PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH CẦN THƠ

66 12 0
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 19:03

Lu n v n t t nghi p CH NG GI I THI U 1.1 TV N NGHIÊN C U 1.1.1 S c n thi t nghiên c u Trong b i c nh h i nh p kinh t qu c t nh hi n nay, l nh v c khác c a n n kinh t Vi t nam u g p ph i nh ng khó kh n nh t nh vi c c nh tranh v i n n kinh t th gi i v n ã phát tri n m nh m lâu i c bi t l nh v c tài chính- ngân hàng, ngân hàng th ng m i Vi t Nam v n ch a quen v i vi c “ i bi n l n” s ph i n l c r t nhi u vi c c i thi n n ng l c có th ng v ng b i c nh khó kh n Ngân hàng Công Th th ng m i qu c doanh hàng Th u Vi t Nam Hi n nay, Ngân hàng Cơng ng Vi t Nam có vai trò quan tr ng s nghi p cơng nghi p hóa, hi n n ng Vi t Nam hi n m t nh ng ngân hàng i hóa tn c, ki m ch , c, ng th i góp ph n th c thi sách ti n t c a nhà y lùi l m phát, th c hi n n kinh t Th nh ng, tr c áp l c c ph n hóa ngày gay g t l!n n nh ti n t , thúc y phát tri n h i nh p áp l c c nh tranh c òi h"i b n thân ngân hàng ph i bi t phát huy i m m nh, n m b t th i c kinh doanh có th gi #c v th kinh doanh không ng$ng phát tri n Mu n v y, Ngân hàng Công Th ng nói chung chi nhánh t i C n Th nói riêng c n ph i ho ch m t chi n l #c kinh doanh hi u qu có h nh p s p t i Tuy nhiên, mu n ho ch ng i úng ng h i nh m t chi n l #c kinh doanh hi u qu òi h"i ngân hàng hi u rõ b n thân thơng qua vi c phân tích ho t kinh doanh, nh ng th i c n n m b t th tr ng ng th c t T$ ó k t h#p nh ng i m m nh, i m y u, c%ng nh th i c thách th c nh&m ho ch nh chi n l #c kinh doanh Chính s c n thi t c a vi c phân tích ho t ng kinh doanh c a ngân hàng, c%ng nh t m quan tr ng c a chi n l #c kinh doanh ho t ông c a ngân hàng th ng m i nói chung ngân hàng Công Th GVHD: Th.S NGUY N H U NG ng Vi t Lu n v n t t nghi p tài: “Phân tích ho t Nam nói riêng nên em ã ch n ho ch nh chi n l ng kinh doanh c kinh doanh t i ngân hàng Công Th Chi nhánh C n Th ” ng Vi t Nam- th c hi n nghiên c u lu n v n t t nghi p c a 1.1.2 C n c th c ti n Hi n nay, xu th chung c a th gi i h i nh p kinh t Th t v y, th c t ã ch ng minh i u thông qua vi c Vi t Nam ã ang gia nh p v i nh ng t ch c kinh t th gi i nh ASEAN, AFTA, APEC, WTO… i u òi h"i n n kinh t Vi t Nam ph i hòa nh p vào “lu t ch i chung” c a th gi i Chính th mà áp l c c nh tranh ngày gay g t h n cho doanh nghi p c%ng nh ngân hàng th N u nh tr ngân hàng n ng m i c ây, ngân hàng ch' ch u s c nh tranh c a c ho c liên doanh, v sau s c nh tranh #c nâng cao v i s xu t hi n c a nh ng ngân hàng c%ng nh t p oàn tài n c v i ngu n v n hùng h u n ng l c kinh doanh lâu Chính i u ã c nh báo nguy c b thu h(p th tr hàng th th ng ng m i Vi t Nam T$ ó xu t hi n yêu c u i v i nh ng ngân i v i ngân hàng ng m i Vi t Nam ph i có chi n l #c kinh doanh úng n B)i vì, chi n l #c kinh doanh m t b ph n r t quan tr ng trình lãnh c i phù h#p nh&m ngân hàng, giúp ngân hàng có b i t #c m*c tiêu o 1.2 M C TIÊU NGHIÊN C U 1.2.1 M c tiêu chung Phân tích tình hình ho t ng kinh doanh c a Ngân hàng Công Th Vi t Nam- Chi Nhánh C n Th (ICB-C n Th ) môi tr ng ng kinh doanh c a l nh v c ngân hàng ) Vi t Nam nói chung t i C n Th nói riêng nh&m tìm gi i pháp nâng cao h n n a hi u qu ho t hàng ho ch nh chi n l #c kinh doanh cho ICB-C n Th GVHD: Th.S NGUY N H U NG ng kinh doanh c a ngân Lu n v n t t nghi p 1.2.2 M c tiêu c th -Phân tích ánh giá tình hình ho t ng kinh doanh c a ICB-C n Th qua n m (2004-2006) -Phân tích i m m nh i m y u c a ICB-C n Th kinh doanh ngân hàng - ánh giá th tr ng kinh doanh l nh v c ngân hàng t i Vi t Nam nói chung t i C n Th nói riêng; thách th c ng th i phân tích m t s th i c i v i ICB-C n Th - Thông qua i m m nh i m y u k t h#p v i th i c thách th c hi n t i d oán t ng lai ho ch nh chi n l #c kinh doanh hi u qu cho ICB-C n Th - gi i pháp tri n khai chi n l #c kinh doanh ã ho ch nh 1.3 PH M VI NGHIÊN C U 1.3.1 it ng nghiên c u i t #ng nghiên c u tình hình ho t Th qua n m (2004-2006), ng kinh doanh c a ICB-C n c i m phát tri n, nh ng th i c , thách th c c a l nh v c ngân hàng 1.3.2 Gi i h n c a tài -Ch' th c hi n nghiên c u phân tích ho t g n ây thơng qua s li u -Phân tích ho t -Ho ch ng kinh doanh n m #c cung c p ng kinh doanh c a ngân hàng theo chu n CAMEL nh chi n l #c kinh doanh theo chi n l #c marketing h n h#p 4P: Product (S n ph m), Price (Giá c ), Place (Phân ph i), Promotion (Chiêu th ) 1.4 L C KH O TÀI LI U 1.4.1 Giáo trình “Qu n tr! ngân hàng th "ng m i” Biên so n: Th.S Nguy n Thanh Nguy#t, Th.S Thái V n i -T ng h#p cung c p nh ng thông tin t ng quát nh&m phân tích ho t ng kinh doanh c a NHTM thông qua ph r i ro N i dung g m 10 ch' tiêu o l hình: GVHD: Th.S NGUY N H U NG ng pháp o l ng l#i nhu n ng k t qu r i ro ngân hàng i n Lu n v n t t nghi p p lãi su t chi phí lãi su t s thu nh p lãi = Tài s n sinh l#i #i nhu n ròng s doanh l#i = Doanh thu Doanh thu s s+ d*ng tài s n = T ng tài s n #i nhu n ròng , su t l#i nhu n (ROA) = T ng tài s n #i nhu n ròng , su t l#i nhu n = V n ch s) h u (ROE) V n ch s) h u ng tài s n s v n ch s) h u = V n ch s) h u Tài s n kho n vay ng n h n s kho n = R i ro lãi su t = T ng ngu n v n huy ng (ti n g+i) Tài s n nh y c m lãi su t Ngu n v n nh y c m lãi su t #x u i ro tín d*ng = H s an tồn = v n ch s) h u GVHD: Th.S NGUY N H U D n# n ch s) h u Tài s n r i ro quy NG i Lu n v n t t nghi p phân tích ch s ta c n th c hi n theo trình t : -Th nh t: xu h ng c a t, s l#i nhu n r i ro c a ngân hàng qua n m nh th -Th hai, so sánh t, s v i ngân hàng khác t ng t rút nh ng i m m nh, i m y u c a ngân hàng -Cu i cùng, so sánh t, s th c hi n v i m*c tiêu ã c a ngân hàng (so v i k ho ch) 1.4.2 T p chí “Th! tr $ng tài chính- ti n t#” *Ph ng pháp x p h ng t ch c tín d ng theo chu n CAMELS Ki m soát r i ro ho t tâm hàng u i v i m i t ch c tín d*ng Nh ng ây c%ng m*c tiêu c a ngân hàng nhà n n ng tín d*ng ngân hàng ln m i quan c nâng cao n ng l c giám sát c a ngân hàng nhà c Vi t Nam V m t pháp lý, ánh giá ho t tín d*ng, B Tài có thơng t h ng tài c a t ch c s 49/2004/TT-BTC ngày 03/6/2004, ng d!n ch' tiêu cách th c ánh giá hi u qu ho t t ch c tín d*ng Nhà n c Các v n b n ã b lý cho vi c ánh giá, x p l so sánh k t qu ho t ng tài c a c u t o c s) pháp ng c a t ch c tín d*ng Nh ng vi c áp d*ng chu n b h n ch Trên th c t , CAMELS ph #c s+ d*ng ph bi n ) nhi u n ng pháp x p h ng t ch c tín d*ng c H th ng ánh giá c s) CAMEL cung c p nhìn tồn di n v khía c nh tài quan tr ng c a t ch c tín d*ng, thơng qua ó có th ánh giá t ng i xác tình tr ng tài c a t ch c tín d*ng Các c u ph n c a CAMELS g m: C%u ph n C Capital : M c m b o v n Y ut ánh giá M c v n, kh n ng tài t ng th , kh n ng ti p c n v i th tr ng v n ngu n v n khác… A Asset : Ch t S l #ng, s phân b tài s n có, m c l #ng tài s n có s n, tính h#p lý c a sách cho vay, kh n ng a d ng hóa ch t l #ng kho n cho vay M Management : Kh n ng GVHD: Th.S NGUY N H U t p trung hóa tài ut … a nh ng sách n i b ki m soát ho t NG Lu n v n t t nghi p Ch t l #ng qu n lý ng kinh doanh, nh ng c i cách v s n ph m d ch v* ho t ng m i, s tuân th quy nh, ch' th , h ng d!n n i b c%ng nh pháp lu t… E Earnings : Ho t M c thu nh p, xu h ng thu nh p ng t ng tr )ng m c n nh, ch t l #ng ngu n c a thu nh p, m c chi phí g n li n v i kinh doanh… L Liquidity : M c Thanh kho n tài s n d- dàng chuy n ti n m t, a d ng hóa y c a ngu n kho n hi n t i t ngu n v n, tính n S Sensitivity: nh c a kho n ti n g+i… nh y v thu nh p c a t ch c tín d*ng v i s thay nh y c m v i r i ro l#i v lãi su t, t, giá h i oái, b n ch t m c th tr ng lai, ng ph c t p c a r i ro lãi su t… &n v n t t nghi#p 1.4.3.1 tài:“Phân tích hi u qu ho t ng kinh doanh c a BIDV C n Th ”_Sinh viên th c hi n: Lê Nguy-n Ng c Tuy n_Giáo viên h ng d!n: Cơ ồn Th C m Vân ng pháp s+ d*ng lu n v n: o Thu th p s li u tr c ti p t$ tài li u c a Ngân hàng o T ng h#p thu th p thông tin báo chí, sách… o Phân tích hi u qu ho t ng kinh doanh c a ngân hàng thông qua phân tích ch' tiêu: Phân tích tình hình tài s n c c u ngu n v n Phân tích ho t ng huy Phân tích ho t ng cho vay Phân tích m t s ho t ng v n ng khác nh : toán qu c t , kinh doanh ngo i t , qu n lý kho qu.… Phân tích chi phí-thu nh p-l#i nhu n c a ho t ng tín d*ng o Th ng kê, t ng h#p phân tích ch' tiêu kinh t b&ng ph pháp so sánh GVHD: Th.S NGUY N H U NG ib t ng Lu n v n t t nghi p N i : o Phân tích hi u qu ho t ng kinh doanh c a BIDV C n Th xu t gi i pháp nâng cao hi u qu ho t o ng kinh doanh c a BIDV C n Th a k t lu n m t s ki n ngh liên quan o tài: “Phân tích ho t ng tín d ng t i ngân hàng tri n V nh Long”_Sinh viên th c hi n: Lâm Ph u t Phát c H u_Giáo viên h ng d!n: Th.S Nguy-n Thanh Nguy t Ph ng pháp s+ d*ng lu n v n: o Thu th p s li u tr c ti p t i ngân hàng o Th ng kê, t ng h#p, phân tích ch' tiêu kinh t qu huy ánh giá hi u ng v n c a Ngân hàng o Phân tích ho t ng tín d*ng thơng qua ch' tiêu: doanh s cho vay, doanh s thu n#, tình hình d n#, tình hình n# h n o Áp d*ng ph ng pháp d a so sánh s t i t ng i o T ng h#p thông tin t$ T p chí Ngân Hàng, báo chí v n b n, tài li u tín d*ng t i Ngân hàng N i dung: o Phân tích ho t ng tín d*ng t i NH u t Phát tri n V nh Long o ánh giá k t qu ho t ng c a ngân hàng thông qua ch' tiêu v tín d*ng thu nh p o a gi i pháp nâng cao hi u qu ho t o a k t lu n ki n ngh liên quan ng c a ngân hàng i c a lu n v n so v i lu n v n tham kh o: Ph ng pháp s+ d*ng: o Ngoài ph ph ng pháp so sánh thơng th ng s+ d*ng m t s ng pháp nh : ánh giá cá bi t ánh giá tồn di n o Phân tích ho t ng kinh doanh theo mơ hình CAMEL N i dung: GVHD: Th.S NGUY N H U NG Lu n v n t t nghi p o Bên c nh phân tích ho t c p ng kinh doanh c a ngân hàng, lu n v n n ph n ho ch nh chi n l #c kinh doanh cho ngân hàng o K t h#p phân tích mơi tr ng kinh doanh c a ngân hàng v i nhi u y u t nh : kinh t , cơng ngh , tr -xã h i, pháp lu t… GVHD: Th.S NGUY N H U NG Lu n v n t t nghi p CH C 2.1 C NG S' LÝ LU(N PH NG PHÁP NGHIÊN C U S' LÝ LU(N 2.1.1 Khái quát v ngân hàng th "ng m i Ngân hàng th ng m i (NHTM) i phát tri n g n li n v i n n s n xu t hàng hóa, kinh doanh lo i hàng hóa c bi t ó “ti n t ” Th c t NHTM kinh doanh quy n s+ d*ng v n ti n t Ngh a NHTM nh n ti n g+i c a công chúng, c a t ch c kinh t - xã h i, s+ d*ng s ti n ó cho vay làm ph ng ti n toán v i nh ng i u ki n ràng bu c ph i hoàn tr l i v n g c l i nh t nh theo th i h n ã th"a thu n Theo pháp l nh Các t ch c tín d*ng (1990) c a Vi t Nam NHTM #c nh ngh a nh sau: “NHTM m t t ch c kinh doanh ti n t mà ho t th ng ch y u ng xuyên nh n ti n g i c a khách hàng v i trách nhi m hoàn tr s d ng s ti n ó cho vay, th c hi n nghi p v chi t kh u làm ph ng ti n toán” Nh v y, ho t ng c a NHTM m t ph n ó t doanh nghi p kinh doanh bình th nghi p bình th qu n lý ho t ng t nh m t ng khác NHTM gi ng nh m t doanh ng ) ch c%ng m t pháp nhân: có v n t có, có b máy ng c a nh&m m*c ích l#i nhu n; trình ho t ng c a NHTM c%ng phát sinh kho n m*c chi phí, c%ng ph i làm ngh a v* v i ngân sách v thu … T t c nh ng i u ó nói lên r&ng: kinh doanh c a NHTM c%ng m t lo i kinh doanh bình th Nh ng nhìn vào ng khơng có c bi t i t #ng kinh doanh c a NHTM s th y kinh doanh c a NHTM m t lo i hình kinh doanh c bi t Khác v i doanh nghi p khác, NHTM không tr c ti p tham gia s n xu t l u thơng hàng hóa, nh ng góp ph n phát tri n n n kinh t xã h i thông qua vi c cung c p v n tín d*ng cho n n kinh t , th c hi n ch c n ng trung gian tài d ch v* ngân hàng i t #ng kinh doanh c a NHTM nh ã nói ) “quy n s+ d*ng v n ti n t ” thơng qua nghi p v* tín d*ng GVHD: Th.S NGUY N H U NG Lu n v n t t nghi p toán c a NHTM Vi c NHTM c p phát tín d*ng vào n n kinh t hành vi t o ti n c a NHTM lai d a c s) thu hút ti n g+i c a dân c c a t ch c kinh t xã h i n n kinh t c a t ch c kinh t - xã h i ph m vi qu c t 2.1.2 Phân tích ho t )ng kinh doanh c a ngân hàng th "ng m i 2.1.2.1 M*c ích ý ngh a Nh n nh v ho t ng c a m t NHTM kh hi n t i th c s c n thi t c ch th tr kinh t v mô hay vi mơ ng, b)i b t k/ m t quy t nh v u xu t phát t$ th c t l ch s+ yêu c u c a t ng lai Trong n n kinh t hi n nay, ho t xã h i, ng c a ngân hàng r t nh y c m v i u m i c a nhi u m i quan h liên quan mơ Do ó, ánh giá y , xác ho t ph c t p khó kh n Vi c ánh giá ho t xác, úng Trong phân tích ho t d*ng ph ng ngân hàng r t c n tính ng kinh doanh c a NHTM ng kinh doanh NHTM ng ng pháp khác Tuy nhiên, xu h ng pháp phân tích ánh giá ho t ph*c cao nh&m 2.1.2.2 ng c a m t NHTM r t n nh&m s+ d*ng k t qu vào vi c i u ch'nh k p th i nâng cao tính thích nghi hi u qu ho t nh ng ph n kinh t v mô vi t #c nh ng k t lu n t i ta có th s+ ng g n ây hình thành ng ngân hàng có s c thuy t ng i khách quan i t #ng phân tích i t #ng phân tích m t ho t ng kinh doanh c a NHTM Tùy thu c vào m*c ích c* th c a yêu c u phân tích c a ngân hàng, vi c phân tích có th ch y u có th c p n nhi u khía c nh khác Các ph #c c p n vi c phân tích ho t ng di n phân tích ng kinh doanh c a m t ngân hàng là: nghi p v* kinh doanh sinh l i tr c ti p, bi n pháp m b o an toàn kinh doanh, vi c t ch c qu n lý ho t ng kinh doanh, chi n l #c kinh doanh, k t qu kinh doanh… 2.1.2.3 Phân tích ho t ơng kinh doanh c a NHTM theo mơ hình CAMEL Ngân hàng th ng m i m t lo i hình doanh nghi p doanh ti n t nên vi c ánh giá th GVHD: Th.S NGUY N H U NG ng #c xem xét d c bi t kinh i hai góc khác Lu n v n t t nghi p Th s khơng có b t k/ m t s phân bi t i x+ v i khách hàng khác, ngo i tr$ nh ng tr ng h#p h tr# theo yêu c u c a c quan ch qu n Th nh ng, ho t ng, ICB-C n Th c n ph i xác tiêu c a nh rõ khách hàng m*c có nh ng sách u ãi riêng nh&m thu hút gi chân h B i vì, ang b c nh ng b c chân u tiên trình h i nh p, s c nh tranh t$ bên v!n ch a th c s kh c li t Nh ng nguy c t$ nh ng ngân hàng n khơng xác c ngồi em n r t l n N u ICB-C n Th nh rõ khách hàng m*c tiêu kh n cho ho t chi m l nh th tr ng kinh doanh t ng s r t khó ng lai s thu h(p th ph n V i nh ng th m nh i u ki n thu n l#i riêng t$ n n kinh t c%ng nh c i m vùng a bàn kinh doanh, ICB-C n Th nên ti p t*c khai thác ngu n khách hàng doanh nghi p v$a nh" S) d ngân hàng nên ch n i t #ng làm m*c tiêu nh ng lí sau: - TP C n Th ang phát tri n, s xu t hi n c a doanh nghi p r t nhi u theo yêu c u phát tri n n n kinh t nên l #ng khách hàng s có s l #ng ngày l n, giúp ngân hàng ngày m) r ng ph m vi kinh doanh -Doanh nghi p v$a nh" ho t v$a ph i, nhu c u v n s d dàng ng kinh doanh v i ngu n v n #c ngân hàng áp ng; vòng quay v n c a h ng n (do ch y u ho t ng th i ng l nh v c th ng m i d ch v* s n xu t quy mô nh"), t$ ó c%ng làm cho vòng quay doanh s thu n# #c rút ng n, nâng cao hi u qu tín d*ng -Khi ICB-C n Th cho vay i t #ng này, l #ng ti n cho vay i v i m i doanh nghi p dàn trãi v i s l #ng nh", làm gi m r i ro không “ cho tr ng vào m t gi"” H n n a, vi c ti n hành cho vay, th m tín d*ng d- th c hi n quy mô ho t nh ng c a donh nghi p nh" -Ngân hàng c%ng có th huy ng m t l #ng ti n l n nh vào vi c th c hi n d ch v* tốn cho doanh nghi p ó nh ng thu n l#i ICB-C n Th l a ch n doanh nghi p v$a nh" khách hàng ti m n ng Th nh ng khách hàng này, ICB-C n Th ph i GVHD: Th.S NGUY N H U NG thu hút gi chân #c l #ng a nhi u sách u ãi, thu Lu n v n t t nghi p hút h p d!n h n n a M t s gi i pháp cho v n s c p ) nh ng #c ph n sau Nh v y, sau ã xác ph*c v* cơng vi c ho ch nh #c i t #ng khách hàng ch y u nh chi n l #c v sau s có ch c Hi n nay, ICB-C n Th #c n n t ng v ng ang cung c p nhi u s n ph m d ch v* nh ng h n ch c a nh ng s n ph m d ch v* không n i b t h n i th ngành nên không thu hút nhi u khách hàng Có th l y ví d* v d ch v* th2 toán (E-PARTNER, VISA, MASTER…), ây m t d ch v* có ti m n ng r t l n xu h ng s+ d*ng ngày t ng Th nh ng v th c nh tranh c a ICB-C n Th lo i hình d ch v* y u n u không so sánh v i Th ng NH i th d!n u l nh v c NH Ngo i ông Á Các s th hi n i u nh : n m 2006 s l #ng th2 c a ICB kho ng 226.000 th2, so v i NH Ngo i th 1.200.000 th2, NH ông Á 800.000 th2 Nh v y, t ng ng lai ICB- C n Th c n c i thi n tình hình kinh doanh d ch v* này, c%ng nh d ch v* ã có c a b&ng cách t o s khác bi t v s n ph m c a ngân hàng so v i ngân hàng khác; ng th i cung c p s n ph m nh m vào hàng ti m n ng Nh ng h i t #ng khách ng i s giúp ngân hàng phát tri n t i a nh ng s n ph m d ch v* có ti m n ng phù h#p v i h ng phát tri n chung c a Chi nhánh Còn i v i nh ng s n ph m tín d*ng, s n ph m mang l i nhi u thu nh p nh t cho ICB-C n Th , ngân hàng c%ng nên ý hoàn thi n s n ph m c tr ng c a s n ph m ho t quy n s+ d*ng m t l #ng ti n m t th i gian nh t ng chuy n giao nh, yêu c u kinh doanh s n ph m m i quan h lòng tin n i khách hàng Chính th , có th hồn thi n s n ph m này, ngân hàng c n xây d ng m i quan h t t v i nh ng khách hàng ti m n ng, có nhu c u l n nh ng doanh nghi p v$a nh" (là i v i s n ph m ó i t #ng khách hàng ti m n ng ã xác nh ) trên) Bên c nh ó, ngân hàng c n ph i tin t )ng vào kh n ng tr n# c a khách hàng quy t nh cho vay V n thông qua m t trình th m GVHD: Th.S NGUY N H U có th #c th c hi n nh, ánh giá khách hàng m t cách nghiêm NG Lu n v n t t nghi p túc, tuân th quy nh m b o an tồn tín d*ng Khi th c hi n t t quy trình này, ngân hàng s có th quy t m b o kh n ng tài c a khách hàng nh phát vay h n ch l #ng n# h n Ngoài nh ng s n ph m d ch v* trên, ICB-C n Th nên ý m) r ng s n ph m d ch v* ph* tr# khác nh : t v n tài chính, b o lãnh tốn, d ch v* ngân qu.…M c dù nh ng s n ph m d ch v* không em l i ngu n thu cho ngân hàng nh ng l i góp ph n th"a mãn nh ng nhu c u khác c a khách hàng Chính v y nên quan tâm phát tri n nh ng s n ph m h tr# phát tri n kinh doanh M t khác, chi n l #c v s n ph m, c%ng nên ý nv n th ng hi u cho s n ph m c a ngân hàng Hi n nay, m t s s n ph m c a ICB khơng có l#i th c nh tranh so v i s n ph m c a ngân hàng khác không ph i ch t l #ng s n ph m hay giá c không h#p lý mà lý ch y u th ngân hàng ã ng hi u s n ph m c%ng nh uy tín, danh ti ng c a minh h a, ta có th nói n s n ph m th2 tốn nh c p ) ph n ICB m t i l#i th c nh tranh ) nh ng s n ph m nh th m t ph n th ng hi u Chính v y, t ng lai, chi n l #c c a ICB ph i phát huy danh ti ng ngân hàng ã nhi u n m ho t NHTM qu c doanh c a Vi t Nam H n n a, c a ICB, ngân hàng nên s+ d*ng th khách hàng Công vi c ã ng hi u riêng ng, m t i v i m i s n ph m gây n t #ng thu hút #c ICB th c hi n thông qua s n ph m th2 E-PARTNER, PINK-Card th nh ng s n ph m m i i nên ch a th c nh tranh v i s n ph m ã quen thu c c a ngân hàng nh th2 a n ng, Conect 24, hay MTV Card Nói tóm l i, chi n l #c v s n ph m m t chi n l #c quan tr ng nh t n i dung chi n l #c 4P, ho ch nh chi n l #c kinh doanh ngân hàng nên tr ng xây d ng chi n l #c m t cách chi ti t B)i vì, ây c s) ho ch nh nh ng chi n l #c l i nh ng chi n l #c ó c%ng nh ng y u t giúp ngân hàng th c hi n thành công chi n l #c s n ph m 4.2.2 Price- Chi n l c giá c GVHD: Th.S NGUY N H U NG Lu n v n t t nghi p Ho t ng kinh doanh c a ngân hàng m t lo i hình kinh doanh c bi t, hàng hóa ngân hàng dùng kinh doanh ti n t hay quy n s+ d*ng ti n t Chính c tr ng mà giá c kinh doanh c a ngân hàng l i lãi su t Lãi su t bao g m lãi su t ho ch u vào lãi su t u Khi nh chi n l #c v giá c cho ICB-C n Th , c n quan tâm m c lãi su t huy ng v n ( u vào) m c lãi su t cho vay ( u ra) C hai m c lãi su t s tác Th , b)i m c lãi su t lãi su t n ng r t l n n ho t u vào s c n ph i ng kinh doanh c a ICB-C n thu hút l #ng v n huy ng, u ph i h#p lý v i kh n ng tr n# c a khách hàng i vay; ng th i m c lãi su t c%ng th hi n m c thu nh p c a ngân hàng c%ng nh hi u qu kinh doanh c a ngân hàng Nh v y, chi n l #c lãi su t c a ngân hàng ph i ó ph i mb o #c tính c nh tranh v i ngân hàng m b o thu nh p cho bàn thân ICB-C n Th Tuy nhiên m c lãi su t mà ngân hàng áp d*ng m c lãi su t H i s) quy lãi su t c a Ngân hàng Nhà n ch nh c n c vào m c c Cho nên vi c thay i lãi su t s r t khó ng th c hi n t i Chi nhánh Chính th , qu n lý i th ; bên c nh m b o ch #c ngu n thu nh p ICB-C n Th nên có h ng ng s+ d*ng ngu n thu nh p t$ lo i phí d ch v* ngân hàng M c phí d ch v* mà ngân hàng áp d*ng c%ng m t lo i giá c c n quan tâm V i a s ngân hàng, phí d ch v* ngu n thu l n t ng thu nh p, b)i l ngu n thu t$ lãi su t cho vay ã ph i bù p cho ph n lãi su t v n huy ng c%ng nh v n i u chuy n t$ H i s) Nh v y, ICB-C n Th nên có m c phí d ch v* h#p lý thu hút ngày nhi u khách hàng s+ d*ng d ch v* c a h n, m c phí nên gi m d n n u s l #ng s+ d*ng d ch v* t ng Ho c có th a ví d* cho chi n l #c giá c c a d ch v* ngân hàng thông qua d ch v* th2 toán Th2 toán hi n ang d n phát tri n v i t c nhanh v s l #c th2 phát hành Nh v y, n u phát huy t t d ch v* toán l #ng phí thu t$ ho t ng s góp ph n k cho ngân hàng nh : phí phát hành, phí giao d ch, phí chuy n ti n toán…Th nh ng vi c gia t ng phí d ch v* m b o ngu n thu nh p c%ng không ph i d- th c hi n c%ng có s c nh tranh c a ngân hàng khác GVHD: Th.S NGUY N H U thu hút khách hàng B)i tâm lý tiêu dung NG Lu n v n t t nghi p hi n c a ng tâm i dân Vi t Nam nói chung C n Th nói riêng v!n quan n giá c Nh v y, chi n l #c v giá c c a m t ngân hàng r t khó có th xác nh rõ ràng khía c nh có tính nh y c m cao d*ng c a khách hàng c%ng nh hàng Trong t nh h )ng n nhu c u s+ n hi u qu ho t ng c a ngân ng lai, ICB-C n Th nên c g ng th c hi n t t chi n l #c l i nh : cung c p s n ph m d ch v* thu hút, phân ph i n úng i t #ng khách hàng ti m n ng có sách chiêu th h p d!n s giúp ngân hàng ti n hành t t m t chi n l #c giá c hi u qu nh t 4.2.3 Place- Chi n l c phân ph i, th! tr $ng Nói v th tr khúc th tr ng ng kinh doanh ICB-C n Th nên tr ng phân có th nh m ích c a vi c l a ch n th tr hi u khách hàng n th tr ng m*c tiêu ng m*c tiêu c a riêng L#i i v i ngân hàng ó n m b t th ph*c v* tr ng i m Hi n có th t ICB-C n Th s v!n ch n trung tâm TP C n Th làm i m Nh ng thu n l#i mà ICB-C n Th có nh : dân c ơng, m c s ng cao, nhu c u #c t$ th tr ngân hàng c%ng s có h ng n m*c tiêu c a ng r t l n u t r t l n, ho t kinh doanh phát tri n m nh…T t nhiên, th tr n m t s th tr ng lai, ng s n xu t ng m*c tiêu ã ch n l a ng c n khai thác khác nh&m chi m l nh th tr ng ngày nhi u, m) r ng m ng l s n ph m c a i v i ICB-C n Th , nh ng th tr i phân ph i ng c n khai thác thêm ó nh ng khu th , khu công nghi p t i thành ph M c dù ây không ph i th tr l ng tr ng i m nh ng th tr ng l i t o nên m ng i phân ph i r ng kh p, giúp ICB-C n Th qu ng bá th ng hi u c a Trong chi n l #c này, ICB-C n Th c%ng c n ý ph i Y u t th hi n ngân hàng nh ng xác a s n ph m d ch v* c a n i t #ng khách hàng nh th nào? V i nh ng khách hàng m*c tiêu ã nh, ICB-C n Th nên b d ch v* phù h#p V n n y u t phân c i theo h ng ã ch n, t c a s n ph m n tay nh ng khách hàng doanh nghi p v$a nh" phân ph i c n #c th c hi n chuyên sâu, i úng vào nh ng doanh nghi p ã có m i quan h thân thi t Bên c nh ó, c n có s h tr# qu ng cáo, ti p th r ng rãi cho s n ph m d ch v* ngân hàng B)i vì, GVHD: Th.S NGUY N H U NG Lu n v n t t nghi p khách hàng bi t n s n ph m có phát sinh nhu c u ó, cơng vi c phân ph i m i i v i s n ph m ó t hi u qu cao nh t Chúng ta có th i sâu vào ph n chi n l #c phân ph i thông qua h th ng phân ph i mà ICB-C n Th có th dùng Th , th ti p c n n i t #ng khách hàng ti m n ng T i TP C n i t #ng doanh nghi p v$a nh", c%ng nh h kinh doanh cá th ng t p trung t i ô th ho c khu dân c l c r t thu n ti n Chính nh ng ông úc, n i giao thông liên c i m s t o i u ki n thu n l#i h n cho vi c ti p c n tr c ti p khách hàng thông qua d*ng công c* ph ng ti n qu ng cáo ph bi n nh : th qu ng cáo, t r i, pa-nô…C* th h n, ICB-C n Th có th ngân hàng a s n ph m tín d*ng c a n v i khách hàng m*c tiêu b&ng cách thơng qua nhân viên tín d*ng Chính h s nh ng ng c p; i ng% nhân viên, ho c s+ i hi u rõ nh t s n ph m cung ng th i, cán b tín d*ng c%ng ng i hi u rõ nhu c u khách hàng vay v n tính ch t cơng vi c c a h Bên c nh ó, ICB-C n Th có th th c hi n vi c phân ph i thông qua th qu ng cáo n nh ng khách hàng có kh n ng s+ d*ng s n ph m c a ngân hàng T t c nh ng vi c làm không nh ng giúp ngân hàng a s n ph m n t n tay ng i s+ d*ng mà có th làm phát sinh nhu c u s+ d*ng s n ph m c a khách hàng Khi ó, q trình phân ph i s n ph m c a ngân hàng s hi u qu h n r t nhi u Ngồi cơng tác phân ph i s n ph m-d ch v* v n ph i hay th tr ICB-C n Th m ng l i phân ng kinh doanh c%ng r t quan tr ng Hi n nay, thi ph n c a ang b e d a b)i r t nhi u nh ng NHTM m i xu t hi n t i C n Th Hi n t i, C n Th có h th ng ngân hàng r t phát tri n v i s có m t c a chi nhánh NHTM qu c doanh, 16 NHTM c ph n, NHTM liên doanh NH n c S xu t hi n ngày nhi u ngân hàng cho th y ây th i i m thích h#p ngân hàng t p trung vào th tr ng m*c tiêu v i nhóm khách hàng ti m n ng, tránh s c nh tranh không c n thi t S t p trung làm cho th ph n c a ICB-C n Th thu h(p l i nh ng khơng có ngh a khơng t t N u nh tr c ây, ngân hàng kinh doanh v i th tr ng a d ng hóa s chuy n sang kinh doanh chuyên sâu vào th tr ng GVHD: Th.S NGUY N H U NG Lu n v n t t nghi p h n tr ây c%ng m t chi n l #c kinh doanh hi u qu n u ta bi t l a ch n th ng khách hàng phù h#p v i kh n ng kinh doanh c a 4.2.4 Promotion-Chi n l c chiêu th! ây chi n l #c cu i n i dung chi n l #c 4P c a m t doanh nghi p hay m t ngân hàng, nh ng l i m t chi n l #c b tr# cho chi n l #c l i Chúng ta ã bi t cu c s ng hàng ngày rõ, th nh ng, #c hình th c khuy n chiêu th cho ho t ng kinh doanh c a m t ngân hàng có gi ng nh v y? Th c ch t c a v n th qu ng cáo, khuy n mãi, xúc ti n nh&m gia t ng d ch v* #c bán chiêu #c s l #ng hàng hóa i v i ngân hàng, c%ng có th hi u nh th , chi n l #c chiêu th c a ngân hàng s nh ng h h cl c ng i m*c tiêu c a ng i s s gia t ng l #ng s n ph m d ch v* ngân hàng cung c p n nh ng khách hàng thu v cho ngân hàng ngày nhi u thu nh p h n Trong ho t ng chiêu th , ICB-C n Th c%ng nên th c hi n chi n l #c ã ho ch nh ) Có ngh a là, ng b v i i v i t$ng lo i s n ph m d ch v* ngân hàng s có cách chiêu th khác Ví d*, d ch v* ph thơng nh th2 toán, chuy n ti n, ho t i v i nh ng ng huy ng v n t$ dân c ngân hàng nên l a ch n hình th c qu ng cáo r ng rãi thông qua báo chí, truy n hình hay pa-nơ, t r i ; xúc ti n i v i s n ph m dành riêng cho i v i hình th c khuy n mãi, i t #ng khách hàng ti m n ng ICB-C n Th khơng nên s+ d*ng lo i hình qu ng cáo này, b)i s chi tiêu m t kho n chi phí l n nh ng hi u qu khơng cao Ng #c l i, ngân hàng nên th c hi n chi n l #c chiêu th qua nhân viên ã quen bi t tr ho c có th s+ d*ng ch úng vào khách hàng c n h ng n thông c v i khách hàng, hi u rõ khách hàng, i ng% nhân viên chuyên trách nhi m v* gi i thi u v ng trình chiêu th c a ngân hàng n nh ng khách hàng m i nh phòng khách hàng doanh nghi p Chính s chuyên sâu, rút g n chi n l #c chiêu th s giúp cho ngân hàng s+ d*ng có hi u qu h n cơng c* ho t ng kinh doanh c a Nói tóm l i, nhóm chi n l #c n i dung chi n l #c kinh doanh c a ICB-C n Th nh ng h GVHD: Th.S NGUY N H U ng i, nh ng m*c tiêu mà ngân hàng nên NG Lu n v n t t nghi p t tr #c có th nâng cao v th kinh doanh hi u qu h n mơi ng kinh doanh ngày khó kh n hi n c a ngành ngân hàng L a ch n úng ng kinh doanh y u t u tiên góp ph n quy t nh thành công c a m t ngân hàng CH NG GI I PHÁP TRI?N KHAI CHI4N L Qua k t qu phân tích ho t ta ã ph n ánh giá C ng kinh doanh c a ICB-C n Th , chúng #c hi u qu kinh doanh c a ngân hàng ó nh ng m t m nh nh ng c%ng t n t i nh ng i m c n c i thi n T$ nh ng i m m nh i m y u này, chi n l #c kinh doanh ã h ng phát tri n lâu dài c a ICB-C n Th #c ho ch th c hi n nh cho #c thành công k ho ch chi n l #c trên, ngân hàng c n s+ d*ng m t s gi i pháp sau 5.1 GI I PHÁP V NHÂN S@ Nhân s y u t r t quan tr ng, y u t có tác ng n t t c y u t khác kinh doanh Chính th mà ICB-C n Th ph i ý nv n i x+ v i nhân viên c a Do c i m nhân s c a ICB- C n Th l #ng nhân viên l n tu i, có kinh nghi m th i gian ph*c v* cho ngân hàng lâu n m, nên ngân hàng c n ph i quan tâm nhi u h n sách phúc l#i, khen th )ng n nh ng có th khuy n khích nhân viên làm vi c hi u qu h n, ngân hàng nên có sách phúc l#i cơng b&ng gi a nhân viên, tránh tình tr ng b t mãn thiên v , làm nhân viên khơng có ng l c làm vi c Ngồi nh ng sách phúc l#i, ICB-C n Th c%ng nên quan tâm n công tác t o nhân viên c v trình chun mơn l!n nh ng ki n th c xã h i, giao ti p Có nh v y m i t o nên hoàn thi n h n Nâng cao n ng l c, trình GVHD: Th.S NGUY N H U NG i ng% nhân viên ngày chuyên môn c a i ng% Lu n v n t t nghi p nhân viên ban lãnh o m t òi h"i khách quan M c dù hi n nay, trình chuyên môn c a nhân viên ã #c ý c i thi n r t nhi u, th nh ng so v i yêu c u phát tri n kinh doanh th i h i nh p v!n ch a cân x ng ICB-C n Th nên ti p t*c u t nhi u h n n a công tác t o th c hi n t t cơng tác này, ICB-C n Th nên tích c c g)i nh ng nhân viên ang làm vi c i t o chuyên môn, ho c t o trình h cv n chu n i h c Ngoài ra, m t gi i pháp r t hi u qu cho chi n l #c nhân s c a ICBC n Th ó có m i quan h ch t ch v i nhà t o nhân l c, ó tr i h c, cao }ng vùng ng ây s m i quan h gi a nhà n d*ng nhà t o, t$ ó giúp nhà t o bi t , nhà n d*ng có V n ng tín d*ng c%ng v n ngân hàng N u nh tr thay #c ngu n nhân l c nh ý mu n thu hút khách hàng ti m n ng nh ng doanh nghi p v$a nh" ho t khách hàng #c yêu c u t o trình c ây, ngân hàng n vay v n i cách ho t liên quan u ) th b ng l nh v c V i u th i v i khách hàng c% c nh ó, s+ d*ng ng, ch #i u t kinh doanh, hi n ngân hàng nên khách hàng doanh nghi p, ICB-C n Th nên ch d!n vay v n n m t nhân s c a ng g p g0 h ng m) r ng s n xu t kinh doanh Bên i ng% cán b tín d*ng n ng doanh nghi p m i Vi c ch ã có m t l #ng l n ng khai thác khách hàng ng tìm ki m khách hàng khơng nh ng giúp ngân hàng thu hút nhi u khách hàng nghi p v* cho vay mà có th phát tri n m t s d ch v* khác nh t v n, toán 5.2 GI I PHÁP V V0N có th tri n khai chi n l #c ã nhu c u c n u tiên #c c p #c ho ch n B t k/ m t ho t n ngu n v n Cho nên, ICB-C n Th r t c n nh ) trên, v n ng kinh doanh c%ng n ngu n v n t$ H i s) có th ti n hành chi n l #c kinh doanh T t nhiên, vi c ti p nh n ngu n v n s+ d*ng ngu n v n ph i #c qu n lý ch t ch có th m b o t n d*ng t t ngu n v n vào vi c tri n khai chi n l #c Mu n làm #c nh v y, ICB-C n Th nên dùng cách th c hi n d án kinh doanh, m i d án sé có n i dung th c hi n chi n l #c ã GVHD: Th.S NGUY N H U NG ra; ng th i, Lu n v n t t nghi p a n i dung chi n l #c vào t$ng d án ngu n v n l!n n i dung chi n l #c s #c qu n lý tri n khai ch t ch ti n hành Bên c nh ngu n v n ng b h n u t vào chi n l #c m i, ICB-C n Th c%ng c n qu n lý v n cho vay, h n ch s gia t ng c a n# h n Qua n m phân tích, n# h n c a ngân hàng có xu h d u hi u không t t i v i ho t ng t ng nhanh qua n m ây ng tín d*ng ICB-C n Th c n ph i có cơng tác qu n lý v n cho vay ch t ch h n Ngân hàng có th th c hi n qu n lý b&ng cách ki m tra chéo th m nh cho vay c%ng nh trình s+ d*ng v n vay Cách có th th c hi n b&ng cách phân cơng cán b tín d*ng k m tra quy tình th m nh cho vay trình thu n# vay c a nh ng khách hàng m t cán b tín d*ng khác Cách có th ph n gi m tín d*ng sai sót Ngồi ra, ngân hàng nên th m nh cho vay thông qua vi c ánh giá v kh n ng tr n# l nh v c mà ti n vay ch' c n c vào tài s n b t tr u t vào thay m b o nh hi n B)i bi t r&ng, nh ng ng s n dùng làm tài s n th ch p nh nhà c+a, ng b t #c r i ro ng s n ) n t th c ta l i ch a hồn thi n, nh u bi n kh n ng thu h i n# t$ vi c phát tài s n ng nên m b o khó th c hi n H n n a, vi c th c hi n t t vi c qu n lý n# cho vay c%ng cách t t có th ch ng t" kh n ng s+ d*ng ngu n v n c a ngân hàng có hi u qu , i u s có h ng tác ng t t n quy t nh giao v n cho chi nhánh C n Th th c hi n chi n l #c kinh doanh 5.3 GI I PHÁP V CÔNG NGH Hi n nay, v i s phát tri n nhanh chóng c a cơng ngh hi n bi t công ngh thông tin, ICB-C n Th c n ph i t ng c ng d*ng cơng ngh hi n tốn i n t+… i ho t c bi t t ng c i, c ng h n n a vi c ng kinh doanh, n i m ng, ng s+ d*ng nh ng máy móc thi t b ph*c v* giao d ch c a khách hàng nh máy ATM có th rút ti n g)i ti n, l p t thêm nhi u máy quét th2 toán (POS) t i i m mua s m t o thu n ti n cho khách hàng, thu hút khách hàng s+ d*ng th2 c a ngân hàng nhi u h n Bên c nh ó, trang b máy móc h th ng m ng hi n ho t i, h tr# t i a ng c a nhân viên Nói chung, nh ng ti n ích mà công ngh hi n GVHD: Th.S NGUY N H U NG i Lu n v n t t nghi p mang n cho cu c s ng c%ng nh cho ho t ng kinh doanh không th ph nh n ICB-C n Th nên xem công ngh m i quan tâm hàng u kinh doanh B)i có th phát tri n s n ph m d ch v* ngân hàng t t h n, ph*c v* khách hàng t i u h n Hay nói cách khác, m c hi n i v công ngh c a máy móc, thi t b , c%ng nh h th ng m ng n i b c a ngân hàng c%ng m t tiêu chí ánh giá v v trí c a ngân hàng mơi tr ng kinh doanh Vì th , quan tâm phát tri n cơng ngh c%ng s góp ph n nâng cao v th danh ti ng ngân hàng 5.4 GI I PHÁP V TH1 TR >NG Phát tri n th tr ch n gi i pháp ng m*c tiêu, ph*c v* hi u qu th tr tri n khai chi n l #c phân ph i ICB-C n Th ph i có nh ng sách u ãi hàng th tr thành ph ng m*c tiêu Trong th tr c bi t làm ng #c l a #c i u này, i v i nhóm khách ng ã l a ch n trung tâm v i nhóm khách hàng ti m n ng doanh nghi p v$a nh", ICB-C n Th s ph i phát huy s c sáng t o xây d ng sách ho t ng u ãi úng i t #ng tr ng i m c a Ví d* i v i nhóm khách hàng doanh nghi p, ngân hàng có th khuy n b&ng hình th c s+ d*ng s n ph m khuy n s n ph m doanh nghi p vay v n c a ngân hàng v i m t giá tr nh t nh s #c t v n mi-n phí ho c #c ph*c v* toán m t kho ng th i gian mi-n phí Khi doanh nghi p s+ d*ng d ch v* tr l ng qua th2 toán, ngân hàng s phát hành th2 mi-n phí cho nhân viên, ho c ngân hàng s có m c phí lãi su t u ãi doanh nghi p ó s+ dung d ch v* khác kèm theo Có r t nhi u cách ngân hàng thu hút khách hàng ti m n ng Chính t$ hi u qu c a vi c thu hút khách hàng, ICB-C n Th có th m) r ng th tr ng b&ng s qu ng bá, gi i thi u gi a doanh nghi p có quan h kinh doanh v i c bi t, th c hi n t t chi n l #c v phát tri n s n ph m th2 toán, ngân hàng nên u t h th ng máy ATM nh&m phát tri n d ch v* th2 c a ngân hàng ICB-C n Th ch a tr ng v* khách hàng s+ d*ng th2 Trên i máy ATM ph*c a bàn thành ph n i ICB-C n Th ho t ng, s l #ng máy ATM r t (trên GVHD: Th.S NGUY N H U n m ng l NG a bàn C n Th ch' có máy so v i Lu n v n t t nghi p NH Ngo i Th ng 21 máy) Khi c i thi n hàng s thu hút #c h th ng máy rút ti n, ngân #c nhi u khách hàng s+ d*ng d ch v* th2 h n, huy ng #c ngu n v n nhi u h n Bên c nh ó, ngân hàng c%ng có th phát tri n d ch v* th2 b&ng cách liên k t v i doanh nghi p th c hi n tr l h th ng th2 ATM M ng l s n ph m n tay ng ng qua i máy ATM r ng kh p s m t cách phân ph i i tiêu dùng Trên ây m t s gi i pháp giúp ICB-C n Th th c hi n chi n l #c kinh doanh c a Th nh ng ngồi nh ng gi i pháp mà ICB-C n Th có th ch ng th c hi n #c có nh ng gi i pháp ph i ch c quan liên quan th c hi n mô, môi tr th c hi n nên s ch #i nh ng ó nh ng gi i pháp thu c v n n kinh t v ng pháp lu t-chính tr liên quan n ho t ng ngân hàng #c nh ng gi i pháp này, ICB-C n Th c n c g ng, t l c ng, sáng t o ho t doanh ngày t t h n cho ngân hàng GVHD: Th.S NGUY N H U NG ng, mang l i hi u qu ho t t o ng kinh Lu n v n t t nghi p CH NG K4T LU(N KI4N NGH1 6.1.PH,N K4T LU(N Qua q trình phân tích hình ho t ho t tài này, ta ã ph n ánh gía ng c a ICB-C n Th qua n m 2004 #c tình n 2006 Nhìn chung, ng kinh doanh c a ngân hàng t t qua n m Trong ho t ng kinh doanh, ICB-C n Th có nh ng m t m nh v ngu n v n, ch t l #ng tài s n, kh n ng i u hành qu n lý kinh doanh; th nh ng ph i c i thi n m t kho n m c thu nh p qua n m ICB-C n Th m t chi nhánh NHTM qu c doanh ho t ng t i TP C n Th g n 20 n m, ã góp ph n r t l n công cu c phát tri n kinh t -xã h i c a vùng Ho t kinh doanh c a ngân hàng ã giúp c i thi n c a ICB-C n Th ã ng i s ng dân c , ngu n tài u t r t nhi u vào d án xây d ng c s) h t ng cho thành ph Khi h i nhâp kinh t g n li n v i vi c cam k t kinh t , ho t i x+ bình }ng v i t ch c tín d*ng n ng c ngồi s c ép vai h th ng ngân hàng Vi t Nam nói chung ICB nói riêng r t n ng n Cho n hi n nay, ICB-C n Th v!n ang ti p t*c nâng cao hi u qu kinh doanh c a nâng cao #c hi u qu kinh doanh này, ngân hàng nên có m t chi n l #c kinh doanh phù h#p v i kh n ng b n thân ngân hàng c%ng nh phù h#p v i môi tr ng kinh doanh mà ICB-C n Th Nh ng chi n l #c kinh doanh ó s c s) m t t ng lai kinh doanh d oán ang t n t i ngân hàng v ng b c i y khó kh n th+ thách th i k/ h i nh p phát tri n nh ngày 6.2 PH,N KI4N NGH1 6.2.1 i v i c" quan liên quan - n i v i NHNN, nên xây d ng sách ti n t , lãi su t nh t o thu n l#i cho ho t ng kinh doanh ngân hàng V n ki m soát, h n ch phát c%ng m t cơng vi c òi h"i NHNN ph i ti n hành hi u qu , giúp cho môi tr ng kinh doanh c a ngân hàng GVHD: Th.S NGUY N H U NG #c gi m thi u b t n Lu n v n t t nghi p -Nhà n c nên s m hoàn thi n c c u lu t pháp nh&m t o s th ng nh t v quy cho h at nh v n b n pháp lu t t o c s) pháp lý ng ngân hàng theo chu n qu c t T o i u ki n cho ngân hàng Vi t Nam làm quen v i h th ng pháp lý chung l nh v c tài chínhngân hàng th gi i ngân hàng ch -Ngân hàng Công Th tâm ng h n h i nh p ng Vi t Nam–H i s) nên quan u t c s) v t ch t, công ngh hi n ki n v t ch t thu n l#i cho ho t quy ch ho t ng i cho ICB-C n Th , t o i u ng kinh doanh Xem xét, s+a t o tính ch iv m t ng kinh doanh cho chi nhánh n m b t th i c kinh doanh -Nhà n c c n tuyên truy n v n ti n m t toán hàng, thúc y ho t ng ng i dân không dùng ng kinh doanh c a ngân ng th i h n ch ti n m t l u thông, ki m ch l m phát Có th th c hi n b&ng cách tr l ng qua th2 toán cho cán b - công nhân viên Vi c làm không nh ng giúp h n ngân hàng huy dàng h n mà m b o s qu n lý c a Nhà n ng v n d- c v ngu n thu nh p c a dân c vi c ánh thu thu nh p -Bên c nh ó, nhà n d*ng công ngh hi n c nên t o i u ki n cho NHTM ng i th gi i v i chi phí th p b&ng cách Nhà n h tr# ti p thu cơng ngh k thu t c a n c ngồi v Vi t Nam gi m chi phí C ng c kh n ng c nh tranh v công ngh v i ngân hàng n t 6.2.2 c c ng lai i v i ICB-C n Th" -ICB-C n Th c n quan tâm t ng c ng ho t ng marketing, qu ng bá, m) #t khuy n h p d!n nh&m thu hút khách hàng g)i ti n s+ d*ng d ch v* c a ngân hàng -H tr# tài t o ngu n nhân l c có trình mơn cao nhi u h n n a áp ng nhu c u ho t doanh hi n ng môi tr i K t n i t o ngu n nhân l c m i v i tr cao }ng vùng v nhu c u t o GVHD: Th.S NGUY N H U NG chuyên ng ng kinh i h c, Lu n v n t t nghi p -T ng chi phí u t vào h th ng máy tính, máy ATM nói riêng h th ng c s) v t ch t nói chung, t o i u ki n cho nhân viên làm vi c t t khách hàng s+ d*ng s n ph m, d ch v* ngân hàng thu n ti n h n - Luôn túc ho t ng th m m b o quy trình ho t nh nh&m gi m tr GVHD: Th.S NGUY N H U NG ng cho vay, th c hi n nghiêm ng h#p n# h n ... Nam-Chi nhánh Ngân ng Thành Ph C n Th Tên ti ng anh: Industrial & Commercial Bank of Viet Nam – Can Tho Branch Vi t t t: InComBank (ICB) a ch': S 09 ng Phan ình Phùng, Qu n Ninh Ki u, Thành Ph C n... Nh n xét v c c u t ch c: Qua s 1, c c u t ch c c a ICB-C n Th bao quát c a Ban Giám ã th hi n s qu n lý c xu ng phòng ban ch c n ng c%ng nh phòng giao d ch tr c thu c i u m b o cho nhà qu n lý... n lý c a h i s) V i mơ hình này, s qu n lý c a ban lãnh H i s) cho o r t ch t ch t$ n chi nhánh c p Bên c nh ó, n ng l c qu n lý kinh doanh c a ban Giám i u có th ng Hi n nay, c ICB-C n Th có
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH CẦN THƠ, PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH CẦN THƠ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay