LY THUYET VAT LY 12 HKI 2017

126 17 0
  • Loading ...
1/126 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 15:50

THUYẾT VẬT 11-12 CHƢƠNG I: DAO ĐỘNG CƠ BÀI : ĐẠI CƢƠNG VỀ DAO ĐỘNG ĐIỀU HÕA I Dao động tuần hoàn Dao động:………………………………………… ……………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… Dao động tuần hoàn: …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………….…… …………………………………………………………………………………………… …………… + Chu kì dao động: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… T =  (s) ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… + Tần số : ………………………………………………………………………………………… f = ………….=………… II Dao động điều hoà: Định nghĩa: …………………………………………………………………………………… Phƣơng trình dao động : ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Phƣơng trình vận tốc vật dao động điều hòa: Vận tốc: v = …………………………………………………………………………………………  Nhận xét: ▪ Vận tốc vật ……………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ĐÀO KIM NGUYỄN THỤY NAM 0908224623 Page THUYẾT VẬT 11-12 …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Phƣơng trình gia tốc vật dao động điều hòa: Gia tốc ………………………………………………………………………………………………  Nhận xét: ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Lực kéo :  Định nghĩa: ……………………………………………………………………………………  Đặc điểm: ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………  Nhận xét: ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Đồ thị dao động điều hòa : ………………………………………………………………………………………………………… CHÚ Ý: …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… Mối liên hệ dao động điều hòa chuyển động tròn đều: …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ĐÀO KIM NGUYỄN THỤY NAM 0908224623 Page THUYẾT VẬT 11-12 …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Kết luận: …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… BÀI : CON LẮC LÕ XO Cấu tạo:……………………………………… ………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… Phƣơng trình dao động : …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Năng lƣợng lắc lò xo …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… * Chú ý …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ĐÀO KIM NGUYỄN THỤY NAM 0908224623 Page THUYẾT VẬT 11-12 …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… BÀI :CON LẮC ĐƠN 1.Cấu tạo:……………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………… Chu kì, tần số tần số góc: ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… Nhận xét: …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Phƣơng trình dao động: *Điều kiện dao động điều hồ: ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… *Phương trình dao động CLĐ …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ĐÀO KIM NGUYỄN THỤY NAM 0908224623 Page THUYẾT VẬT 11-12 …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Lƣu ý: ……………………………………………………………………………………………… Lực kéo : …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Năng lƣợng lắc đơn …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… BÀI : DAO ĐỘNG TẮT DẦN - DAO ĐỘNG DUY TRÌ - DAO ĐỘNG CƢỠNG BỨC HIỆN TƢỢNG CỘNG HƢỞNG I DAO ĐỘNG TẮT DẦN Khái niệm: …………………………………………………………………………………………… Đặc điểm: ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Trong không kh Trong nư c Trong d u nh t Ứng dụng tắt dần dao động: …………………………………………………………………………………………………………… ĐÀO KIM NGUYỄN THỤY NAM 0908224623 Page THUYẾT VẬT 11-12 …………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… II DAO ĐỘNG DUY TRÌ  Khái niệm:…………………………………………… …………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………  Đặc điểm: ……………………………………………………………………………………… III DAO ĐỘNG CƢỠNG BỨC VÀ CỘNG HƢỞNG Dao động cƣỡng bức: a Khái niệm:………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… b Đặc điểm: ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… … Hiện tƣợng cộng hƣởng a Khái niệm:……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… b Ứng dụng: ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Phân biệt Dao động cƣỡng dao động trì a Dao động cƣỡng với dao động trì: ĐÀO KIM NGUYỄN THỤY NAM 0908224623 Page THUYẾT VẬT 11-12  Giống nhau: - Đều xảy dư i tác dụng ngoại lực - Dao động cưỡng cộng hưởng có t n số t n số riêng vật  Khác nhau: Dao động cƣỡng - Ngoại lực bất kỳ, độc lập v i vật Dao động trì - Lực điều khiển ch nh dao động qua cấu - Dao động cưỡng có t n số t n số fn - Dao động v i t n số t n số dao ngoại lực động riêng f0 vật - Biên độ hệ phụ thuộc vào F0 |fn – f0| - Biên độ không thay đổi b Cộng hƣởng với dao động trì:  Giống nhau: Cả hai điều chỉnh để t n số ngoại lực v i t n số dao động tự hệ  Khác nhau: Cộng hƣởng Dao động trì - Ngoại lực độc lập bên - Ngoại lực điều khiển ch nh dao động qua cấu - Năng lượng hệ nhận chu kì - Năng lượng hệ nhận chu kì dao động cơng ngoại lực truyền cho l n dao động công ngoại lực truyền cho lượng mà hệ tiêu hao ma sát lượng mà hệ tiêu hao ma sát chu kì chu kì Bài 5: TỔNG HỢP HAI DAO ĐỘNG ĐIỀU HÕA CÙNG PHƢƠNG CÙNG TẦN SỐ Độ lệch pha hai dao động điều hòa phƣơng, tần số có phƣơng trình dao động lần lƣợt nhƣ sau: …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ĐÀO KIM NGUYỄN THỤY NAM 0908224623 Page THUYẾT VẬT 11-12 …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Tổng hợp hai dao động điều hòa phƣơng tần số …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………  Biên độ dao động tổng hợp ……………………………………………………………………………………………………………  Pha ban đầu dao động tổng hợp …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………  Trƣờng hợp đặc biệt ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ĐÀO KIM NGUYỄN THỤY NAM 0908224623 Page THUYẾT VẬT 11-12 CHƢƠNG II : SÓNG CƠ VÀ SÓNG ÂM Bài 7: SĨNG CƠ-SỰ TRUYỀN SĨNG I Sóng cơ: Khái niệm sóng học:……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… 2.Phân loại: - Sóng ngang: …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… - Sóng dọc: ……………………………………………… ……………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Giải thích tạo thành sóng cơ:……………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… II Những đại lƣợng đặc trƣng chuyển động sóng: Chu kì tần số sóng: …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Biên độ sóng: …………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… Bƣớc sóng: …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ĐÀO KIM NGUYỄN THỤY NAM 0908224623 Page THUYẾT VẬT 11-12 …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Tốc độ truyền sóng: …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Năng lƣợng sóng: …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… II Độ lệch pha Phƣơng trình sóng: Độ lệch pha : ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Chú ý: …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Phƣơng trình: …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ĐÀO KIM NGUYỄN THỤY NAM 0908224623 Page 10 THUYẾT VẬT 11-12 + k = k = -1 :Vân tối thứ nhất; k = k = -2 :Vân tối thứ hai; k = k = -3 : Vân tối thứ ba ,…… Không có khái niệm vân tối mà có vân tối thứ mấy.Ví dụ: Vân tối thứ tọa độ nói xt(5) = 4,5i + Khoảng vân khoảng cách vân sáng (hoặc vân) liên tiếp: i .D a +Khoảng cách n vân sáng liên tiếp có (n-1) khoảng vân b) Khi cho giao thoa với ánh sáng trắng, chiều rộng quang phổ bậc k xác định: + vò trí vân sáng bậc k ánh sáng đỏ: xđ(n) = kiđ + vò trí vân sáng bậc k ánh sáng tím: xt(n) = kit => chiều rộng quang phổ bậc k: x  k (id  it )  k D ( d   t ) a Dạng Giao thoa với ánh sáng trắng, tìm xạ có vân sáng vân tối vò trí x - Xác định số xạ cho vân sáng vân tối vị trí xác định (đã biết tọa độ x ) + Vân sáng: x k D a ax ,k kD Z Với 0,38 m    0,76 m  k   + Vân tối: x (k 0,5) D a ax ,k (k 0,5) D Z Với 0,38 m    0,76 m  k   **Chuù ý: Ta giải toán với phương án tối ưu sau: Từ biểu thức tổng quaùt: x  ki    ax (k  Z ) sau dùng điều kiện: 380nm 760nm D + Nếu cần tìm xạ cho vân sáng ta lấy k giá trò nguyên + Nếu cần tìm xạ cho vân tối ta lấy k giá trò bán nguyên Giải bất phƣơng trình số giá trò k tìm số xạ cho vân sáng hay vân tối vị trí x Dạng Tính số vân sáng trường giao thoa ứng với thành phần đơn sắc + Giả sử trường giao thoa có bề rộng L đối xứng qua vân sáng trung tâm: - Lấy L = a,b 2i (khơng làm tròn) + Số vân sáng trường giao thoa :Nsáng = 2a + (luôn số lẻ)  b 5 + Số vân tối trường giao thoa :Ntối = 22aa  b5 (luôn số chẵn) Dạng Xác đònh số vân sáng, vân tối hai điểm M, N xác đònh khoảng vân i khoảng bề rộng L * Xác đònh số vân sáng, vân tối hai điểm M, N có toạ độ x1, x2 (giả sử x1< x2) ĐÀO KIM NGUYỄN THỤY NAM 0908224623 Page 112 THUYẾT VẬT 11-12 + Vaân sáng: x1< ki < x2 + Vân tối: x1< (k+0,5)i < x2 Số giá trò k  Z số vân sáng (vân tối) cần tìm Lưu ý: + M N phía với vân trung tâm x1và x2 dấu +M N khác phía với vân trung tâm x 1và x2 khác dấu * Xác đònh khoảng vân i khoảng có bề rộng L Biết khoản g L có n vân sáng + Nếu đầu hai vân sáng i  + Nếu đầu hai vân tối i  L n 1 L n + Nếu đầu vân sáng đầu vân tối i  L n  0,5 Dạng Vò trí vân sáng, vân tối xạ trùng * Sự trùng xạ 1, 2 (khoảng vân tương ứng i1, i2 ) + Trùng vân sáng: k1i1= k2i2 k11 = k22 (vân sáng thứ k1 1 trùng với vân sáng thứ k2 2…) + Trùng vân tối: (k1+ 0,5)i1= (k2+ 0,5)i2 (k1  0,5)1  (k2  0,5)2  Lưu ý: Vò trí có màu màu với vân sáng trung tâm vò trí trùng tất vân sáng xạ Trong tƣợng giao thoa với ánh sáng trắng ( 0,38 m    0,76 m) : ch nh hệ vân vân sáng trắng, hai bên dải màu c u vồng ( t m bên đỏ bên ngòai) Chú ý: CƠNG THỨC TÍNH SỐ VÂN CÙNG MÀU VÀ VỊ TRÍ CÙNG MÀU TRONG TRƢỜNG GIAO THOA KHI CHIẾU BỨC XẠ λ1,λ2,λ3 + SỐ VÂN CÙNG MÀU TRONG TRƢỜNG GIAO THOA: - T nh khoảng vân ứng v i xạ : i1 = λ1D/a , i2 = λ2D/a , i3 = λ3D/a - Rồi lập tỉ số : i1/i2 = λ1/λ2 = a/b (*) , i1/i3 = λ1/λ3 = c/d (**) - Từ (*) (**) suy khoảng vân trùng : itrùng = bdi1 = adi2 = bci3 =? (mm) ý : + a,b,c,d số + biểu thức t nh khoảng vân trùng phải tối giản ĐÀO KIM NGUYỄN THỤY NAM 0908224623 Page 113 THUYẾT VẬT 11-12 - Vậy số vân sáng màu trường giao thoa có bề rộng L cho : Ns = [ L/itrùng ] ε z + -Còn số vân sáng màu v i vân sáng trung tâm : Ns = [ L/itrùng ]ε z + VỊ TRÍ CÙNG MÀU TRONG TRƢỜNG GIAO THOA: xn = n.itrùng : n : số vị tr màu ( n = 1,2,3,…… ) itrùng : khoảng vân trùng CƠNG THỨC TÍNH SỐ VÂN GIỮA HAI VÂN CÙNG MÀU VỚI VÂN SÁNG TRUNG TÂM KHI CHIẾU BỨC XẠ λ1,λ2,λ3 CÁCH : * ý : khoảng cách hai vân sáng liên tiếp màu v i vân sáng trung tâm khoảng vân trùng : Lc = xn + - xn = itrùng = bdi1 = adi2 = bci3 Nếu đề chưa cho biết khoảng vân , t nh sau : + t nh l n lượt số vân sáng xạ : - N1 = ( Lc/i1 ) + → Lc = i1( N1 – ) - N2 = ( Lc/i2 ) + → Lc = i2( N2 – ) - N3 = ( Lc/i3 ) +1 → Lc = i3( N3 – ) Ta có : - Lc = itrùng = bdi1 = i1( N1 – ) → N1 = bd + - Lc = itrùng = adi2 = i2( N2 – ) → N2 = ad + - Lc = itrùng = bci3 = i3( N3 – ) → N3 = bc + Chú ý : toán hỏi : + Trên Đoạn hai vân màu có vân khơng màu nguyên N1,N2,N3 + Trên khoảng hai vân màu số vân khơng : N1 = N1 – N2 = N2 – N3 = N3 – + toán hỏi t nh tổng số vân sáng ba xạ khoảng hai vân sáng màu v i vân sáng trung tâm dạng phức tạp Bư c : t nh số vân không xạ ( ) Bư c : t nh khoảng cách trùng hai xạ :- x12 = k1i1 = k2i2 - x13 = k1i1 = k3i3 - x23 = k2i2 = k3i3 T nh số vân trùng hai xạ ( có cặp vân trùng hai xạ ) Bư c : Σ N = N10 + N20 + N30 - N12 – N13 – N23 nhận xét : - cơng thức trừu tượng bạn cố suy ngẫm tiếp - bư c t nh số vân sáng cặp xạ áp dụng CT : Ns = [ L/i ] + + i: khoảng vân trùng hai xạ + phải lấy nguyên cộng ĐÀO KIM NGUYỄN THỤY NAM 0908224623 Page 114 THUYẾT VẬT 11-12 - CÁCH : t nh nhanh số vân hai vân sáng màu v i vân sáng trung tâm chưa biết khoảng cách hai vân sáng : ta ln có : itrùng = bdi1 = adi2 = bci3 vậy: số vân xạ λ1 : ( bd – ) (chú ý : a,b,c,d số biết ) số vân xạ λ2 : ( ad – ) số vân xạ λ3 : ( bc – ) Daïng Giao thoa môi trường có chiết suất n + Khi thực giao thoa không khí với xạ có bước sóng khoảng vân i + Nếu thí nghiệm đƣợc tiến hành mơi trƣờng suốt có chiết suất n bư c sóng khoảng vân giảm n l n so v i thực không kh : i'  i   '  n n * Chuù ý: khoảng vân bước sóng bò thay đổi tần số xạ không đổi * Khi nguồn sáng S di chuyển theo phƣơng song song với S1S2 hệ vân di chuyển ngược chiều khoảng vân i không đổi D d + Độ dời hệ vân là: x0 D1 *D khoảng cách từ khe t i * D1 khoảng cách từ nguồn sáng t i khe *d độ dịch chuyển nguồn sáng - Khoảng cách dài ngắn vân sáng vân tối bậc k: D [kt  (k  0,5)đ ] a D  [kđ  (k  0,5)t ] , vân sáng vân tối nằm khác ph a đối v i vân trung tâm a xMin  xMax xMax  D [kđ  (k  0,5)t ] , a vân sáng vân tối nằm ph a đối v i vân trung tâm Chú ý ĐÀO KIM NGUYỄN THỤY NAM 0908224623 Page 115 THUYẾT VẬT 11-12 ĐÀO KIM NGUYỄN THỤY NAM 0908224623 Page 116 THUYẾT VẬT 11-12 CHƢƠNG VI: LƢỢNG TỬ ÁNH SÁNG Dạng Hiện tượng quang điện, vận tốc cực đại electron quang điện, tính số photon mà nguồn có công suất P phát giây * Điều kiện để có tượng quang điện: Bước sóng ánh sáng kích thích phải nhỏ bước sóng ánh sáng kích thích :   0 *Công thức Anhxtanh tượng quang điện: hc  A  mv0max (ít thi) (1)  hc Trong đo:ù A  công thoát kim loại 0   hf  0 giới hạn quang điện kim loại (m) vomax vận tốc cban đầu electron quang điện (m/s) f,  tần số, bước sóng ánh sáng kích thích Từ công thức anhxtanh ta tìm đượ c vận tốc cực đại động cực đại đại lượng liên quan Chú ý: 1eV = 1,6.10-19J, 1MeV = 1,6.10-13J Dạng Tính điện cực đại cầu cô lập điện(ít thi) * Xét vật kim loại cô lập điện, chiếu vào xạ thỏa mãn đònh luật quang điện vật kim loại dần e mang điện tích dương Khi công cản điện trường động ban đầu cực đại electron quang điện tượng quang điện xảy điện tích vật không đổi,  < 0 v max điện vật đạt giá trò cực đại Điện cực đại VMax khoảng cách cực đại dMax mà electron chuyển động điện trường cản có cường độ E tính theo công thức e VMax  mv02Max  e Ed Max (2) Kết hợp với công thức anhxtanh (1) ta tìm lời giải thích hợp ** Chú ý: Nếu chiếu nhiều xạ vào vật kim loại cô lập điện điện cực đại đònh xạ có bước sóng ngắn (hoặc tần số lớn nhất) Dạng Electron bay vào vùng có từ trường +Nếu electron quang điện cho bay vào vùng có điện trường đều, chuyển động với v  B quỹ đạo electron đường tròn nằm mặt phẳng vuông góc với B bán kính quỹ đạo electron: R mv eB Trƣờng hợp tổng quát : R mv e B sin v i = (v,B) +Những electron quang điện có vận tốc ban đầu cực đại v0max quay quỹ đạo tròn có bán kính lớn Rmax (m = 9,1.10-31 kg khối lượng electron) ĐÀO KIM NGUYỄN THỤY NAM 0908224623 Page 117 THUYẾT VẬT 11-12 Chu kỳ quay (thời gian để electron quay vòng quỹ đạo) T 2R v Dạng Các toán liên quan đến tế bào quang điện Tìm điện hãm, cường độ dòng quang điện bão hòa, hiệu suất lượng tử( thi) + Để dòng quang điện triệt tiêu cần đặt vào đặt vào AK điện áp ngược U AK = - Uh để electron quang điện có vận tốc ban đầu cực đại đến Anot e Uh  hc hc mv0max    0 Nếu chiếu nhiều xạ giá trò Uhmax phụ thuộc vào xạ có bước sóngnhỏ (hoặc tần số fmax) + Cường độ dòng quang điện bão hòa Ibh  ne n: số electron quang điện bứt khỏi catot -19 1s e =1,6.10 C *Số photon mà nguồn có công suất P phaùt 1s N  P P   hf Chú ý: Đôi ta gặp phải toán không cho công suất mà cho lượng chùm sáng A (J eV) Thì công suất trung bình 1s tính: P  A( J )  A(W ) 1( s ) + Hiệu suất lượng tử: Bằng tỷ số % số electron quang điện bứt khỏi K 1s với số photon đến K 1s: H  n 100% N Dạng Bài toán tìm bước sóng nhỏ tia X phát ra, động e trước đập vào Anốt a) Với tia X phát từ ống Cu-lit-giơ dùng dòng xoay chiều: + Động electron trước đập vào A (coi vận tốc ban đầu không) công mv  e U AK (với UAK giá trò hiệu dụng điện áp AK) 2  e U với U  U AK giá trò cực đại Khi cần tìm động ban đầu cực đại mv0max lực điện trường điện áp + Bước sóng nhỏ tia X mà ống cu-lit-giơ phát ra:   hc e U0 b)Với tia X phát từ ống Rơnghen dùng điện áp chiều đơn giản + Động cực đại electron trước đập vào A (coi vận tốc ban đầu không) công lực điện trường mv  e U AK ĐÀO KIM NGUYỄN THỤY NAM 0908224623 Page 118 THUYẾT VẬT 11-12 + Bước sóng nhỏ tia X mà ống Rơn- ghen phát ra:   hc e U AK ** Chú ý: toán yêu cầu tìm tần số lớn tia X mà loại ống phát ra: f max  c  Dạng Bài toán tiên đề Bo quang phổ Hydro + Tiên ñeà Bo :   hf mn  hc  Em  En  h + Bán kính quỹ đạo dừng thứ n electron nhận phôtôn hfmn Em phát phôtôn En hfmn nguyên tử hiđrô r n = n2 r o Với ro = 5,3.10-11m bán kính Bo (ở quỹ đạo K) +Năng lượng electron nguyên tử hiđrô: En   13, (eV ) n2 Với n  N* +Sơ đồ mức lượng (hình bên) + Năng lượng để ion hóa nguyên tử Hydro lượng cần thiết để đưa electron từ quỹ đạo n quỹ đạo vô   E  En   ( 13, 13, )  (eV ) n2 n * Sơ đồ mô tả mức lƣợng nguyên tử hiđrô - Dãy Laiman: Nằm vùng tử ngoại Ứng với e chuyển từ quỹ đạo bên quỹ đạo K Lƣu ý: +Vạch dài LK e chuyển từ L  K P O n=6 n=5 N n=4 M n=3 Pasen +Vạch ngắn - Dãy Banme: Một phần nằm vùng tử ngoại, phần nằm vùng ánh sáng nhìn thấy Ứng với e chuyển từ quỹ đạo bên quỹ đạo L **Vùng ánh sáng nhìn thấy có vạch: *Vạch đỏ H ứng v i e: M  L *Vạch lam H ứng v i e: N  L *Vạch chàm H ứng v i e: O  L *Vạch t m H ứng v i e: P  L Lƣu ý: +Vạch dài ML (Vạch đỏ H ) +Vạch ngắn L e chuyển từ   L - Dãy Pasen: Nằm vùng hồng ngoại ĐÀO KIM NGUYỄN THỤY NAM 0908224623 L H H H H n=2 Banme n=1 K Laiman Page 119 THUYẾT VẬT 11-12 Ứng với e chuyển từ quỹ đạo bên quỹ đạo M Lƣu ý: +Vạch dài NM e chuyển từ N  M + Vạch ngắn M e chuyển từ   M - Mối liên hệ bƣớc sóng tần số vạch quang phổ nguyên từ hiđrô: 31  32  21 32  31  21 f31 = f32 + f21 f32 = f31 - f21 Định luật Xtốc phát quang: Ánh sáng phát quang có bư c sóng nhỏ bư c sóng ánh sáng kích thích: aspq  askt   aspq   askt **Chú ý :Khi làm tập đơn vò đại lượng phải dùng hệ đơn vò SI + Các đơn vò khác thường sử dụng dạng tập : *Electron vôn (eV) : 1eV= 1,6 1019 J *Microâ met ( m ): m = 106 m *Nanoâ met (nm) : 1nm = 109 m *Picoâ met (pm) : 1pm = 1012 m *AÊngstrong ( A0 ) : A0 = 1010 m *Hằng số Plăng : h = 6,625 1034 J s *Tốc độ ánh sáng : c = 108 m s *Khối lượng electron : m  9,1.1031 kg e  1,6.1019 C + Neáu electron quỹ đạo dừng thứ n trở quỹ đạo phát tối đa Cn2 xạ Những ý quan trọng ĐÀO KIM NGUYỄN THỤY NAM 0908224623 Page 120 THUYẾT VẬT 11-12 CHƢƠNG VII:HẠT NHÂN NGUN TỬ Dạng Các đặc trưng hạt nhân + Hạt nhân ZA X , có A nuclon; Z prôtôn; N = (A – Z) nơtrôn Liên hệ lượng khối lượng: E = mc + Độ hụt khối hạt nhân: m = Zmp+ (A – Z)mn– mX +Năng lượng liên kết Wlk= m.c + Năng lượng liên kết riêng   = m 931,5 (MeV) Wlk MeV ( ) A nuclon Chú ý:+ Năng lượng liên kết riêng lớn nguyên tử bền vững  lớn vào cỡ 8,8MeV/nuclon Đó hạt nhân nằm bảng hệ thống tuần hoàn: 50 < A < 95 23 -1 * Số Avôgrô: NA= 6,022.10 mol -19 -13 * Đơn vò lượng: 1eV = 1,6.10 J; 1MeV = 1,6.10 J -27 * Đơn vò khối lượng nguyên tử (đơn vò Cacbon): 1u = 1,66055.10 kg = 931,5MeV/c -19 * Điện tích nguyên tố: e = 1,6.10 C * Khối lượng prôtôn: mp = 1,00728u * Khối lượng nơtrôn: mn= 1,00866u -31 -4 * Khối lượng electrôn: me= 9,1.10 kg = 5,486.10 u * R  1,2.1015 A (m) Daïng 2: Sự phóng xạ Loại Các toán liên quan đến tượng phóng xạ * Số nguyên tử(hạt) chất phóng xạ lại sau thời gian t: N  N e  t  N0 t 2T * Số hạt nguyên tư û(hạt)û bò phân rã số hạt nhân tạo thành số hạt ( e + e ) tạo thành: N  N  N  N (1  e  t )  N (1  t T ) * Khoái lượng chất phóng xa û(hạt)ï lại sau thời gian t: m  m0e  t  m0 t 2T Trong đó: N0, m0 số nguyên tử, khối lượng chất phóng xạ ban đầu -T chu kỳ bán rã :   ln 0, 693  số phóng xạ T T - T không phụ thuộc vào tác động bên mà phụ thuộc chất bên chất ĐÀO KIM NGUYỄN THỤY NAM 0908224623 Page 121 - THUYẾT VẬT 11-12 phóng xạ * Khối lượng chất bò phóng xạ sau thời gian t: m  m0  m  m0 (1  e  t )  m0 (1  t T ) * Khối lƣợng chất đƣợc tạo thành sau thời gian t: m1 N A1 NA A1 N (1 e NA m1 N A1 NA A1 N (1 e NA ) A1 m0 (1 e A ) A1 m0 (1 e A t t t t ) ) Trong đó: A, A1 số khối chất phóng xạ ban đ u chất m i tạo thành m   e  t   t m0 2T m  e  t  t Phần trăm chất phóng xạ lại : m0 2T m.N A * Công thức kiên hệ số hạt khối lượng: N  A * Phần trăm chất phóng xạ bò phân rã : 23 -1 NA= 6,022.10 mol số Avôgrô * Độ phóng xạ H: (Khơng thi) Là đại lượng đặc trưng cho tính phóng xạ mạnh hay yếu lượng chất phóng xạ, đo số phân rã giây H  H e  t  H0 t T  N H0   N0 độ phóng xạ ban đầu Đơn vò: Becơren (Bq); 1Bq = phân rã/giây Curi (Ci); Ci = 3,7.10 10 Bq Lưu ý: Khi tính độ phóng xạ H, H0(Bq) chu kỳ phóng xạ T phải đổi đơn vò giây(s) Loại Tìm tuổi cổ vật: Cần tìm tuổi tượng gỗ cổ (hoặc khúc gỗ cổ)với loại toán ta dựa vào công thức tính độ phóng xạ, với đồng vò bon 146 C độ phóng xạ ban đầu xác đònh thông qua khúc gỗ tươi có khối lượng Lập tỉ số chúng tìm t…Với đồng vò 146 C có chu kì bán rã T = 5730 năm Loại toán Bài toán đếm xung phóng xạ: Một khối chất phóng xạ khoảng thời gian t đo khoảng thời t1 t2 N1 N2 N0 N3 (hoặc + t-) t gian t2 hệ đếm máy đếm n2 hạt * Do vò trí máy đếm xung không đổi, số hạt vào máy ngẫu nhiên hạt nhân phân rã ĐÀO KIM NGUYỄN THỤY NAM 0908224623 Page 122 THUYẾT VẬT 11-12 coù hạt nhân phân rã có hạt nhân  (hoặc + -) phóng nên: Số hạt nhân bò phân rã khoảng thời gian t1 (1) N1  N1  N  N (1  e  t1 )  kn1 Số hạt nhân bò phân rã khoảng thời gian t2 (2) N  N3  N  N (1  e  t2 )  kn2 Suy ra: N N   e  t1   N1 N   e  t2  n2   n1 (3) Thường toán cho t2 = hoặc lần t1 (4) Mặt khác: N  N 0e t Từ (3) (4) ta tìm hướng giải toán Dạng Tìm động năng, vận tốc, góc tạo hạt nhân bắn phản ứng hạt nhân * Phương trình phản ứng: A1 Z1 X1  ZA22 X ZA33 X  ZA44 X Trường hợp đặc biệt phóng xạ: X1  X2 + X3 X1 hạt nhân mẹ, X2 hạt nhân con, X3 hạt   * Các đònh luật bảo toàn + Bảo toàn số nuclôn (số khối): A1+ A2= A3+ A4 + Bảo toàn điện tích (nguyên tử số): Z1+ Z2 = Z3+ Z4 m1 v1  m2 v2  m3 v3  m4 v4 + Bảo toàn động lượng: p1  p2  p3  p4 hay + Bảo toàn lượng toàn phần: K X  K X  E  K X  K X (1) Trong đó: E lượng phản ứng hạt nhân tỏa hay thu vào KX  mx vx2 động chuyển động hạt X Lưu ý: - Khơng có định luật bảo tồn khối lƣợng pX2 - Mối quan hệ động lượng pX động KX hạt X là: - Khi t nh vận tốc v hay động K thường áp dụng quy tắc hình bình hành V dụ: p p1 p2 biết p1 p φ p1 , p2 2m X K X p2 p2 p12 p22 p1 p2cos (2) Giaỉ hệ pt (1) (2) ta tìm điều c n tìm ***Dạng tập tính góc hạt tạo thành: Cho hạt X1 bắn phá hạt X2 (đứng yên) sinh hạt X3 X4 : X1 + X = X + X    +Theo định luật bảo toàn động lượng: p1  p3  p4 (1) +Muốn t nh góc hai hạt ta quy vectơ động lượng hạt áp dụng cơng thức: ĐÀO KIM NGUYỄN THỤY NAM 0908224623 Page 123 THUYẾT VẬT 11-12     ( a  b )  a  2ab cos( a ; b )  b 1.Muốn t nh góc hạt   X3 X4 ta bình phương hai vế (1)    ( p1 )  ( p3  p4 ) => p12   p32  p3 p4 cos( p3 ; p4 )  p42 => 2.Muốn t nh góc hạt     X1 X3 : Từ ( )     => p1  p3  p4  ( p1  p3 )2  ( p4 )2  p12  p1 p3 cos( p1 ; p3 )  p32  p42 Tương tự v i hai hạt Lƣu ý : p2 (m.v ) 2mK 2mK mv 2mK Daïng Tính lượng tỏa hay thu vào phản ứng hạt nhân * Trong phản ứng hạt nhân : A1 Z1 X1  ZA22 X  ZA33 X  ZA44 X Các hạt nhân X1, X2, X3, X4 có + + Độ hụt khối tương ứng m1, m2, m3, m4 Năng lượng liên kết tương ứng Wlk1, Wlk2, Wlk3, Wlk4 + Năng lượng liên kết riêng tương ứng 1, 2, 3, 4 * Năng lượng phản ứng hạt nhân: E = (M0 – M)c2 Trong đó: M  mX  mX tổng khối lượng hạt nhân trước phản ứng M  mX  mX tổng khối lượng hạt nhân sau phản ứng Lưu ý: - Nếu M0 > M phản ứng toả lượng E dạng động hạt X3, X4 phôtôn  Các hạt sinh có độ hụt khối lớn nên bền vững - Nếu M0 < M phản ứng toả lượng E dạng động hạt X1, X2 phôtôn  Các hạt sinh có độ hụt khối nhỏ nên bền vững +Năng lượng tỏa hay thu vào phản ứng hạt nhân E = (m3 + m4 - m1 - m2)c2 E = (Wlk3+ Wlk4)-(Wlk1+ Wlk2) E = A33 + A44 – (A11 + A22) ++ E > phản ứng tỏa lượng ++ E < phản ứng thu lượng Dạng Bài toán quy tắc dòch chuyển phóng xạ tìm số lần phóng xạ a) Quy tắc dòch chuyển phóng xạ: + Phóng xạ  ( 42 He) : ZA X  42 He  ZA42 Y So với hạt nhân mẹ, hạt nhân lùi ô bảng tuần hoàn có số khối giảm đơn vò + Phóng xạ - (01 e) : ZA X  01e  Z A1 Y So với hạt nhân mẹ, hạt nhân tiến ô bảng tuần hoàn có số khối ****Thực chất phóng xạ - hạt nơtrôn biến thành hạt prôtôn, hạt electrôn hạt nơtrinô: n  p + e- + v ĐÀO KIM NGUYỄN THỤY NAM 0908224623 Page 124 THUYẾT VẬT 11-12 - Lưu ý: - Bản chất (thực chất) tia phóng xạ - hạt electrôn (e ) - Hạt nơtrinô (v) không mang điện, không khối lượng (hoặc nhỏ) chuyển động với vận tốc ánh sáng không tương tác với vật chất + Phóng xaï + (01 e) : ZA X  01e  Z A1 Y So với hạt nhân mẹ, hạt nhân lùi ô bảng tuần hoàn có số khối Thực chất phóng xạ + hạt proton biến thành hạt nơtron, hạt pôzitrôn hạt nơtrinô: p  n + e+ + v + Lưu ý: - Bản chất (thực chất) tia phóng xạ + hạt electrôn (e ) + Phóng xạ  (hạt phôtôn) Hạt nhân sinh trạng thái kích thích có mức lượng E1 chuyển xuống mức lượng E2 đồng thời phóng phôtôn có lượng:   hf  hc   E1  E2 Lưu ý: Trong phóng xạ  biến đổi hạt nhân => phóng xạ  thường kèm theo phóng xạ   b) Số lần phóng xạ: , +, Một hạt nhân ZA X sau x lần phóng xạ  y lần phóng xạ  : A Z X  x.  y.  ZA11 X1 Để tìm x y tao áp dụng đònh luật bảo toàn số khối đònh luật bảo toàn điện tích giải hệ phương trình tìm giá trò x y **Chú ý: 1)Xét phản ứng A  B + C -Thì động hạt B C là: KB  - Nếu hai hạt sinh có vận tốc: + Trong phóng xạ: mco n  mme Acon Ame A1 X me E.mC E.mB KC  mA mA K1 K2 Phong xa   v1 v2 A2 m2 m1 A2 A1 Ycon khối lượng hạt nhân sinh t nh: Acon= A2 ; Amẹ= A1 ; Δmmẹ: khối lượng hạt nhân mẹ bị phân rã + Năng lượng tỏa tổng hợp m(g) hạt nhân ZA X là: Q  m( g ) A 6, 023.1023.E MeV ΔE : lượng tỏa phản ứng hạt nhân đv: MeV + Nhiệt lượng : Q : Đv: J ; ĐÀO KIM NGUYỄN THỤY NAM 0908224623 Q = q.m Page 125 đv: THUYẾT VẬT 11-12 m: khối lượng chất c n đốt (kg) ;q: suất tỏa nhiệt (J/kg) 2) Khối lượng lượng hạt nhân - Theo Anh-xtanh, lượng E khối lượng m tương ứng vật luôn tồn đồng thời tỉ lệ v i nhau, hệ số tỉ lệ c2 E = mc2 c: vận tốc ánh sáng chân không (c = 3.108m/s)  1u = 931,5MeV/c2 MeV/c2 coi đơn vị khối lượng hạt nhân - Chú ý quan trọng: + Một vật có khối lượng m0 trạng thái nghỉ chuyển động v i vận tốc v, khối lượng tăng lên thành m v i m m0 1 v2 c2 E  mc  m0 c 1 v2 c2 Trong m0: khối lượng nghỉ m khối lượng động Trong đó: E0 = m0c2 gọi lượng nghỉ E: Năng lượng toàn ph n: Wđ = E– E0 = (m - m0)c2 động vật ĐÀO KIM NGUYỄN THỤY NAM 0908224623 Page 126 ... …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ĐÀO KIM NGUYỄN THỤY NAM 0908224623 Page 12 LÝ THUYẾT VẬT LÝ 11 -12 CHÚ Ý: …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………………… … ĐÀO KIM NGUYỄN THỤY NAM 0908224623 Page 14 LÝ THUYẾT VẬT LÝ 11 -12 CHƢƠNG III : DÕNG ĐIỆN XOAY CHIỀU Bài 12 ĐẠI CƢƠNG VỀ DÕNG ĐIỆN XOAY CHIỀU Từ thông gởi qua khung dây: ……………………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………………… ĐÀO KIM NGUYỄN THỤY NAM 0908224623 Page LÝ THUYẾT VẬT LÝ 11 -12 …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………………
- Xem thêm -

Xem thêm: LY THUYET VAT LY 12 HKI 2017, LY THUYET VAT LY 12 HKI 2017

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay