên tắc quan trọng cung tiền tệ phải vừa đủ đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, với tốc độ phát triển kinh tế dự kiến Nếu tiền cung ứng tăng nhanh tất yếu lạm phát xuất hậu đương nhiên kinh tế phải gánh chịu Các Ngân hàng Thương mại đóng vai trò quan trọng việc thực sách này, mối quan hệ với Ngân hàng Trung Ương nước Tín dụng Ngân hàng, trường hợp này, thực vai trò kênh dẫn để thơng qua đó, tiền cung ứng tăng lên giảm xuống phù hợp với sách tiền tệ quốc gia 2.1.2.2 Cơ chế toán Bên cạnh chức tạo tiền, Ngân hàng Thương mại thực chức khác đưa chế toán, hay nói cách khác, vận động vốn chức quan trọng Ngân hàng Thương mại thực Ở nước phát triển phát triển phần lớn cơng tác tốn thực thơng qua séc thẻ tốn Phần lớn séc toán nước thực tốn bù trừ, thơng qua hệ thống Ngân hàng thương mại Việc phát hành séc để rút tiền từ tài khoản tiền gửi ký thác Ngân hàng thật chuyển vốn từ tài khoản sang tài khoản khác, hai Ngân hàng địa bàn tiến hành trao đổi séc trực tiếp, xảy số Ngân hàng địa bàn, buộc phải tiến hành thơng qua tốn bù trừ Q trình trở nên phức tạp, thời gian tốn việc toán bù trừ diễn Ngân hàng thuộc địa bàn khác nước 2.1.2.3 Huy động tiết kiệm Các Ngân hàng thực dịch vụ quan trọng tất dân cư nước thuộc khu vực kinh tế cách đáp ứng điều kiện công cụ thuận lợi cho việc chuyển tiền rút tiền tiết kiệm cách dễ dàng, nhằm thực mục đích có tính chất xã hội rộng lớn Do đó, huy động tiết kiệm trở thành chức quan trọng Ngân hàng Thương mại 2.1.2.4 Mở rộng tín dụng Chức chủ yếu quan trọng bậc Ngân hàng Thương mại mở rộng tín dụng Ngân hàng đáng tin cậy Chức tín dụng hình thành từ sớm Ngay từ hình thành người tổ chức Ngân hàng ln tìm kiếm hội để thực cho vay 2.1.2.5 Tạo điều kiện để tài trợ ngoại thương Việc tài trợ góp phần vào tự ngoại thương nước với với phí tổn thấp Do q trình hợp tác phân cơng lao động có tính quốc tế, nghiệp vụ Ngân hàng đối ngoại Ngân hàng Thương mại tăng không ngừng 2.1.2.6 Dịch vụ uỷ thác Các văn phòng uỷ thác có trách nhiệm đầu tư quản lý số vốn phân phối thu nhập theo điều khoản hợp đồng uỷ thác 2.1.2.7 Bảo quản an tồn vật có giá Chức bảo quản an tồn vật có giá diễn Ngân hàng lớn, nơi có điều kiện hình thành kho đặc biệt Bảo quản an toàn chắn 2.1.2.8 Dịch vụ kinh kỷ Phần lớn Ngân hàng Thương mại cung cấp dịch vụ kinh kỷ - việc mua bán chứng khoán cho khách hàng - Mặc dù quyền hạn dịch vụ tài Ngân hàng nâng lên không vượt giới hạn hoạt động bảo lãnh cung ứng dịch vụ nghiên cứu vốn đầu tư thông thường, kết hợp với hoạt động môi giới Việc cho phép tiến hành cung cấp dịch vụ thực trước năm 1983 chưa hội đủ kinh nghiệm cần thiết để đánh giá khả tiềm tàng chúng 2.1.3 Các hình thức huy động 2.1.3.1 Các loại tiền gửi a) Tiền gửi không kỳ hạn Ngân hàng thương mại từ mở cửa hoạt động khơng ngừng động viên khuyến khích khách hàng mở tài khoản ngân hàng Tiền gửi toán loại tiền gửi mà người gửi tiền rút lúc mà không cần báo trước cho Ngân hàng Ngân hàng phải đáp ứng yêu cầu khách hàng Tài khoản sử dụng cho tiền gửi toán coi tài khoản giao dịch hay gọi tài khoản Sec Tài khoản Sec ngày chia hai loại: Tài khoản toán dùng cho tổ chức kinh tế tài khoản toán dùng cho cá nhân Đặc điểm bật loại tiền gửi khách hàng gửi tiền vào ngân hàng hình thành khế ước mặc nhiên, ngân hàng phải thỏa mãn nhu cầu chi trả khách hàng lúc Nếu vi phạm Ngân hàng bị xử lý theo quy định pháp luật Mục đích loại tiền gửi nhằm đảm bảo an toàn tài sản, thực khoản chi trả hoạt động sản xuất kinh doanh, tiêu dùng, tiện lợi việc toán tiền mặt Đối với ngân hàng loại tiền gửi tốn thường có dao động lớn, Ngân hàng áp dụng tỉ lệ định vay nên Ngân hàng thường áp dụng với lãi suất thấp Trong việc sử dụng tiền gởi tốn, khách hàng thường dùng cơng cụ toán để chi trả như: séc, lệnh chuyển tiền… séc coi cơng cụ tốn chủ yếu sử dụng séc mặt bảo đảm an toàn ngân quỹ mặt khác séc hình thức chi trả đơn giản tiện lợi b) Tiền gửi có kỳ hạn Hoạt động kinh doanh doanh nghiệp cá nhân sau thu lợi nhuận mà tạm thời chưa sử dụng đến thời gian định ký thác vào Ngân hàng cách có kỳ hạn Đối với loại tiền gởi này, người gởi tiền rút đáo hạn Tuy nhiên, thực tế áp lực cạnh tranh, Ngân hàng cho phép khách hàng rút tiền trước hạn với điều kiện người gởi tiền không trả lãi chịu mức lãi suất thấp lãi suất trả cho tiển gởi có kỳ hạn, điều kiện tuỳ thuộc vào sách huy động Ngân hàng loại tiền gởi định kỳ Tiền gởi định kỳ có nhiều loại khác nhau, thơng thường có kỳ hạn tháng, tháng, 12 tháng Khác với tiền gởi toán tiền gởi định kỳ tiền gởi tạm thời chưa sử dụng tiền gởi để dành nhân Vì vậy, mục đích gởi tiền vào Ngân hàng nhằm kiếm lợi tức Do thường dùng biện pháp lãi suất để huy động nguồn vốn chủ yếu Hiện nay, Ngân hàng Thương mại áp dụng hai loại tiền gởi định kỳ: tiền gởi định kỳ theo tài khoản tiền gởi định kỳ với hình thức phát hành kỳ phiếu Nguồn tiền gởi định kỳ nguồn tiền gởi có tính chất ổn định Ngân hàng Thương mại Do vậy, dùng vay trung dài hạn với lãi suất cao lãi suất tiền gởi tốn khơng kỳ hạn Ngân hàng áp dụng nguyên tắc kỳ hạn dài lãi suất cao c) Tiền gửi tiết kiệm Ở Việt Nam, tiền gởi tiết kiệm đa dạng phong phú chia làm nhiều loại: - Tiền gởi tiết kiệm không kỳ hạn: Là loại tiền gởi khơng có thời gian đáo hạn, người gởi muốn rút tiền phải thơng báo cho Ngân hàng thời gian, nhiên ngày Ngân hàng cho phép khách hàng rút tiền không cần thông báo trước Đây hình thức hoạt kỳ mà đối tượng gởi chủ yếu người tiết kiệm, dành dụm hầu trang trãi chi tiêu cần thiết đồng thời có khoản lãi góp phần vào việc chi tiêu hàng tháng Ngồi ra, đối tượng gởi tiền người thừa tiền nhàn rỗi muốn gởi vào Ngân hàng để thu hoạch lợi tức đồng thời đảm bảo an toàn tiển gởi nhà Loại tiền gởi tiết kiệm không kỳ hạn lãi suất thấp Ngân hàng không chủ động nguồn vốn lãi nhập vốn thường tính lãi theo nhóm ngày gửi tiền Còn tiền gửi tốn lãi nhập vốn vào cuối tháng - Tiền gửi tiết kiệm có mục đích: người ký thác tiền ngân hàng nhằm mục đích định để mua sắm nhà cửa, trang trải chi phí học tập cho cái… người gửi tiền loại ngân hàng thường cấp thêm tín dụng để bù đắp phần thiếu hụt sử dụng theo mục đích người gửi tiền - Tiền gửi tiết kiệm định kỳ phân thành loại: tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn 12 tháng tiền gửi tiết kiệm từ 12 tháng trở lên - Khách hàng gửi tiết kiệm định kỳ ngân hàng cấp cho kê lúc gửi tiền theo định kỳ hàng tháng để phản ánh tất số phát sinh, khách hàng quản lý mang theo bên người đến ngân hàng giao dịch - Về nguyên tắc khách hàng rút vốn đến hạn Nếu rút trước hạn phải đồng ý Ngân hàng hưởng lãi suất tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn không hưởng lãi gửi có kỳ hạn mà rút chưa tháng 2.1.3.2 Phát hành chứng từ có giá Gồm kỳ phiếu Ngân hàng trái phiếu Ngân hàng - Kỳ phiếu Ngân hàng có mục đích: công cụ huy động vốn tiết kiệm vào Ngân hàng, Ngân hàng phát hành nhằm vào mục đích kinh doanh thời kỳ định - Trái phiếu Ngân hàng: công cụ huy động vốn trung dài hạn vào Ngân hàng Trái phiếu Ngân hàng coi sản phẩm thị trường chứng khoán, giao dịch mua bán thị trường chứng khoán Lãi suất hai loại thường cao loại tiền gửi khác 2.1.3.3 Vốn vay a) Vay tổ chức tín dụng khác Trong q trình kinh doanh Ngân hàng, có lúc Ngân hàng tập trung huy động vốn lại không cho vay hết, phải trả lãi tiền gửi Tương tự, có thời điểm nhu cầu cho vay vốn lớn, khả nguồn vốn mà Ngân hàng huy động lại khơng đáp ứng đủ Vì vậy, trường hợp Ngân hàng tiếp tục gửi vốn tạm thời chưa sử dụng vào Ngân hàng khác để lấy lãi vay Ngân hàng khác có phát sinh tình trạng thừa vốn để nhằm khơi phục khả tốn Ngân hàng Do Ngân hàng thương mại doanh nghiệp hoạch tốn ngành, phát sinh tình trạng tạm thời thừa vốn, chi nhánh Ngân hàng thường phải điều chuyển vốn thừa Ngân hàng cấp trên, để tiếp tục điều chuyển cho Ngân hàng thiếu vốn b) Vay từ Ngân hàng Trung Ương Ngân hàng Trung Ương đóng vai trò Ngân hàng Ngân hàng, người cho vay cuối Ngân hàng thương mại Việc cho vay vốn Ngân hàng Trung Ương Ngân hàng thương mại thơng qua hình thức tái cấp vốn Tái cấp vốn hình thức cấp tín dụng có đảm bảo Ngân hàng Trung Ương nhằm cung ứng vốn ngắn hạn phương tiện toán cho Ngân hàng thương mại 2.2 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÍN DỤNG 2.2.1 Tín dụng ngân hàng 2.2.1.1 Khái niệm tín dụng - Tín dụng quan hệ kinh tế biểu dạng tiền tệ hay vật chất mà người vay phải trả cho người cho vay gốc lẫn lãi thời gian định - Đối với ngân hàng thương mại, tín dụng có nghĩa cho vay hay ứng trước tiền ngân hàng thực hiện, giá ngân hàng ấn định khách hàng vay mà thường gọi lãi suất hay khoản tiền hoa hồng mà người vay phải trả suốt thời gian sử dụng khoản ứng trước ngân hàng 2.2.1.2 Chức tín dụng Trong kinh tế thị trường tín dụng có hai chức sau: thứ nhất-chức phân phối lại tài nguyên; thứ hai-chức thúc đẩy lưu thông hàng hoá phát triển sản xuất a) Chức phân phối lại tài nguyên Tín dụng chuyển nhượng vốn từ chủ thể sang chủ thể khác Thông qua chuyển nhượng tín dụng góp phần phân phối lại tài nguyên, thể chỗ: - Người cho vay có số tài nguyên tạm thời chưa dùng đến, thơng qua tín dụng, số tài ngun phân phối lại cho người vay - Ngược lại, người vay thơng qua quan hệ tín dụng nhận phần tài nguyên phân phối lại b) Chức thúc đẩy lưu thơng hàng hố phát triển sản xuất Nhờ tín dụng mà trình chu chuyển tuần hồn vốn đơn vị nói riêng tồn kinh tế nói chung đựơc thực cách bình thường liên tục Do đó, tín dụng góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất lưu thơng hàng hố 2.2.2 Sự đời tín dụng Tín dụng đời sớm gắn liền với đời phát triển sản xuất hàng hoá Cơ sở đời tín dụng xuất phát từ: - Có tồn phát triển hàng hố - Có nhu cầu bù đắp thiếu hụt gặp biến cố nhằm đảm bảo sản xuất, đảm bảo sống bình thường 2.2.3 Phân loại tín dụng Trong kinh tế thị trường, có nhiều hình thức tín dụng hoạt động ngân hàng cho vay doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức kinh tế, cho vay tiêu dùng, cho vay sản xuất….Tín dụng phân làm hai loại: Tín dụng ngắn hạn tín dụng dài hạn 2.2.3.1 Căn vào thời hạn tín dụng: Tín dụng phân loại theo tiêu thức thời hạn có ba loại - Tín dụng ngắn hạn: loại tín dụng có thời hạn năm, xác định phù hợp với chu kỳ sản xuất kinh doanh khả trả nợ khách hàng, loại tín dụng chiếm chủ yếu Ngân hàng thương mại Tín dụng ngắn hạn thường dùng vay bổ sung thiếu hụt tạm thời vốn lưu động cho vay phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân - Tín dụng trung hạn: loại tín dụng có thời hạn từ đến năm dùng vay vốn mua sắm tài sản cố định, cải tiến đổi kĩ thuật, mở rộng xây dựng cơng trình nhỏ có thời hạn thu hồi vốn nhanh - Tín dụng dài hạn: loại tín dụng có thời hạn năm sử dụng để cấp vốn cho xây dựng bản, cải tiến mở rộng sản xuất có quy mơ lớn Bảng 16: SỐ LIỆU VỀ TỔN THẤT CHO VAY/ CHO VAY TRUNG HẠN CỦA PHÒNG TỪ NĂM 2004-2006 ĐVT: Tỷ đồng Chỉ tiêu Năm 2004 Năm 2005 Năm 2006 2005/2004 2006/2005 Cho vay 26,77 28,10 21,06 1,33 -7,04 Trồng trọt, chăn nuôi(1) 5,198 5,451 3,303 0,253 2,148 Nuôi trồng thuỷ sản(3) 7,695 9,202 11,867 1,507 2,665 1,92 3,15 2,149 1,23 -1,001 Cho vay khác (2) 11,957 8,5 3,741 -3,457 -4,759 Tổn thất cho vay 0,07 0,096 0,08 0,026 -0,016 Trồng trọt, chăn nuôi(1) 0,04 0,05 0,022 0,01 -0,028 Cho vay khác (2) 0,03 0,046 0,020 0,016 -0,026 Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp Nuôi trồng thuỷ sản(3) - - 0,038 - Tổn thất cho vay(1)/ Cho vay(1) 0,770 0,917 0,666 0,148 0,042 -0,251 Tổn thất cho vay(2)/ Cho vay(2) 0,251 0,541 0,535 0,290 -0,007 Tổn thất cho vay(3)/ Cho vay(3) 0,32 0,32 Dư nợ cho vay trung hạn chiếm tỷ trọng thấp tổng doanh số cho vay năm 2004 chiếm 34,7%, năm 2005 chiếm 29,9%, năm 2006 chiếm 17,17% Do tỷ lệ nợ hạn trung hạn chiếm tỷ thấp tổng nợ hạn, trồng trọt chăn nuôi chiếm 24,11% năm 2004, chiếm 11,67% năm 2006 Và nợ hạn lại giảm qua năm cho thấy cán Phòng cố gắng hạn chế tỷ lệ nợ hạn xuống mức thấp Tỷ lệ tổn thất cho vay cho vay ngành chăn ni trồng trọt có xu hướng giảm: năm 2005 tăng 0,148% so n ăm 2004 sang n ăm 2006 b ằng nổ lực cán Phòng đả làm giảm tỷ lệ đến 0,251% so với 2005 Từ bảng 14 ta thấy: Tình hình tổn thất cho vay ni trồng thuỷ sản năm 2004 2005 khơng có, cán tín dụng thẩm định kỷ trước cho vay, làm tốt công tác đôn đốc nhắc nhở người dân trả tiền vay ngân hàng đầu tư tiếp vào năm sau Tổn thất cho vay vấn đề mà ngân hàng phải có, thể hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng Trong năm 2004, 2005 nợ hạn nuôi trồng thuỷ sản không phát sinh kết tốt, nổ lực tồn cán Phòng Năm 2006 xuất hiên nợ hạn 0,038 tỷ đồng tỷ lệ tổn thất cho vay cho vay 0,32%, nguyên nhân người dân khơng tn thủ qui trình kỷ thuật, thả giống khơng thời vụ, giống không đảm bảo chất lượng, thời tiết thay đổi (do ảnh hưởng bảo vào dịp tôm thời kỳ nhạy cảm) nên tôm lây bệnh đốm trắng chết hàng loạt nên người dân phải thu non vốn nên khách hàng gặp khó khăn khâu toán tiền vay cho ngân hàng 3.7.2 Nguyên nhân gây rủi ro Nợ hạn xảy nhiều nguyên nhân khác từ phía khách hàng, từ phía Ngân hàng nguyên nhân khác Nợ hạn tượng khó tránh khỏi có tác dụng xấu đến trình hoạt động kinh doanh Ngân hàng Nó làm cho nguồn vốn Ngân hàng bị ứ động, vòng vay tín dụng bị chậm lại Vì Ngân hàng cần có giải pháp tích cực để giảm tỷ lệ nợ hạn đến mức mà không gây ảnh hưởng đến kết hoạt động kinh doanh Muốn tìm giải pháp tích cực Ngân hàng cần tìm nguyên nhân gây nợ hạn * Từ phía khách hàng: Trong năm qua tình hình kinh tế xã hội có nhiều biến động bảo, dịch cúm,… làm cho người dân gặp phải khó khăn sản xuất Đa số khách hàng ngân hàng nông dân nên điều kiện tự nhiên không thuận lợi làm cho mùa thất bát, gia súc gia cầm bị dịch bệnh Điều làm cho hộ nơng dân rơi vào hồn cảnh khó khăn khơng trả nợ vay Sản xuất nông nghiệp phụ thuộc nhiều vào tự nhiên, bị thiên tai gây ảnh hưởng đến sản xuất, gia đình nghèo nên khơng có khả trả nợ, cần phải có thời gian để phục hồi sản xuất, khơi phục khả tài để trả nợ vay cho ngân hàng Đối với hộ kinh doanh cá thể: nguyên nhân làm ăn thua lỗ, bị chiếm dụng vốn mua bán chịu nên khơng có khả trả nợ cho ngân hàng Khách hàng sử dụng vốn sai mục đích, sử dụng vốn khơng hiệu Một phần ảnh hưởng thời tiết, hàng hoá sản xuất không tiêu thụ bán với giá rẻ không trả hết tiền cho ngân hàng dẫn đến rủi ro tín dụng Do chưa có quy hoạch cụ thể vùng dẫn đến việc người dân tự ý nuôi tràng lan chưa kiểm sốt chặt chẽ quy trình ni tơm, dẫn đến việc ô nhiễm môi trường, cân sinh thái gây nhiều loại dịch bệnh Giá thị trường bất thường gây khơng khó khăn cho bà nông dân việc thu hồi vốn kinh doanh đễ trả nợ ngân hàng Nguồn giống bệnh địa phương không đủ cung ứng cho thị trường phái nhập từ Tỉnh khác về, điều làm giảm chất lượng giống vận chuyển xa, từ tỷ lệ hao hụt giống đến tay người dân cao dẫn đến chi phí đầu vào tăng lên, điều ảnh hưởng đến hiệu sản xuất kinh doanh bà nông dân Nuôi tôm phụ thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên lượng mưa, độ mặn…sẽ tác động trực tiếp đến tôm làm cho người dân dễ vốn từ khơng có khả toán khoản nợ cho ngân hàng Khách hàng hầu hết hộ nơng dân nên có điều kiện tiếp cận thông tin thị trường, dẫn đến việc đầu tư ạc theo xu hướng từ làm cho giá mặt hàng nông nghiệp sụt giảm, điều ảnh hưởng đến khả trả nợ cho ngân hàng Khi dịch bệnh bùng phát (dịch cúm H5N1) ngành thú y khuyến cáo nên tiêu huỷ đàn gia cầm bị bệnh hoạc cách ly tiêm ngừa số hộ dân lại tiết rẽ khơng tiêm ngừa, khơng khai báo cho ngành thú y, điều làm dịch bệnh lây lan diện rộng ảnh hưởng lớn đến tình hình kinh tế bà nơng dân Điều ảnh hưởng lớn đến khả trả nợ cho ngân hàng Công tác quản lý nguồn vốn bà nơng dân thấp, chưa có khả lập kế hoạch sản xuất, khơng tự chủ sản xuất Một phận nông dân sản xuất nông nghiệp chủ yếu dự vào kinh nghiệm dân gian, chưa biết áp dụng tiến khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh thấp Trình độ văn hố hộ nơng dân tương đối thấp ảnh hưởng đến hiệu hoạt động kinh doanh ảnh hưởng đến khả trả nợ cho ngân hàng Tình hình nợ q hạn ngành ni trồng thuỷ sản liên tục tăng qua năm điều ngày có nhiều khách hàng đầu tư q nhiều vào ngành (vì ngành có kiêm ngạch xuất cao) đa số chưa có kinh nghiệm nên đễ bị thất bại dịch bệnh, suất thấp Trong q trình ni tơm cơng nghiệp đòi hỏi người dân phải có kinh nghiệm chuyên môn công tác chọn giống, thức ăn, bảo vệ môi trường mà đa số nông dân đầu tư theo xu hướng trình ni thường dễ mắt phải khó khăn vướn mắt nên khả thu hồi đủ vốn khó khăn nói chi trả nợ cho ngân hàng Còn ni tơm theo mơ hình thâm canh mặt dù chăm sóc, thức ăn suất khơng cao có lỗ rủi ro mơ hình cao * Từ đảm bảo tín dụng: Trong trình phát mải tài sản khách hàng, tâm lý đa số hộ dân cho tài sản khơng phù hợp cho q trình sản xuất kinh doanh nên thời gian bán tài sản bảo đảm bị kéo dài nên ảnh hưởng đến khả thu hồi nợ hạn Tài sản chấp khách hàng đa số bất động sản nên thời gian bán tài sản để thu hồi nợ kéo dài, không tiêu thụ Trong trình cho vay mà người bảo lãnh gặp phải tình khó khăn tai nạn, bệnh tật,… Điều dẫn đến người bảo lãnh khơng có khả thực lời cam kết mình, tức khơng có khả thay mặt người vay trả nợ cho ngân hàng đầy đủ gốc lãi Trong trình vay vốn nhiều gia đình gặp phải hồn cảnh khó khăn người thân gặp tai nạn, bệnh tật,…cho nên làm gián đoạn trình sản xuất kinh doanh làm cho hiệu giảm sút * Từ phía ngân hàng: Do q trình cho vay thẩm định dự án đầu tư chưa kỹ: với số lượng cán tín dụng mỏng (trung bình cán phụ trách từ xã trở lên) công tác tiếp cận khách hàng để kiểm tra q trình sử dụng vốn vay có hợp pháp hay khơng khó khăn, điều làm cho việc kiểm tra khách hàng sử dụng vốn mục đích hay khơng hạn chế, ảnh hưởng đến khả trả nợ cho ngân hàng Do chạy theo doanh số cho vay cán tín dụng lơ cơng tác thẩm định khách hàng Cán tín dụng hầu hết người địa phương nên có mối quan hệ thân thiết với nhiều người dân địa phương điều tốt để tạo niềm tin cho khách hàng Nhưng lợi dụng mối quan hệ mà cán tín dụng bỏ qua bước quan trọng quy trình tín dụng, điều ảnh hưởng lớn đến ngân hàng khách hàng sử dụng vốn khơng mục đích Do q trình cho vay thiếu thông tin sát thực khách hàng cạnh tranh chạy theo lợi nhuận chứa đựng rủi ro lớn Do công tác đánh giá tài sản bảo đảm sai lầm biến động giá tài sản đảm bảo dẫn đến cho vay vượt mức tài sản bảo đảm, phát mải tài sản không đủ thu hồi nợ vay CHƯƠNG GIẢI PHÁP GIẢM RỦI RO TÍN DỤNG Nợ hạn vấn đề làm nhà quản trị ngân hàng thương mại quan tâm Bất ngân hàng thương mại dù có quản lý tài chặt chẽ đến đâu khơng thể triệt tiêu hết nợ hạn, nguy rủi ro tiềm ẩn từ nơi, phía Do quản lý hạn chế rủi ro nhiệm vụ hàng đầu ngân hàng thương mại Bởi chất chức ngân hàng tổ chức tài trung gian chuyên huy động vốn nhàn rỗi kinh tế tổ chức cá nhân có nhu cầu vay lại Do đó, thực chất sở hữu khoản vay thuộc quyền sở hữu người gửi tiền vào ngân hàng Do vậy, khoản vay bị thất khơng thu hồi ngân hàng phải sử dụng nguồn vốn để trả cho người gửi tiền - Ngân hàng thường xun có sách gửi cán bộ, nhân viên đào tạo huấn luyện để nâng cao thêm trình độ chun mơn cho họ Nhằm hạn chế đến mức tối đa sai phạm cán bộ, nhân viên hoạt động phân tích đánh giá sai khách hàng Làm việc này, cán nhân viên Phòng nâng cao hiệu phân tích, đánh giá đắn đối tượng khách hàng trước, sau vay vốn Từ hiệu cấp tín dụng nâng cao, khách hàng sử dụng vốn mục đích, có hiệu nên hồn trả nợ hạn cho ngân hàng giảm nợ hạn - Cán tín dụng cần phối hợp với phòng kế tốn nhiều để theo dỏi tình hình trả nợ lãi khách hàng đồng thời nắm nợ đến hạn khách hàng mà thông báo đôn đốc khách hàng trả nợ - Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát trình sử dụng vốn vay khách hàng từ vay đến thu nợ, không để xảy tình trạng khách hàng sử dụng vốn vay sai mục đích, kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh khách hàng từ ngân nắm khó khăn mà khách hàng gặp phải để biện pháp tư vấn hỗ trợ giúp khách hàng vượt qua khó khăn Thơng qua việc theo dỏi q trình sử dụng vốn khách hàng, ngân hàng nắm tình hình tài khách hàng, thấy khách hàng có dấu hiệu khơng an tồn vốn vay sản xuất kinh doanh không ổn định, thua lỗ, hàng hố ứ đọng khó tiêu thụ, vay nợ ngân hàng nhiều hay vay nhiều ngân hàng ngân hàng cần rút phần toàn dư nợ khách hàng - Đi đôi với việc tăng cường doanh số cho vay công tác thu nợ, ngân hàng muốn hoạt động có hiệu cần phải có nổ lực cán tín dụng việc phân loại khách hàng, cố khách hàng truyền thống có uy tín ngân hàng, tích cực thông báo đôn đốc thu nợ đến hạn hạn khách hàng Đối với khách hàng khơng tốn nợ cho ngân hàng ngun nhân bất khả kháng khả sản xuất hay phương án kinh doanh có hiệu để khắc phục cán tín dụng nên đề nghị xem xét cho gia hạn nợ cho vay vốn tiếp để tăng cường sức mạnh tài cho khách hàng để họ khôi phục sản xuất ngân hàng phải giám sát chặt chẽ khách hàng thu hối nợ Nếu thấy khơng có khả thu hồi nợ tiến hành thủ tục khởi kiện để phát mải tài sản chấp để thu nợ giúp ngân hàng bảo toàn nguồn vốn hoạt động - Từng bước thay đổi cấu đầu tư cho phù hợp với đối tượng, vùng quy hoạch Đặc biệt với lĩnh vực ni trồng thuỷ sản phải đảm bảo quy trình kỹ thuật, đảm bảo mơi trường sinh thái tính lâu dài vuông tôm, khuyến cáo bà nông dân nên canh tác xen kẻ vụ lúa, vụ tơm mơ hình quảng canh cải tiến, mơ hình bán thâm canh thâm canh ngồi việc tn thủ quy trình phải đảm bảo hệ thống xử lý chất thải để bảo vệ mơi trường - Phối hợp với quan có chức trung tâm khuyến ngư, phòng nơng nghiệp, sở thủy sản, với quyền địa phương tổ chức lớp tập huấn, hướng dẫn cho hộ nuôi tôm áp dụng biện pháp khoa học quy trình kỹ thuật, khinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng tăng suất đem lại hiệu kinh tế cao - Tranh thủ hổ trợ cấp uỷ, quyền quyền xã, ấp, để cơng tác tín dụng Ngân Hàng phổ biến kịp thời quy định thủ tục cho vay ngân hàng dến hộ dân - Có sách tun truyền huy động hộ nuôi tôm đạt hiệu Tư vấn cho hộ nuôi tôm quảng canh cải tiến đạt hiệu thấp chuyển sang nuôi bán thâm canh thâm canh, nhằm hạn chế rủi ro mở rộng tín dụng theo cấu dư nợ ngày phù hợp - Chỉ cho vay khách hàng có lực tài mạnh Thời gian qua địa bàn huyện Mỏ Cày tồn thực tế khách hàng vay vốn có qui mô sản xuất kinh doanh tương đối lớn, song khả vốn tự có thấp hoạt động sản xuất kinh doanh sử dụng vốn vay Ngân Hàng lớn, đòi hỏi khách hàng vay phải chấp nhận mạo hiểm để tối đa hoá lợi nhuận nhằm trả lãi vay Ngân Hàng vừa đảm bảo sản xuất kinh doanh có lời - Qua phân tích nguyên nhân phát sinh nợ hạn Ngân Hàng Cơng Thương Tỉnh Bến Tre Phòng giao dịch Mỏ Cày thời gian qua khách hàng sử dụng vốn vay không hiệu sản xuất kinh doanh khơng có khả trả nợ cho Ngân Hàng Chính đòi phải có giải pháp đánh giá khả sử dụng vốn, hiệu sử dụng vốn khách hàng từ có biện pháp ngăn chặn trước nhằm hạn chế rủi ro tín dụng - Xem xét tính chất ngành nghề cơng việc khách hàng sản xuất kinh doanh khảo sát đánh giá trình độ kỹ thuật, dây truyền cơng nghệ, giá chất lượng, thị phần sản phẩm thị trường từ xác định triển vọng khách hàng tương lai - Đánh giá, xem xét trình độ quản lý điều hành, linh hoạt người điều hành khánh hàng doanh nghiệp, hộ sản xuất đòi hỏi kinh nghiệm sản xuất -Biện pháp phân tán rủi ro +Từ thực tiển hoạt động tín dụng thời gian qua cho thấy việc tập trung nguồn vốn để đầu tư cho khách hàng thành phần kinh tế dẫn đến rủi ro tín dụng vơ lớn mà hậu vơ lớn Trong sản xuất nông nghiệp đầu tư theo chiều rộng cách mở rộng cho vay ngán hạn đáp ứng chi phí sản xuất: giống, phân bón, tiền công,… đầu tư theo chiều sâu: đầu tư mua sắm máy móc phục vụ sản xuất nơng nghiệp ni trồng thuỷ sản, cải tạo vườn thành vườn đặc sản Trong lĩnh vực thuỷ sản đầu tư chiều rộng mua tôm giống, thức ăn, sửa chữa bờ ao vuông, đầu tư chiều sâu đầu tư thuyền đánh cá xa bờ, cải tạo lại vuông tôm + Do đặc điểm sản xuất nông nghiệp chứa đựng rủi ro: thiên tai, dịch bệnh việc mua bảo hiểm trồng vật nuôi giúp cho hộ nông dân phòng ngừa rủi ro sản xuất , từ hạn chế rủi ro tín dụng Hoạt động bảo hiểm chưa phổ biến lĩnh vực nơng nghiệp, ngân hàng nên kết hợp với cơng ty bảo hiểm xuống tận sở khuyến khích hộ nơng dân mua bảo hiểm trồng vật nuôi - Về phía ngân hàng + Thực quy trình nghiệp vụ: Thẩm định, đánh giá, lựa chọn khách hàng vay cách xác, cho vay cần đưa mức tín dụng phù hợp với nhu cầu vay vốn dự án khả trả nợ khách hàng Trong trình cho vay đòi hỏi ngân hàng phải thường xuyên giám sát tín dụng để kịp thời có biện pháp xử lý thích hợp khoản vay có dấu hiệu khơng tốt nhằm ngăn chặn hạn chế rủi ro tín dụng + Cho vay phần lớn hộ sản xuất, đặc biệt khách hàng vay vốn có chất thật thà, cần cù mặt dân trí thấp, đòi hỏi ngân hàng phải tận tình hướng dẫn tỷ mỹ thủ tục hồ sơ vay vốn, thái độ phục vụ vui vẽ, hoà nhã thực nhiệm vụ để tạo cho khách hàng có cảm giác thân thiện theo nghĩa ngân hàng người bạn đồng hành khách hàng, từ khách hàng ln có ý thức nghĩa vụ tốn nợ cho ngân hàng đến hạn + Củng cố mối quan hệ ngân hàng quyền địa phương: Ngân hàng quyền địa phương có mục đích tạo điều kiện phát triển kinh tế địa phương, nâng cao cải tạo đời sống người dân Thực tế hoạt động tín dụng ngân hàng thời gian qua cho thấy vai trò cấp quyền, đồn thể việc hổ trợ cho người dân vay vốn, đồng thời dựa vào uy tín cấp quyền để tác động thu hồi nợ vay hữu hiệu Vì đòi phải tạo lập mối quan hệ thân thiết với cấp quyền, địa phương + Cán tín dụng cần học hỏi hiểu biết ngành nghề kinh doanh khách hàng: Ngồi việc nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ, cán tín dụng cần hiểu biết ngành nghề kinh doanh khách hàng để từ đánh giá xác tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh khách hàng từ định cho vay cách phù hợp, đồng thời trình giám sát tín dụng cán tín dụng phát hiệu sử dụng vốn vay khách hàng Bên cạnh tham gia tư vấn cho khách hàng lĩnh vực sản xuất kinh doanh góp phần vào việc giúp khách hàng sử dụng vốn vay có hiệu để ngăn ngừa hạn chế rủi ro tín dụng + Mở rộng số hình thức tín dụng mới: Để đáp ứng nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh ngày phát triển khách hàng kinh tế thị trường, đồng thời đạt mục tiêu mở rộng nâng cao chất lượng tín dụng ngân hàng cần tìm thêm thị trường việc mở rộng thêm số hình thức tín dụng Tín dụng th mua: Ngân hàng áp dụng hình thức tín dụng thuê mua khách hàng kĩnh vực máy móc phục vụ sản xuất nơng nghiệp nhằm phục vụ cho khách hàng không đủ điều kiện vay vốn theo hình thức cho vay thơng thường Nếu áp dụng hình thức tín dụng góp phần vào nghiệp cơng nghiệp hố, đại hố sản xuất nơng nghiệp nơng thơn, ngân hàng phải có biệ pháp tác động khách hàng phải tiết kiệm gửi vào ngân hàng để hết hợp đồng họ mua lại máy móc đó, áp dụng tín dụng th mua lĩnh vực có mức độ rủi ro tín dụng thấp + Rủi ro vấn đề thường gặp lĩnh vực kinh doanh Những lĩnh vực mà lợi nhuận đạt cao mức độ xảy rủi ro lớn Hoạt động kinh doanh ngân hàng mà đối tượng tiền tệ nên rủi ro có tính đa dạng lan truyền rộng khắp Vì ngân hàng thương mại cần phải có biện pháp phòng ngừa hạn chế rủi ro hữu hiệu để giảm tới mức thấp rủi ro xảy ra, hạn chế rủi ro có nghĩa làm giảm hội sinh lãi Vì ngân hàng cần phải chấp nhận rủi ro phải kiểm soát Ngân hàng kiểm sốt rủi ro cách tích cực quản lý rủi ro cách giảm thiểu hoạt động kinh doanh có nhiều rủi ro hay đa dạng hoá rủi ro (hoạt động kinh doanh lãi, lỗ bù trừ nhau) Ngân hàng quản lý rủi ro cách thụ động tăng khả chịu đựng rủi ro cách trích lập dự phòng rủi ro + Các giải pháp vĩ mơ Nhà nước nên có sách ưu đãi bà nông dân, hộ nông dân phải đối mặt với thực trạng “trúng mùa, rớt giá” Vì nhà nước cần có sách trợ giá để tìm đầu cho bà nơng dân Nhà nước nên có quy định chặt chẽ với cán kiểm định giống tất trại giống liên doanh tư nhân bán cho bà nơng dân thả ni Vì giống khơng đạt chất lượng tốn chi phí lớn cho giống, thức ăn, ngày công lao động từ gặp nhiều khó khăn việc toán nợ cho ngân hàng Hiện nhu cầu tôm phát triển mạnh giúp bà nông dân mang lại hiệu kinh tế cao, dao hai lưỡi bà nông dân lạm dụng đất khai thác triệt để, cần phải cho đất tái tạo lại chất hữu nguyên sinh đất Nhà nước cần thúc đẩy công tác khuyến ngư, cho cán đến tận địa bàn để tập huấn cho bà nông dân kỹ thuật ni nhằm hạn chế chi phí đến mức thấp lợi nhuận đêm lại cao + Về xử lý nợ hạn: Từng cán tín dụng phụ trách địa bàn lãnh đạo phải nắm vững cụ thể thực trạng nợ hạn phạm vi quản lý để từ đưa biện pháp thu hồi nợ thích hợp Những nợ có khả thu hồi ngay, cán tín dụng trực tiếp xuống gặp khách hàng để đôn đốc trả nợ Những nợ gặp khó khăn nên cần có thời gian trả tiến hành cho khách hàng lập cam kết thời gian toán dứt điểm Trường hợp người vay khó khăn q thu gốc trước, thu lãi giảm miễn lãi theo chế độ quy định, khoản nợ có khả trả nhưnh kì kèo, tránh né khơng trả nợ nhờ quyền địa phương can thiệp Trường hợp động viên áp dụng biện pháp hành chánh chưa thu hồi lập hồ sơ khởi kiện lên tồ án theo thoả thuận hợp đồng tín dụng ban đầu mà khách hàng ngân hàng ký kết +Đối với công tác thu hồi nợ Thu hồi nợ vấn đề cần thiết Ngân hàng Bởi Ngân hàng chủ yếu cho vay lĩnh vực nông nghiệp, ngành nghề mà thu nhập khách hàng phụ thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên, giá nông sản nhạy cảm với biến động thị trường Vì vậy, Ngân hàng áp dụng số biện pháp sau để nâng cao khả thu hồi nợ - Cán tín dụng nên thường xuyên theo dõi nợ đến hạn để tiến hành nhắc nhở, đôn đốc khách hàng trả nợ hạn - Đối với khoản nợ hạn nợ khó đòi tuỳ tình hình cụ thể mà Ngân hàng áp dụng nhiều biện pháp khác Chẳng hạn Ngân hàng xét thấy khoản nợ hạn có khả thu hồi khách hàng có thiện chí trả nợ chưa có khả cần thêm vốn Khi Ngân hàng cho vay thêm khoản vay không vượt chu kỳ sản xuất để tạo điều kiện cho khách hàng thực nghĩa vụ trả nợ - Đối với hộ nông dân người đại diện xã, ấp, Ngân hàng nên áp dụng trích khoản tiền hoa hồng cho họ để họ tích cực, tận tình giúp đở cán tín dụng hồn thành nhiệm vụ CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN Với 80% dân số chủ yếu sống nghề nông nên nông nghiệp chiếm vị trí quan trọng kinh tế Việt Nam Do đó, cơng đổi tồn diện đất nước theo định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa với lãnh đạo Đảng việc phát triển nông nghiệp vững vấn đề quan trọng Để làm đựơc điều cần phải có đủ vốn mà vai trò Ngân hàng mà đặc biệt NHCT Việt Nam nói chung NHCT Bến Tre – PGD Mỏ Cày nói riêng to lớn Với chức trung gian tín dụng NHCT Bến Tre – PGD Mỏ Cày huy động cung cấp vốn cho nông dân để mở rộng qui mơ hình thức sản xuất nơng nghiệp, góp phần nâng cao suất sản xuất nông nghiệp, nâng cao chất lượng nông sản làm tăng thu nhập cho nông dân Cùng với xu phát triển chung đất nước, huyện Mỏ Cày có phần lớn dân cư sống sản xuất nơng nghiệp, việc đa dạng hố hình thức sản xuất nơng nghiệp mở rộng qui mô sản xuất nông nghiệp việc tất yếu Do đó, ngồi việc hướng dẫn kỹ thuật sản xuất nơng nghiệp việc cung cấp vốn Ngân hàng to lớn Thấy vai trò mình, ba năm qua NHCT Bến Tre – PGD Mỏ Cày cố gắng để đáp ứng nhu cầu vốn bà nông dân để tăng gia, mở rộng sản xuất nông nghiệp nhằm nâng cao đời sống người dân bước góp phần thực cơng đổi tồn diện đất nước Điều thể qua doanh số cho vay Ngân hàng ngày tăng Đồng thời để có khả đáp ứng đầy đủ vốn cho bà nông dân Ngân hàng làm tốt công tác huy động vốn, giúp bà sử dụng cất giữ nguồn vốn nhàn rổi cách hiệu quả, khơng Ngân hàng mở rộng cho vay tín dụng lĩnh vực tiểu thủ cơng nghiệp, thương mại-dịch vụ cho vay tiêu dùng thực q trình cơng nghiệp hố, đại hố đất nước, tiếp tay vào việc phát triển huyện thành đô thị tương lai Cùng với công tác quản lý điều hành ban lãnh đạo PGD Mỏ Cày giữ tỷ lệ nợ hạn mức thấp, chấp nhận công tác thu hồi nợ vay thông qua công tác động viên, đôn đốc phát mải tài sản bảo đảm góp phần vào công tác giảm nợ hạn cho ngân hàng Đây nỗ lực tập thể cán Phòng giao dịch Mỏ Cày 5.2 KIẾN NGHỊ Bên cạnh kết đạt được, với vốn nhận thức hạn chế khn khổ đề tài báo cáo, sau em xin đưa vài kiến nghị góp phần vào hoạt động chi nhánh Ngân hàng công thương Bến Tre – PGD Mỏ Cày: - Cần quan tâm yếu tố nợ hạn hoạt động tín dụng Ngân hàng công thương Bến Tre – PGD Mỏ Cày tổ chức hoạt động kinh doanh tiền tệ với quy mô lớn, thực trạng năm qua yếu tố mức độ cao góp phần ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận Vì ngân hàng cần có biện pháp cụ thể để đưa yếu tố nhỏ vào ổn định tương lai - Bất kỳ ngành kinh doanh đòi hỏi phải có thoả mãn cung cầu Do vậy, muốn có khách hàng, Ngân hàng cơng thương Bến Tre – PGD Mỏ Cày cần thông báo quảng cáo để nhiều người biết nhiều hình thức nhiều phương tiện khác nghiệp vụ ngân hàng nhằm tạo thêm uy tín cho ngân hàng - Hoạt động cho vay mang lại nhiều lợi nhuận cho ngân hàng hoạt động có nhiều rủi ro Do vậy, bên cạnh việc khơng ngừng nâng cao hiệu cấp tín dụng nay, Phòng cần quan tâm đẩy mạnh nâng cao chất lượng dịch vụ phi tín dụng để tăng thu nhập cho ngân hàng rủi ro giảm bớt sức ép lên tăng trưởng tín dụng - Khách hàng đến giao dịch với Ngân hàng ngày đơng cán tín dụng Ngân hàng ít, cán tín dụng phải đảm nhận nhiều công việc lúc nên làm cho việc thẩm định khách hàng thường bị chậm trễ làm ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất người dân khách hàng phải đợi lâu có nhiều khách hàng đến giao dịch lúc Vì vậy, Ngân hàng cần điều chuyển thêm cán tín dụng cho Phòng - Duy trì mở rộng thêm nhiều khách hàng nhằm làm tăng doanh số cho vay Ngân hàng, đồng thời giúp khách hàng có nhu cầu vay vốn mà chưa làm quen với Ngân hàng để khách hàng thấy lợi ích việc vay vốn sử dụng vốn vay cách có hiệu -Ngồi ngân hàng cần: + Đầu tư xây dựng sở khang trang để tăng vị cạnh tranh +Trang bị máy rút tiền tự động (ATM), nhanh chóng áp dụng đại hóa ngân hàng +Khơng ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ có, đồng thời coi trọng phát triển sản phẩm mới, dịch vụ +Cân đối khả huy động vốn sử dụng vốn trung dài hạn đồng thời tăng cường công tác quản lý rủi ro nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng tín dụng an tồn hiệu bền vững +Ngồi Nhà nước cần có sách hỗ trợ, giúp đỡ Ngân hàng thực tốt chức vai trò tăng kênh tạo vốn cho Ngân hàng, đẩy mạnh phát triển thị trường chứng khốn để san sẻ bớt gánh nặng huy động vốn phân bổ vốn cho Ngân hàng -Đối với Chính Quyền địa phương +Chính quyền địa phương cần phát huy tốt vai trò hỗ trợ cho Ngân hàng việc cung cấp thông tin khách hàng hồ sơ cho vay vốn khách hàng, công tác thu hồi xử lý nợ giúp hoạt động tín dụng Ngân hàng thuận lợi +Uỷ Ban Nhân Dân xã, thị trấn cần xem xét quản lý chặt chẽ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để chấp xin vay vốn Ngân hàng + Khi xác nhận hồ sơ xin vay, Uỷ Ban Nhân Dân xã, thị trấn cần đòi hỏi có dủ hai người gồm: người uỷ quyền người uỷ quyền để tránh xảy tranh chấp sau Bởi thường xảy tượng giả mạo chữ kí người uỷ quyền để vay, bảo lãnh chấp ... nghiệp rút tiền mặt Trong trường hợp Ngân hàng đối phó với rủi ro từ nguồn gốc: rủi ro tín dụng, rủi ro thiếu vốn khả dụng, rủi ro lãi suất, rủi ro hối đoái, rủi ro khả tốn Rủi ro tín dụng: xuất... 2.3 RỦI RO TRONG KINH DOANH NGÂN HÀNG 2.3.1 Rủi ro tín dụng 2.3.1.1 Khái niệm Trong chế quản lý kế hoạch hoá tập trung với hệ thống Ngân hàng độc quyền, rủi ro tín dụng đề cập Khi rủi ro tín dụng... nhu cầu vốn cho phương án kinh doanh - Xác định khả rủi ro biện pháp phòng ngừa Ngân hàng xem xét rủi ro từ thay đổi sách chế nhà nước; rủi ro phát sinh từ khách hàng, thị trường, giá cả, tỉ lệ
- Xem thêm -

Xem thêm: tối thiểu hóa rủi ro tín dụng, tối thiểu hóa rủi ro tín dụng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay