Bai 15 chinh sua van ban

24 40 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 18:01

giáo án thi GVDG cấp huyên năm học 20162017Khi thầy hỏi : Vì sao tiện lợi hơn? HS Trả lời : vì soạn thảo văn bản trên máy tính có nhiều ưu điểm hơnKhi thầy hỏi : Vaäy em hãy cho biết nó có những ưu điểm gì?Trả lời :Öu ñieåm cuûa soaïn thaûo vaên baûn treân maùy tính:Coù nhieàu kieåu chöõ raát ñeïp.Chænh söûa vaên baûn moät caùch deã daøng vaø nhanh choùng.Trình baøy luùc naøo cuõng ñöôïc.Cheøn theâm hình aûnh minh hoïa.Löu tröõ vaø phoå bieán.Coù nhieàu coâng cuï hoã trôï.Khi thầy hỏi : Trở lại từ đầu tiên và vị trí con trỏ soạn đang đứng chỉ cần bấm 1 phím thì vẫn có thể cho ta được kết quả là chữ TRỜI NẮNG em hãy cho biết là sẽ bấm phím nào và bấm bao nhiêu lần? Trả lời : Bấm phím delete 2 lầnThầy giáo hỏi : Với ñoaïn vaên baûn dài muốn xóa thì có cách nào thực hiên nhanh hơn không ?Trả lời : với đoạn văn bản dài, trước khi xóa thì ta chọn phần văn bản cần xóa rồi nhấn phím delete hoặc phím BackspaceThầy giáo hỏi : Câu sau đã đầy đủ về mặt ngữ nghĩa chưa? Thiếu nội dung gì?TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THỊ CHÂU ỔLàm thế nào để thêm nội dung vào câu trên Trả lời : Ta di chuyển con trỏ soạn thảo đến giữa từ THỊ và từ CHÂU và nhập nội dung vàoKhi thầy hỏi : Với ñoaïn vaên baûn dài ngoài việc sử dụng phím delete hoặc phím Backspace để xóa thì có cách nào thực hiên nhanh hơn không ?Trả lời : Ñể xoùa nhöõng phaàn vaên baûn lôùn, ta neân choïn phaàn vaên baûn (ñaùnh daáu) phaàn vaên baûn caàn xoùa roài nhaán phím delete hoaëc phím BackspaceKhi thầy hỏi : Em haõy nhaéc laïi, Ñeå sao cheùp 1 teäp tin hay 1 thö muïc thì vieäc ñaàu tieân em phaûi laøm gì ?Trả lời : Caàn phaûi choïn (ñaùnh daáu) tệp tin hay thư mục tröôùc khi thöïc hieän caùc thao taùc coù taùc ñoäng ñeán chuùng. Bài tập: Chỉ lỗi sai đoạn văn sau: Mặt trời rúcbụi tre Buổi chiều nghe mát Bò sơng uống nước Thiếu dấu cá ch Thấy bóngmình ngỡ Bò chào :“ anh bạn , lại gặp anh ! ” Bài tập: Chỉ lỗi sai đoạn văn sau: Mặt trời rúcbụi tre Buổi chiều nghe mát Bò sơng uống nước Thừa dấu cá ch Thấy bóngmình ngỡ Bò chào :“ anh bạn , lại gặp anh ! ” Kiểm tra cũ Đoạn văn sửa lỗi: Mặt trời rúc bụi tre Buổi chiều nghe mát Bò sơng uống nước Thấy bóng ngỡ Bò chào: “kìa anh bạn, lại gặp anh đây!” Xóa chèn thêm văn Chọn phần văn Xóa chèn thêm a/ Xóa văn văn bản: */ Xóa kí tự: bản: Để xố kí tự văn bản, ta dùng hai phím: BACKSPACE DELETE Xố kí tự trước tr soạn thảo Xoỏ kớ t sau tr soạn thảo Tri nng Nhn phớm Backspace( ) Tri ng Nhấn phím Delete Trời nng Phím Bacskspace Delete xố ký tự vị trí văn BackSpace Delete Xóa chèn thêm a/ Xóa văn văn bản: bản: */ Xóa kí tự: Để xố kí tự văn bản, ta dùng hai phím: BACKSPACE DELETE Xố kí tự trước trỏ so¹n thảo Xoỏ kớ t sau tr soạn thảo Ví dụ: Con trỏ TINI HỌC Trong trường hợp trên: 1/ Nhấn phím Delete xố kí tự trống 2/ Nhấn phím Backspace xố kí tự N 1 Xóa chèn thêm văn bản: a/ Xóa văn bản: */ Xóa kí tự: Để xố kí tự văn bản, ta dùng hai phím: BACKSPACE DELETE Xố kí tự trc tr soạn thảo Mt ln nhn phớm BackSpace phím Delete em thấy xóa kí t? Xoỏ kớ t sau tr soạn thảo Chỉ xóa kí tự 1 Xóa chèn thêm a/ Xóa văn văn bản: bản: */ Xóa kí tự: Để xố kí tự văn bản, ta dùng hai phím: BACKSPACE DELETE Xố kí tự trc tr soạn thảo Xoỏ kớ t sau tr soạn thảo */ Xoựa bn B1: Chọn phần văn cần xóa B2: Ấn phím Backspace Delete Muốn xóa đoạn văn gồm 100 kí tự em phải nhấn phím BackSpcace phím Delete lần? Xóa chèn thêm văn bản: a/ Xóa văn bản: Để xố kí tự văn bản, ta Muốn chèn câu sau vào vò trí đầu đoạn văn thực nào? dùng hai phím: BACKSPACE DELETE Xố kí t trc tr soạn thảo Xoỏ kớ t sau tr soạn thảo b/ Cheứn theõm vaờn : Một Buổi ngày sớm nắng sáng Những Buổi bắt cánh đầu buồm cánh biển buồm sớm nắng sáng.nâu Những chiếuđược vào nắng hồngchiếu rực vào lên nâunắng biển nhưrực đànlênbướm múa bướm lượn hồng đàn múa trờigiữa xanh lượn trời xanh 1 Xóa chèn thêm văn bản: a/ Xóa văn bản: Để xố kí tự văn bản, ta dùng hai phím: BACKSPACE DELETE Xố kí tự trc tr soạn thảo Xoỏ kớ t sau tr soạn thảo b/ Cheứn theõm vaờn baỷn : - Đặt trỏ vị trí cần chèn - Gõ thêm nội dung từ bàn phím Em h·y nªu bớc để chèn thêm bản? Xoựa vaứ chèn thêm văn bản: a/ Xóa văn b/ Chèn thêm văn bản: Chọn : phần văn bản: */Ngun tắc: Khi muốn thực thao tác (xóa, chuyển vị trí, thay đổi cách trình bày, ) trước hết phải chọn văn hay đối tượng (còn gọi đánh dấu) */ Để chọn phần văn ta thực sau: +/ Đưa trỏ chuột đến vị trí bắt đầu +/ Kéo thả chuột đến vị trí cuối phần văn cần chọn Hãy nêu bước chọn phần văn bản? B¸c Hå ë chiÕn kh Một nhà sàn đơn sơ vách nứa Bèn bªn suối chảy cá bơi vui êm đêm cháy hồng bên bếp ánh đèn khuya sáng Xoựa vaứ chèn thêm văn bản: a/ Xóa văn b/ Chèn thêm văn bản: Chọn : phần văn bản: */Ngun tắc: Khi muốn thực thao tác (xóa, chuyển vị trí, thay đổi cách trình bày, ) trước hết phải chọn văn đối tượng (còn gọi đánh dấu) */ Để chọn phần văn ta thực sau: +/ Đưa trỏ chuột đến vị trí bắt đầu +/ Kéo thả chuột đến vị trí cuối phần văn cần chọn B¸c Hå ë chiÕn kh Một nhà sàn đơn sơ vách nứa Bốn bên suối chảy cá bơi vui êm đêm cháy hồng bên bếp ánh đèn khuya sáng Xóa chèn thêm văn bản: a/ Xóa văn B¸c Hå ë chiÕn kh b/ Chèn thêm văn bản: Chọn : phần văn bản: Một Một nhà nhà sàn sàn đơn đơn sơ vách nứa */Nguyên tắc: Khi mun Bốn bên suối chảy cá bơi vui thc hin thao tác (xóa, chuyển vị trí, thay đổi cách êm đêm cháy hồng bên bếp trỡnh by, ) trc ht phi ánh đèn khuya sáng chn đối tượng (còn gọi đánh dấu) */ Để chọn phần văn ta thực sau: +/ Đưa trỏ chuột đến vị trí bắt đầu +/ Kéo thả chuột đến vị trí cuối phần văn cần chọn 1 Xóa chèn thêm văn bản: a/ Xóa văn b/ Chèn thêm văn bản: Chọn : phần văn bản: */Ngun tắc: Khi muốn thực thao tác (xóa, chuyển vị trí, thay đổi cách trình bày, ) trước hết phải chọn văn đối tượng (còn gọi đánh dấu) */ Để chọn phần văn ta thực sau: +/ Đưa trỏ chuột đến vị trí bắt đầu +/ Kéo thả chuột đến vị trí cuối phần văn cần chọn Giả sử em xố nhầm nội dung trọng,trước Để quayquan lại bước làm cách để khôi phụclại lạibước trạngsau Để quay thái văn trước đó? Nút lệnh Undo Nút lệnh Redo Câu 1: Điền từ thiếu vào chổ trống (…….) câu sau đây: saucon trỏ a/ Phím Delete dùng để xóa kí tự …………… soạn thảo trước b/ Phím BackSpace dùng để xóa kí tự ……….…… trỏ soạn thảo c/ Nút lệnh trước khơi phục lạithao tác (Undo) dùng để …………… Câu 2: Muốn chọn phần văn em phải: A Kéo thả chuột từ vị trí bắt đầu đến vị trí cuối phần văn cần chọn B Kéo thả chuột từ vị trí cuối đến vị trí bắt đầu phần văn cần chọn C Đặt trỏ soạn vào vị trí đầu phần văn cần chọn, nhấn giữ phím Shift, đưa trỏ đến vị trí cuối nháy chuột D Tất Câu 3: Thay đổi phần nội dung, sửa lỗi tả lỗi ngữ pháp văn gọi thao tác gì? A Sao chép văn B Chỉnh sửa văn C Dán văn D Xóa văn Câu 4: Muốn thực thao tác xoá đoạn văn, ta thực hiện: A Nhấn trỏ sọan thảo văn trước đoạn văn sau nhấn phím BackSpace B Nhấn trỏ soạn thảo sau đoạn văn cần xóa nhấn phím Delete C Chọn phần văn cần xóa sau nhấn phím Delete D Cả phương án Sử dụng phím Backspace Delete để xóa kí tự nội dung văn Thực thao tác chọn phần văn Thực thao tác phục hồi văn - Học thuộc vừa ghi - VÒ xem tiÕp phần chép v di chuyển - Làm tập vµ (sgk/81,82)
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 15 chinh sua van ban, Bai 15 chinh sua van ban

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay