Bai 15 chinh sua van ban

24 67 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 18:01

giáo án thi GVDG cấp huyên năm học 20162017Khi thầy hỏi : Vì sao tiện lợi hơn? HS Trả lời : vì soạn thảo văn bản trên máy tính có nhiều ưu điểm hơnKhi thầy hỏi : Vaäy em hãy cho biết nó có những ưu điểm gì?Trả lời :Öu ñieåm cuûa soaïn thaûo vaên baûn treân maùy tính:Coù nhieàu kieåu chöõ raát ñeïp.Chænh söûa vaên baûn moät caùch deã daøng vaø nhanh choùng.Trình baøy luùc naøo cuõng ñöôïc.Cheøn theâm hình aûnh minh hoïa.Löu tröõ vaø phoå bieán.Coù nhieàu coâng cuï hoã trôï.Khi thầy hỏi : Trở lại từ đầu tiên và vị trí con trỏ soạn đang đứng chỉ cần bấm 1 phím thì vẫn có thể cho ta được kết quả là chữ TRỜI NẮNG em hãy cho biết là sẽ bấm phím nào và bấm bao nhiêu lần? Trả lời : Bấm phím delete 2 lầnThầy giáo hỏi : Với ñoaïn vaên baûn dài muốn xóa thì có cách nào thực hiên nhanh hơn không ?Trả lời : với đoạn văn bản dài, trước khi xóa thì ta chọn phần văn bản cần xóa rồi nhấn phím delete hoặc phím BackspaceThầy giáo hỏi : Câu sau đã đầy đủ về mặt ngữ nghĩa chưa? Thiếu nội dung gì?TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THỊ CHÂU ỔLàm thế nào để thêm nội dung vào câu trên Trả lời : Ta di chuyển con trỏ soạn thảo đến giữa từ THỊ và từ CHÂU và nhập nội dung vàoKhi thầy hỏi : Với ñoaïn vaên baûn dài ngoài việc sử dụng phím delete hoặc phím Backspace để xóa thì có cách nào thực hiên nhanh hơn không ?Trả lời : Ñể xoùa nhöõng phaàn vaên baûn lôùn, ta neân choïn phaàn vaên baûn (ñaùnh daáu) phaàn vaên baûn caàn xoùa roài nhaán phím delete hoaëc phím BackspaceKhi thầy hỏi : Em haõy nhaéc laïi, Ñeå sao cheùp 1 teäp tin hay 1 thö muïc thì vieäc ñaàu tieân em phaûi laøm gì ?Trả lời : Caàn phaûi choïn (ñaùnh daáu) tệp tin hay thư mục tröôùc khi thöïc hieän caùc thao taùc coù taùc ñoäng ñeán chuùng.
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 15 chinh sua van ban, Bai 15 chinh sua van ban

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay