Phương pháp giải bài toán ổn định kết cấu 2017 (Bài giảng cao học xây dựng Bách Khoa Tp.HCM)

63 12 0
  • Loading ...
1/63 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2018, 15:02

CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN TS Trần Minh Thi Bộ môn Sức bền Kết cấu, Khoa Kỹ thuật Xây dựng Đại học Bách khoa Tp.HCM Email: tmthi@hcmut.edu.vn Điện thoại: 0911888043 Cập nhập: 12 September 2017 NỘI DUNG MÔN HỌC   Mục đích: trang bị cho học viên khả tính tốn vấn đề liên quan đến ổn định kết cấu, sở việc phân tích làm việc ứng xử cấu kiện kết cấu thép Một số kiến thức nâng cao tương tác lực dọc mômen cấu kiện làm từ vật liệu thép xây dựng (dầm, cột) Yêu cầu:  Học viên phải nắm vững giáo trình học kết cấu (tâp I & II), cách giải phương trình vi phân bậc hai, ma trận định thức  Tài liệu tham khảo: sách giáo khoa tính tốn ổn định cơng trình tính tốn dao động cơng trình NỘI DUNG MƠN HỌC Các sách tham khảo: Lê văn Quí & Liều thọ Trình, Ổn Định Cơng Trình, Cơ Học Kết Cấu tập III, Nhà xuất ĐH&THCN Hà Nội, 1979 Farshad Mehdi (1994), Stability of Structures (Developments in Civil Engineering), Elsevier Science Chen, Lui (1991), Stability Design of Steel Frames, CRC Press Chen, Lui (1996), LRFD – Steel design using advanced analysis CRC Press Chương 1: Các khái niệm ổn định Nội dung Buổi 1:  Định nghĩa Ổn Định (Stability)  Các kiểu ổn định (Types of instability)  Phương pháp phân tích ổn định (Methods of stability analyses)  Các ví dụ minh họa – phương pháp tĩnh học Buổi 2:  Bài tập phương pháp tĩnh học  Phương pháp lượng phân tích ổn định Buổi 3:  Các ví dụ minh họa tổng kết chương Các khái niệm ổn định  Khái niệm ổn định ổn định cơng trình Tải trọng tác dụng Cơng trình cơng trình bị lệch nhỏ khỏi vị trí ban đầu hay dạng biến dạng cân ban đầu Cơng trình quay trở trạng thái ban đầu Dỡ tải Ổn định Cơng trình khơng quay trở trạng thái ban đầu Giới hạn đầu bước q độ cơng trình từ trạng thái ổn định sang trạng thái không ổn định Trạng thái tới hạn Mất ổn định Không ổn định Tải trọng tới hạn Các khái niệm ổn định     Sự thay đổi hình học (geometry hay thành phần nội lực) kết cấu tác dụng ứng suất nén gây khả chịu tải trọng người ta gọi tượng ổn định (instability) Sự ổn định (instability) gây phá hoại kết cấu lớn nên cần phải xét đến thiết kế kết cấu Tại người ta lại định nghĩa ổn định (instability) thay ổn định (stability)? Sự ổn định (stability) không định nghĩa dễ dàng    Mỗi kết cấu cân (equilibrium) – tĩnh hay động Nếu kết cấu khơng cân chuyển động hay gọi cấu (mechanism) Một cấu (mechanism) khơng thể chịu tải Sự ổn định đảm bảo trạng thái cân kết cấu dù trạng thái cân ổn định hay không ổn định Các khái niệm ổn định     Kết cấu trạng thái cân ổn định (stable equilibrium) thay đổi nhỏ không gây chuyển vị lớn cấu (mechanism) Kết cấu dao động quanh vị trí cân Kết cấu trạng thái cân khơng ổn định (unstable equilibrium) thay đổi nhỏ gây chuyển vị lớn kết cấu quay lại vị trí cân gốc (original equilibrium position) Kết cấu trạng thái cân phiếm định (neutral equilibrium) không xác định cân ổn định hay khơng ổn định Một thay đổi nhỏ gây chuyển vị lớn kết cấu quay trở lại vị trí cân gốc ban đầu Vì ổn định đề cập đến trạng thái cân kết cấu  Định nghĩa ổn định liên quan đến thay đổi hình học kết cấu ứng suất nén  seems strange! Các khái niệm ổn định Mất ổn định vị trí: Là tượng xảy tồn cơng trình xem tuyệt đối cứng khơng giữ nguyên vị trí ban đầu mà bắt buộc chuyển sang vị trí khác Ví dụ trường hợp ổn định lật trượt cơng trình tường chắn, mố trụ cầu, tháp nước … A A’ A’’ A’ A’’ A A’ A a) Cân ổn định (stable equilibrium) b) Cân không ổn định (unstable equilibrium) c) Cân phiếm định (critical equilibrium) Hệ cân ổn định hệ nhỏ Các khái niệm ổn định Mất ổn định dạng cân trạng thái biến dạng (Buckling): xảy biến dạng ban đầu vật thể tương ứng với tải trọng nhỏ ban đầu phải chuyển sang dạng biến dạng khác trước tính chất tải trọng tác dụng vượt giá trị tải trọng tới hạn Pcr (Hình b c), xảy phát triển nhanh biến dạng ban đầu tải trọng đạt đến giá trị tải trọng tới hạn Pcr P a) cân ổn định trạng thái biến dạng Pth b) cân phiếm định P > Pth c) Cân không ổn định P d Mất ổn định dạng cân trạng thái biến dạng (Buckling): Mất ổn định loại I II ENERGY METHODS – IMPERFECT SYSTEMS  Examine the stability of the imperfect system using higher order derivatives of P  k (   )  P L (cos   cos  ) d  k (   )  P L sin  d d2   k  P L cos  d  Equilibrium path will be stable d2  if 0 d i.e., if k  P L cos   k i.e., if P  L cos  k (   ) k i.e., if  L sin  L cos  i.e.,     tan   Which is always true, hence always in STABLE EQUILIBRIUM ENERGY METHOD – SMALL DEFLECTIONS Example - Rigid bar supported by translational spring at end P k L Assume deformed state that activates all possible d.o.f Draw FBD in the deformed state L O P L sin  k L sin L cos L (1-cos) ENERGY METHOD – SMALL DEFLECTIONS Write the equation representing the total potential energy of system   U  We 1 k ( L sin  )  k L2 2 We  P L (1  cos  ) U  P L L sin O k L2   P L (1  cos  ) d  k L2   P L sin  d d For equilibrium; 0 d Therefore, k L2   P L sin   For small deflections; k L2  P L  Therefore, Pcr  k L  k L sin L cos L (1-cos) ENERGY METHOD – SMALL DEFLECTIONS   The energy method predicts that buckling will occur at the same load Pcr as the bifurcation analysis method At Pcr, the system will be in equilibrium in the deformed Examine the stability by considering further derivatives of the total potential energy    This is a small deflection analysis Hence  will be  zero In this type of analysis, the further derivatives of P examine the stability of the initial state-1 (when  =0) k L2   P L (1  cos  ) d  k L2   P L sin  d d2   k L2  P L cos  d For small deflection s and   d   k L P L d When, P  k L When, P  k L When P  kL d2    STABLE d d2   UNSTABLE d d2    INDETERMINATE d ENERGY METHOD – LARGE DEFLECTIONS Write the equation representing the total potential energy of system   U  We U  k ( L sin  ) 2 We  P L (1  cos  )  P L L sin O  k L2 sin   P L (1  cos  ) d  k L2 sin  cos   P L sin  d d For equilibrium; 0 d Therefore, k L2 sin  cos   P L sin   Therefore, P  k L cos  for equilibrium The post  buckling P   relationship is given above L cos L (1-cos) ENERGY METHOD – LARGE DEFLECTIONS Large deflection analysis    See the post-buckling load-displacement path shown below The load carrying capacity decreases after buckling at Pcr Pcr is where   Rigid bar with translational spring 1.2 P  k L cos   for equilibrium P  cos  Pcr 0.8 Load P/Pcr  0.6 0.4 0.2 -1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0.2 End rotation  0.4 0.6 0.8 ENERGY METHOD – LARGE DEFLECTIONS  Large deflection analysis – Examine the stability of equilibrium using higher order derivatives of P  k L2 sin   P L (1  cos  ) d  k L2 sin  cos   P L sin  d d2   k L2 cos 2  P L cos  d For equilibrium P  k L cos  d2   d d2   d d2   d d2   d  k L2 cos 2  k L2 cos   k L2 (cos   sin  )  k L2 cos   k L2 sin  0 ALWAYS HENCE UNSTABLE ENERGY METHOD – LARGE DEFLECTIONS  At  =0, the second derivative of P=0 Therefore, inconclusive  Consider the Taylor series expansion of P at =0     0  d d2  d3  d4  dn           n n d   2! d  0 3! d  0 4! d  0 n! d  0 Determine the first non-zero term of P, k L2 sin   P L (1  cos  )  d  k L2 sin 2  P L sin   d d2   k L cos 2  P L cos   d d3   2k L2 sin 2  P L sin   d   d4    k L cos 2  P L cos  d d4  2    k L  k L   k L d d4   0 d  UNSTABLE at   when buckling occurs Since the first non-zero term is < 0, the state is unstable at P=Pcr and =0 ENERGY METHOD – LARGE DEFLECTIONS Rigid bar with translational spring 1.2 UNSTABLE UNSTABLE Load P/Pcr 0.8 0.6 UNSTABLE 0.4 0.2 -1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0.2 End rotation  0.4 0.6 0.8 ENERGY METHOD - IMPERFECTIONS  Consider example – but as a system with imperfections  The initial imperfection given by the angle 0 as shown below 0 P L k L cos(0)  The free body diagram of the deformed system is shown below L P L sin O  L sin0 0 L cos L (cos0-cos) ENERGY METHOD - IMPERFECTIONS L P L sin O   U  We k L2 (sin   sin  ) 2 We  P L (cos   cos  ) U   L sin0 0 L cos k L2 (sin   sin  )  P L (cos   cos  ) d  k L2 (sin   sin  ) cos   P L sin  d d For equilibrium; 0 d Therefore, k L2 (sin   sin  ) cos   P L sin   sin  ) for equilibrium sin  The equilibrium P   relationship is given above Therefore, P  k L cos  (1  L (cos0-cos) ENERGY METHOD - IMPERFECTIONS P  k L cos  (1  sin  ) sin   sin  P  cos  (1  ) Pcr sin  dP sin    k L( sin   )   sin   sin  d sin   k L cos3  Envelope of peak Pmax  1.2  Pmax loads Pmax Load P/Pcr 0.8 0.6 0.4 0.2 -1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0.2 0.4 0.6 End rotation  00 00.05 00.1 00.2 00.3 0.8 ENERGY METHOD - IMPERFECTIONS       As shown in the figure, deflection starts as soon as loads are applied There is no bifurcation of load-deformation path for imperfect systems The load-deformation path remains in the same state through-out The smaller the imperfection magnitude, the close the loaddeformation paths to the perfect system load –deformation path The magnitude of load, is influenced significantly by the imperfection magnitude All real systems have imperfections They may be very small but will be there The magnitude of imperfection is not easy to know or guess Hence if a perfect system analysis is done, the results will be close for an imperfect system with small imperfections However, for an unstable system – the effects of imperfections may be too large ENERGY METHODS – IMPERFECT SYSTEMS  Examine the stability of the imperfect system using higher order derivatives of P   k L2 (sin   sin  )  P L (cos  cos ) 0 d  k L2 (sin   sin  ) cos   P L sin  d d2   k L2 (cos 2  sin  sin  )  P L cos  d  sin   For equilibrium P  k L 1   sin    sin   d2  2    k L (cos   sin  sin  )  k L    cos  sin   d  sin  cos   d2   2   k L cos   sin   sin  sin   cos    sin  d   sin  cos   d2     k L  sin   sin  sin    sin  d   2 d2    sin   sin  (sin   cos  )   kL   sin  d   d2    sin   sin    kL   sin  d   ENERGY METHOD – IMPERFECT SYSTEMS d2    sin   sin   kL   sin  d   d2   when P  Pmax  Stable d d2   when P  Pmax Unstable d P  k L cos  (1  sin  ) sin  Pmax  k L cos  and When P  Pmax k L cos  (1  sin  )  k L cos  sin  sin   cos  sin  sin  1    sin  sin  1   sin   sin  and d2   sin   sin   k L  0 sin  d   When P  Pmax k L cos  (1  sin  )  k L cos  sin  sin   cos  sin  sin  1    sin  sin  1   sin   sin  and d2   sin   sin   k L  0 sin  d   ... phương pháp tĩnh học Buổi 2:  Bài tập phương pháp tĩnh học  Phương pháp lượng phân tích ổn định Buổi 3:  Các ví dụ minh họa tổng kết chương Các khái niệm ổn định  Khái niệm ổn định ổn định. .. hoại kết cấu lớn nên cần phải xét đến thiết kế kết cấu Tại người ta lại định nghĩa ổn định (instability) thay ổn định (stability)? Sự ổn định (stability) không định nghĩa dễ dàng    Mỗi kết cấu. .. niệm ổn định     Kết cấu trạng thái cân ổn định (stable equilibrium) thay đổi nhỏ không gây chuyển vị lớn cấu (mechanism) Kết cấu dao động quanh vị trí cân Kết cấu trạng thái cân không ổn định
- Xem thêm -

Xem thêm: Phương pháp giải bài toán ổn định kết cấu 2017 (Bài giảng cao học xây dựng Bách Khoa Tp.HCM), Phương pháp giải bài toán ổn định kết cấu 2017 (Bài giảng cao học xây dựng Bách Khoa Tp.HCM)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay