anh văn căn bản lớp 4

16 30 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 18:00

A eky A andyc bra A micoc kobo A cbom A noic A burhs A tisues A tcwah Key  Candy bar  Comic book  Comb  Coin  Brush  Tissue  Watch  Have/has Chia khoa Có Hop khan giay Dong ho Luoc chai toc Luoc chai toc xoan Dong tien Truyen cuoi Thanh keo Dịch sang tiếng anh Cô kỹ sư Tôi học sinh Họ có phải y tá khơng? Chúng tơi nhà nội trợ Nó cặp sách Những chìa khóa ai? Chúng kẹo Mai Cái đồng hồ đeo tay ai? Nó lược chải tóc xoăn bạn New words  A key chain  A music player  A calculator  A train pass  An umbrella  A lunch box  A wallet  A camera S + have/ has + a + N I, we, you, they  have She, he, it  has Ex: i have a pen S + do/does not + have + a + N I , we , you, they + He, she, it + does I not / don’t have a pen She does not have a pen Do/ does + s + have + a +N Do you have a pen? yes, i have No, i have not  What do/does + S + have?  S + has/have + N we, you, they  have, She, he, it  has, does Ex: What you have?: ban co cai gi? I have a pen  I, I have/has a coin   Lan has/have a comic book   They have/has a tissue   He have/has a watch   Lan and Nhung has/have a brush Mai has/have a tissue They have/has pictures We have/has calendars I and Mai have/has a comb He has/have a comic book She have/has a watch Lan and Hoa has/have coins i have/has a key 10 she and he has/have bikes Đây sách Nhung Chúng chìa khóa họ Cơ có lịch Lan and Nam có sách Nó máy tính Nam Những cặp ai? Tơi có dù Móc chìa khóa ai?5 ... have + a +N Do you have a pen? yes, i have No, i have not  What do/does + S + have?  S + has/have + N we, you, they  have, She, he, it  has, does Ex: What you have?: ban co cai gi? I have... I, I have/has a coin   Lan has/have a comic book   They have/has a tissue   He have/has a watch   Lan and Nhung has/have a brush Mai has/have a tissue They have/has pictures We have/has... have/ has + a + N I, we, you, they  have She, he, it  has Ex: i have a pen S + do/does not + have + a + N I , we , you, they + He, she, it + does I not / don’t have a pen She does not have
- Xem thêm -

Xem thêm: anh văn căn bản lớp 4, anh văn căn bản lớp 4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay