CHUYÊN ĐỀ LIÊN KẾT HÓA HỌC

43 21 0
  • Loading ...
1/43 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 16:50

TÀI LIỆU BỔ TRỢ VÀ NÂNG CAO KIẾN THỨC HÓA HỌC 10 TRƯƠNG THẾ THẢO SƯU TẦM VÀ TỔNG HỢP giáo viên: Chuyờn ủ: LIấN KT HểA HC (ths Nguyễn Xn Trường) A TĨM TẮT LÍ THUYẾT I Liên kết liên kết ion cộng hóa trị - Liên kết hóa học kết hợp nguyên tố tạo thành phân tử hay tinh thể bền vững - Các nguyên tử nguyên tố có khuynh hướng liên kết với nguyên tử khác tạo thành ñể ñạt ñược cấu hình electron bền vững khí (có electron lớp ngồi cùng) Liên kết ion Định nghĩa: Là liên kết ñược hình thành lực hút tĩnh điện ion mang điện tích trái dấu Sự hình thành liên kết ion Nguyên tử kim loại nhường electron hóa trị trở thành ion dương (cation) Nguyên tử phi kim nhận electron trở thành ion âm (anion) Các ion trái dấu hút tạo thành liên kết ion Thí dụ: Liên kết phân tử CaCl2 + Nguyên tử Ca nhường electron tạo thành ion dương Ca → Ca2+ + 2e + Nguyên tử clo nhận electron tạo thành ion âm Cl2 + 2e → 2ClIon Ca2+ ion Cl- hút tạo thành phân tử CaCl2 Điều kiện hình thành liên kết ion Các ngun tố có tính chất khác hẳn (kim loại phi kim ñiển hình) Quy ước hiệu độ âm điện hai ngun tử liên kết ≥ 1,7 liên kết ion Các hợp chất ion có nhiệt độ nóng chảy nhiệt ñộ sôi cao, dẫn ñiện tan nước nóng chảy Liên kết cộng hóa trị Định nghĩa: Là liên kết hình thành ngun tử hay nhiều cặp electron dùng chung Điều kiện hình thành liên kết cộng hóa trị Các ngun tử giống gần giống nhau, liên kết với cách góp chung electron hóa trị Thí dụ Cl2, H2, N2, HCl, H2O Quy ước hiệu ñộ âm ñiện hai nguyên tử liên kết < 1,7 liên kết cộng hóa trị Liên kết cộng hóa trị có cực khơng cực Khi cặp electron dùng chung phân bố ñối xứng hai hạt nhân nguyên tử tham gia liên kết liên kết cộng hóa trị khơng phân cực Khi cặp electron dùng chung bị hút lệch ngun tử có độ âm điện lớn liên kết cộng hóa trị có cực Quy ước hiệu độ âm điện hai nguyên tử liên kết 0,4 ≤ ∆χ < 1,7 liên kết cộng hóa trị có cực, giá trị nhỏ 0,4 liên kết cộng hóa trị khơng cực II Sự lai hóa obitan nguyên tử Sự lai hóa Sự lai hóa obitan nguyên tử tổ hợp số obitan nguyên tử nguyên tử ñể ñược obitan lai hóa giống nhau, có số lượng tổng số obitan tham gia lai hóa, định hướng khác khơng gian Các kiểu lai hóa thường gặp a Lai hóa sp: Là tổ hợp obitan s với obitan p tạo thành obitan lai hóa sp nằm thẳng hàng với nhau, hướng hai phía 1AO s + 1AO p AO lai hãa sp b Lai hóa sp2: Là tổ hợp obitan s với obitan p nguyên tử tham gia liên kết tạo thành obitan lai hóa sp2 nằm mặt phẳng, định hướng từ tâm ñến ñỉnh tam giác ñều AO s + AO p AO lai hãa sp2 c Lai hóa sp3: Là tổ hợp obitan s với obitan p nguyên tử tham gia liên kết tạo thành obitan lai hóa sp3 ñịnh hướng từ tâm ñến ñỉnh tứ diện ñều AO s + AO p AO lai hãa sp3 III Sự tạo thành liên kết cộng hóa trị Liên kết đơn Được hình thành xen phủ trục obitan (liên kết σ) Các liên kết σ thường bền vững Thí dụ: H - Cl ; H - O - H Liên kết đơi Bao gồm liên kết σ hình thành xen phủ trục liên kết hình thành xen phủ bên obitan lai hóa Liên kết thường bền Thí dụ CH2 = CH2; O = C = O Liên kết ba Bao gồm liên kết σ liên kết Thí dụ N ≡ N ; CH ≡ CH IV Hóa trị số oxi hóa Hóa trị - Trong hợp chất ion: hóa trị (còn gọi điện hóa trị) điện tích ion - Trong hợp chất cộng hóa trị: hóa trị (cộng hóa trị) số liên kết ngun tử ngun tố tạo ñược với nguyên tử khác Số oxi hóa Số oxi hóa nguyên tố hợp chất điện tích ngun tử ngun tố ñó phân tử giả ñịnh liên kết phân tử liên kết ion Xác ñịnh số oxi hóa nguyên tử phân tử theo nguyên tắc: + Số oxi hóa đơn chất khơng + Tổng số oxi hóa ngun tử phân tử khơng + Số oxi hóa ion điện tích ion + Trong hầu hết hợp chất, số oxi hóa hiñro +1, oxi -2 V Liên kết kim loại - Liên kết kim loại liên kết ñược hình thành nguyên tử ion kim loại mạng tinh thể dự tham gia electron tự - Các mạng tinh thể kim loại thường gặp: Lập phương tâm khối, lập phương tâm diện, lục phương - Các kim loại dẫn ñiện, dẫn nhiệt tốt, có tính dẻo, có ánh kim cấu tạo tinh thể kim loại quy ñịnh B BÀI TẬP CĨ LỜI GIẢI Viết cấu hình electron Cl (Z=17) Ca (Z=20) Cho biết vị trí chúng (chu kì, nhóm) bảng tuần hồn Liên kết canxi clo hợp chất CaCl2 thuộc loại liên kết gì? Vì sao? Viết sơ đồ hình thành liên kết (Trích đề thi tuyển sinh ĐH- CĐ khối B năm 2004) Hướng dẫn: Cl (Z = 17) : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 Ca (Z = 20) : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 Clo nằm ô số 17, chu kỳ 3, nhóm VIIA Canxi nằm số 20, chu kỳ 4, nhóm IIA Liên kết hợp chất CaCl2 liên kết ion Ca kim loại điển hình, Cl phi kim điển hình Sơ đồ hình thành liên kết: 2Cl + × 1e → 2ClCa → Ca2+ + 2e Các ion Ca2+ Cl- tạo thành mang điện tích trái dấu, chúng hút lực hút tĩnh ñiện, tạo thành hợp chất CaCl2: Ca2+ + 2Cl- → CaCl2 Hai nguyên tố M X tạo thành hợp chất có cơng thức M2X Cho biết: - Tổng số proton hợp chất 46 - Trong hạt nhân M có n - p = 1, hạt nhân X có n’ = p’ - Trong hợp chất M2X, nguyên tố X chiếm khối lượng 47 Tìm số hạt proton nguyên tử M X Dựa vào bảng tuần hoàn cho biết tên nguyên tố M, X Liên kết hợp chất M2X liên kết gì? Tại sao? Viết sơ đồ hình thành liên kết hợp chất ñó Hướng dẫn: Tổng số proton hợp chất M2X 46 nên : 2p + p’ = 46 Trong hợp chất M2X, nguyên tố X chiếm ↔ (1) MX 8 khối lượng nên: = 47 2M M 39 n , + p, 2p , = ↔ = ↔ 39p’ = 8(2p + 1) 2(n + p) 39 2(2p + 1) 39 (2) Từ (1), (2) ta tìm được: p = 19; p’ = M kali (K) X oxi (O) Liên kết hợp chất K2O liên kết ion K kim loại điển hình, O phi kim điển hình Sơ đồ hình thành liên kết: O + 2e → O22K → 2K+ + × 1e Các ion K+ O2- tạo thành mang điện tích trái dấu, chúng hút lực hút tĩnh ñiện, tạo thành hợp chất K2O: 2K+ + O2- → K2O Viết cấu hình electron nguyên tử A, B biết rằng: - Tổng số loại hạt nguyên tử A 34 Số hạt mang ñiện nhiều số hạt không mang ñiện 10 - Kí hiệu nguyên tử B 19 B Liên kết hợp chất tạo thành từ A B thuộc loại liên kết gì? Vì sao? Viết công thức hợp chất tạo thành Hướng dẫn: Gọi tổng số hạt proton, nơtron, electron ngun tử A P, N, E (trong P = E) Ta có: P + N + E = 34 P + E - N = 10 Từ tìm P = E = 11; N = 12 Kí hiệu nguyên tử B 19 B nên ZB = Cấu hình electron A, B: A (Z = 11) : 1s2 2s2 2p6 3s1 B (Z = 9) : 1s2 2s2 2p5 Liên kết hợp chất A B liên kết ion A kim loại điển hình (nhóm IA), B phi kim điển hình (nhóm VIIA) Sơ đồ hình thành liên kết: A → A+ + 1e B + 1e → BCác ion A+ B- tạo thành mang điện tích trái dấu, chúng hút lực hút tĩnh ñiện, tạo thành hợp chất AB: A+ + B- → AB X, Y, Z ngun tố có điện tích hạt nhân 9, 19, Viết cấu hình electron nguyên tử ngun tố Cho biết tính chất hóa học đặc trưng X, Y, Z Dự đốn liên kết hóa học có cặp X Y, Y Z, X Z Viết công thức phân tử hợp chất tạo thành Hướng dẫn: Cấu hình electron nguyên tử X, Y, Z: X: (Z = 9) : 1s2 2s2 2p5 Y: (Z = 19) : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 Z: (Z = 8) : 1s2 2s2 2p4 Tính chất đặc trưng Y tính kim loại, X Z tính phi kim Liên kết X Y, Y Z liên kết ion - Sự hình thành liên kết X Y: X + 1e → XY → Y+ + 1e Các ion Y+ X- hút lực hút tĩnh ñiện, tạo thành hợp chất YX - Sự hình thành liên kết Y Z: Z + 2e → Z22Y → 2Y+ + × 1e Các ion Y+ Z2- hút lực hút tĩnh ñiện, tạo thành hợp chất Y2Z - X Z phi kim nên liên kết chúng liên kết cộng hóa trị Để đạt ñược cấu hình bền vững, nguyên tử X cần góp chung 1e, nguyên tử Z cần góp chung 2e Như nguyên tử X tham gia liên kết với nguyên tử Z liên kết cộng hóa trị đơn nhờ cặp electron góp chung Do cơng thức phân tử hợp chất X2Z Một hợp chất có cơng thức XY2 Y chiếm 50% khối lượng Trong hạt nhân X có n = p hạt nhân Y có n’ = p’ Tổng số proton phân tử XY2 32 a Viết cấu hình electron X Y b Dựa vào bảng tuần hoàn, cho biết X, Y nguyên tố gì? Cho biết chất liên kết công thức cấu tạo phân tử XY2 Hướng dẫn: a Trong hợp chất XY2, X chiếm 50% khối lượng nên: 2M Y 50 2(p , + n , ) = ↔ = ↔ p = 2p’ MX 50 (p + n) Tổng số proton phân tử XY2 32 nên p + 2p’ = 32 Từ tìm được: p = 16 p’ = Cấu hình electron X: 1s22s22p63s23p4 Y: 1s22s22p4 b Dựa vào bảng tuần hoàn ta thấy X S, Y O Hợp chất cần tìm SO2 Sơ đồ hình thành liên kết phân tử SO2: O: Liên kết σ S: Liên kết σ “cho nhận” O: Tương ứng với công thức cấu tạo: O O S Tổng số hạt proton, nơtron, electron nguyên tử nguyên tố R nhóm VIIA 28 Tính số khối R Dựa vào bảng tuần hoàn, cho biết R ngun tố gì? Viết cơng thức phân tử cơng thức cấu tạo phân tử đơn chất R Viết công thức electron công thức cấu tạo hợp chất R với hiñro Hướng dẫn: Gọi tổng số hạt proton, nơtron, electron nguyên tử R P N, E Trong P = E Theo bài: P + N + E = 28 ↔ 2P + N = 28 ↔ N = 28 - 2P Mặt khác, P ≤ N ≤ 1,5P ↔ P ≤ 28 - 2P ≤ 1,5P ↔ ≤ P ≤ 9,3 Vậy P = Do nguyên tố R thuộc nhóm VIIA nên nguyên tử nguyên tố R có electron lớp ngồi P = 8: 1s22s22p4: loại P = 9: 1s22s22p5: thỏa mãn Vậy P = E = 9; N = 10 Số khối A= N + P = 19 R flo Từ cấu hình electron F ta thấy lớp ngồi ngun tử F có electron, thiếu electron để đạt cấu hình bền vững khí gần Do dạng đơn chất, ngun tố F tồn dạng phân tử nguyên tử, liên kết hai nguyên tử liên kết cộng hóa trị đơn hình thành từ cặp electron dùng chung Công thức phân tử F2, công thức cấu tạo F - F F Công thức electron công thức cấu tạo hợp chất R với hiđro sau: H H-F Cơng thức electron Cơng thức cấu tạo Phân tử NH3 có cấu tạo dạng chóp tam giác với góc liên kết HNH 1070 Theo lý thuyết lai hóa, nguyên tử nitơ phân tử NH3 trạng thái lai hóa nào? Mơ tả hình thành liên kết NH3 theo giả thiết lai hóa Giải thích góc liên kết phân tử NH3 lại nhỏ so với góc tứ (109,5o)? Hướng dẫn: Để giải thích cấu trúc hình học phân tử NH3, thuyết lai hóa cho nguyên tử N trạng thái lai hóa tứ diện sp3 sp3 Sự hình thành liên kết phân tử NH3 giải thích sau: Ba obitan lai hóa chứa electron ñộc thân xen phủ với obitan 1s nguyên tử H N tạo thành liên kết σ H H H H Một obitan lai hóa chứa cặp electron N khơng tham gia liên kết hướng đỉnh Hình Cấu tạo phân tử NH3 hình tứ diện Do cặp electron không liên kết nguyên tử N chịu lực hút hạt nhân nguyên tử N nên cặp electron chiếm vùng không gian rộng so với cặp electron liên kết (chịu lực hút hai hạt nhân) Do tạo lực đẩy ñám mây cặp electron liên kết, làm ñám mây bị ép lại, góc liên kết thực tế 1070 nhỏ so với góc tứ diện 8 Phân tử H2O có cấu tạo hình chữ V với góc liên kết HOH 104,50 Theo lý thuyết lai hóa, nguyên tử oxi phân tử H2O trạng thái lai hóa nào? Mơ tả hình thành liên kết H2O theo giả thiết lai hóa Giải thích góc liên kết phân tử H2O lại nhỏ so với góc tứ (109,5o)? Hướng dẫn: Để giải thích cấu trúc hình học phân tử H2O, thuyết lai hóa cho nguyên tử O trạng thái lai hóa tứ diện sp3 sp3 Sự hình thành liên kết phân tử H2O giải thích sau: Hai obitan lai hóa chứa electron ñộc thân xen phủ với obitan 1s nguyên tử H tạo thành liên kết σ Hai obitan lai hóa chứa cặp electron O khơng tham gia liên kết hướng hai đỉnh hình tứ diện Do cặp electron khơng liên kết nguyên tử O chịu lực hút hạt nhân nguyên tử O nên cặp electron chiếm vùng không gian rộng so với cặp electron liên kết (chịu lực hút hai hạt nhân) Do tạo lực đẩy ñám mây cặp electron liên kết, làm ñám mây bị ép lại, góc liên kết thực tế 104,50 nhỏ so với góc tứ diện Hình Cấu tạo phân tử H2O Trình bày cấu trúc tinh thể nước ñá Tinh thể nước ñá thuộc kiểu tinh thể nguyên tử, phân tử hay ion? Hãy giải thích nước ñá lại bề mặt nước lỏng? Hướng dẫn: Mạng tinh thể nước ñá thuộc kiểu mạng tinh thể phân tử Mỗi phân tử nước liên kết với phân tử nước khác gần nằm bốn đỉnh hình tứ diện Như vậy, mạng tinh thể, phân tử nước ñều tâm hình tứ diện liên kết với phân tử nước ñỉnh nhờ tạo thành liên kết hiđro Hình Mơ hình tinh thể nước ñá Cấu trúc tinh thể phân tử nước ñá cấu trúc tứ diện, cấu trúc rỗng nên có tỉ khối nhỏ nước trạng thái lỏng, nước ñá bề mặt nước lỏng Thể tích nước đá đơng đặc lớn trạng thái lỏng 10 Nguyên tố R có hóa trị cao oxit gấp lần hóa trị hợp chất với hiđro a Hãy cho biết hóa trị cao R oxit b Trong hợp chất R với hiđro, R chiếm 16 phần khối lượng 17 Khơng dùng bảng tuần hồn, cho biết kí hiệu ngun tử R c Dựa vào bảng tuần hoàn cho biết R ngun tố gì? Viết cơng thức electron cơng thức cấu tạo oxit cao R Hướng dẫn: a Gọi hóa trị cao R oxit m, hóa trị hợp chất với hiđro n Hóa trị cao R oxit m nên lớp ngồi ngun tử R có m electron Hóa trị hợp chất R với hiđro n nên để đạt cấu hình electron bão hòa khí hiếm, lớp ngồi ngun tử R cần nhận thêm n electron Như ta có: m + n = Theo bài: m = 3n Từ tìm m =6; n = b Cơng thức hợp chất R với hiđro H2R Theo bài: M R 16 nên R = 32 = 2M H Gọi tổng số hạt proton, nơtron R P, N Ta có P + N = 32 Ta có: P ≤ N ≤ 1,5P ↔ P ≤ 32 - P ≤ 1,5P ↔ 12,8 ≤ P ≤ 16 Mặt khác, R thuộc nhóm VI (hóa trị cao oxit VI) nên dựa vào cấu hình electron P = 13, 14, 15, 16 ta thấy P = 16 thỏa mãn Vậy kí hiệu nguyên tử R là: 32 16 R c R lưu huỳnh Hóa trị cao S oxit VI nên công thức oxit SO3 Công thức electron công thức cấu tạo oxit SO3 sau: O O S O Công thức electron O O S O Công thức cấu tạo 11 Hợp chất X tạo hai nguyên tố A, B có phân tử khối 76 A B có số oxi hóa cao oxit +nO + mO, số oxi hóa âm hợp chất với hiđro -nH -mH thỏa mãn ñiều kiện nO = nH mO = 3mH Tìm cơng thức phân tử X, biết A cố số oxi hóa cao X 10 Câu 42:.Khẳng ñịnh sau ñây sai ? A phân tử NO2 kết hợp với thành phân tử N2O4 phân tử NO2 có electron độc thân tạo thành liên kết B Phân tử CO2 có cấu trúc thẳng hàng C Trên phân tử Nitơ cặp electron chưa liên kết D NH3 có khả nhận proton nguyên tử N NH3 cặp electron có khả tạo liên kết cho nhận với ion H+ Câu43 X,Y,Z nguyên tố hóa học Tổng số hạt mang điện phân tử X2Y, ZY2 X2Z 200 Số hạt mang ñiện X2Y 15/16 lần số hạt mang ñiện ZY2 Ở trạng thái bản, nguyên tử Z có số electron p 1,667 lần số electron s R phân tử hợp chất X,Y,Z gồm ngun tử có tổng số hạt mang điện : A 104 B 124 C 62 D 52 Câu 44.Số cặp electron góp chung số cặp electron chưa liên kết nguyên tử trung tâm phân tử : CH4, CO2, NH3, P2H4, PCl5, H2S : A 0; 0; 1; 2; 0; B 1; 2; 1; 2; 0; C 1; 2; 2; 2; 1; và2 D 0; 0; 1; 2; 0; Câu 45 Các phân tử sau có cấu trúc thẳng hàng : CO2 (1); H2O (2); C2H2 (3); SO2(4); NO2 (5); BeH2 (6) ? A (1); (2); (6) B (1); (3); (6) C (1); (5); (6) D (1); (3); (5) Câu 46 Cho hợp chất hữu mạch hở có cơng thức phân tử : vàπC4H4 (1); C5H8O2 (2); C3H4O (3); C4H8O (4) Phân tử có số liên kết nhiều :σphân tử có số liên kết A (3) (2) B (4) (2) C (2) (4) D (2) (3) Câu 47 Cho nguyên tố : Na, Ca, H, O, S tạo phân tử hợp chất có KLPT≤82 mà phân tử có liên kết cộng hóa trị? A B C D Câu 48 Photpho tạo với Clo hợp chất PCl3 PCl5 nitơ tạo với Clo hợp chất NCl3 ñó : A Nguyên tử nitơ có bán kính nguyên tử nhỏ photpho B Nguyên tử nitơ có độ âm điện lớn photpho C Ngun tử nitơ khơng có trạng thái kích thích photpho có D Ngun tử nitơ có điện tích hạt nhân bé photpho Câu 49 Trong phân tử NCl3, H2S, PCl5, CaF2, Al2O3, HNO3, BaO, NaCl, KOH, KF Có phân tử có liên kết ion? A B C D Câu 50 Trong ion sau : Fe3+, Na+, Ba2+, S2–, Pb2+, Cr3+, Ni2+, Zn2+, Ca2+, Cl– ,H+, H– có ion khơng có cấu hình electron giống khí trơ : A B C D Câu 51 Anion X– cation M2+ (M khơng phải Be) có chung cấu hình electron R Khẳng định sau sai? A Nếu M chu kì X Flo B Nếu R có n electron phân tử hợp chất ion đơn giản X M có 3n electron C X nguyên tố p M nguyên tố s D Số hạt mang ñiện M–số hạt mang ñiện X = Câu 52 Trong số hợp chất ion nguyên tố ñơn giản tạo thành từ kim loại Na, Ca, K, Mg phi kim O, Cl, S, N phân tử hợp chất ion có số electron nhiều phân tử m phân tử hợp chất ion có số electron phân tử n m n : 29 A 74 20 B 54 20 C 54 28 D 74 38 Câu 53 Nguyên tử X có tổng số hạt proton, nơtron, electron 115 số hạt khơng mang điện chiếm 39,13% tổng số hạt Trong hợp chất ion M X số hạt mang ñiện M chiếm 14,63% tổng số hạt mang ñiện phân tử M : A Na B Mg C Na D K Câu 54 Tổng số hạt mang ñiện phân tử X2Y ZY 108 56 Số hạt mang ñiện X 1,583 lần số hạt mang điện Z T có cấu hình electron phân lớp 2p5 Tổng số electron phân tử hợp chất X T, Z T : (X,Y,Z,T nguyên tố hóa học) A 20 20 B 28 30 C 40 20 D 38 20 2– Câu 55 Anion XY3 có tổng số hạt mang điện 62 Số hạt mang ñiện hạt nhân Y nhiều số hạt mang ñiện hạt nhân X Nhận ñịnh sau ñây sai? A Y nguyên tố thuộc chu kì B X nguyên tố cacbon C Trong phân tử hợp chất Na, X,Y vừa có liên kết ion vừa có liên kết cộng hóa trị D Nếu Z nguyên tố phân nhóm với Y chu kì phân tử hợp chất X Z có tổng số hạt mang ñiện 48 Câu 56 X Y ñều hợp chất ion cấu tạo thành từ ion có chung cấu hình electron 1s22s22p6 Tổng số hạt proton, nơtron, electron phân tử X Y 92 60 X Y : A.MgO; MgF2 B MgF2 Na2O; MgO C Na2O; MgO MgF2 D MgO; Na2O Chọn câu Câu 57 Cấu hính electron phân lớp nguyên tử R,X,Y 2p4, 3s1, 3p1 Phân tử hợp chất ion ñơn giản X R, Z R có số hạt mang điện : A 40 40 B 40 60 C 60 100 D 60 80 Câu 58 X Y hợp chất ion cấu tạo ion có cấu hình electron giống khí trơ Ne Ar Tổng số hạt mang ñiện X 46 tổng số hạt mang ñiện Y 38 Nguyên tố X’ tạo nên anion X nguyên tố Y’ tạo nên anion Y thuộc phân nhóm X’ Y’ tạo nên hợp chất có số electron phân tử : A 24 32 B.50 84 C 32 40 D 32 84 Câu 59 Trong phân tử hợp chất ion sau ñây : CaCl2, MgO, CaO, Ba(NO3)2, Na2O, KF, Na2S, MgCl2, K2S, KCl có phân tử tạo thành ion có chung cấu hình electron 1s22s22p63s23p6? A B C D Câu 60 Cho nguyên tố K,Na,Ca,Al, F,O, Cl Có phân tử hợp chất ion tạo thành từ ngun tố ngun tố có cấu hình electron cation khác cấu hình electron anion ? A B C D Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án 01 B 11 C 21 C 31 B 02 C 12 B 22 A 32 A 03 B 13 B 23 B 33 C 04 C 14 C 24 A 34 B 05 D 15 A 25 A 35 D 06 B 16 A 26 B 36 B 07 C 17 A 27 B 37 C 08 C 18 C 28 D 38 A 09 C 19 B 29 B 39 B 10 C 20 C 30 B 40 B 30 PHỤ LỤC 2: BÀI TẬP LIÊN KẾT HÓA HỌC (Chưa rõ tác giả) a)Viết CT e CTCT khí NO, NO2, từ cho biết quy tắc bát tử có thực khơng, sao? b) Mô tả tạo thành liên kết phân tử Br2, HBr, N2 theo thuyết xen phủ obitan nguyên tử (AO) a) Hãy cho biết cấu hình e ion: H+ , H-, Li+, Be2+, F-, O2- b) Hãy cho biết điện hóa trị ngun tố hợp chất sau: CsCl, FeS, Fe2S3, BaO, Cu2O, CuS, Al2O3 c) Tìm cộng hóa trị nguyên tố hợp chất sau: H2O, CH4, HCl, NH3, Cl2 Viết PT biểu diễn tạo thành phân tử sau từ ñơn chất tương ứng: K2O, AlBr3, Na3N, BaCl2 Viết sơ ñồ tạo thành phân tử: KNaS, NaClO, KCN, SO3, Ca(OH)2, P2O5, C2H2, CaC2, H2O2, Na2O2, H2SiO3, H2SO3, H3PO4 Viết CTCT chất sau: a) Cl2O, Cl2O3, Cl2O7, HClO, HClO2, HClO3, HClO4 b) SO3, SO2, H2SO3, H2SO4, c) N2O3, N2O5, HNO2, HNO3 d) P2O3, P2O5, HPO2, HPO3, H3PO4 e) Mn2O7, HMnO4, H2MnO4 f) CrO3, H2CrO4, a)Cho hợp chất sau: HCl, H2O, H2S, NH3, CH4, F2, N2 Cho biết loại liên kết phân tử liên kết phân tử phân cực mạnh b) So sánh ñộ phân cực liên kết phân tử sau: H2, HCl, HF, HBr, HI c) Khơng nhìn bảng độ âm điện, so sánh độ phân cực phân tử sau: CH4, NH3, H2O, HF Biết tính phi kim giảm dần theo thứ tự: F, O, Cl, N Viết CTCT phân tử sau xét xem phân tử phân cực nhất, có liên kết phân cực nhất, sao: F2O, Cl2O, ClF, NCl3, NF3 Có nguyên tố X, A, B với: - Tổng số điện tích hạt nhân nguyên tử 16 - Số ñiện tích hạt nhân A lớn B - Tổng số e [BA3 ] - 32 a) Viết cấu hình e nguyên tử X, A, B b) Viết CT e CTCT hợp chất tạo thành nguyên tố với X, A, B xác định 11 Có oxit AO2 BO2 mà tỉ lệ phân tử khối Tỉ lệ thành phần khối lượng A B oxit 16 theo thứ tự 11 a) Xác định A, B Viết cấu hình e nguyên tử tương ứng biểu diễn phân bố e obitan b) Có thể hình thành phân tử AO3 BO3 khơng, giải thích? 10 Dựa vào ñộ âm ñiện, xếp theo chiều tăng ñộ phân cực liên kết nguyên tử phân tử CaO, MgO, CH4, AlN, N2, NaBr, BCl3, AlCl3 Phân tử có liên kết ion, liên kết cộng hóa trị có cực, khơng cực? PHỤ LỤC 3: BÀI TẬP LIÊN KẾT HĨA HỌC (Cơ Võ Thị Phương Thùy) LIÊN KẾT ION Hãy tự chọn cụm từ ñể ñiền vào chỗ trống câu sau cho phù hợp: A Nguyên tử kim loại tạo thành (1) …., không tạo thành anion B Khi nhường thu thêm e, nguyên tử trở thành phân tử mang điện gọi (2) C Hiđro có khả tạo thành anion H- hợp chất với (3)… D Liên kết nguyên tử kim loại điển hình phi kim điển hình thuộc loại liên kết(4)… Chọn cấu hình electron cột bên phải ñể ghép với cột bên trái cho phù hợp: 31 A N có cấu hình electron: 1) 1s22s1 B N-3 có cấu hình e: 2) 1s22s22p63s2 C Na có cấu hình e: 3) 1s22s22p3 D Na+ có cấu hình e: 4) 1s22s22p6 5) 1s22s22p5 6) 1s22s22p63s1 Liên kết hóa học A kết hợp hạt hình thành nguyên tử bền vững B kết hợp nguyên tử tạo thành phân tử hay tinh thể bền vững C kết hợp phân tử hình thành nên chất bền vững D kết hợp chất tạo thành vật thể bền vững Các nguyên tử kết hợp với nhằm mục đích tạo thành cấu trúc A giống cấu trúc ban ñầu B tương tự cấu trúc ban ñầu D bền vững cấu trúc ban ñầu C bền vững cấu trúc ban ñầu Theo quy tắc bát tử cấu trúc bền cấu trúc giống A kim loại kiềm gần kề B kim loại kiềm thổ gần kề C nguyên tử halogen gần kề D nguyên tử khí gần kề Khuynh hướng khơng xảy q trình hình thành liên kết hóa học? A Dùng chung electron B Cho nhận electron C Dùng chung electron tự D Hấp thụ electron Liên kết khơng thuộc loại liên kết hóa học? A Liên kết hiñro B Liên kết ion C Liên kết cộng hóa trị D Liên kết kim loại Liên kết ion loại liên kết hóa học hình thành lực hút tĩnh ñiện giữa: A cation anion B cation electron tự D electron chung hạt nhân nguyên tử C ion mang ñiện tích dấu Khi tạo thành liên kết ion, nguyên tử nhường electron hóa trị nguyên tử có: A giá trị ñộ âm ñiện cao B nguyên tử khối lớn C lượng ion hóa thấp D số hiệu nguyên tử nhỏ 10 Khi tạo thành liên kết ion, ngun tử nhường electron hóa trị để trở thành: A ion dương có nhiều proton B ion dương có số proton khơng thay đổi C ion âm có nhiều proton D ion âm có số proton khơng thay ñổi 11 Nguyên tử Brom chuyển thành ion bromua cách sau ñây? A Nhận 1e B Nhường 1e C Nhận proton D Nhận nơtron 12 Trong phản ứng hóa học, để biến thành cation natri, nguyên tử natri ñã: A Nhận thêm proton B Nhận thêm electron C Nhường ñi electron D Nhường ñi proton 13 Một kim loại kiềm muốn có cấu hình electron khí gần phải: A Nhận 1e B Nhận 2e C Nhận proton D Nhường 1e 14 Nguyên tử Na nguyên tử Cl có lớp e sau: Na (Z = 11); Cl (Z = 17) Để ñạt ñược cấu hình vững bền với 8e lớp ngồi thì: A Hai ngun tử góp chung e B Ngun tử Na nhường 1e cho ngun tử Cl để có lớp 8e C Nguyên tử Cl nhường 7e cho ngun tử Na để có lớp ngồi 8e D Tùy theo ñiều kiện phản ứng mà Na nhường e Cl nhường e 32 15 Ion sau khơng có cấu hình khí hiếm? A Na+ B Mg2+ C Al3+ D Fe2+ 16 Z nguyên tố mà nguyên tử có 20 proton Y ngun tử mà ngun tố có proton Cơng thức hợp chất tạo thành Z Y là: A Z2Y B ZY2 C ZY D Z2Y3 17 Z nguyên tố mà nguyên tử có chứa 20 proton, Y nguyên tố mà nguyên tử có chứa proton Cơng thức hợp chất hình thành nguyên tố là: A Z2Y với liên kết cộng hóa trị B ZY2 với liên kết Ion C ZY với liên kết ion D Z2Y3 với liên kết CHT 18 Nguyên tử ñây cần nhường electron ñể ñạt cấu trúc ion bền? A X (Z=8) B Y (Z=9) C Z (Z=11) D T (Z=12) 19 Sự kết hợp nguyên tử khơng thể tạo hợp chất dạng + X2O 2− X 2+Y2− : A Na O B K S C Ca O D Ca Cl TỰ LUẬN: Bài 1: a Viết cấu hình electron nguyên tố Na (Z=11), Ca (Z=20), Cl (Z=17) Viết trình hình thành ion cấu hình electron ion tạo thành từ nguyên tố b Cho nguyên tố F (VIIA), K (IA), Ne (VIIIA) - Hãy cho biết số electron nguyên tố khuynh hướng bền chúng - Viết sơ đồ hình thành ion tương ứng Bài 2: a Kim loại phi kim, nguyên tố dễ nhường electron, nguyên tố dễ nhận electron? Tại sao? b Áp dụng với Na, Al, O, Cl, viết trình hình thành ion từ nguyên tố cho biết cấu hình electron ion giống với cấu hình khí nào? Bài 3: Hãy viết sơ ñồ biến ñổi nguyên tử ion sau (sơ đồ biểu diễn hình thành ion ngược lại): S → S23 Cl → Cl4 Al → Al3+ S2- → S6+ Fe → Fe2+ Br- → Br N5+ → N Fe2+ → Fe3+ Cl- → Cl+ 10 N3- → N5+ Bài 4: Viết sơ đồ hình thành phân tử từ nguyên tử tương ứng (Viết sơ ñồ liên kết): a NaCl b K2O c BaCl2 d CaO Bài 5: Giải thích hình thành liên kết phân tử chất: Na2O, NaCl, CaO, Na2S Bài 6: Một hợp chất ion AB2 với cation anion có cấu hình phân lớp ngồi 3p6 Xác định vị trí A, B BTH? Bài 7: Viết công thức hợp chất ion AB biết số electron cation số electron anion tổng số electron AB 20 Bài 8: Viết cấu hình electron 26Fe, 25Mn, Fe2+ Mn2+ So sánh ñộ bền hai ion Fe2+ Mn2+ Bài 9: Cấu hình electron cặp nguyên tử sau tạo liên kết ion: A 1s22s22p3 1s22s22p5 B 1s22s1 1s22s22p5 C 1s22s1 1s22s22p5 3s23p2 D 1s22s22p1 1s22s22p5 3s23p6 Bài 10: Cho ion sau: NO3-, SO42-, CO32-, Br-, NH4+ Số electron ion là: A 32, 50, 32, 36, 10 B 32, 42, 32, 36, C 32, 50, 32, 35, 10 D 32, 50, 30, 3, 10 LIÊN KẾT CỘNG HĨA TRỊ Bài 1: Giải thích hình thành liên kết phân tử chất: H2, HCl, Cl2, H2O, CO2, NH3, CH4 Bài 2: a Viết công thức electron, công thức cấu tạo chất: H2, HCl, Cl2, H2O, CO2, NH3, CH4, C2H2, C2H4, Br2, C2H6 b Viết công thức electron, công thức cấu tạo chất: HNO3, H2SO4, HClO, HClO2, HClO3, HClO4, H2CO3, H3PO4, HCN Cl2O, Cl2O3, Cl2O5, Cl2O7, P2O5, SO2, SO3, N2O, N2O3, NO2, N2O5 33 c Từ cơng thức xác ñịnh phân tử có: Liên kết ñơn? Liên kết cho nhận? Liên kết đơi? Liên kết ba? Liên kết σ? Liên kết π? Bài 3: Viết CT electron, CTCT chất sau: KNO3, NH4Cl, NaNO2, K2SO4, NaClO2 xác ñịnh loại liên kết phân tử? Bài 4: Viết CT e, CTCT ion sau: NH4+, NO3-, CO32-, PO43-, SO42-, NO2-, ClO4- Bài 5: Viết sơ ñồ hình thành phân tử (sơ đồ liên kết) phân tử sau: H2, HCl, Cl2, H2O, CO2, NH3, CH4 Bài 6: Mơ tả hình thành liên kết phân tử Br2, HBr, N2 theo thuyết xen phủ orbital nguyên tử Bài 7: Trong nhóm chất sau ñây, nhóm hợp chất cộng hóa trị: A NaCl, H2O, HCl B KCl, AgNO3, NaOH C H2O, Cl2, SO2 D CO2, H2SO4, MgCl2 Bài 8: Trong phân tử sau: C2H2, C2H4, O3, N2, CO2, NH3, CH4, có phân tử có liên kết đơi phân tử có liên kết ba? A B C D Bài 9: Trong hợp chất sau: H2O, K2S, NH3, MgCl2, Na2O, CH4 Chất có liên kết ion là: A B K2S, MgCl2, Na2O, CH4 H2O, K2S, NH3, MgCl2 C H2O, NH3, Na2O, CH4 D K2S, MgCl2, Na2O Bài 10: Liên kết hoá học phân tử sau hình thành xen phủ p - p: A H2 B Cl2 C N2 D B C Bài 11: Cho chất sau: NaOH, Na2O, NaCl, Cl2, SO2, KNO3 Chất có liên kết cho nhận là: A NaOH, C NaCl, SO2, KNO3 D SO2, KNO3 Na2O B NaOH, SO2 Bài 12: Số liên kết CHT phân tử C2H4 là: A B C D Bài 13: Trong phân tử C2H4, số liên kết σ là: A B C D Bài 14: Trong phân tử C2H4, số liên kết π là: A B C D Bài 15: Muối thích hợp có hai liên kết ion liên kết CHT: NH4Br (I), NaNO2 (II): A (I) B (II) C (I), (II) D Khơng có muối phù hợp 16 Liên kết cộng hóa trị liên kết hóa học hình thành hai nguyên tử A electron chung B cặp electron góp chung C một, hai hay nhiều cặp electron chung D một, hai hay nhiều cặp electron chung 17 Liên kết hóa học phân tử H2 hình thành A nhờ xen phủ obitan s hai nguyên tử B nhờ xen phủ obitan p chứa electron ñộc thân nguyên tử C nhờ xen phủ obitan s nguyên tử với obitan p nguyên tử D nhờ xen phủ obitan s nguyên tử với obitan d nguyên tử 18 Trong phân tử H2, xác suất có mặt electron tạp trung lớn A khu vực hạt nhân B lệch phía hai nguyên tử C khu vực hai hạt nhân D khắp khu vực phân tử 19 Liên kết hóa học phân tử Cl2 hình thành A nhờ xen phủ obitan s hai nguyên tử B nhờ xen phủ hai obitan p chứa electron ñộc than hai nguyên tử C nhờ xen phủ obitan s nguyên tử với obtan p nguyên tử D nhờ xen phủ obitan s nguyên tử với obitan d nguyên tử 20 Trong phân tử Cl2, xác suát có mặt electron ập trung lớn A khu vực hạt nhân B lệch phía hai nguyên tử C khu vực nằm phía đường nối hai hạt nhân ngun tử D khắp khu vực phân tử 21 Liên kết hóa học phân tử HCl hình thành: A xen phủ obitan s nguyên tử H obitan p nguyên tử Cl B xen phủ obitan s nguyên tử H obitan s nguyên tử Cl 34 C xen phủ obitan s nguyên tử Cl obitan p nguyên tử H D xen phủ obitan p nguyên tử H obitan p nguyên tử Cl 22 Trong phân tử HCl, xác suất có mặt electron tập trung lớn A khu vực hai hạt nhân nguyên tử B khu vực hai nguyên tử bị lệch phía nguyên tử clo C khu vực nằm phía ñường nối hai hạt nhân nguyên tử D khu vực gần hạt nhân nguyên tử hidro 23 Phân tử hidro sunfua H2S hình thành A xen phủ obitan p chứa electron ñộc thân nguyên tử lưu huỳnh với obitan s nguyên tử hidro B xen phủ obitan s chứa electron ñộc thân nguyên tử lưu huỳnh với obitan s nguyên tử hidro C xen phủ obitan p chứa electron ghép đơi ngun tử lưu huỳnh với obitan s nguyên tử hidro D xen phủ obitan p chứa electron ñộc thân nguyên tử lưu huỳnh với obitan p nguyên tử hidro 24 Liên kết cộng hóa trị liên kết hình thành hai ngun tử A hay nhiều cặp electron dùng chung B cặp electron dùng chung hai nguyên tử kim loại C cặp electron dùng cung nguyên tử kim loại điển hình với ngun tử phi kim ñiển hình D lực hút tĩnh ñiện ion mang điện tích trái dấu 25.Các ngun tử phân tử cho ñây ñều ñã ñạt cấu hình bền khí gần kề? A BeH2 B AlCl3 C SiH4 D PCl5 27 Quá trình hình thành liên kết mơ tả ñúng? A H + H → H:H → H = H B H + Cl → H::Cl → H- Cl D Na + Cl: → Na:Cl: → Na – Cl C N + N → :N::N: → N ≡ N 28 Liên kết phân tử khơng phải liên kết cộng hóa trị? B As2O3 C Cl2O5 D Br2O7 A Na2O 29 Phát biểu ñây ñúng? A N, P có cộng hóa trị B O, S có cộng hóa trị 2, 4và C F, Cl có cộng hóa trị 1, 3, D Br, I có cộng hóa trị 1, 3, 30 Phân tử tồn tại?A PCl6 B SF6 C OCl4 D FBr 31 Cấu tạo phân tử khơng đúng? H A CH4 H–C–H B CO C = O H H C CO2 O = C = O D H2CO3 H–O—O—C=O 32 Cấu tạo phân tử khơng đúng? A HCl H - Cl B Cl2 Cl – Cl O O O + C HClO4 H - Cl D KClO3 K O - Cl = O O O O 33 Phát biểu khơng đúng? A Liên kết σ hình thành xen trục obitan nguyên tử B Liên kết π hình thành xen phủ bên obitan nguyên tử C Liên kết σ bền liên kết π vùng xen phủ liên kết σ lớn D Nguyên tử có quay tự xung quanh trục liên kết σ liên kết π 35 34 Cho phân tử hữu X, Y, Z: H3C-CH3 (X) H2C=CH2 (Y) HC≡CH (Z) Nhận xét ñây ñúng? A Độ dài liên kết cacbon–cacbon tăng theo trật tự X
- Xem thêm -

Xem thêm: CHUYÊN ĐỀ LIÊN KẾT HÓA HỌC, CHUYÊN ĐỀ LIÊN KẾT HÓA HỌC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay