Ổn định dầm 2017 (Bài giảng cao học xây dựng Bách Khoa Tp.HCM)

64 12 0
  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 15:02

ỔN ĐỊNH DẦM TS Trần Minh Thi Bộ môn Sức bền Kết cấu, Khoa Kỹ thuật Xây dựng Đại học Bách khoa Tp.HCM Email: tmthi@hcmut.edu.vn Điện thoại: 0911888043 Cập nhập: 12 September 2017 Chương 3: Ổn định cấu kiện dầm Nội Dung Buổi 1:  Ổn định dầm tiết diện chữ nhật chịu uốn túy  Ổn định dầm tiết diện chữ nhật chịu nén lệch tâm  Ổn định dầm tiết diện chữ nhật chịu uốn ngang phẳng Buổi 2:  Ổn định dầm tiết diện chữ I chịu uốn túy  Ổn định dầm tiết diện chữ I chịu uốn ngang phẳng  Ví dụ minh họa Ổn định cấu kiện dầm chịu uốn Các giả thiết: Vật liệu làm việc giới hạn đàn hồi Khi ổn định tiết diện dầm khơng thay đổi hình dạng (bản bụng dầm khơng bị vênh) Dầm có tiết diện hẹp, chịu uốn mặt phẳng yOz, có độ cứng EIx EIy chênh lệch nhiều  ổn định dầm bị uốn hai mặt phẳng xOz yOz đồng thời bị xoắn mặt phẳng xOy 3.1 Ổn định dầm có tiết diện chữ nhật hẹp chịu uốn túy 3.1.1 Dầm có hai đầu đặt tự hai gối tựa m u My1 M M a) c) z m v M Mx1 y x1 y1 θ L y d) u b) Mx1 Mz1 x My1 z1 Mz1 z1  x1 My1 M Hình 3.1 y1 • Giả thiết dầm đặt tự hai gối tựa tiết diện gối có liên kết cản không cho tiết diện xoay mặt phẳng xOy • trở Qui ước chọn chiều dương moment uốn xoắn H 3.1d • Khi M < Mth  dầm bị uốn mặt phẳng yOz • Khi M = Mth  dầm bị ổn định bị cong khỏi mặt phẳng uốn ban đầu yOz  uốn mặt phẳng xOz tượng xoắn mặt phẳng xOy 3.1 Ổn định dầm có tiết diện chữ nhật hẹp chịu uốn túy 3.1.1 Dầm có hai đầu đặt tự hai gối tựa  Các phương trình vi phân uốn xoắn tương ứng có dạng: M x1 d 2v   dz EI x M y1 d 2u  dz EI y d  M z1  dz GI z (3.1) (3.2) (3.3) đó: EIx, EIy - độ cứng uốn dầm trục x y GIz – độ cứng xoắn dầm 3.1 Ổn định dầm có tiết diện chữ nhật hẹp chịu uốn túy 3.1.1 Dầm có hai đầu đặt tự hai gối tựa Với dầm có tiết diện chữ nhật hẹp: hb3 b hb3 Iz  (1  0.63 )  h Xác định moment Mx1, My1, Mz1  chiếu vectơ momen M lên trục x1, y1, z1 • Từ Hình 3.1b 3.1c ta được: M x1  M cos   M ; M y1  M sin   M  ; M z1  M sin   M Thay giá trị vào Pt (3.1), (3.2), (3.3) ta được: d 2v M  dz EI x d 2u M  dz EI y d M du  dz GI z dz (3.4) (3.5) (3.6) du dz 3.1 Ổn định dầm có tiết diện chữ nhật hẹp chịu uốn túy 3.1.1 Dầm có hai đầu đặt tự hai gối tựa   Hai phương trình (3.5) (3.6) phương trình xuất ổn định Lấy đạo hàm Pt (3.6) thay giá trị d2u/dx2 từ Pt (3.5) ta phương trình vi phân theo chuyển vị θ sau: d 2  k  dz (3.7) Nghiệm Pt (3.7) có dạng: θ = Asinkz +Bcoskz đó: kM EI y GI z Điều kiện biên: z = z = L, θ = 0,  B = Asinkz = • Nếu A = θ = 0, lúc dầm khơng bị ổn định • Dầm ổn định A ≠  sin(kL)=  kL = π, π, π … (3.8) 3.1 Ổn định dầm có tiết diện chữ nhật hẹp chịu uốn túy 3.1.1 Dầm có hai đầu đặt tự hai gối tựa  Momen uốn tới hạn nhỏ tương ứng với kL = π M th  • •  L EI y GI z (3.9) Công thức cho thấy Mth không phụ thuộc độ cứng EIx Kết luận với giả thiết độ võng v nhỏ giả thiết thích hợp trường hợp tiết diện hẹp, tức tỉ số b/h nhỏ • Nếu tỉ số b/h lớn ảnh hưởng uốn mặt phẳng yOz đáng kể bỏ qua 3.1 Ổn định dầm có tiết diện chữ nhật hẹp chịu uốn túy 3.1.1 Dầm có hai đầu đặt tự hai gối tựa M th   Wx LWx  Ứng suất tới hạn  th  Tiết diện chữ nhật: bh3 Ix  12 2I x Wx  h hb3 Iz  hb3 I y h 12  GE  th  GE  L L I x bh b   EI y GI z Iy Ix 3.1 Ổn định dầm có tiết diện chữ nhật hẹp chịu uốn túy 3.1.2 Dầm có hai đầu ngàm • Đường biến dạng mặt phẳng xOz Hình 3.2 z L/2 x L Hình 3.2 • Khỏang hai điểm uốn với chiều dài L/2 dầm làm việc giống trường hợp dầm tựa đơn có chiều dài L/2  Momen tới hạn cho bởi: M th  2 L EI y GI z (3.10) 3.4 Ổn định dầm có tiết diện chữ I 3.4.3 Phương pháp lượng cho dầm chữ I tựa đơn chịu uốn túy l  dy    S  L     dx  dx  Từ ta tính được: l l  du   t    t  dz;  dz   du   b    b  dz  dz  Biến dạng ngang ngồi mặt phẳng tính sau ut  u   l h ub  u   d  h  t    u    dz dz  2 h l d h  b    u    dz dz  2  t   b l du d     dz h dz dz l Vậy tải trọng ngoài: V   M du d  0 dz dz dz 3.4 Ổn định dầm có tiết diện chữ I 3.4.3 Phương pháp lượng cho dầm chữ I tựa đơn chịu uốn túy Vậy biểu thức tổng lượng  xác định sau: 2 l l l  d 2u   d 2  1  d    U  V  EI y    dz  GJ    dz  EC w    dz  M dz dz dz     0 0 Điều kiện biên tương ứng d u d 2v u  v    at z  0, l dz dz d 2  0 at z  0, l dz Giả thiết mode ồn định thỏa mãn điều kiện biên z l EI y d u Từ pt (3.2) ta có:    , thay vào phương trình ta M dz u  A sin z ; l l M A B ;  EI y   B sin Bl M z u sin  EI y l l du d  0 dz dz dz 3.4 Ổn định dầm có tiết diện chữ I 3.4.3 Phương pháp lượng cho dầm chữ I tựa đơn chịu uốn túy Từ tổng lượng  viết lại sau: l l l l M 2B2 B2 M 1 z  z  z z  sin dz  GJB cos dz  EC B sin dz  cos dz w EI y 0 l l 0 l l 0 l EI y 0 l Do l l z l z sin dz  cos dz  0 0 l l 2 Nên  GJB  EC w B  M B l        4 l l EI y  Điều kiện cân 2 d  B  GJ  EC w  M o2 l  EC  M l GJ  w     0     0 dB  l l EI y  l l3 EI y  E   M cr   EI y GJ    I yCw l  l  3.4 Ổn định dầm có tiết diện chữ I 3.4.4 Dầm chữ I chịu uốn túy với moment đầu khác Đối với dầm chịu mômen uốn khơng hai đầu dầm (hình bên), Salvadory (1955) đề nghị công thức cho moment tới hạn sau: M cr  C b M crEq (18)  E   C b   EI y GJ    I yCw l l   Với C b  1.75  1.05  0.3  2.56 , AISC LRFD (1986) Theo tiêu chuẩn AISC (2005)-mômen phi tuyến Cb  2.5 M max 12.5 M max  3M A  4M B  3MC 3.4 Ổn định dầm có tiết diện chữ I 3.4.5 Dầm chữ I chịu uốn ngang phẳng Xét dầm chữ I tựa đơn chịu tải tập trung nhịp đặt trọng tâm tiết diện hình vẽ (  um )  Tương tự mục 3.3.1 ta có nội lực mặt cắt 3.4 Ổn định dầm có tiết diện chữ I 3.4.5 Dầm chữ I chịu uốn ngang phẳng • Hệ phương trình vi phân cân bằng:      • Giải phương trình vi phân xấp xỉ ta thu M cr  C b M crEq (18) P l  E   cr  C b   EI yGJ    I y C w với l  l  3.4 Ổn định dầm có tiết diện chữ I 3.4.5 Dầm chữ I chịu uốn ngang phẳng Tóm lại ta nhận thấy thay đổi điều kiện biên tải trọng dẫn đến thay đổi phương trình vi phân.Các phương trình vi phân phức tạp khơng có lời giải giải tích Vì vạy tiêu chuẩn thiết kế đưa cơng thức có xét đến loại tải trọng khác là: M cr  C b M crEq (18) Tùy thuộc vào điều kiện biên tải trọng, hệ số Cb có giá trị khác 3.4 Ổn định dầm có tiết diện chữ I 3.4.6 Dầm chữ I tựa đơn với tải trọng khác M cr  C b M crEq (18) Bảng Giá trị hệ số Cb với loại tải trọng khác đặt trọng tâm tiết diện 3.4 Ổn định dầm có tiết diện chữ I 3.4.6 Dầm chữ I tựa đơn với tải trọng khác 3.4 Ổn định dầm có tiết diện chữ I 3.4.7a Dầm chữ I consol chịu uốn túy The critical lateral buckling loads for cantilevers are different from that of simply supported beams because of the obvious difference in boundary conditions at the supports The elastic buckling load for a cantilever under a uniform moment caused by an end moment M applied at the free-end can be obtained directly from the solution of the simply supported beam by imagining the beam to be consisted of two cantilevers of equal length joined together at the fixed-ends Thus the critical moment for the cantilever beam can be obtained by replacing L by 2L from Eq (18)  E  EI yGJ   Eq (18): M cr   I yC w L  L   E  M cr   EI y GJ    I yCw 2L  2L  3.4 Ổn định dầm có tiết diện chữ I 3.4.7b Dầm chữ I consol chịu uốn ngang phẳng 3.4 Ổn định dầm có tiết diện chữ I 3.4.8 Dầm chữ I với điều kiện biên khác These above plots are applicable to cantilever beams for which the root or the fixed-end is completely fixed against lateral displacement and warping while the tip or the free-end is completely free For other support conditions, Nethercot has suggested the equation  E  M cr   EI yGJ    I yCw KL KL   Where K is the effective length factor of the beam The values of K for various restraint conditions at the root and at the tip of the cantilever are given in table 5.4 This table is also applicable to both end load and uniformly distributed load cases and other support conditions 3.4 Ổn định dầm có tiết diện chữ I 3.4.8 Dầm chữ I với điều kiện biên khác Nethercot and Rockey (1972) đưa công thức tương tự công thức cho trường hợp điều kiện biên hình bên sau:  E   M cr  C b   EI yGJ    I yCw K y lb K l  z b  (*) 3.4 Ổn định dầm có tiết diện chữ I 3.4.8 Dầm chữ I với điều kiện biên khác Trong trường hợp tổng quát này, có hai hệ số ảnh hưởng đến chiều dài hữu hiệu:  Hệ số chiều dài hữu hiệu tương ứng với ràng buộc uốn ngang hai đầu đoạn dầm không giằng thể hệ số Ky phương trình (*) Nếu hai đầu dầm tự Ky=1, bị ràng buộc uốn ngang Ky=0.5  Hệ số chiều dài hữu hiệu tương ứng với ràng buộc oằn hai đầu đoạn dầm không giằng thể hệ số Kz phương trình (*) Nếu hai đầu dầm tự Kz=1, bị ràng buộc oằn Kz=0.5  Hệ số Cb xác định bảng sau với 3.5 Ví dụ minh họa Assuming that Young Modulus E=200KN/mm Poisson ratio =0.3 ...Chương 3: Ổn định cấu kiện dầm Nội Dung Buổi 1:  Ổn định dầm tiết diện chữ nhật chịu uốn túy  Ổn định dầm tiết diện chữ nhật chịu nén lệch tâm  Ổn định dầm tiết diện chữ nhật... GI z L (3.45) Chương 3: Ổn định cấu kiện dầm Nội Dung Buổi 1:  Ổn định dầm tiết diện chữ nhật chịu uốn túy  Ổn định dầm tiết diện chữ nhật chịu nén lệch tâm  Ổn định dầm tiết diện chữ nhật... Asinkz = • Nếu A = θ = 0, lúc dầm không bị ổn định • Dầm ổn định A ≠  sin(kL)=  kL = π, π, π … (3.8) 3.1 Ổn định dầm có tiết diện chữ nhật hẹp chịu uốn túy 3.1.1 Dầm có hai đầu đặt tự hai gối
- Xem thêm -

Xem thêm: Ổn định dầm 2017 (Bài giảng cao học xây dựng Bách Khoa Tp.HCM), Ổn định dầm 2017 (Bài giảng cao học xây dựng Bách Khoa Tp.HCM)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay