CÂN BẰNG TẠO PHỨC TRONG DUNG DỊCH

3 49 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 17:08

... dàng tan dung dịch nước NH3 tạo ion phức Hỏi lit dung dịch NH3 1M hòa tan tối đa gam AgCl? Cho: KS(AgCl) = 1,8.10-10 ; β = 5,88.106 Đáp số: m = 4,3768 gam Bài Có cân sau thiết lập dung dịch nước... = 12,36 Hỏi dung dịch NaH2PO4 Na2HPO4 với nồng độ mol 0,1M có pH bao nhiêu? Hướng dẫn: NaH2PO4 tính theo cân axit Na2HPO4 tính theo cân bazơ Bài 13 Hỏi kết tủa Ag2CrO4 có tan dung dịch NH4NO3... - 2CuI + I2 = 0,535V;K S(CuI) =10 -12 Tính số cân phản ứng Đáp số: K = 1011,05 Bài 15 Ag không tan dung dịch (NH3 + NH4Cl) lại tan dễ dàng dung dịch có O2 khơng khí Hãy giải thích vấn đề Biết
- Xem thêm -

Xem thêm: CÂN BẰNG TẠO PHỨC TRONG DUNG DỊCH, CÂN BẰNG TẠO PHỨC TRONG DUNG DỊCH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay