CÂN BẰNG TẠO PHỨC TRONG DUNG DỊCH

3 18 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 17:08

CÂN BẰNG TẠO PHỨC Tính nồng độ cân ion dung dịch chứa AgNO3 10-2M NH3 1M Xem tạo phức hidroxo không đáng kể; phức tạo Ag+ với NH3 có β1 = 103,32 ;β2 = 107,24 ; βAgOH = 102,3; Kb = 10-4,76 Đáp số: [Ag+] = 5,58.10-10 (M) → [AgNH3+] = β1.[NH3].[Ag+] = 103,22.0,98.5,58.10-10 = 9,08.10-7(M) [Ag(NH3)2+] = β1.[NH3]2[Ag+] = 107,24(0,98)2.5,58.10-10 = 9,31.10-3 (M) Tính nồng độ ion dung dịch Fe(ClO4)3 0,1M KSCN 0,001M môi trường axit Biết số tạo phức nấc Fe3+ với SCN- là: β1 = 103,03; β2 = 101,94; β3 = 101,4; β4 = 100,8; β5 = 100,02 Đáp số: [Fe3+] = 0,099 [FeSCN2+] = 0,01 [Fe(SCN)2+] = β1.2[Fe3+].[SCN-]2 = [Fe(SCN)3] = β1.2.3[Fe3+].[SCN-]3 = [Fe(SCN)4-] = β1.2.3.4[Fe3+].[SCN-]4 = [Fe(SCN)52-] = β1.2.3.4.5[Fe3+].[SCN-]5 = Bài Tính nồng độ dạng phức Ag+ với NH3 dung dịch AgNO3 10-2M NH3 1M pH = 4; pH = Biết ηAg+ = 10-11,7 ;K NH+ = 10-9,24 ;β1 = 103,32 ;β = 107,24 Đáp số: Ở pH = 4: [Ag+] = 9,89.10-3 (M) → [AgNH3+] = β1[NH3].[Ag+] = β1C(NH3).[Ag+] = 1,19.10-4 (M) [Ag(NH3)2+] = β2C(NH3)2[Ag+] = 5,68.10-6 (M) Ở pH = 9: [Ag + ] = 10-2 (1 + ηh + β1  NH3  + β  NH3  ) -1 = 4,3.10-9 (M) → [AgNH3+] = 3,2792.10-6 (M); [Ag(NH3)2+] = 9,9553.10-3 (M) Bài Tính nồng độ HCl cần thiết lập để làm giảm nồng độ Cd(NH 3)42+ từ 10-2M xuống 10-6M Xem tạo phức hidroxo không đáng kể; phức Cd(NH 3)42+ bị phá hủy thành Cd2+; β4 = 106,56 Đáp số: 4.10-2(M) Bài 5: Tính nồng độ cân dung dịch hỗn hợp gồm Cd(NO 3)2 0,01M HCl 1M Biết số bền phức Cd2+ với Cl- β1 = 101,95; β2 = 102,49; β3 = 102,34; β4 = 101,64; β(CdOH+) = 10-7,92 Hướng dẫn: Cd(NO3)2 → Cd2+ + 2NO3HCl → H+ + ClCd2+ + ClCdCl+ β1 = 101,95 Cd2+ + 2ClCdCl2 β2 = 102,49 Cd2+ + 3ClCdCl3β3 = 102,34 Cd2+ + 4ClCdCl42β4 = 101,64 Cd2+ + HOH CdOH+ + H+ β(CdOH+) = 10-7,92 Vì phản ứng thực môi trường axit mạnh nên bỏ qua tạo phức hidroxo Áp dụng định luật bảo tồn nồng độ ban đầu cho Cd2+, ta có: C(Cd2+) = [Cd2+].(1 + β1[Cl-] + β2[Cl-]2 + β3[Cl-]3 + β1[Cl-]4) [Cd2+] = CCd2+ 1+ β1[Cl- ] + β2 [Cl- ]2 + β3[Cl- ]3 + β [Cl- ]4 Vì C(Cd2+)
- Xem thêm -

Xem thêm: CÂN BẰNG TẠO PHỨC TRONG DUNG DỊCH, CÂN BẰNG TẠO PHỨC TRONG DUNG DỊCH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay