Ổn định tấm vỏ 2017 ( Bài giảng Cao học Xây Dựng Bách Khoa Tp.HCM)

57 12 0
  • Loading ...
1/57 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 15:03

ỔN ĐỊNH KẾT CẤU GV Nguyễn g y Văn Hiếu Khoa Xây Dựng Đại Học Kiến Trúc TP.HCM Email: hieu.nguyenvan@uah.edu.vn Chương 5: Ổn định mỏng Nội DungỔn định mỏng chữ nhật nhật  Ổn định mỏng tròn  Tí h ổn Tính ổ định đị h bằ phương h pháp há PTHH  Ví dụ minh họa 5.1 Các giả thiết 4.1 Các giả thiết 4.1 Các giả thiết 4.1 Các giả thiết 5.2 Ổn định chữ nhật 5.2.1 Ổn định ị đơn trục ụ P Px Px 5.2 Ổn định chữ nhật The Navier’s solution of the deflection w: 5.2 Ổn định chữ nhật 5.2 Ổn định chữ nhật 10 5.7 Ổn định tam giác vuông cân 43 5.8 Ổn định tròn 44 5.8 Ổn định tròn 45 5.8 Ổn định tròn 46 5.8 Ổn định tròn 47 5.8 Ổn định tròn 48 5.8 Ổn định tròn 49 5.8 Ổn định tròn 50 5.8 Ổn định tròn 51 5.8 Ổn định tròn 52 5.8 Ổn định tròn 53 5.8 Ổn định tròn 54 5.9 Ổn định dùng phương pháp PTHH 55 56 57 ... 11 5.2 Ổn định chữ nhật 12 5.2 Ổn định chữ nhật 13 5.2 Ổn định chữ nhật 5.2.1 Ổn định ị hai trục ụ 14 5.2 Ổn định chữ nhật 15 5.2 Ổn định chữ nhật 16 5.2 Ổn định chữ nhật 17 5.2 Ổn định chữ nhật... 5.2 Ổn định chữ nhật 5.2.1 Ổn định ị đơn trục ụ P Px Px 5.2 Ổn định chữ nhật The Navier’s solution of the deflection w: 5.2 Ổn định chữ nhật 5.2 Ổn định chữ nhật 10 5.2 Ổn định chữ nhật 11 5.2 Ổn. .. 18 5.2 Ổn định chữ nhật 19 5.2 Ổn định chữ nhật 20 5.3 Ổn định chữ nhật dùng lời giải Ritz 21 5.3 Ổn định chữ nhật dùng lời giải Ritz 22 5.3 Ổn định chữ nhật dùng lời giải Ritz 23 5.3 Ổn định chữ
- Xem thêm -

Xem thêm: Ổn định tấm vỏ 2017 ( Bài giảng Cao học Xây Dựng Bách Khoa Tp.HCM), Ổn định tấm vỏ 2017 ( Bài giảng Cao học Xây Dựng Bách Khoa Tp.HCM)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay